Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

സങ്കല്‍പജന്‍ - Sankal‍pajan‍ ശിക്കാറി - Shikkaari ലോകാപവാദം - Lokaapavaadham കറുകറെ, -കറുനെ - Karukare, -karune ആര്‍ത്തവം - Aar‍ththavam ശരീരഭേദം - Shareerabhedham സ്രഷ്ടാവ് - Srashdaavu ഒവ്വാ - Ovvaa തോണ്ടി - Thondi വക്രപുച്ഛം - Vakrapuchcham പോരും - Porum ഫലിതം - Phalitham കൃതാലയം - Kruthaalayam ശമയിതാവ് - Shamayithaavu ചിരപുഷ്പം - Chirapushpam ഉപതപിക്കുക - Upathapikkuka ധര്‍മന്‍ - Dhar‍man‍ ഓട്ടി - Otti സൂചിപത്രകം - Soochipathrakam ഒറാങ്ഉട്ടാന്‍ - Oraanguttaan‍ അജിതേന്ദ്രിയന്‍ - Ajithendhriyan‍ നാദേയ - Naadheya പ്രാശനം - Praashanam മിണ്ടാട്ടം - Mindaattam സപ്തദളം - Sapthadhalam കൊട്ടുപണി - Kottupani അശൂക്ല - Ashookla പ്രഹാസി - Prahaasi സാ - Saa നിശ്ശ്രയണി - Nishrayani ഉതിര്‍മ - Uthir‍ma കൊടിയേറുക - Kodiyeruka വാസന്ത - Vaasantha അഘോര - Aghora ശതാഹ്വ - Shathaahva ജഡതന്തു - Jadathanthu മഹാകുല - Mahaakula കൃഷ്ണന്വക - Krushnanvaka ആരോഗ്യദാതാവ് - Aarogyadhaathaavu നാലാം - Naalaam നാസ്തികവാദം - Naasthikavaadham അനുരോധക - Anurodhaka ആത്മോപദേശം - Aathmopadhesham അഭൃ - Abhru കൊടു - Kodu ശാകുന്തളേയന്‍ - Shaakunthaleyan‍ കരുവീരല്‍ - Karuveeral‍ സ്വപനം - Svapanam ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham മുഹൂര്‍ത്തകം - Muhoor‍ththakam

Random Words

കലിപ്രിയ - Kalipriya പൊള്ള - Polla നയജ്ഞന്‍ - Nayajnjan‍ കൈടഭജിത്ത് - Kaidabhajiththu പാല്വല - Paalvala തരിത്രന്‍ - Tharithran‍ കരിമണ്ട് - Karimandu തൊങ്ങല്‍ - Thongal‍ ഹോത്രീയം - Hothreeyam ജ്ഞാത്വാ - Jnjaathvaa ദരിദ്ര - Dharidhra നികുതി - Nikuthi ചൂതുകളി - Choothukali ശോച്യ - Shochya സാഹിത്യം - Saahithyam നാരസിംഹി - Naarasimhi ഊട്ടുകളം - Oottukalam നിര്‍ഗതി - Nir‍gathi നെടുകെ - Neduke കുബേരദിക്ക് - Kuberadhikku അസത്കൃതം - Asathkrutham ഉല്‍ക്കട - Ul‍kkada അതിരൂപ - Athiroopa കാമലത - Kaamalatha ഉലുവ, ഉലുവാ - Uluva, Uluvaa ചാണപ്പുളി - Chaanappuli രൂപിമം - Roopimam ഉദരത്രാണം - Udharathraanam വ്രീഡ - Vreeda ജുഗുപ്സിക്കുക - Jugupsikkuka കളിയാടുക - Kaliyaaduka മന്വബ്ദം - Manvabdham ഇല്ലിക്കുടുക്കി - Illikkudukki വാര്‍ണികന്‍ - Vaar‍nikan‍ ഹ്യോഭവ - Hyobhava തട്യന്‍ - Thadyan‍ ചിള്ളുക - Chilluka ചേവല്‍ - Cheval‍ നിവേഷ്ടനം - Niveshdanam ത്വക്ക് - Thvakku പരോപദ്രവം - Paropadhravam എറിപുള്ള് - Eripullu അലംഭൂഷ്ണു - Alambhooshnu കര്‍ദമകം - Kar‍dhamakam അതിവൃഷ്ടി - Athivrushdi ണത്താര്‍മാനിനി - Naththaar‍maanini പരാക്പുഷ്പി - Paraakpushpi ചീരാംശുകം - Cheeraamshukam പ്രാപ്യ - Praapya അവല്ഗുജ - Avalguja
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കുരട്.

Get English Word for കുരട് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കുരട് - Kuradu  :  ചെറിയ മരക്കഷണം. ഉദാഃ ചന്ദനക്കുരട് - Cheriya Marakkashanam. Udhaaa Chandhanakkuradu
     
     
കുരട് - Kuradu  :  കീഴ്ക്കാതുതുളച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ദ്വാരം വലുതാക്കാവേണ്ടി കാതിലിടുന്ന മരത്തുണ്ട് - Keezhkkaathuthulachundaakkunna Dhvaaram Valuthaakkaavendi Kaathilidunna Maraththundu
     
കുരട് - Kuradu  :  കടവായ്, കവിളിന്‍റെ ഉള്‍ഭാഗം - Kadavaayu, Kavilin‍re Ul‍bhaagam
     
കുരട് - Kuradu  :  കൊടില്‍ - Kodil‍
     
കുരട് - Kuradu  :  ഒരളവ്. ഉദാഃ ഒരുകുരടുധനം കിട്ടി - Oralavu. Udhaaa Orukuradudhanam Kitti
     
കുരട് - Kuradu  :  മെതിയടി - Methiyadi
     
കുരട് - Kuradu  :  കുടല്‍ - Kudal‍
     
കുരട്ട, കുറട്ട - Kuratta, Kuratta  :  കൈവിരലിന്‍റെയോ കാല്‍വിരലിന്‍റെയോ മുട്ട് - Kaiviralin‍reyo Kaal‍viralin‍reyo Muttu
     
കുരട്ട, കുറട്ട - Kuratta, Kuratta  :  അണ്ടി, വിത്തിനകത്തുള്‍ല പരിപ്പ് - Andi, Viththinakaththul‍la Parippu
     
കുരട്ട, കുറട്ട - Kuratta, Kuratta  :  കൂര്‍ക്കം - Koor‍kkam
     
കുരട്ടുക - Kurattuka  :  ചവുട്ടിത്തേയ്ക്കുക - Chavuttiththeykkuka
     
കുരട്ടുക - Kurattuka  :  താറുമാറാക്കുക - Thaarumaaraakkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×