Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ദൂരീഭവിക്കുക - Dhooreebhavikkuka മുനിച്ചല്‍ - Munichal‍ കിട്ടി - Kitti രജിസ്ട്രാര്‍ - Rajisdraar‍ ത്രയശ്ചത്വാരിംശത് - Thrayashchathvaarimshathu തത്ത്വാന്വേഷണം - Thaththvaanveshanam കിംശുകം - Kimshukam ചെടിമഴ - Chedimazha പൊന്നോല - Ponnola പഞ്ചാഭ്യുതയഹേതുക്കള്‍ - Panchaabhyuthayahethukkal‍ ശര്‍വരീകന്‍ - Shar‍vareekan‍ കുടമുല്ല - Kudamulla വൈദ്യ - Vaidhya ആജീവകന്‍ - Aajeevakan‍ സമാഗതി - Samaagathi നിയമാനുസാരം - Niyamaanusaaram ചല്ലം - Challam വൈധുര്യം - Vaidhuryam അബദ്ധം - Abaddham കണേരം - Kaneram ഊഴി - Oozhi ദുന്ദുഭം - Dhundhubham കാവണ്ടം - Kaavandam വയസ്വി, വയസ്സന്‍ - Vayasvi, Vayassan‍ ജാഗരൂകത - Jaagarookatha ശ്മശ്രുമുഖി - Shmashrumukhi സിദ്ധ - Siddha സസ്യകം - Sasyakam രുദ്രപതി - Rudhrapathi പീതളം - Peethalam ത്വക്സാര - Thvaksaara കുറ്റദണ്ഡം - Kuttadhandam കഷ്ട - Kashda പകര്‍ച്ചക്കാരന്‍ - Pakar‍chakkaaran‍ പ്രക്രമിക്കുക - Prakramikkuka ഉപനൃത്യം - Upanruthyam ഉച്ഛ്രാവണം - Uchchraavanam ഗ്രുമുഷ്ടി - Grumushdi പീതബാലുക - Peethabaaluka കാലപ്പാമ്പ് - Kaalappaampu വരുണം - Varunam കാമശരം - Kaamasharam സാമോദ - Saamodha വിധേന - Vidhena തീര്‍ഥകന്‍ - Theer‍thakan‍ മാഡം - Maadam ഘര്‍മസ്വേദ - Ghar‍masvedha സഹിഷ്ണു - Sahishnu ദുര്‍മുഖം - Dhur‍mukham കാംഗുകം - Kaamgukam

Random Words

വിയര്‍പ്പ് - Viyar‍ppu വൈശേഷികന്‍ - Vaisheshikan‍ അഗുണി - Aguni പാഞ്ചജന്യം - Paanchajanyam കുംഭകാരം - Kumbhakaaram കരമുദ്രിക - Karamudhrika ഹിരണ്യബിന്ദു - Hiranyabindhu കുഥ, കുഥം - Kutha, Kutham സമ്യോ ജിത - Samyo Jitha രാസയോഗം - Raasayogam ഉത്പന്നഭക്ഷി, ഉല്‍- - Uthpannabhakshi, Ul‍- വിഷശുകം - Vishashukam പാതാളരാവണന്‍ - Paathaalaraavanan‍ അസാക്ഷിക - Asaakshika നിരുക്തി - Nirukthi ജളാശയന്‍ - Jalaashayan‍ കുരിശുപള്ളി - Kurishupalli പൂണുക - Poonuka അന്വയാഗത - Anvayaagatha ഹിമ്നന്‍ - Himnan‍ തുരുചൊല്ലുക - Thurucholluka ചണ്ഡ - Chanda അമംഗലി, -മംഗലി - Amamgali, -mamgali കൂലകം - Koolakam വ്യാഖ്യാനിക്കുക - Vyaakhyaanikkuka ചീര്‍ണപര്‍ണം - Cheer‍napar‍nam യയാവരന്‍ - Yayaavaran‍ പൊതിക്കാള - Pothikkaala ഏനക്കേട് - Enakkedu ചുടലക്കൊള്ളി - Chudalakkolli ക്രിയാവാചകം, വാചി - Kriyaavaachakam, Vaachi മാഷാദം - Maashaadham മദനാവസ്ഥകള്‍ - Madhanaavasthakal‍ നേത്രഗോചര - Nethragochara ബന്ധുജീവകം - Bandhujeevakam ഉപോദ്ബലക, ഉപോല്‍- - Upodhbalaka, Upol‍- കുഡി - Kudi പേയു - Peyu ഉഷ്ണനദി - Ushnanadhi കംശം - Kamsham കമ്പിനി - Kampini സ്വനിത - Svanitha പാണ്ഡവാഭീലന്‍ - Paandavaabheelan‍ അസംസ്ഥിത - Asamsthitha ഋക്ഷസന്ധി - Rukshasandhi ഉച്ചത്വം - Uchathvam വാഴപ്പോള - Vaazhappola ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ - Shaasthrajnjan‍ ചരിതാര്‍ഥത - Charithaar‍thatha നികൃതി - Nikruthi
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കാളമുഖി.

Get English Word for കാളമുഖി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കാളമുഖി - Kaalamukhi  :  ഇന്ദ്രന്‍റെ അധീനതയിലുള്ള സംവര്‍ത്തം ആവര്‍ത്തം ഇത്യാദി സപ്തമേഘങ്ങളിലൊന്ന്, കല്ലുമഴവര്‍ഷിക്കുന്നത് - Indhran‍re Adheenathayilulla Samvar‍ththam Aavar‍ththam Ithyaadhi Sapthameghangalilonnu, Kallumazhavar‍shikkunnathu
     
     
കാളമുഖി - Kaalamukhi  :  ഒരുതരം അപസ്മാരം - Orutharam Apasmaaram
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×