Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പക്ഷഗ്രഹണം - Pakshagrahanam ആകുണ്ഠനം - Aakundanam പെയ്യാപ്പുര - Peyyaappura കള്ളന്‍ - Kallan‍ പാല്‍പ്പല്ല് - Paal‍ppallu അപ്രസിദ്ധ - Aprasiddha പരുന്ത് - Parunthu പര്യാവര്‍ത്തം - Paryaavar‍ththam ജീവവാരം - Jeevavaaram ആന്തരീപ - Aanthareepa അപാണിനീയ - Apaanineeya കൂട്ടാക്കുക - Koottaakkuka അജപ - Ajapa തിരുമേനി - Thirumeni അഗ്നിസഹായം - Agnisahaayam കമര - Kamara കണക്കുസാരം - Kanakkusaaram കാട്ടുകള്ളന്‍ - Kaattukallan‍ നിരാമം - Niraamam തിരോഗത - Thirogatha പരിജ്ഞാത - Parijnjaatha പരിധൂസരം - Paridhoosaram ജഘനി - Jaghani കാനേഷുമാരി - Kaaneshumaari അസ്മാദൃക്ക് - Asmaadhrukku അജനനാമകം - Ajananaamakam വ്യവച്ഛേദിക്കുക - Vyavachchedhikkuka ഓമയ്ക്ക - Omaykka ദിവ്യവാക്ക് - Dhivyavaakku ധൈര്യം - Dhairyam അപ്രവൃത്തി - Apravruththi തട്ടഴി - Thattazhi ഭക്തി - Bhakthi ആറുവാ, ആര്‍വാ - Aaruvaa, Aar‍vaa ഡെമോക്രസി - Demokrasi ആത്മനിയന്ത്രണം - Aathmaniyanthranam കുത്തിത്തിരിക്കുക - Kuththiththirikkuka ഹരിവല്ലഭ - Harivallabha മുച്ചി - Muchi ഉപചയിക്കുക - Upachayikkuka ചാരുക്തി - Chaarukthi ആജ്യപന്‍ - Aajyapan‍ എന്നാകില്‍ - Ennaakil‍ ഇയ്യോല, ഈയോല, ഈയത്തോല - Iyyola, Eeyola, Eeyaththola ഝലകണ്ഠം - Jhalakandam സംസിദ്ധി - Samsiddhi ഇതികരണീയ - Ithikaraneeya മദ്യപാനം - Madhyapaanam ശ്രിത - Shritha മൂതം - Mootham

Random Words

സ്ഥലേശയ - Sthaleshaya പതിവ്രത - Pathivratha അമുക്കം - Amukkam ആറങ്ങോട് - Aarangodu മുണ്ടിനീര് - Mundineeru ധ്വജപ്രഹരണന്‍ - Dhvajapraharanan‍ സത്രി - Sathri ജൃംഭ - Jrumbha തൊഴുത്ത - Thozhuththa കുടിവക്കീല്‍ - Kudivakkeel‍ ക്ഷേത്രപതി - Kshethrapathi പുരോഭാഗി - Purobhaagi അംഗുലിക - Amgulika പിണയാള്‍, -ളന്‍ - Pinayaal‍, -lan‍ ബങ്കി - Banki പന്നഖം - Pannakham പരഞ്ജം - Paranjjam അംഗാരമണി - Amgaaramani വീജോദകം - Veejodhakam അധര്‍ഷിത - Adhar‍shitha അവരതി - Avarathi ബന്ധ്യ - Bandhya അഭ്യുഛിത - Abhyuchitha ദു:ഖഘണ്ടാരം - Dhu:khaghandaaram നങ്കലം - Nankalam  - Ga മുള്ളുക - Mulluka അകല്‍ച്ച - Akal‍cha പന്താനക്കോപ്പ് - Panthaanakkoppu കാന്തപക്ഷി, -പ്പക്ഷി - Kaanthapakshi, -ppakshi സ്മരാന്ധ - Smaraandha ഞറുങ്ങുക - Njarunguka ശാത്രവം - Shaathravam ഖരചിക്കണം - Kharachikkanam ഉഷണം - Ushanam ധീരോദ്ധതന്‍ - Dheeroddhathan‍ ഭാണ്ഡിനി - Bhaandini ശംബലി - Shambali മുക്കാട് - Mukkaadu ഉപബൃംഹണം - Upabrumhanam ആസ്വാദ്യ - Aasvaadhya ചന്ദ്രപ്രയോജിനി - Chandhraprayojini കുഠാരു - Kudaaru ആയ് - Aayu ത്രിയാമ - Thriyaama ശൈനേയന്‍ - Shaineyan‍ കാരിമ - Kaarima ക്ഷമത - Kshamatha ആത്മസാക്ഷാത്കരണം - Aathmasaakshaathkaranam ചിതയ്ക്കുക - Chithaykkuka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കാവി.

Get English Word for കാവി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കാവി - Kaavi  :  കാവിമണ്ണ് - Kaavimannu
     
     
കാവി - Kaavi  :  കാവിമണ്ണിന്‍റെ നിറം - Kaavimannin‍re Niram
     
കാവി - Kaavi  :  കാവിവസ്ത്രം. (പ്ര.) കാവിമുക്കുക = വസ്ത്രങ്ങളില്‍ കാവിഉപയോഗിച്ചു നിറംപിടിപ്പിക്കുക. കാവിഉടുക്കുക = സന്യസിക്കുക - Kaavivasthram. (pra.) Kaavimukkuka = Vasthrangalil‍ Kaaviupayogichu Nirampidippikkuka. Kaaviudukkuka = Sanyasikkuka
     
കാവി - Kaavi  :  വെറ്റിലമുറുക്കുന്നതുകൊണ്ടു പല്ലിനുണ്ടാകുന്ന നിറം - Vettilamurukkunnathukondu Pallinundaakunna Niram
     
കാവി - Kaavi  :  കപ്പലിന്‍റെ തലപ്പായ് - Kappalin‍re Thalappaayu
     
കാവി - Kaavi  :  വലിയപൊങ്ങുതടി - Valiyaponguthadi
     
കാവി - Kaavi  :  കള്ള് - Kallu
     
കാവി - Kaavi  :  ഒരുജാതി ചെറിയ പക്ഷി - Orujaathi Cheriya Pakshi
     
കാവിതി - Kaavithi  :  കണക്കഞാതി - Kanakkanjaathi
     
കാവിതി - Kaavithi  :  വെള്ളാളര്‍ക്കുള്ള സ്ഥാനനാമം - Vellaalar‍kkulla Sthaananaamam
     
കാവിതി - Kaavithi  :  നികുതിപിരിക്കുന്ന ആള്‍ - Nikuthipirikkunna Aal‍
     
കാവിതി - Kaavithi  :  ക്ഷുരകന്‍ - Kshurakan‍
     
കാവിമണ്ണ് - Kaavimannu  :  പര്‍വതത്തില്‍നിന്നുണ്ടാകുന്ന ധാതുക്കളില്‍ ഒന്ന് (ചുവപ്പുകലര്‍ന്ന മഞ്ഞനിറമുള്ളതു സുവര്‍ണഗൈരികമെന്നും ചെമ്പിന്‍റെ നിറമുള്ളതു പാഷാണഗൈരികമെന്നും രണ്ടുതരം. ഔഷധത്തിനും വസ്ത്രത്തിനു നിറംവരുത്തുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്) - Par‍vathaththil‍ninnundaakunna Dhaathukkalil‍ Onnu (chuvappukalar‍nna Manjaniramullathu Suvar‍nagairikamennum Chempin‍re Niramullathu Paashaanagairikamennum Randutharam. Aushadhaththinum Vasthraththinu Niramvaruththunnathinum Upayogikkaarundu)
     
കാവിമുണ്ട് - Kaavimundu  :  കാവിവസ്ത്രം - Kaavivasthram
     
കാവിയന്‍ - Kaaviyan‍  :  കാവ്യന്‍ - Kaavyan‍
     
കാവിലമ്മ - Kaavilamma  :  കാവില്‍പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദേവി, ഭഗവതി, ഭദ്രകാളി - Kaavil‍prathishdikkappettittulla Dhevi, Bhagavathi, Bhadhrakaali
     
കാവിവസ്ത്രം - Kaavivasthram  :  കാവി കലക്കിയ വെള്ളത്തില്‍ മുക്കി നിറംപിടിപ്പിച്ച വസ്ത്രം, സന്ന്യാസിമാര്‍ ധരിക്കുന്നത്, കാഷായവസ്ത്രം - Kaavi Kalakkiya Vellaththil‍ Mukki Nirampidippicha Vasthram, Sannyaasimaar‍ Dharikkunnathu, Kaashaayavasthram
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×