Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കാവ്യമീമാംസ - Kaavyameemaamsa അകൃമില - Akrumila പേറ് - Peru അമുണ്ടം - Amundam വിയമം - Viyamam ഉത്തംഭം, ഉത്തംഭനം - Uththambham, Uththambhanam വിശേഷിപ്പിക്കുക - Visheshippikkuka തീണ്ടാവാടി - Theendaavaadi ആലിംഗിതം - Aalimgitham അപൂരുഷ - Apoorusha സുരലതിക - Suralathika നര്‍ത്തിത - Nar‍ththitha പക്കനാള്‍ - Pakkanaal‍ കാശിക - Kaashika പൊരുതിക്കുക - Poruthikkuka കേശഭാരം - Keshabhaaram അധിജിഹ്വ - Adhijihva സിംഹതലം - Simhathalam മാതുഃസ്വസാ(വ്) - Maathuasvasaa(vu) ജവീയസ് - Javeeyasu അനുയവം - Anuyavam ജ്യോതിര്‍നായകന്‍ - Jyothir‍naayakan‍ കര്‍മാന്തം - Kar‍maantham കാര്‍പ്പടികന്‍ - Kaar‍ppadikan‍ ഘടനീയ - Ghadaneeya ഉമി - Umi ഉപജം - Upajam വൃന്ദ - Vrundha തുഷാരഗൗരം - Thushaaragauram ക്ഷേത്രമര്യാദ - Kshethramaryaadha മിഥ്യാദൃഷ്ടി - Mithyaadhrushdi കൊണ്ടവന്‍ - Kondavan‍ കവചീകരിക്കുക - Kavacheekarikkuka പാക്യ - Paakya ചന്ദ്രനാഥന്‍ - Chandhranaathan‍ വികസന്‍ - Vikasan‍ ആചമം - Aachamam പല്ലവകം - Pallavakam മൂവരശര്‍ - Moovarashar‍ ജ്ഞാനവ്യസനി - Jnjaanavyasani ലോപക - Lopaka ജയിഷ്ണു - Jayishnu ഓകന്‍ - Okan‍ തിരുവാഴിത്താന്‍ - Thiruvaazhiththaan‍ കുറുമരം - Kurumaram അങ്ഘ്രിജന്‍ - Angghrijan‍ വൃഥാലോപം - Vruthaalopam നെടുമ - Neduma എരപ്പത്തം - Erappaththam വ്യസ്തപദം - Vyasthapadham

Random Words

കത്തിരി, കത്തരി - Kaththiri, Kaththari ഏണാങ്കശേഖരന്‍ - Enaankashekharan‍ ഇഷ്ടസംഖ്യ - Ishdasamkhya കെട്ടിപ്പറക - Kettipparaka ഗ്രന്ഥസൂചി - Granthasoochi ഗുളം - Gulam ഇന്ദ്രിയേശന്‍ - Indhriyeshan‍ ഉപസ്കരിക്കുക - Upaskarikkuka അഭിലഷിക്കുക - Abhilashikkuka മനസി - Manasi പറിപ്പ് - Parippu നടീല്‍ - Nadeel‍ ഹ്രസീയസ്സ് - Hraseeyassu ചിക്കുക - Chikkuka ഓഡകം, ഓഡവം - Odakam, Odavam വിക്ഷുബ്ധ - Vikshubdha സ്വാനം - Svaanam വ്യക്തന്‍ - Vyakthan‍ പ്രജനി - Prajani പടുകിണറ് - Padukinaru കേളികൊട്ട് - Kelikottu തുയക്കം - Thuyakkam സ്രാപ്പ് - Sraappu കടത്തല്‍ - Kadaththal‍ അദണ്ഡകര - Adhandakara ഈച്ചാട്ടി, ഈച്ചൂട്ടി - Eechaatti, Eechootti ദധ്യന്നം - Dhadhyannam ഒജീനം - Ojeenam പുഞ്ജിഷ്ഠന്‍ - Punjjishdan‍ മറപ്പ് - Marappu ആനന്ദയിതാവ് - Aanandhayithaavu അചാലനം - Achaalanam കണ്ണുകടി - Kannukadi കൊലച്ചോറ് - Kolachoru രക്ഷാടനം - Rakshaadanam തുഴയുക - Thuzhayuka സീരി - Seeri മുറിവാ - Murivaa ചാത്ത് - Chaaththu ഇപ്പാര് - Ippaaru ഔകാരം - Aukaaram ഛദനം - Chadhanam ഒച്ചയടപ്പ് - Ochayadappu ആസ്ഖലനം - Aaskhalanam യാ - Yaa ഉദയാചലം, -ദ്രി - Udhayaachalam, -dhri രഞ്ജക - Ranjjaka മിഥ്യാദര്‍ശനം - Mithyaadhar‍shanam കറ്റക്കുഴല്‍ - Kattakkuzhal‍ ഹന്തുകാമ - Hanthukaama
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കേവല.

Get English Word for കേവല [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കേവല - Kevala  :  ഒരാളിനു മാത്രമുള്ള, പൊതുവായിട്ടുള്ളതല്ലാത്ത - Oraalinu Maathramulla, Pothuvaayittullathallaaththa
     
     
കേവല - Kevala  :  ഒറ്റയായ, തനിച്ച - Ottayaaya, Thanicha
     
കേവല - Kevala  :  അസാധാരണമായ - Asaadhaaranamaaya
     
കേവല - Kevala  :  ദൃശ്യരൂപമില്ലാത്ത, പരമമായ - Dhrushyaroopamillaaththa, Paramamaaya
     
കേവല - Kevala  :  പൂര്‍ണമായ - Poor‍namaaya
     
കേവല - Kevala  :  ആവരണമില്ലാത്ത - Aavaranamillaaththa
     
കേവല - Kevala  :  സ്വാര്‍ഥതയുള്ള - Svaar‍thathayulla
     
കേവല - Kevala  :  ഏകയായവള്‍, പരാശക്തി - Ekayaayaval‍, Paraashakthi
     
കേവലം - Kevalam  :  മാത്രം, മിക്കവാറും, മുഴുവനും, തീരെ - Maathram, Mikkavaarum, Muzhuvanum, Theere
     
കേവലം - Kevalam  :  ആത്മപ്രകൃതികളുടെ ഐക്യസിദ്ധാന്തം, കേവലജ്ഞാനം. കേവലസത്യം = എല്ലാമനുഷ്യര്‍ക്കും എല്ലാക്കാലത്തും എല്ലാവിഷയങ്ങളിലും ഒരുപോലെ സാധ്യമായിട്ടുള്ളത്, കേവലസ്വരൂപന്‍ = പരമാത്മാവ് - Aathmaprakruthikalude Aikyasiddhaantham, Kevalajnjaanam. Kevalasathyam = Ellaamanushyar‍kkum Ellaakkaalaththum Ellaavishayangalilum Orupole Saadhyamaayittullathu, Kevalasvaroopan‍ = Paramaathmaavu
     
കേവലം - Kevalam  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
കേവലം - Kevalam  :  ഗതിഘടകം വ്യാക്ഷേപകം എന്ന മൂന്നിനത്തിലും ഉള്‍പ്പെടാത്ത ചില അര്‍ത്ഥങ്ങളെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന ദ്യോതകപദം - Gathighadakam Vyaakshepakam Enna Moonninaththilum Ul‍ppedaaththa Chila Ar‍ththangale Dhyothippikkunna Dhyothakapadham
     
കേവലകൃതി - Kevalakruthi  :  കര്‍ത്താവു പരപ്രരണ കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന ക്രിയ - Kar‍ththaavu Paraprarana Koodaathe Cheyyunna Kriya
     
കേവലക്രിയ - Kevalakriya  :  കേവലകൃതി - Kevalakruthi
     
കേവലജ്ഞാനം - Kevalajnjaanam  :  പരമാര്‍ഥജ്ഞാനം, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം - Paramaar‍thajnjaanam, Brahmajnjaanam
     
കേവലദ്രവ്യം - Kevaladhravyam  :  വെറും ഭൗതികവസ്തു - Verum Bhauthikavasthu
     
കേവലദ്രവ്യം - Kevaladhravyam  :  കുരുമുളക് - Kurumulaku
     
കേവലന്‍ - Kevalan‍  :  ഏകന്‍, പരമാത്മാവ്, ഈശ്വരന്‍ - Ekan‍, Paramaathmaavu, Eeshvaran‍
     
കേവലന്‍ - Kevalan‍  :  കൈവല്യപ്രാപ്തിക്കായി പ്രയത്നിക്കുന്നവന്‍ - Kaivalyapraapthikkaayi Prayathnikkunnavan‍
     
കേവലന്‍ - Kevalan‍  :  സാധാരണമനുഷ്യന്‍ - Saadhaaranamanushyan‍
     
കേവലസ്വരം - Kevalasvaram  :  മറ്റുസ്വരങ്ങളുടെ സ്പര്‍ശമില്ലാതെ നില്‍ക്കുന്ന സ്വരം (അ, ഇ, ഉ എന്നിവ) - Mattusvarangalude Spar‍shamillaathe Nil‍kkunna Svaram (a, I, U Enniva)
     
കേവലി - Kevali  :  പരമാത്മജ്ഞാനം നേടിയവന്‍ - Paramaathmajnjaanam Nediyavan‍
     
കേവലി - Kevali  :  ലക്ഷണം പറച്ചില്‍, മഷി - Lakshanam Parachil‍, Mashi
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×