Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കോട്ട - Kotta മൈത്രഭം - Maithrabham പാകം - Paakam അഭിഘാതം - Abhighaatham മുത്തരി - Muththari ഈടപ്പ് - Eedappu ഹയവാഹനന്‍ - Hayavaahanan‍ നീലക്കൊടുവേലി - Neelakkoduveli കാശ്യപി - Kaashyapi ആച്ഛാദനം - Aachchaadhanam എടവട്ടാരം, ഇട- - Edavattaaram, Ida- ഗോശാലേശ്വരന്‍ - Goshaaleshvaran‍ ഒരതീചി - Oratheechi രൗദ്രം - Raudhram ലൂന - Loona ഹതബന്ധം - Hathabandham കണ്ടത് - Kandathu ത്രയശ്ചത്വാരിംശത് - Thrayashchathvaarimshathu ചീനപിഷ്ടം - Cheenapishdam ചിനവര്‍ - Chinavar‍ ഒമപ്പുഴു - Omappuzhu ചടുപടെ - Chadupade വിജാഗരി - Vijaagari അനക്ഷരം - Anaksharam കൂവരക് - Koovaraku ദേവദീപം - Dhevadheepam ഉത്കടം - Uthkadam പെട്ട - Petta പൂജാര്‍ഹ - Poojaar‍ha മിഴറ്റുക - Mizhattuka കദനം - Kadhanam നൂറ്റ - Nootta എണ്ണക്കാരന്‍ - Ennakkaaran‍ ഗര്‍ഭംകലക്കി - Gar‍bhamkalakki ഉപരാഗം - Uparaagam ബ്രഹ്മവാദം - Brahmavaadham മര്‍ത്യ - Mar‍thya അഗ്നിത്രയം - Agnithrayam യാകൃത - Yaakrutha ചീര - Cheera ശേഖരം - Shekharam അതിവാദം - Athivaadham പ്രഫുല്ല - Praphulla കൂട്ടുടമ - Koottudama കായം - Kaayam ഗിരിവരന്‍ - Girivaran‍ എവിടന്ന് - Evidannu കര്‍ക്കടാക്ഷം - Kar‍kkadaaksham രാമഠം - Raamadam കൊരടാവ് - Koradaavu

Random Words

അഭികേന്ദ്രം - Abhikendhram സികതാവാന്‍ - Sikathaavaan‍ സുഗന്ധഷട്ക - Sugandhashadka പിച്ഛില - Pichchila ചര്‍വ - Char‍va ശിഖണ്ഡം - Shikhandam ഇനിക്കുക - Inikkuka അസനവില്വാദി - Asanavilvaadhi അഴുക്ക് - Azhukku പ്രതിസംഹരണം - Prathisamharanam താമരസായുധന്‍ - Thaamarasaayudhan‍ ആന്തര്‍ഗണിക - Aanthar‍ganika സാവയവ - Saavayava ജായ - Jaaya ഊടറിവ് - Oodarivu ദേഹഭാക്ക് - Dhehabhaakku വല്മീകം - Valmeekam ആഖ്യാനിക്കുക - Aakhyaanikkuka ഗുണനാമം - Gunanaamam പരിവാദകന്‍ - Parivaadhakan‍ പാട് - Paadu ആസ്തിബാധ്യതാപത്രം - Aasthibaadhyathaapathram അനുവ്യാഹരണം - Anuvyaaharanam കുന്ന് - Kunnu അനുകര്‍ഷണം - Anukar‍shanam വിചാരണം - Vichaaranam ചോങ്ക്, ചോങ്ങ് - Chonku, Chongu ജ്യോതിസ്സ് - Jyothissu കാവാറ് - Kaavaaru അകല്‍പിത - Akal‍pitha നിഷ്ഠൂര - Nishdoora അയിരി - Ayiri വ്യാളേന്ദ്രന്‍ - Vyaalendhran‍ ത്രയ - Thraya അംബുതാലം - Ambuthaalam രാസ്ന - Raasna പാകശാസനന്‍ - Paakashaasanan‍ കുണ്ഠേതര - Kundethara അടക്കം - Adakkam ധൗതശിലം - Dhauthashilam കാലജ്ഞ - Kaalajnja മഞ്ഞക്കരു - Manjakkaru ദുര്‍ഭഗ - Dhur‍bhaga ബില്‍ - Bil‍ നാടിക - Naadika യഹോവ - Yahova ബ്രഹ്മശല്യം - Brahmashalyam ഭഗവദ്ഗീത - Bhagavadhgeetha ഉപയോഷം - Upayosham അപവാഹിത - Apavaahitha
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കാവി.

Get English Word for കാവി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കാവി - Kaavi  :  കാവിമണ്ണ് - Kaavimannu
     
     
കാവി - Kaavi  :  കാവിമണ്ണിന്‍റെ നിറം - Kaavimannin‍re Niram
     
കാവി - Kaavi  :  കാവിവസ്ത്രം. (പ്ര.) കാവിമുക്കുക = വസ്ത്രങ്ങളില്‍ കാവിഉപയോഗിച്ചു നിറംപിടിപ്പിക്കുക. കാവിഉടുക്കുക = സന്യസിക്കുക - Kaavivasthram. (pra.) Kaavimukkuka = Vasthrangalil‍ Kaaviupayogichu Nirampidippikkuka. Kaaviudukkuka = Sanyasikkuka
     
കാവി - Kaavi  :  വെറ്റിലമുറുക്കുന്നതുകൊണ്ടു പല്ലിനുണ്ടാകുന്ന നിറം - Vettilamurukkunnathukondu Pallinundaakunna Niram
     
കാവി - Kaavi  :  കപ്പലിന്‍റെ തലപ്പായ് - Kappalin‍re Thalappaayu
     
കാവി - Kaavi  :  വലിയപൊങ്ങുതടി - Valiyaponguthadi
     
കാവി - Kaavi  :  കള്ള് - Kallu
     
കാവി - Kaavi  :  ഒരുജാതി ചെറിയ പക്ഷി - Orujaathi Cheriya Pakshi
     
കാവിതി - Kaavithi  :  കണക്കഞാതി - Kanakkanjaathi
     
കാവിതി - Kaavithi  :  വെള്ളാളര്‍ക്കുള്ള സ്ഥാനനാമം - Vellaalar‍kkulla Sthaananaamam
     
കാവിതി - Kaavithi  :  നികുതിപിരിക്കുന്ന ആള്‍ - Nikuthipirikkunna Aal‍
     
കാവിതി - Kaavithi  :  ക്ഷുരകന്‍ - Kshurakan‍
     
കാവിമണ്ണ് - Kaavimannu  :  പര്‍വതത്തില്‍നിന്നുണ്ടാകുന്ന ധാതുക്കളില്‍ ഒന്ന് (ചുവപ്പുകലര്‍ന്ന മഞ്ഞനിറമുള്ളതു സുവര്‍ണഗൈരികമെന്നും ചെമ്പിന്‍റെ നിറമുള്ളതു പാഷാണഗൈരികമെന്നും രണ്ടുതരം. ഔഷധത്തിനും വസ്ത്രത്തിനു നിറംവരുത്തുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്) - Par‍vathaththil‍ninnundaakunna Dhaathukkalil‍ Onnu (chuvappukalar‍nna Manjaniramullathu Suvar‍nagairikamennum Chempin‍re Niramullathu Paashaanagairikamennum Randutharam. Aushadhaththinum Vasthraththinu Niramvaruththunnathinum Upayogikkaarundu)
     
കാവിമുണ്ട് - Kaavimundu  :  കാവിവസ്ത്രം - Kaavivasthram
     
കാവിയന്‍ - Kaaviyan‍  :  കാവ്യന്‍ - Kaavyan‍
     
കാവിലമ്മ - Kaavilamma  :  കാവില്‍പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദേവി, ഭഗവതി, ഭദ്രകാളി - Kaavil‍prathishdikkappettittulla Dhevi, Bhagavathi, Bhadhrakaali
     
കാവിവസ്ത്രം - Kaavivasthram  :  കാവി കലക്കിയ വെള്ളത്തില്‍ മുക്കി നിറംപിടിപ്പിച്ച വസ്ത്രം, സന്ന്യാസിമാര്‍ ധരിക്കുന്നത്, കാഷായവസ്ത്രം - Kaavi Kalakkiya Vellaththil‍ Mukki Nirampidippicha Vasthram, Sannyaasimaar‍ Dharikkunnathu, Kaashaayavasthram
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×