Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അദംഭന്‍ - Adhambhan‍ നിറക്കുക - Nirakkuka പരശുവനം - Parashuvanam ത്വരാരോഹം - Thvaraaroham ആവിക്കലം - Aavikkalam ഉടങ്കട്ട - Udankatta പ്രതര്‍ക്കിത - Prathar‍kkitha ചെമ്പ - Chempa പൂയാരി - Pooyaari ദ്രവ - Dhrava ജാഗ്രത്സ്വപ്നം - Jaagrathsvapnam ലുത - Lutha ഇക്കണം - Ikkanam മനുജാധിപന്‍ - Manujaadhipan‍ പിഞ്ചരം - Pincharam ക്രമഭിന്നം - Kramabhinnam ചടാക്ക് - Chadaakku എച്ചോറ് - Echoru സൂചി - Soochi തൃണഗ്രാഹി - Thrunagraahi ആധാരകന്‍ - Aadhaarakan‍ അപരേദ്യു: - Aparedhyu: നിര്‍മമത - Nir‍mamatha ചല്ല - Challa അരൂഷന്‍ - Arooshan‍ നിവേശനം - Niveshanam അപാര - Apaara സ്വാക്ഷരം - Svaaksharam ഘുണജര്‍ജര - Ghunajar‍jara വാട്ടുക - Vaattuka അനംഗരംഗം - Anamgaramgam നിത്യനിദാനം - Nithyanidhaanam അപലാഷിക - Apalaashika ചീരുക - Cheeruka പാദകടകം - Paadhakadakam അനുമാനിക്കുക - Anumaanikkuka ചക്രരക്ഷ - Chakraraksha പ്രജ്ഞാനം - Prajnjaanam വിചല - Vichala ശിലാഭിത്ത് - Shilaabhiththu വീട - Veeda മുടന്തുക - Mudanthuka ധരണീയ - Dharaneeya വിനോദിക്കുക - Vinodhikkuka കൊമ്മട്ടി, കൊമ്മണ്ടി - Kommatti, Kommandi കൈനൂക്കുക - Kainookkuka അലോപ്യ - Alopya അജിക - Ajika ബലനിഷൂദനന്‍ - Balanishoodhanan‍ കല്ലിടാങ്കുഴി - Kallidaankuzhi

Random Words

അംബികാതനയന്‍ - Ambikaathanayan‍ കല്യാണക്കോടി - Kalyaanakkodi ബേജാറ് - Bejaaru ഗര്‍ദഭകം - Gar‍dhabhakam പതയ്ക്കുക - Pathaykkuka തുവര്‍ച്ചിലക്കാരം - Thuvar‍chilakkaaram സംസ്ഥാപക - Samsthaapaka പരിണേതവ്യ - Parinethavya കൈമാടം - Kaimaadam ബോണ്ട് - Bondu സത്യവ്രതന്‍ - Sathyavrathan‍ സുരഭി - Surabhi ഗോദാനം - Godhaanam വിദ്വച്ഛിരോമണി - Vidhvachchiromani കിറഞ്ഞി - Kiranji ഉപനിധാതാ(വ്) - Upanidhaathaa(vu) വസാഢ്യം - Vasaaddyam പതിനെട്ടരക്കവികള്‍ - Pathinettarakkavikal‍ ഓച്ചന്‍ - Ochan‍ ചുട്ടിപ്പൂവ് - Chuttippoovu അമരസിംഹന്‍ - Amarasimhan‍ ആവന്തിക - Aavanthika ഉലംകടമ - Ulamkadama വ്യുത്ത - Vyuththa ഉന്മാദം - Unmaadham അശേഷം - Ashesham എപ്പേര്‍പ്പെട്ട - Epper‍ppetta അഭാര്യന്‍ - Abhaaryan‍ ശാണിത - Shaanitha കഷ്ടകാരകം - Kashdakaarakam ശിരോരുഹം - Shiroruham ഗുണദോഷജ്ഞ - Gunadhoshajnja അന്വാധാനം - Anvaadhaanam ധൃഷ്ട - Dhrushda പുഴയുക - Puzhayuka യമലകന്‍ - Yamalakan‍ പാഹി - Paahi ചതകുപ്പ - Chathakuppa നാസിക്യം - Naasikyam നിഗണം - Niganam മിദ്ധം - Middham പ്രചയം - Prachayam കാന്തന്‍ - Kaanthan‍ ഊറുകായ് - Oorukaayu പ്രച്യുത - Prachyutha അതിയോഗം - Athiyogam കാണ - Kaana പിട്ടുകാരന്‍ - Pittukaaran‍ ഏകഖുരം - Ekakhuram മുത്തരി - Muththari
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കോച.

Get English Word for കോച [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കോച - Kocha  :  വരളുന്ന, ഉണങ്ങുന്ന - Varalunna, Unangunna
     
     
കോചം - Kocham  :  വരള്‍ച്ച, ഉണക്ക് - Varal‍cha, Unakku
     
കോചം - Kocham  :  സങ്കോചം - Sankocham
     
കോചന്‍ - Kochan‍  :  മിശ്രജാതിയില്‍ പിറന്നവന്‍ - Mishrajaathiyil‍ Pirannavan‍
     
കോചപകം - Kochapakam  :  ഒരുതരം കമ്പിളി - Orutharam Kampili
     
കോചാരി - Kochaari  :  ഒരു വള്ളിച്ചെടി, കാട്ടുപീച്ചില്‍ - Oru Vallichedi, Kaattupeechil‍
     
കോച്ച - Kocha  :  നിരുപയോഗമായി വളര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന പുല്ല്, കള തുടങ്ങിയവ - Nirupayogamaayi Valar‍nnu Kidakkunna Pullu, Kala Thudangiyava
     
കോച്ച - Kocha  :  പാള - Paala
     
കോച്ചല്‍ - Kochal‍  :  കൊളുത്ത്, ഞരമ്പു സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം - Koluththu, Njarampu Sambandhichundaakunna Oru Rogam
     
കോച്ചല്‍ - Kochal‍  :  വശം - Vasham
     
കോച്ചല്‍ - Kochal‍  :  പടിഞ്ഞാറുവശം - Padinjaaruvasham
     
കോച്ചാട്ട, കോഞ്ഞാട്ട - Kochaatta, Konjaatta  :  തെങ്ങിന്‍റെ മടലുകളുടെ കടയെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വലപോലുള്ള ഒരു വസ്തു - Thengin‍re Madalukalude Kadaye Pothinjirikkunna Valapolulla Oru Vasthu
     
കോച്ചാണി - Kochaani  :  ചൊവ്വല്ലാത്ത, വളഞ്ഞ - Chovvallaaththa, Valanja
     
കോച്ചില്‍ - Kochil‍  :  ചുള്ളിക്കമ്പുകള്‍ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചൂല് - Chullikkampukal‍ Kondundaakkunna Choolu
     
കോച്ചില്‍ - Kochil‍  :  മുതിര, ഉഴുന്ന് മുതലായവയില്‍നിന്നു ധാന്യം എടുത്തതിനുശേഷമുള്ള പുറന്തോട് - Muthira, Uzhunnu Muthalaayavayil‍ninnu Dhaanyam Eduththathinusheshamulla Puranthodu
     
കോച്ചില്‍ - Kochil‍  :  വൈക്കോല്‍ - Vaikkol‍
     
കോച്ചില്‍ - Kochil‍  :  മുരിങ്ങയുടെ ഇലത്തണ്ട് - Muringayude Ilaththandu
     
കോച്ചുക - Kochuka  :  രോഗം കൊണ്ടോ മറ്റോ മാംസപേശികള്‍ വേദനയോടെ സങ്കോചിക്കുക - Rogam Kondo Matto Maamsapeshikal‍ Vedhanayode Sankochikkuka
     
കോച്ചുക - Kochuka  :  തണുപ്പുകൊണ്ടോ മറ്റോ ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ ചുരുങ്ങുക - Thanuppukondo Matto Shareerabhaagangal‍ Churunguka
     
കോച്ചുക - Kochuka  :  മടിക്കുക - Madikkuka
     
കോച്ച് - Kochu  :  "കോച്ചുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "kochuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
കോച്ച് - Kochu  :  കോട്ടല്‍. കോച്ചുവലി = കോച്ചല്‍ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വേദന - Kottal‍. Kochuvali = Kochal‍ Moolamundaakunna Vedhana
     
കോച്ച് - Kochu  :  കായികാഭ്യാസങ്ങള്‍ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നവന്‍ - Kaayikaabhyaasangal‍ Parisheelippikkunnavan‍
     
കോച്ച് - Kochu  :  നാലു ചക്രമുള്ള ഒരിനം കുതിരവണ്ടി. കോച്ചുപെട്ടി = വണ്ടിക്കാരന്‍റെ ഇരിപ്പിടത്തിനടിയിലുള്ള പെട്ടി - Naalu Chakramulla Orinam Kuthiravandi. Kochupetti = Vandikkaaran‍re Irippidaththinadiyilulla Petti
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×