Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഉത്പതിതാവ്, ഉല്‍- - Uthpathithaavu, Ul‍- നിംബകം - Nimbakam നേയം, നേശം - Neyam, Nesham സംസ്താവം - Samsthaavam ഉദ്ധതന്‍ - Uddhathan‍ ചാറ്റപ്പന - Chaattappana ആര്‍ക്ക - Aar‍kka സതബകം - Sathabakam ഏണനേര്‍മിഴി - Enaner‍mizhi ധുനീനാഥന്‍ - Dhuneenaathan‍ ശ്വാവ് - Shvaavu താരാട്ടം - Thaaraattam ഏകഭാവന - Ekabhaavana മുറിവൈദ്യന്‍ - Murivaidhyan‍ അവപാടിക - Avapaadika ദത്തമതി - Dhaththamathi ഭൈഷജം - Bhaishajam ദ്യുമ്നി - Dhyumni തുരവന്‍ - Thuravan‍ ഹ്യോഭവ - Hyobhava അര്‍ധാര്‍ധം - Ar‍dhaar‍dham ഘടോദരന്‍ - Ghadodharan‍ ഇക്ഷുദര്‍ഭ - Ikshudhar‍bha അഗ്രസരന്‍ - Agrasaran‍ പിതാക്കള്‍ - Pithaakkal‍ വിളിമ്പ് - Vilimpu യാതൊരു - Yaathoru അസ്ഥിസമര്‍പ്പണം - Asthisamar‍ppanam അചികിത്സ്യ - Achikithsya മുഖ്യചതുഷ്ടയം - Mukhyachathushdayam ദിഗംബര - Dhigambara കൈവരിശ് - Kaivarishu ചിനപ്പ - Chinappa പെട്ടിക്കാരന്‍ - Pettikkaaran‍ പുഷ്പഹാസന്‍ - Pushpahaasan‍ ത്രപിഷ്ഠ - Thrapishda കണ്ണപ്പച്ചിത്തര്‍ - Kannappachiththar‍ ഗദ്യകാവ്യം - Gadhyakaavyam ഒഴി - Ozhi കാംക്ഷിക്കുക - Kaamkshikkuka എരിപുളി - Eripuli വൈകല്‍ - Vaikal‍ ദേവാനാംപ്രിയ - Dhevaanaampriya പുരഞ്ജനോപാഖ്യാനം - Puranjjanopaakhyaanam അവപാലിത - Avapaalitha അബ്ധി - Abdhi അഭാഗ - Abhaaga ഹൈതുക - Haithuka ആര്യമിശ്രന്‍ - Aaryamishran‍ ഘണ്ടാനാദം - Ghandaanaadham

Random Words

കുക്ഷി - Kukshi കിണി - Kini സ്വേദജ - Svedhaja ഐകാരം - Aikaaram അന്തരാഷ്ട്രിയ - Antharaashdriya ബ്രഹ്മവൃക്ഷകം - Brahmavrukshakam സരടം - Saradam നഭം - Nabham മാന്ദി - Maandhi വത്തിക്കാന്‍ - Vaththikkaan‍ പരിഗ്രഹണം - Parigrahanam വേലാവിലങ്ഘി - Velaavilangghi ഏകവാചകാനുപ്രവേശം - Ekavaachakaanupravesham ആറാംബള്ളി - Aaraamballi തരക് - Tharaku ദീപിത - Dheepitha വിഷവൈദ്യം - Vishavaidhyam അങ്കയന്‍ - Ankayan‍ വാല്‍ - Vaal‍ സൈന്യാധിപന്‍ - Sainyaadhipan‍ വൈശാഖി - Vaishaakhi തക്രം - Thakram ചുല്ലി(ക) - Chulli(ka) ദ്വൈധീകരിക്കുക - Dhvaidheekarikkuka പത്മപാദര്‍ - Pathmapaadhar‍ കുലമീന്‍ - Kulameen‍ അഹിച്ഛത്ര - Ahichchathra കകുദ്മി - Kakudhmi കുര്യാം - Kuryaam അനുനന്ദിക്കുക - Anunandhikkuka വാരുണീവല്ലഭന്‍ - Vaaruneevallabhan‍ പണക്കാരന്‍ - Panakkaaran‍ സുഭിക്ഷം - Subhiksham ആഭാസുര, -സ്വര - Aabhaasura, -svara അതീതം - Atheetham തരണം - Tharanam കണിപ്പ് - Kanippu ചൂടങ്കര്‍പ്പൂരം - Choodankar‍ppooram പീതഫലകം - Peethaphalakam തലപ്പള്ളി - Thalappalli കുലനാശനം - Kulanaashanam തിലക - Thilaka വരാളം - Varaalam ചാക്രികതൈലം - Chaakrikathailam കീഴ്ക്കാമ്പാട് - Keezhkkaampaadu ഉദ്ഗളനം - Udhgalanam ഡെല്‍റ്റ - Del‍tta അയഥേഷ്ടം - Ayatheshdam കച്ചണിമുല - Kachanimula അസ്വന്തം - Asvantham
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കുരട്.

Get English Word for കുരട് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കുരട് - Kuradu  :  ചെറിയ മരക്കഷണം. ഉദാഃ ചന്ദനക്കുരട് - Cheriya Marakkashanam. Udhaaa Chandhanakkuradu
     
     
കുരട് - Kuradu  :  കീഴ്ക്കാതുതുളച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ദ്വാരം വലുതാക്കാവേണ്ടി കാതിലിടുന്ന മരത്തുണ്ട് - Keezhkkaathuthulachundaakkunna Dhvaaram Valuthaakkaavendi Kaathilidunna Maraththundu
     
കുരട് - Kuradu  :  കടവായ്, കവിളിന്‍റെ ഉള്‍ഭാഗം - Kadavaayu, Kavilin‍re Ul‍bhaagam
     
കുരട് - Kuradu  :  കൊടില്‍ - Kodil‍
     
കുരട് - Kuradu  :  ഒരളവ്. ഉദാഃ ഒരുകുരടുധനം കിട്ടി - Oralavu. Udhaaa Orukuradudhanam Kitti
     
കുരട് - Kuradu  :  മെതിയടി - Methiyadi
     
കുരട് - Kuradu  :  കുടല്‍ - Kudal‍
     
കുരട്ട, കുറട്ട - Kuratta, Kuratta  :  കൈവിരലിന്‍റെയോ കാല്‍വിരലിന്‍റെയോ മുട്ട് - Kaiviralin‍reyo Kaal‍viralin‍reyo Muttu
     
കുരട്ട, കുറട്ട - Kuratta, Kuratta  :  അണ്ടി, വിത്തിനകത്തുള്‍ല പരിപ്പ് - Andi, Viththinakaththul‍la Parippu
     
കുരട്ട, കുറട്ട - Kuratta, Kuratta  :  കൂര്‍ക്കം - Koor‍kkam
     
കുരട്ടുക - Kurattuka  :  ചവുട്ടിത്തേയ്ക്കുക - Chavuttiththeykkuka
     
കുരട്ടുക - Kurattuka  :  താറുമാറാക്കുക - Thaarumaaraakkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×