Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

നളം - Nalam അസ്തവ്യസ്ത - Asthavyastha തീന്‍മുള്ള് - Theen‍mullu ശമിതവ്യ - Shamithavya സുഗന്ധിമൂലം - Sugandhimoolam ഉദുഖലം, ഉദുഖലകം - Udhukhalam, Udhukhalakam തൈലപ്പുല്ല് - Thailappullu നിദ്രാലു - Nidhraalu ഹ്രസ്വമൂലപഞ്ചകം - Hrasvamoolapanchakam മന്ത്രകോടി - Manthrakodi പീതാംബരന്‍ - Peethaambaran‍ ഖാരം, -രീ - Khaaram, -ree സുരമന്ദിരം - Suramandhiram പ്രത്യുക്തി - Prathyukthi എടവരി - Edavari പേണി - Peni വേദാത്മക - Vedhaathmaka സവിതാവ് - Savithaavu യജ്വി - Yajvi കടിസൂത്രം - Kadisoothram അമൃതപന്‍ - Amruthapan‍ ഘര്‍മരശ്മി - Ghar‍marashmi യാവന്‍ - Yaavan‍ എരപ്പാളി - Erappaali നമ്പിയാര്‍, നമ്പ്യാര്‍ - Nampiyaar‍, Nampyaar‍ മൃഗ്യ - Mrugya തണ്ടലര്‍ബാണന്‍ - Thandalar‍baanan‍ അജട - Ajada ചിത്രപുങ്ഖം - Chithrapungkham അങ്ങാടിപ്പാട്ട് - Angaadippaattu കഴുമുള്‍ - Kazhumul‍ അനന്‍ - Anan‍ ജനപ്പെരുപ്പം - Janapperuppam ദശകം - Dhashakam ചന്ദനവിരുത്തി - Chandhanaviruththi ജയാശിസ്സ് - Jayaashissu താലീസപത്ര - Thaaleesapathra കാനപ്പാല - Kaanappaala ചെറി - Cheri ഉത്കുടം - Uthkudam അരുഷ - Arusha പരിപതിക്കുക - Paripathikkuka സുഖവൃത്തി - Sukhavruththi മഹോപചാരിക - Mahopachaarika അപരകായം - Aparakaayam ഉദാരകം - Udhaarakam വിജിഗീഷു - Vijigeeshu ചുറ്റല്‍ - Chuttal‍ അപവേധം - Apavedham കുഞ്ജരാശനം - Kunjjaraashanam

Random Words

ഉദ്ഭിദം - Udhbhidham ആസ്മാക, ആസ്മാകിന - Aasmaaka, Aasmaakina പേചകം - Pechakam ധ്മാങ്ക്ഷം - Dhmaanksham ലാപം - Laapam ശട്ടകം - Shattakam ത്രിശരീരങ്ങള്‍ - Thrishareerangal‍ ശാസ്ത്രാംഗം - Shaasthraamgam ചങ്കുചക്രം - Chankuchakram ചുന്ദി - Chundhi തച്ചുവിരുത്തി - Thachuviruththi ഇതരേദ്യു: - Itharedhyu: വേദാന്തം - Vedhaantham കര്‍പ്പരം - Kar‍pparam ഖുര്‍ബാന്‍ - Khur‍baan‍ കൊന്ത് - Konthu കേദാരപന്ത് - Kedhaarapanthu ക്രയക്രീത - Krayakreetha സ്വസ്തി - Svasthi നുലച്ചല്‍, -ച്ചില്‍ - Nulachal‍, -chil‍ മ്ലേച്ഛദേശം - Mlechchadhesham ഉദ്ധാരണം - Uddhaaranam അകൃതോപാസ്തി - Akruthopaasthi കിങ്ങിണി - Kingini ഉപസേവക - Upasevaka പാളല്‍ - Paalal‍ ശപം - Shapam ഘടകദശകം - Ghadakadhashakam സാഹിതി - Saahithi ആപഗേയന്‍ - Aapageyan‍ ഉദകോദരം - Udhakodharam കുലബാലിക - Kulabaalika ഋദ്ധന്‍ - Ruddhan‍ വീച്ചം - Veecham നിഷ്പര്യായ - Nishparyaaya മഹാകല്‍പം - Mahaakal‍pam കാര്‍ഷ്ണ - Kaar‍shna ആകര്‍ഷണീയ - Aakar‍shaneeya കരട്ടിക്കാ - Karattikkaa പ്രതിവാരണം - Prathivaaranam കണ്ടിക്കാര്‍ക്കൂന്തല്‍ - Kandikkaar‍kkoonthal‍ ഗൂഷണ - Gooshana അഭിചരന്‍ - Abhicharan‍ അന്യക്ഷേത്രം - Anyakshethram വിയല്‍ - Viyal‍ കത്തി - Kaththi വ്യവസായസമാധാനം - Vyavasaayasamaadhaanam അംഗപാലന്‍ - Amgapaalan‍ കരു, കരു(വ്) - Karu, Karu(vu) അപരു - Aparu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കാറ്.

Get English Word for കാറ് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കാറ് - Kaaru  :  "കാറുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "kaaruka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
     
കാറ് - Kaaru  :  കറുത്ത, ഇരുണ്ട. ഉദാ: കാര്‍കൊണ്ടല്‍, കാര്‍മുകില്‍ - Karuththa, Irunda. Udhaa: Kaar‍kondal‍, Kaar‍mukil‍
     
കാറ് - Kaaru  :  പരുപരുത്ത, കടുപ്പമുള്ള - Paruparuththa, Kaduppamulla
     
കാറ് - Kaaru  :  കറുപ്പ്, കറുപ്പുനിറം - Karuppu, Karuppuniram
     
കാറ് - Kaaru  :  മേഘം - Megham
     
കാറ് - Kaaru  :  വെള്ളം - Vellam
     
കാറ് - Kaaru  :  മഴ - Mazha
     
കാറ് - Kaaru  :  മഴക്കാലത്ത് കൊയെ്തടുക്കുന്ന നെല്ല്, കന്നിപ്പൂനെല്ല് - Mazhakkaalaththu Koye്thadukkunna Nellu, Kannippoonellu
     
കാറ് - Kaaru  :  മുത്തങ്ങ - Muththanga
     
കാറ് - Kaaru  :  അഴക് - Azhaku
     
കാറ് - Kaaru  :  കാരര്‍ (കാറര്‍) എന്നതിന്‍റെ സങ്കുചിതരൂപം. ഉദാ: വേലക്കാര്‍, നാട്ടുകാര്‍, കൂലിക്കാര്‍, കൂട്ടുകാര്‍ - Kaarar‍ (kaarar‍) Ennathin‍re Sankuchitharoopam. Udhaa: Velakkaar‍, Naattukaar‍, Koolikkaar‍, Koottukaar‍
     
കാറ് - Kaaru  :  മോട്ടോര്‍ വണ്ടി - Mottor‍ Vandi
     
കാറ്റള - Kaattala  :  കാലിലെ തള - Kaalile Thala
     
കാറ്റാടി - Kaattaadi  :  കാറ്റില്‍ കറങ്ങുന്നതും കടലാസുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായ ഒരു കളിപ്പാട്ടം - Kaattil‍ Karangunnathum Kadalaasukondu Undaakkunnathumaaya Oru Kalippaattam
     
കാറ്റാടി - Kaattaadi  :  പട്ടം - Pattam
     
കാറ്റാടി - Kaattaadi  :  കാറ്റിന്‍റെ ഗതി അറിയാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം - Kaattin‍re Gathi Ariyaanulla Oru Upakaranam
     
കാറ്റാടി - Kaattaadi  :  വിശറി - Vishari
     
കാറ്റാടി - Kaattaadi  :  പുര മേഞ്ഞശേഷം കാറ്റുകൊണ്ട് ഓല ഇളകാതെയിരിക്കാന്‍ കൂരയുടെമേല്‍ കെട്ടിയിടുന്ന തട - Pura Menjashesham Kaattukondu Ola Ilakaatheyirikkaan‍ Koorayudemel‍ Kettiyidunna Thada
     
കാറ്റാടി - Kaattaadi  :  ഒരിനം നെല്ല് - Orinam Nellu
     
കാറ്റാടി - Kaattaadi  :  ഒരു വൃക്ഷം, ചൂളമരം - Oru Vruksham, Choolamaram
     
കാറ്റാടി - Kaattaadi  :  വിമാനത്തിന്‍റെ പ്രാപ്പല്ലര്‍. (പ്ര.) കാറ്റാടിയന്ത്രം = കാറ്റുകൊണ്ടു കറങ്ങുന്ന ചക്രംകൊണ്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന യന്ത്രം - Vimaanaththin‍re Praappallar‍. (pra.) Kaattaadiyanthram = Kaattukondu Karangunna Chakramkondu Pravar‍ththikkunna Yanthram
     
കാറ്റാളം - Kaattaalam  :  താളക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള കാല്‍ച്ചവിട്ട്, കാല്‍ത്താളം - Thaalakramam Anusarichulla Kaal‍chavittu, Kaal‍ththaalam
     
കാറ്റിന്മകന്‍ - Kaattinmakan‍  :  ഭീമന്‍ - Bheeman‍
     
കാറ്റിന്മകന്‍ - Kaattinmakan‍  :  ഹനുമാന്‍ - Hanumaan‍
     
കാറ്റില്ലാക്കടല്‍ - Kaattillaakkadal‍  :  ശാന്തമായി കാറ്റടിക്കുന്നതും ഭൂമദ്ധ്യരേഖയ്ക്കടുത്തുള്ളതുമായ സമുദ്രഭാഗം. ലഘുസമ്മര്‍ദ്ദമുള്ളതാണ് ഈ പ്രദേശം - Shaanthamaayi Kaattadikkunnathum Bhoomaddhyarekhaykkaduththullathumaaya Samudhrabhaagam. Laghusammar‍ddhamullathaanu Ee Pradhesham
     
കാറ്റുപാ(യ്) - Kaattupaa(yu)  :  കാറ്റത്തു വിരിച്ചു കെട്ടുവള്ളത്തിന്‍റെയും മറ്റും ഗതിവേഗം കൂട്ടുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പായ്, ഓടുപായ് - Kaattaththu Virichu Kettuvallaththin‍reyum Mattum Gathivegam Koottunnathinu Upayogikkunna Paayu, Odupaayu
     
കാറ്റുപാങ്ങ് - Kaattupaangu  :  കാറ്റിന്‍റെ ആനുകൂല്യമുള്ള അവസ്ഥ, കാറ്റുതക്കം - Kaattin‍re Aanukoolyamulla Avastha, Kaattuthakkam
     
കാറ്റുമറ - Kaattumara  :  കാറ്റുതടയാനുള്ള മറ, തട്ടി - Kaattuthadayaanulla Mara, Thatti
     
കാറ്റുമറ - Kaattumara  :  കാറ്റുകയറാത്ത സ്ഥലം - Kaattukayaraaththa Sthalam
     
കാറ്റുമറ - Kaattumara  :  ചുണ്ടന്‍ വള്ളത്തിന്‍റെ മധ്യം കഴിഞ്ഞ് അണിയത്തോടടുത്ത ഭാഗം, പ്രധാന പാട്ടുകാരും മേളക്കാരും നില്‍ക്കുന്ന സ്ഥലം, വെടിത്തടി - Chundan‍ Vallaththin‍re Madhyam Kazhinju Aniyaththodaduththa Bhaagam, Pradhaana Paattukaarum Melakkaarum Nil‍kkunna Sthalam, Vediththadi
     
കാറ്റുമൂളി - Kaattumooli  :  കാറ്റാടിമരം - Kaattaadimaram
     
കാറ്റുവാ(യ്) - Kaattuvaa(yu)  :  കാറ്റൊഴിവ് - Kaattozhivu
     
കാറ്റുവാ(യ്) - Kaattuvaa(yu)  :  അധികം കാറ്റുവരുന്ന സ്ഥലം, കാറ്റുവാക്ക് - Adhikam Kaattuvarunna Sthalam, Kaattuvaakku
     
കാറ്റുവാരി - Kaattuvaari  :  പുരമേയുമ്പോള്‍ കാറ്റേറ്റ് ഓല ഇളകാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പുരമുകളില്‍ വച്ചുകെട്ടുന്ന വാരി - Purameyumpol‍ Kaattettu Ola Ilakaathirikkunnathinuvendi Puramukalil‍ Vachukettunna Vaari
     
കാറ്റുവീഴ്ച - Kaattuveezhcha  :  തെങ്ങിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം - Thenginundaakunna Oru Rogam
     
കാറ്റ് - Kaattu  :  ചലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കില്‍ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വായു. സ്വാഭാവികമായോ കൃത്രിമമായോ ഉള്ള വായുവിന്‍റെ പ്രവാഹം - Chalikkunna Allenkil‍ Ilakikkondirikkunna Vaayu. Svaabhaavikamaayo Kruthrimamaayo Ulla Vaayuvin‍re Pravaaham
     
കാറ്റ് - Kaattu  :  വായു (പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലൊന്ന് എന്നു പൗരസ്ത്യ ശാസ്ത്ര മതം) അന്തരീക്ഷത്തിനു രൂപം നല്‍കുന്ന വാതകങ്ങളുടെ - പ്രധാനമായും പാക്യജനകത്തിന്‍റെയും പ്രാണവായുവിന്‍റെയും സമ്മിശ്രം - Vaayu (panchabhoothangalilonnu Ennu Paurasthya Shaasthra Matham) Anthareekshaththinu Roopam Nal‍kunna Vaathakangalude - Pradhaanamaayum Paakyajanakaththin‍reyum Praanavaayuvin‍reyum Sammishram
     
കാറ്റ് - Kaattu  :  വായു ഭഗവാന്‍ - Vaayu Bhagavaan‍
     
കാറ്റ് - Kaattu  :  പ്രാണന്‍, ശ്വാസം. (പ്ര.) കാറ്റുപോവുക = മരിക്കുക. കാറ്റടക്കുക = കൊല്ലുക. കാറ്റത്തെ പഞ്ഞി = എളുപ്പത്തില്‍ ചിന്നിച്ചിതറിപ്പോകുന്നത്. കാറ്റാടുക = വെറ്റിലമുറുക്കുക. കാറ്റില്‍പ്പറപ്പിക്കുക = തീരെ നിസ്സാരമായിക്കരുതി തള്ളിക്കളയുക. കാറ്റുള്ളപ്പോള്‍ തൂറ്റുക, -പാറ്റുക = അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തില്‍ വേണ്ടതുപോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. കാറ്റു തിരിച്ചടിക്കുക, -മാറിവീശുക, -മാറിവീഴുക = സാഹചര്യങ്ങള്‍ എതിരായിവരുക. കാറ്റുവാക്ക് = കാറ്റുകൊള്ളത്തക്കവണ്ണം. കാറ്റുകൊള്ളുക = കാറ്റു ശരീരത്തില്‍ ഏല്‍ക്കുക. "കാറ്റുനന്നെങ്കില്‍ കല്ലും പറക്കും, കാറ്റു ശമിച്ചാല്‍ പഞ്ഞിയും പറക്കില്ല, കാറ്റില്ലാതെ ഇലയനങ്ങുകയില്ല" (പഴ.) - Praanan‍, Shvaasam. (pra.) Kaattupovuka = Marikkuka. Kaattadakkuka = Kolluka. Kaattaththe Panji = Eluppaththil‍ Chinnichitharippokunnathu. Kaattaaduka = Vettilamurukkuka. Kaattil‍pparappikkuka = Theere Nissaaramaayikkaruthi Thallikkalayuka. Kaattullappol‍ Thoottuka, -paattuka = Anukoolamaaya Saahacharyaththil‍ Vendathupole Pravar‍ththikkuka. Kaattu Thirichadikkuka, -maariveeshuka, -maariveezhuka = Saahacharyangal‍ Ethiraayivaruka. Kaattuvaakku = Kaattukollaththakkavannam. Kaattukolluka = Kaattu Shareeraththil‍ El‍kkuka. "kaattunannenkil‍ Kallum Parakkum, Kaattu Shamichaal‍ Panjiyum Parakkilla, Kaattillaathe Ilayanangukayilla" (pazha.)
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×