Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ആവയം - Aavayam മന്തന്‍ - Manthan‍ കരോടം - Karodam ശാതം - Shaatham മാര്‍ത്തോമ്മാ - Maar‍ththommaa കലാഗോവിദന്‍ - Kalaagovidhan‍ പണ്ടാരക്കരം - Pandaarakkaram അത്ഭുതസ്വനന്‍ - Athbhuthasvanan‍ മേജര്‍ - Mejar‍ ആവരണം - Aavaranam അഗ്രമഹിഷി - Agramahishi ആതതായി - Aathathaayi ക്ഷാള - Kshaala ദാരൈഷണ - Dhaaraishana മാണവ്യം - Maanavyam കെട്ടിമേയുക - Kettimeyuka ചലനാശയ - Chalanaashaya പിരിക്കുക - Pirikkuka ശില്പശാസ്ത്രം - Shilpashaasthram അനന്തിരവന്‍ - Ananthiravan‍ പത്മവര്‍ണകം - Pathmavar‍nakam ഘൃതപന്മാര്‍ - Ghruthapanmaar‍ വിലപേറ് - Vilaperu സൂക്ഷ്മദര്‍ശനം - Sookshmadhar‍shanam ഈറ്റപ്പെരുവാഴ - Eettapperuvaazha ഉക്കന്‍ - Ukkan‍ അപ്സുയോനി - Apsuyoni ഓജസ്യ - Ojasya കുഞ്ജം - Kunjjam ഘനാനയനം - Ghanaanayanam വരോളം - Varolam ഉപഗമിക്കുക - Upagamikkuka തുങഗ - Thungaga ഹഡികന്‍ - Hadikan‍ ഗുളികോദയം - Gulikodhayam പങ്ക്തിദൂഷകന്‍ - Pankthidhooshakan‍ ധുരന്ധര - Dhurandhara ക്രാശവിക്രയം - Kraashavikrayam ഭൂമീപതി - Bhoomeepathi ആത്മാവജ്ഞ - Aathmaavajnja ശരവര്‍ഷം - Sharavar‍sham പാചനന്‍ - Paachanan‍ സൃദാകു - Srudhaaku സരസം - Sarasam അലോലുപന്‍ - Alolupan‍ ചെങ്കണ്ണ് - Chenkannu കുക്കിറി - Kukkiri ഏനം - Enam വി - Vi അഷ്ടമംഗലകം - Ashdamamgalakam

Random Words

പ്രതിഭയം - Prathibhayam ബഹുതമ - Bahuthama വിജ്ഞാനമയ - Vijnjaanamaya മുഞ്ഞ - Munja ദാകന്‍ - Dhaakan‍ ചെരുക് - Cheruku കര്‍ബു - Kar‍bu ശിഖണ്ഡികം - Shikhandikam കീമ - Keema ആക്ലിന്ന - Aaklinna ചക്രദംഷ്ട്രം - Chakradhamshdram കടുത്ത - Kaduththa എലിക്കെണി - Elikkeni കൂഞ്ഞ് - Koonju ബിന്ദുരേഖ - Bindhurekha മങ്ക് - Manku ചരിപറക്കാണം - Chariparakkaanam പച്ചനോട്ട് - Pachanottu എനവെ - Enave രൂപി - Roopi ആപണവീഥി(ക) - Aapanaveethi(ka) ദ്രവ്യനാമമ്മ് - Dhravyanaamammu സപ്താശ്വന്‍ - Sapthaashvan‍ മനഃപൂര്‍വം - Manapoor‍vam നീരുജ - Neeruja ഭവാന്തരം - Bhavaantharam യവനം - Yavanam വാറക്കോല്‍ - Vaarakkol‍ വാപ്യ - Vaapya ആയന്താവ് - Aayanthaavu ഉണ്ണി - Unni പൊതിക്കുക - Pothikkuka തത്കാലബന്ധു - Thathkaalabandhu മേലാപ്പ് - Melaappu അംബുപനസം - Ambupanasam ഉടുപുടവ - Udupudava പാപഗ്രഹം - Paapagraham പിംഗാക്ഷന്‍ - Pimgaakshan‍ ഇകല്‍ക്കളം - Ikal‍kkalam നിശാചര - Nishaachara ഗണ്ഡൂഷജലം, -തോയം - Gandooshajalam, -thoyam കീഴ്പറ്റ് - Keezhpattu തിഷ്യം - Thishyam കുടിപ്രമാണം - Kudipramaanam അരീക്ക - Areekka സമാപന്ന - Samaapanna ഹേത്വതിശയോക്തി - Hethvathishayokthi കൂജനം - Koojanam മനസ്സുകേട് - Manassukedu പഴമ - Pazhama
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കേവല.

Get English Word for കേവല [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കേവല - Kevala  :  ഒരാളിനു മാത്രമുള്ള, പൊതുവായിട്ടുള്ളതല്ലാത്ത - Oraalinu Maathramulla, Pothuvaayittullathallaaththa
     
     
കേവല - Kevala  :  ഒറ്റയായ, തനിച്ച - Ottayaaya, Thanicha
     
കേവല - Kevala  :  അസാധാരണമായ - Asaadhaaranamaaya
     
കേവല - Kevala  :  ദൃശ്യരൂപമില്ലാത്ത, പരമമായ - Dhrushyaroopamillaaththa, Paramamaaya
     
കേവല - Kevala  :  പൂര്‍ണമായ - Poor‍namaaya
     
കേവല - Kevala  :  ആവരണമില്ലാത്ത - Aavaranamillaaththa
     
കേവല - Kevala  :  സ്വാര്‍ഥതയുള്ള - Svaar‍thathayulla
     
കേവല - Kevala  :  ഏകയായവള്‍, പരാശക്തി - Ekayaayaval‍, Paraashakthi
     
കേവലം - Kevalam  :  മാത്രം, മിക്കവാറും, മുഴുവനും, തീരെ - Maathram, Mikkavaarum, Muzhuvanum, Theere
     
കേവലം - Kevalam  :  ആത്മപ്രകൃതികളുടെ ഐക്യസിദ്ധാന്തം, കേവലജ്ഞാനം. കേവലസത്യം = എല്ലാമനുഷ്യര്‍ക്കും എല്ലാക്കാലത്തും എല്ലാവിഷയങ്ങളിലും ഒരുപോലെ സാധ്യമായിട്ടുള്ളത്, കേവലസ്വരൂപന്‍ = പരമാത്മാവ് - Aathmaprakruthikalude Aikyasiddhaantham, Kevalajnjaanam. Kevalasathyam = Ellaamanushyar‍kkum Ellaakkaalaththum Ellaavishayangalilum Orupole Saadhyamaayittullathu, Kevalasvaroopan‍ = Paramaathmaavu
     
കേവലം - Kevalam  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
കേവലം - Kevalam  :  ഗതിഘടകം വ്യാക്ഷേപകം എന്ന മൂന്നിനത്തിലും ഉള്‍പ്പെടാത്ത ചില അര്‍ത്ഥങ്ങളെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന ദ്യോതകപദം - Gathighadakam Vyaakshepakam Enna Moonninaththilum Ul‍ppedaaththa Chila Ar‍ththangale Dhyothippikkunna Dhyothakapadham
     
കേവലകൃതി - Kevalakruthi  :  കര്‍ത്താവു പരപ്രരണ കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന ക്രിയ - Kar‍ththaavu Paraprarana Koodaathe Cheyyunna Kriya
     
കേവലക്രിയ - Kevalakriya  :  കേവലകൃതി - Kevalakruthi
     
കേവലജ്ഞാനം - Kevalajnjaanam  :  പരമാര്‍ഥജ്ഞാനം, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം - Paramaar‍thajnjaanam, Brahmajnjaanam
     
കേവലദ്രവ്യം - Kevaladhravyam  :  വെറും ഭൗതികവസ്തു - Verum Bhauthikavasthu
     
കേവലദ്രവ്യം - Kevaladhravyam  :  കുരുമുളക് - Kurumulaku
     
കേവലന്‍ - Kevalan‍  :  ഏകന്‍, പരമാത്മാവ്, ഈശ്വരന്‍ - Ekan‍, Paramaathmaavu, Eeshvaran‍
     
കേവലന്‍ - Kevalan‍  :  കൈവല്യപ്രാപ്തിക്കായി പ്രയത്നിക്കുന്നവന്‍ - Kaivalyapraapthikkaayi Prayathnikkunnavan‍
     
കേവലന്‍ - Kevalan‍  :  സാധാരണമനുഷ്യന്‍ - Saadhaaranamanushyan‍
     
കേവലസ്വരം - Kevalasvaram  :  മറ്റുസ്വരങ്ങളുടെ സ്പര്‍ശമില്ലാതെ നില്‍ക്കുന്ന സ്വരം (അ, ഇ, ഉ എന്നിവ) - Mattusvarangalude Spar‍shamillaathe Nil‍kkunna Svaram (a, I, U Enniva)
     
കേവലി - Kevali  :  പരമാത്മജ്ഞാനം നേടിയവന്‍ - Paramaathmajnjaanam Nediyavan‍
     
കേവലി - Kevali  :  ലക്ഷണം പറച്ചില്‍, മഷി - Lakshanam Parachil‍, Mashi
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×