Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

വാര്‍ക്ഷ - Vaar‍ksha അഭ്യാഹരിക്കുക - Abhyaaharikkuka ഛിദുര - Chidhura കൃഷ്യ - Krushya മട്ട - Matta സുരതരു - Suratharu രസസ്ഥാനം - Rasasthaanam ഛെകാനുപ്രാസം - Chekaanupraasam തുല്യദര്‍ശന - Thulyadhar‍shana തത്താദൃക്ക് - Thaththaadhrukku ഹരഹരചൊല്ലിക്കുക - Haraharachollikkuka വര്യ - Varya നദീവങ്കം - Nadheevankam അസ്ത്രവേദി - Asthravedhi നിരക്കെ - Nirakke യതാഹാര - Yathaahaara ജലഗ - Jalaga ചെത്തം - Cheththam വിപ്രകര്‍ഷ(ക) - Viprakar‍sha(ka) പാദപതിത - Paadhapathitha ആന്തര്‍ഗണിക - Aanthar‍ganika ആണ്ടന്‍, ആണ്ടാന്‍ - Aandan‍, Aandaan‍ മൃഗത്വം - Mrugathvam നാസികാ ചൂര്‍ണം - Naasikaa Choor‍nam കാലകണ്ഠന്‍ - Kaalakandan‍ ഖേചരി - Khechari ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ - In‍spekdar‍ ഉപാത്യയം - Upaathyayam ഇദാനീം - Idhaaneem രജതം - Rajatham യാപന - Yaapana ഉത്പാതം - Uthpaatham മൂഷികം - Mooshikam വിണ്ടി - Vindi മുവ്വേഴ് - Muvvezhu കര്‍മിത്താനം - Kar‍miththaanam കീമാട - Keemaada ശുചിമണി - Shuchimani കെടുക - Keduka ആശാഭംഗം - Aashaabhamgam ചവളം - Chavalam ജാതു - Jaathu ദ്രാവിഡി - Dhraavidi ധ്വജദ്രുമം - Dhvajadhrumam വിധുസുതന്‍ - Vidhusuthan‍ മനുവര്‍ - Manuvar‍ പഞ്ചവൃക്ഷങ്ങള്‍ - Panchavrukshangal‍ തനുകൂപം - Thanukoopam ഋത - Rutha തിഷ്യകേതു - Thishyakethu

Random Words

ശാഹ - Shaaha അബ്ജനകം - Abjanakam ജിതകാശി - Jithakaashi ശംബുകം - Shambukam ജ്ഞന്‍ - Jnjan‍ നരമേധം - Naramedham ഘ്രാതി - Ghraathi അമരകള്‍ - Amarakal‍ തനുരൂഹം - Thanurooham അത്യുത്തമം - Athyuththamam ശാടം - Shaadam ഉല്ക - Ulka അടിപിഴചാവര്‍ - Adipizhachaavar‍ കന്നമ്പൊട്ടി - Kannampotti കൈമാറ്റം - Kaimaattam ഉത്സവമഠം - Uthsavamadam തിരുവുടല്‍ - Thiruvudal‍ ചെഴി - Chezhi നിവാകം - Nivaakam ഞൊണ്ട് - Njondu പൊരുതുക - Poruthuka വ്രതി - Vrathi പൂരത്രയം - Poorathrayam സൗരനാഡി - Sauranaadi കാന്താരം - Kaanthaaram തൃണകുടീരകം - Thrunakudeerakam കഫന്‍ - Kaphan‍ കാമധ്വംസി - Kaamadhvamsi ഇരട്ടത്താപ്പ് - Irattaththaappu അംഗുരീയം, -യകം - Amgureeyam, -yakam പാച്ചല്‍ - Paachal‍ ഉന്ന - Unna വിപ്രയുക്ത - Viprayuktha നാടിക്കരണം - Naadikkaranam ഗോഹിതന്‍ - Gohithan‍ തനുനന്‍ - Thanunan‍ വൈകക്ഷ്യകം - Vaikakshyakam കുരല്‍ - Kural‍ കോടീരന്‍ - Kodeeran‍ ഇന്ദ്രിയപഞ്ചകം - Indhriyapanchakam മിത്രാവരുണന്മാര്‍ - Mithraavarunanmaar‍ നീരി(ല്‍)ത്താര്‍ - Neeri(l‍)ththaar‍ കച്ഛു - Kachchu വിലംബനം - Vilambanam പാഴ്നിലം - Paazhnilam പുരരിപു - Puraripu മലമ്പനി - Malampani കാഞ്ചനപങ്കജം - Kaanchanapankajam സുരേജ്യന്‍ - Surejyan‍ ഗോത്ര - Gothra
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കോച.

Get English Word for കോച [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കോച - Kocha  :  വരളുന്ന, ഉണങ്ങുന്ന - Varalunna, Unangunna
     
     
കോചം - Kocham  :  വരള്‍ച്ച, ഉണക്ക് - Varal‍cha, Unakku
     
കോചം - Kocham  :  സങ്കോചം - Sankocham
     
കോചന്‍ - Kochan‍  :  മിശ്രജാതിയില്‍ പിറന്നവന്‍ - Mishrajaathiyil‍ Pirannavan‍
     
കോചപകം - Kochapakam  :  ഒരുതരം കമ്പിളി - Orutharam Kampili
     
കോചാരി - Kochaari  :  ഒരു വള്ളിച്ചെടി, കാട്ടുപീച്ചില്‍ - Oru Vallichedi, Kaattupeechil‍
     
കോച്ച - Kocha  :  നിരുപയോഗമായി വളര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന പുല്ല്, കള തുടങ്ങിയവ - Nirupayogamaayi Valar‍nnu Kidakkunna Pullu, Kala Thudangiyava
     
കോച്ച - Kocha  :  പാള - Paala
     
കോച്ചല്‍ - Kochal‍  :  കൊളുത്ത്, ഞരമ്പു സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം - Koluththu, Njarampu Sambandhichundaakunna Oru Rogam
     
കോച്ചല്‍ - Kochal‍  :  വശം - Vasham
     
കോച്ചല്‍ - Kochal‍  :  പടിഞ്ഞാറുവശം - Padinjaaruvasham
     
കോച്ചാട്ട, കോഞ്ഞാട്ട - Kochaatta, Konjaatta  :  തെങ്ങിന്‍റെ മടലുകളുടെ കടയെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വലപോലുള്ള ഒരു വസ്തു - Thengin‍re Madalukalude Kadaye Pothinjirikkunna Valapolulla Oru Vasthu
     
കോച്ചാണി - Kochaani  :  ചൊവ്വല്ലാത്ത, വളഞ്ഞ - Chovvallaaththa, Valanja
     
കോച്ചില്‍ - Kochil‍  :  ചുള്ളിക്കമ്പുകള്‍ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചൂല് - Chullikkampukal‍ Kondundaakkunna Choolu
     
കോച്ചില്‍ - Kochil‍  :  മുതിര, ഉഴുന്ന് മുതലായവയില്‍നിന്നു ധാന്യം എടുത്തതിനുശേഷമുള്ള പുറന്തോട് - Muthira, Uzhunnu Muthalaayavayil‍ninnu Dhaanyam Eduththathinusheshamulla Puranthodu
     
കോച്ചില്‍ - Kochil‍  :  വൈക്കോല്‍ - Vaikkol‍
     
കോച്ചില്‍ - Kochil‍  :  മുരിങ്ങയുടെ ഇലത്തണ്ട് - Muringayude Ilaththandu
     
കോച്ചുക - Kochuka  :  രോഗം കൊണ്ടോ മറ്റോ മാംസപേശികള്‍ വേദനയോടെ സങ്കോചിക്കുക - Rogam Kondo Matto Maamsapeshikal‍ Vedhanayode Sankochikkuka
     
കോച്ചുക - Kochuka  :  തണുപ്പുകൊണ്ടോ മറ്റോ ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ ചുരുങ്ങുക - Thanuppukondo Matto Shareerabhaagangal‍ Churunguka
     
കോച്ചുക - Kochuka  :  മടിക്കുക - Madikkuka
     
കോച്ച് - Kochu  :  "കോച്ചുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "kochuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
കോച്ച് - Kochu  :  കോട്ടല്‍. കോച്ചുവലി = കോച്ചല്‍ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വേദന - Kottal‍. Kochuvali = Kochal‍ Moolamundaakunna Vedhana
     
കോച്ച് - Kochu  :  കായികാഭ്യാസങ്ങള്‍ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നവന്‍ - Kaayikaabhyaasangal‍ Parisheelippikkunnavan‍
     
കോച്ച് - Kochu  :  നാലു ചക്രമുള്ള ഒരിനം കുതിരവണ്ടി. കോച്ചുപെട്ടി = വണ്ടിക്കാരന്‍റെ ഇരിപ്പിടത്തിനടിയിലുള്ള പെട്ടി - Naalu Chakramulla Orinam Kuthiravandi. Kochupetti = Vandikkaaran‍re Irippidaththinadiyilulla Petti
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×