Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

തണ്ടലര്‍ബാണന്‍ - Thandalar‍baanan‍ വേളം - Velam ദിക്ചക്രം - Dhikchakram ശയാനകം - Shayaanakam നഖക്ഷതം - Nakhakshatham ത്രിപതാക്കം - Thripathaakkam ധ്വനമോദി - Dhvanamodhi അനാവരണം - Anaavaranam അബ്ദ - Abdha പഞ്ചശരന്‍ - Panchasharan‍ വസുധ - Vasudha ഊഴിക്കുക - Oozhikkuka സൗത്ര - Sauthra ഗര്‍ജിക്കുക - Gar‍jikkuka അഗ്നിതീര്‍ഥം - Agnitheer‍tham ദമിതന്‍ - Dhamithan‍ വൃത്താകാര - Vruththaakaara കിമാഖ്യ - Kimaakhya അലമുറ - Alamura അഴകുക - Azhakuka പുഷ്കലന്‍ - Pushkalan‍ പ്രത്യന്തം - Prathyantham അതിസന്ധ്യ - Athisandhya അനാമൃത - Anaamrutha ഗുപ്തഗതി - Gupthagathi നാരകീടന്‍ - Naarakeedan‍ സുപര്‍ണി - Supar‍ni കാഫര്‍, കാഫ്റ് - Kaaphar‍, Kaaphru ഗൃഹവരണ്ഡകം - Gruhavarandakam അകിറ് - Akiru പിഞ്ഛകം - Pinjchakam ആദികാവ്യം - Aadhikaavyam ആഖ്യാനകി - Aakhyaanaki നടി - Nadi ശൂല - Shoola ഉറക്ക് - Urakku വിളക്കുമരം - Vilakkumaram ദ്രവംഗം - Dhravamgam ലോകോത്തര - Lokoththara പരാകൃത - Paraakrutha ദുര്‍ഗന്ധം - Dhur‍gandham കുടിപ്പിറവി - Kudippiravi ചിത്രാത്തരം - Chithraaththaram കണ്ടകത്വം - Kandakathvam കവലംകാളി - Kavalamkaali നാകനദി - Naakanadhi പ്രാണേശ - Praanesha ഔഡ്രപുഷ്പം - Audrapushpam കാംഗുകം - Kaamgukam വിത്തപതി - Viththapathi

Random Words

കണമരം - Kanamaram ശുഭവിഭവ - Shubhavibhava പരിഹാസം - Parihaasam അസമസായകന്‍ - Asamasaayakan‍ വ്യവസായസമാധാനം - Vyavasaayasamaadhaanam അസ്രപ - Asrapa ദാ - Dhaa സേവനാഴി - Sevanaazhi ചന്ദ്രവ്രതം - Chandhravratham വിലോകിതം - Vilokitham ദുര്‍വിനയം - Dhur‍vinayam എരിവ് - Erivu ചീനകര്‍പ്പൂരം - Cheenakar‍ppooram മെതുക്കുക - Methukkuka അരച്ചല്ലടം - Arachalladam കേനചിത്, -ചില്‍ - Kenachithu, -chil‍ ശസ്ത്രം - Shasthram കയ്പ - Kaypa കൈശികം - Kaishikam ആയ്തം - Aaytham ദധിമന്ഥം - Dhadhimantham ഭാവിതം - Bhaavitham ആമര്‍ശനം - Aamar‍shanam വര്‍ഗാന്തരം - Var‍gaantharam മുക്കാലും - Mukkaalum ഭാസ്വതി - Bhaasvathi കര്‍മത്രയം - Kar‍mathrayam കരിയക്കോല്‍ - Kariyakkol‍ അഭിത്യാഗം - Abhithyaagam ഉഴകോല്‍, ഉഴക്കോല്‍ - Uzhakol‍, Uzhakkol‍ രാജശൂകം - Raajashookam ഗദ്ഗദം - Gadhgadham കണ്ട്രി - Kandri കുങ്കിലിയം - Kunkiliyam അഭിരക്തി - Abhirakthi അതികര്‍ഷണം - Athikar‍shanam പാതയിത്വാ - Paathayithvaa വേലിയാട് - Veliyaadu പാറയാന്‍ - Paarayaan‍ ജനാധിപതി - Janaadhipathi പുളിങ്കൊമ്പ് - Pulinkompu കേവുതോണി, -വള്ളം, -വഞ്ചി - Kevuthoni, -vallam, -vanchi പുലര് - Pularu തീപിടിത്തം - Theepidiththam മേരുധന്വാ(വ്) - Merudhanvaa(vu) ഗരാധിക - Garaadhika ചിത്രതരം - Chithratharam മദ്യഗന്ധം - Madhyagandham ശര്‍ക്കര - Shar‍kkara അനുപവീതി - Anupaveethi
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കുച്ചില്‍.

Get English Word for കുച്ചില്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കുച്ചില്‍ - Kuchil‍  :  ചെറിയ കുടില്‍ - Cheriya Kudil‍
     
     
കുച്ചില്‍ - Kuchil‍  :  വീട്ടില്‍ സ്‌ത്രീകള്‍ ഇരിക്കുന്നിടം, അടുക്കളമുറി - Veettil‍ Sthreekal‍ Irikkunnidam, Adukkalamuri
     
കുച്ചില്‍ - Kuchil‍  :  തേങ്ങാക്കുലയുടെ (ക്ലാഞ്ഞിലിന്‍റെ) തണ്ടുകൊണ്ടോ അല്ലികൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാടന്‍ ബ്രഷ് - Thengaakkulayude (klaanjilin‍re) Thandukondo Allikondo Undaakkunna Naadan‍ Brashu
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×