Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഖണ്ഡ - Khanda ചില്ലിക്കൊമ്പ് - Chillikkompu പ്രയാതം - Prayaatham അഭ്യുദൃഷ്ടം - Abhyudhrushdam മേലാ - Melaa അനിയുക്ത - Aniyuktha വതംസം - Vathamsam പഞ്ചശാഖം - Panchashaakham ചെക്ക് - Chekku കാനത്ത് - Kaanaththu സിന്ദൂരം - Sindhooram ഗന്ധജലം - Gandhajalam കാകതാലീയം - Kaakathaaleeyam ഉരുത്തിരന്‍, ഉഴുത്തിരന്‍ - Uruththiran‍, Uzhuththiran‍ ഉപക്രാശിക്കുക - Upakraashikkuka ന്യക്ഷന്‍ - Nyakshan‍ ജീവന്തിനി - Jeevanthini സാര്‍വഭൗമന്‍ - Saar‍vabhauman‍ അമ്പയര്‍ - Ampayar‍ ബലാത്ത് - Balaaththu ചതുഷ്, ചതുസ് - Chathushu, Chathusu സവ്യന്‍ - Savyan‍ എങ്ങോര്‍ - Engor‍ ഝല്ലന്‍ - Jhallan‍ പണയപ്പാട് - Panayappaadu വൈരം - Vairam ഇല്ലിക്കയര്‍ - Illikkayar‍ കുചര്യ - Kucharya കടുപ്പം - Kaduppam കുംഭജന്‍ - Kumbhajan‍ വാസ്തുദേവത - Vaasthudhevatha ആദ്യന്തം - Aadhyantham യോഗകരണം - Yogakaranam താര്‍ത്തീയീകം - Thaar‍ththeeyeekam ഉപദേശി - Upadheshi ഇങ്ങുന്ന് - Ingunnu കോപ്പേല്‍മിഴി - Koppel‍mizhi പോഗണ്ഡന്‍ - Pogandan‍ കരുണാര്‍ദ്ര - Karunaar‍dhra ഒടിവ് - Odivu കര്‍മമൂലം - Kar‍mamoolam നോവലിസ്റ്റ് - Novalisttu ചാലക - Chaalaka കരിങ്ങമ്പള്ളി - Karingampalli ഛന്നത, -ത്വം - Channatha, -thvam ചുറ്റം - Chuttam തറവാടി - Tharavaadi സൂക്ഷ്മശര്‍ക്കര - Sookshmashar‍kkara വ്യക്തി - Vyakthi എമ്മാതിരി - Emmaathiri

Random Words

സണ്ഡിശം - Sandisham ജലചര - Jalachara പടുവങ്കന്‍ - Paduvankan‍ ആള്‍ - Aal‍ വക്തവ്യത - Vakthavyatha ചെണ്ടക്കോല്‍ - Chendakkol‍ ഇരാചരം - Iraacharam കൂടസാക്ഷി - Koodasaakshi ഘൃണം - Ghrunam ഉഴ - Uzha ജൈമിനീയം - Jaimineeyam അഭിശാപനം - Abhishaapanam ഗ്രവം - Gravam ദുര്‍ഗ്രഹ - Dhur‍graha സങ്കീര്‍ണജന്‍ - Sankeer‍najan‍ ഭവന്‍ - Bhavan‍ വാഹശ്രഷ്ഠം - Vaahashrashdam ആര്‍ഷച്ഛന്ദസ്സ് - Aar‍shachchandhassu കിറുങ്ങിണി - Kirungini ഉച്ചകോടി - Uchakodi ചങ്ക്രമിതം - Chankramitham നികായം - Nikaayam ഫണി - Phani യാണര്‍ - Yaanar‍ കൈലഞ്ചം - Kailancham ദ്വിതാത്മകം - Dhvithaathmakam ക്ഷപണകന്‍ - Kshapanakan‍ ക്ഷിതം - Kshitham പണ്ഡകന്‍ - Pandakan‍ ആചാമം - Aachaamam ഉച്ചലിക്കുക - Uchalikkuka തപ്പല്‍ - Thappal‍ കീഴ്ച്ചതുഷ്കം - Keezhchathushkam പുത്രന്‍ - Puthran‍ ചതുസ്തന്ത്രിക - Chathusthanthrika മുഷ്കരത - Mushkaratha തീ - Thee സംവ്യാനം - Samvyaanam ഉദ്ധൂലനം - Uddhoolanam ചുഴിവട്ടം - Chuzhivattam തുംഗത - Thumgatha മുഖ്യം - Mukhyam അപണ്ഡിതന്‍ - Apandithan‍ ഇടവന്‍ - Idavan‍ അരയരച്ച, അരയരശ്ശെ - Arayaracha, Arayarashe ദേശാചാരം - Dheshaachaaram മത്ത - Maththa പൂട്ടുക - Poottuka അയ്യടി - Ayyadi കണയന്‍ - Kanayan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കുരട്.

Get English Word for കുരട് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കുരട് - Kuradu  :  ചെറിയ മരക്കഷണം. ഉദാഃ ചന്ദനക്കുരട് - Cheriya Marakkashanam. Udhaaa Chandhanakkuradu
     
     
കുരട് - Kuradu  :  കീഴ്ക്കാതുതുളച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ദ്വാരം വലുതാക്കാവേണ്ടി കാതിലിടുന്ന മരത്തുണ്ട് - Keezhkkaathuthulachundaakkunna Dhvaaram Valuthaakkaavendi Kaathilidunna Maraththundu
     
കുരട് - Kuradu  :  കടവായ്, കവിളിന്‍റെ ഉള്‍ഭാഗം - Kadavaayu, Kavilin‍re Ul‍bhaagam
     
കുരട് - Kuradu  :  കൊടില്‍ - Kodil‍
     
കുരട് - Kuradu  :  ഒരളവ്. ഉദാഃ ഒരുകുരടുധനം കിട്ടി - Oralavu. Udhaaa Orukuradudhanam Kitti
     
കുരട് - Kuradu  :  മെതിയടി - Methiyadi
     
കുരട് - Kuradu  :  കുടല്‍ - Kudal‍
     
കുരട്ട, കുറട്ട - Kuratta, Kuratta  :  കൈവിരലിന്‍റെയോ കാല്‍വിരലിന്‍റെയോ മുട്ട് - Kaiviralin‍reyo Kaal‍viralin‍reyo Muttu
     
കുരട്ട, കുറട്ട - Kuratta, Kuratta  :  അണ്ടി, വിത്തിനകത്തുള്‍ല പരിപ്പ് - Andi, Viththinakaththul‍la Parippu
     
കുരട്ട, കുറട്ട - Kuratta, Kuratta  :  കൂര്‍ക്കം - Koor‍kkam
     
കുരട്ടുക - Kurattuka  :  ചവുട്ടിത്തേയ്ക്കുക - Chavuttiththeykkuka
     
കുരട്ടുക - Kurattuka  :  താറുമാറാക്കുക - Thaarumaaraakkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×