Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

തസ്ബീര്‍ - Thasbeer‍ പ്രമ - Prama ഊത്തളിക്കുക - Ooththalikkuka സ്വാധീനപ്പെടുക - Svaadheenappeduka വചനീയം - Vachaneeyam ഹേമകേതകി - Hemakethaki കുടിപ്പറ്റ് - Kudippattu വഴിത്തിരി - Vazhiththiri മച്ചം - Macham രാത്യ്രന്ധത - Raathyrandhatha ഉച്ചമാളന്‍, ഉച്ചമഹാകാലന്‍, ഉച്ചിനി മഹാകാലന്‍ - Uchamaalan‍, Uchamahaakaalan‍, Uchini Mahaakaalan‍ ഹാസ്തിനം - Haasthinam അശ്മര - Ashmara അഭ്രംലിഹ - Abhramliha ചൈത്യ - Chaithya അവപന്ന - Avapanna ബഭ്രു - Babhru കീഴ്പെടുക - Keezhpeduka യുഗ്മനം - Yugmanam കരിശമണി - Karishamani ഹേമജ്വാലന്‍ - Hemajvaalan‍ ശുല്വ, ശുല്‍വി - Shulva, Shul‍vi ആര്‍ത്തവബാണന്‍ - Aar‍ththavabaanan‍ കരിങ്ങാലി - Karingaali സാമ്രാജ്യം - Saamraajyam ദ്വിത്ര - Dhvithra വലീവര്‍ദം - Valeevar‍dham ബഹിര്‍ദ്വാരം - Bahir‍dhvaaram ചൂത്ത് - Chooththu അവനിതലം - Avanithalam അന്ധാളിത്തം - Andhaaliththam അലറല്‍ - Alaral‍ ഓവ് - Ovu അനപകരണം - Anapakaranam കര്‍മണാ - Kar‍manaa സംഖ്യ - Samkhya ഉപക്രമം - Upakramam വെട്ടാവെളിച്ചം - Vettaavelicham വിഗ്രഹാരാധന - Vigrahaaraadhana പാരാതീതം - Paaraatheetham സ്ഥൂലശാടകം - Sthoolashaadakam വാ - Vaa നാന്ദീകം - Naandheekam ചതുങ്ങുക - Chathunguka സുരൂപി - Suroopi  - E മറു - Maru ചരമസീമ - Charamaseema ശ്വഭീരു - Shvabheeru നിദ്രാചാരം - Nidhraachaaram

Random Words

ഇടെ - Ide വേരടം - Veradam എഴുനൂറ്റിക്കാര്‍ - Ezhunoottikkaar‍ ക്ഷിപ്താവ് - Kshipthaavu ചോറ്റുകിണ്ണം - Chottukinnam ഗന്ധധാരി - Gandhadhaari കടല്‍ക്കന്യ - Kadal‍kkanya ജേതാവ് - Jethaavu പ്രായ - Praaya ഗളിതദന്ത - Galithadhantha ശല്ലകീദ്രവം - Shallakeedhravam അഗ്ന്യുദ്വാസനം - Agnyudhvaasanam ഉപശമിക്കുക - Upashamikkuka ഗല്യ - Galya ഏറെ, ഏര - Ere, Era ശോഷണീയ - Shoshaneeya ബ്രഹ്മപുരി - Brahmapuri ചോറ്റുപശ - Chottupasha ഭൂതന്‍ - Bhoothan‍ യഥാശക്തി - Yathaashakthi ആകേകര - Aakekara മുന്തല - Munthala ഘടകപദം - Ghadakapadham ബധിര - Badhira ബ്രുവ - Bruva ഞോളുക - Njoluka തുറസ്സ് - Thurassu മൈലിന്ദം - Mailindham പാര്‍പ്പരം - Paar‍pparam നിസ്തുഷ - Nisthusha കാകിതം - Kaakitham മുഖര - Mukhara ജലേശന്‍ - Jaleshan‍ വിഷഘ്നി - Vishaghni ഹലാല് - Halaalu കൃഷ്ണതാമ്രം - Krushnathaamram ഷണ്ഡ(ക)ന്‍ - Shanda(ka)n‍ ആലം - Aalam മകരം - Makaram അവശ്യപുത്രന്‍ - Avashyaputhran‍ അമാനനം - Amaananam പ്രാകൃതിക - Praakruthika അഭ്യുദ്ധരിക്കുക - Abhyuddharikkuka വിപാദിക - Vipaadhika നിരന്തരാളം - Nirantharaalam സ്നാനതൃണം - Snaanathrunam ആജ്ഞാലംഘകന്‍ - Aajnjaalamghakan‍ യാഥാര്‍ഥ്യം - Yaathaar‍thyam അപരിചയി - Aparichayi ഗോത്രം - Gothram
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കുരട്.

Get English Word for കുരട് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കുരട് - Kuradu  :  ചെറിയ മരക്കഷണം. ഉദാഃ ചന്ദനക്കുരട് - Cheriya Marakkashanam. Udhaaa Chandhanakkuradu
     
     
കുരട് - Kuradu  :  കീഴ്ക്കാതുതുളച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ദ്വാരം വലുതാക്കാവേണ്ടി കാതിലിടുന്ന മരത്തുണ്ട് - Keezhkkaathuthulachundaakkunna Dhvaaram Valuthaakkaavendi Kaathilidunna Maraththundu
     
കുരട് - Kuradu  :  കടവായ്, കവിളിന്‍റെ ഉള്‍ഭാഗം - Kadavaayu, Kavilin‍re Ul‍bhaagam
     
കുരട് - Kuradu  :  കൊടില്‍ - Kodil‍
     
കുരട് - Kuradu  :  ഒരളവ്. ഉദാഃ ഒരുകുരടുധനം കിട്ടി - Oralavu. Udhaaa Orukuradudhanam Kitti
     
കുരട് - Kuradu  :  മെതിയടി - Methiyadi
     
കുരട് - Kuradu  :  കുടല്‍ - Kudal‍
     
കുരട്ട, കുറട്ട - Kuratta, Kuratta  :  കൈവിരലിന്‍റെയോ കാല്‍വിരലിന്‍റെയോ മുട്ട് - Kaiviralin‍reyo Kaal‍viralin‍reyo Muttu
     
കുരട്ട, കുറട്ട - Kuratta, Kuratta  :  അണ്ടി, വിത്തിനകത്തുള്‍ല പരിപ്പ് - Andi, Viththinakaththul‍la Parippu
     
കുരട്ട, കുറട്ട - Kuratta, Kuratta  :  കൂര്‍ക്കം - Koor‍kkam
     
കുരട്ടുക - Kurattuka  :  ചവുട്ടിത്തേയ്ക്കുക - Chavuttiththeykkuka
     
കുരട്ടുക - Kurattuka  :  താറുമാറാക്കുക - Thaarumaaraakkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×