Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

വാര്‍വാഹം - Vaar‍vaaham കഫന്‍ - Kaphan‍ കവിമാതാവ് - Kavimaathaavu അര്‍ത്തന - Ar‍ththana ജിരാഫ്, ജിറാഫ് - Jiraaphu, Jiraaphu ടാങ്കരന്‍ - Daankaran‍ ദൈവവിവാഹം - Dhaivavivaaham ഖജലം - Khajalam പുഷ്പശയനം - Pushpashayanam ചലാന്തകന്‍ - Chalaanthakan‍ പര്‍വകം - Par‍vakam യുഗപ്രളയം - Yugapralayam ദന്തപാതനം - Dhanthapaathanam പക്വാശയ - Pakvaashaya മൃഗശാബം - Mrugashaabam പൂപ്പ - Pooppa ഏര്‍പ്പ് - Er‍ppu സത്കരണം - Sathkaranam കീചകജിത്ത് - Keechakajiththu ത്രിസപ്തതി - Thrisapthathi അവമന്തവ്യ - Avamanthavya പാംസുക്രീഡാസഖി - Paamsukreedaasakhi ഗുപ്തി - Gupthi ഗര്‍ഭോത്പാദനം - Gar‍bhothpaadhanam വാഗുരികന്‍ - Vaagurikan‍ ഉത്പാടനം - Uthpaadanam കപില - Kapila വേണ്‍ - Ven‍ പൊല്ലുക - Polluka കരാംശുകം - Karaamshukam കാബിനറ്റ് - Kaabinattu അതിരി - Athiri വാതുലം - Vaathulam ദേവധര്‍മം - Dhevadhar‍mam നീലകേശി - Neelakeshi ത്രിദണ്ഡം - Thridhandam അവ്യയ - Avyaya ഭദ്രകപിലന്‍ - Bhadhrakapilan‍ കുലത്ഥ - Kulaththa അരക്കുതിരി - Arakkuthiri ജാനി - Jaani എങ്കര്‍ത്താ - Enkar‍ththaa പിള്ളത്തൊട്ടി(ല്‍) - Pillaththotti(l‍) പിച്ചച്ചട്ടി - Pichachatti ശമീപത്ര - Shameepathra കൂഴ് - Koozhu കര്‍പ്പരാളം - Kar‍pparaalam വത് - Vathu അന്തര്‍ - Anthar‍ അവദാഹേഷ്ടം - Avadhaaheshdam

Random Words

അശനായിത - Ashanaayitha മൂഢഗര്‍ഭം - Mooddagar‍bham ഈശ്വരവര്‍ഷം - Eeshvaravar‍sham വിജനനം - Vijananam അനിര്‍ധാരിത - Anir‍dhaaritha അരിപ്പു - Arippu ശേഖരകം - Shekharakam നരം - Naram ഝരിഘ - Jharigha ചക്ഷുഷ് - Chakshushu ഗര്‍ഭ - Gar‍bha ചങ്കിലിമാടന്‍ - Chankilimaadan‍ അസംഭൂതി - Asambhoothi മൗനമുദ്ര - Maunamudhra അല്ലി - Alli ഏലവിലന്‍ - Elavilan‍ ഇടക്കര - Idakkara നിതംബിനി - Nithambini വ്യാക്ഷോഭം - Vyaakshobham മൗര്യന്‍ - Mauryan‍ ശാസ്ത്രസിദ്ധ - Shaasthrasiddha ശൈത്താന്‍ - Shaiththaan‍ ചെഞ്ചാല്യം - Chenchaalyam അഗ്നിഘൃതം - Agnighrutham അഷ്ടമാര്‍ഗങ്ങള്‍ - Ashdamaar‍gangal‍ നിരൂഹണം - Niroohanam ചൂള - Choola ലിംഗയോനി - Limgayoni തെന്നംതെറി - Thennamtheri ക്ഷപ - Kshapa ശമ്യു - Shamyu ഝണഝണിതം - Jhanajhanitham കാഞ്ചുകി - Kaanchuki ധര - Dhara തദ്വിധ - Thadhvidha പങ്കുപറ്റുക - Pankupattuka ക്ലമം - Klamam തിരുപ്പൂത്ത് - Thiruppooththu ഉക്ഷതരം, ഉക്ഷതരന്‍ - Ukshatharam, Ukshatharan‍ തൈലനിര്യാസം - Thailaniryaasam ചണം - Chanam ആര്‍ക്കി - Aar‍kki വികസന്‍ - Vikasan‍ ഊള - Oola അജപഥം - Ajapatham രസനേന്ദ്രിയം - Rasanendhriyam ചിതാചൂഡകം - Chithaachoodakam നനഞ്ഞ - Nananja പ്രാസാദം - Praasaadham ഉകാരം - Ukaaram
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കേവല.

Get English Word for കേവല [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കേവല - Kevala  :  ഒരാളിനു മാത്രമുള്ള, പൊതുവായിട്ടുള്ളതല്ലാത്ത - Oraalinu Maathramulla, Pothuvaayittullathallaaththa
     
     
കേവല - Kevala  :  ഒറ്റയായ, തനിച്ച - Ottayaaya, Thanicha
     
കേവല - Kevala  :  അസാധാരണമായ - Asaadhaaranamaaya
     
കേവല - Kevala  :  ദൃശ്യരൂപമില്ലാത്ത, പരമമായ - Dhrushyaroopamillaaththa, Paramamaaya
     
കേവല - Kevala  :  പൂര്‍ണമായ - Poor‍namaaya
     
കേവല - Kevala  :  ആവരണമില്ലാത്ത - Aavaranamillaaththa
     
കേവല - Kevala  :  സ്വാര്‍ഥതയുള്ള - Svaar‍thathayulla
     
കേവല - Kevala  :  ഏകയായവള്‍, പരാശക്തി - Ekayaayaval‍, Paraashakthi
     
കേവലം - Kevalam  :  മാത്രം, മിക്കവാറും, മുഴുവനും, തീരെ - Maathram, Mikkavaarum, Muzhuvanum, Theere
     
കേവലം - Kevalam  :  ആത്മപ്രകൃതികളുടെ ഐക്യസിദ്ധാന്തം, കേവലജ്ഞാനം. കേവലസത്യം = എല്ലാമനുഷ്യര്‍ക്കും എല്ലാക്കാലത്തും എല്ലാവിഷയങ്ങളിലും ഒരുപോലെ സാധ്യമായിട്ടുള്ളത്, കേവലസ്വരൂപന്‍ = പരമാത്മാവ് - Aathmaprakruthikalude Aikyasiddhaantham, Kevalajnjaanam. Kevalasathyam = Ellaamanushyar‍kkum Ellaakkaalaththum Ellaavishayangalilum Orupole Saadhyamaayittullathu, Kevalasvaroopan‍ = Paramaathmaavu
     
കേവലം - Kevalam  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
കേവലം - Kevalam  :  ഗതിഘടകം വ്യാക്ഷേപകം എന്ന മൂന്നിനത്തിലും ഉള്‍പ്പെടാത്ത ചില അര്‍ത്ഥങ്ങളെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന ദ്യോതകപദം - Gathighadakam Vyaakshepakam Enna Moonninaththilum Ul‍ppedaaththa Chila Ar‍ththangale Dhyothippikkunna Dhyothakapadham
     
കേവലകൃതി - Kevalakruthi  :  കര്‍ത്താവു പരപ്രരണ കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന ക്രിയ - Kar‍ththaavu Paraprarana Koodaathe Cheyyunna Kriya
     
കേവലക്രിയ - Kevalakriya  :  കേവലകൃതി - Kevalakruthi
     
കേവലജ്ഞാനം - Kevalajnjaanam  :  പരമാര്‍ഥജ്ഞാനം, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം - Paramaar‍thajnjaanam, Brahmajnjaanam
     
കേവലദ്രവ്യം - Kevaladhravyam  :  വെറും ഭൗതികവസ്തു - Verum Bhauthikavasthu
     
കേവലദ്രവ്യം - Kevaladhravyam  :  കുരുമുളക് - Kurumulaku
     
കേവലന്‍ - Kevalan‍  :  ഏകന്‍, പരമാത്മാവ്, ഈശ്വരന്‍ - Ekan‍, Paramaathmaavu, Eeshvaran‍
     
കേവലന്‍ - Kevalan‍  :  കൈവല്യപ്രാപ്തിക്കായി പ്രയത്നിക്കുന്നവന്‍ - Kaivalyapraapthikkaayi Prayathnikkunnavan‍
     
കേവലന്‍ - Kevalan‍  :  സാധാരണമനുഷ്യന്‍ - Saadhaaranamanushyan‍
     
കേവലസ്വരം - Kevalasvaram  :  മറ്റുസ്വരങ്ങളുടെ സ്പര്‍ശമില്ലാതെ നില്‍ക്കുന്ന സ്വരം (അ, ഇ, ഉ എന്നിവ) - Mattusvarangalude Spar‍shamillaathe Nil‍kkunna Svaram (a, I, U Enniva)
     
കേവലി - Kevali  :  പരമാത്മജ്ഞാനം നേടിയവന്‍ - Paramaathmajnjaanam Nediyavan‍
     
കേവലി - Kevali  :  ലക്ഷണം പറച്ചില്‍, മഷി - Lakshanam Parachil‍, Mashi
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×