Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

സ്രവദ്രംഗം - Sravadhramgam ചെപ്പിക്കുടം - Cheppikkudam ത്വഷ്ടാവ് - Thvashdaavu ജ്ഞാനചതുഷ്ടയം - Jnjaanachathushdayam മന്ത്രമണ്ഡപം - Manthramandapam ചീര്‍പ്പ് - Cheer‍ppu മരുത്കോണം - Maruthkonam അതിദേശിക്കുക - Athidheshikkuka അതലം - Athalam പെരുമ്പാട് - Perumpaadu ശീലക്കേട് - Sheelakkedu അംഗപാലന്‍ - Amgapaalan‍ അതാര്യ - Athaarya പ്രതിക്ഷിപ്ത - Prathikshiptha കോട് - Kodu അഭിശസ്താങ്കം - Abhishasthaankam നിലപേറ് - Nilaperu മഹൗജസ്സ് - Mahaujassu ഇണുക്ക് - Inukku സുപ്രിയ - Supriya ഗോളക - Golaka പത്മവിദ്വിട്ട് - Pathmavidhvittu അരിയെണ്ണി - Ariyenni മുന്നായ്മക്കാര്‍ - Munnaaymakkaar‍ പുഷ്പജം - Pushpajam ദുഘ - Dhugha പല്ലിത്തടി - Palliththadi ഉപാക്ഷം - Upaaksham നീലമീലികം - Neelameelikam ഋണപത്രം - Runapathram കരിക്കകം - Karikkakam അഗ്രദൂതന്‍ - Agradhoothan‍ ക്ഷേപം - Kshepam അടവിക്കച്ചോലം - Adavikkacholam മുണ്ടാണി - Mundaani ഉറച്ച് - Urachu ഗുംഫിത - Gumphitha കോച്ചല്‍ - Kochal‍ അക്രുദ്ധ - Akruddha കനകവൃക്ഷം - Kanakavruksham അന്ധസ്സ് - Andhassu തീയാട്ട് - Theeyaattu മാദനി - Maadhani കൈമാറ്റം - Kaimaattam രാജ്ഞി - Raajnji പിഞ്ഛകം - Pinjchakam കാമജ്വരം - Kaamajvaram ഉളത്തല്‍ - Ulaththal‍ ഗതാഗതന്‍ - Gathaagathan‍ ചഞ്ചുപുടം - Chanchupudam

Random Words

അസ്ഥിമാടം - Asthimaadam അവാപിക്കുക - Avaapikkuka നൈകന്‍ - Naikan‍ പ്രയോഗം - Prayogam നിറപടി - Nirapadi നഖരേഖ - Nakharekha ചീക്കപ്പീര - Cheekkappeera ജഗത്കാരണന്‍ - Jagathkaaranan‍ പിണ്ഡിത - Pinditha തകഴി - Thakazhi നിരുപദ്രവ - Nirupadhrava കരബദരം - Karabadharam ദീക്ഷാഗ്നിവാസനം - Dheekshaagnivaasanam ഇരാവാന്‍ - Iraavaan‍ കാര്‍വടികന്‍ - Kaar‍vadikan‍ പതറല്‍ - Patharal‍ സ്വകാര്യം - Svakaaryam ആന്ത്രവീക്കം - Aanthraveekkam ഫുകം - Phukam ചാലകം - Chaalakam അദഗ്ധ - Adhagdha അന്യേദ്യുഷ്ക - Anyedhyushka ഉക്ഷവാഹ(ന)ന്‍ - Ukshavaaha(na)n‍ മൃണാളതന്തു - Mrunaalathanthu ചോറ്റുകാരന്‍ - Chottukaaran‍ കൂനി - Kooni കൈടിരം - Kaidiram മഹാമേധ - Mahaamedha ഇല്മ് - Ilmu കരയാളന്‍ - Karayaalan‍ അല്പിഷ്ഠ - Alpishda കഫാരി - Kaphaari മഹാകാളപുരം - Mahaakaalapuram പീത - Peetha കവര്‍ച്ച - Kavar‍cha ദുണ്ഡുക - Dhunduka ജവളി, ജവുളി - Javali, Javuli ഛത്രപതി - Chathrapathi ആമപിത്തം - Aamapiththam ഊരുപാത - Oorupaatha മഹാജ്വാലം - Mahaajvaalam കുടവട്ടം - Kudavattam സ്യമികം - Syamikam അയസ്തംഭം - Ayasthambham വെടിക്കെട്ട് - Vedikkettu പരിയം - Pariyam ധന്യമ്മന്യന്‍ - Dhanyammanyan‍ സിപ്ര - Sipra പര്യാഗമന - Paryaagamana ഉഭയചര - Ubhayachara
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കുരട്.

Get English Word for കുരട് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കുരട് - Kuradu  :  ചെറിയ മരക്കഷണം. ഉദാഃ ചന്ദനക്കുരട് - Cheriya Marakkashanam. Udhaaa Chandhanakkuradu
     
     
കുരട് - Kuradu  :  കീഴ്ക്കാതുതുളച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ദ്വാരം വലുതാക്കാവേണ്ടി കാതിലിടുന്ന മരത്തുണ്ട് - Keezhkkaathuthulachundaakkunna Dhvaaram Valuthaakkaavendi Kaathilidunna Maraththundu
     
കുരട് - Kuradu  :  കടവായ്, കവിളിന്‍റെ ഉള്‍ഭാഗം - Kadavaayu, Kavilin‍re Ul‍bhaagam
     
കുരട് - Kuradu  :  കൊടില്‍ - Kodil‍
     
കുരട് - Kuradu  :  ഒരളവ്. ഉദാഃ ഒരുകുരടുധനം കിട്ടി - Oralavu. Udhaaa Orukuradudhanam Kitti
     
കുരട് - Kuradu  :  മെതിയടി - Methiyadi
     
കുരട് - Kuradu  :  കുടല്‍ - Kudal‍
     
കുരട്ട, കുറട്ട - Kuratta, Kuratta  :  കൈവിരലിന്‍റെയോ കാല്‍വിരലിന്‍റെയോ മുട്ട് - Kaiviralin‍reyo Kaal‍viralin‍reyo Muttu
     
കുരട്ട, കുറട്ട - Kuratta, Kuratta  :  അണ്ടി, വിത്തിനകത്തുള്‍ല പരിപ്പ് - Andi, Viththinakaththul‍la Parippu
     
കുരട്ട, കുറട്ട - Kuratta, Kuratta  :  കൂര്‍ക്കം - Koor‍kkam
     
കുരട്ടുക - Kurattuka  :  ചവുട്ടിത്തേയ്ക്കുക - Chavuttiththeykkuka
     
കുരട്ടുക - Kurattuka  :  താറുമാറാക്കുക - Thaarumaaraakkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×