Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ധര്‍മദാനം - Dhar‍madhaanam അവിമര്‍ശം - Avimar‍sham തുണ്ടിപ്പ് - Thundippu ഊന്നു, ഊന്റു - Oonnu, Oontu മൂര്‍ത്തികര്‍മം - Moor‍ththikar‍mam പെട്ട - Petta മേഘാനന്ദ - Meghaanandha കിഴാക്കുറ്റി - Kizhaakkutti മലികന്‍ - Malikan‍ ആനമടിയന്‍ - Aanamadiyan‍ ഏറ് - Eru കോമണം - Komanam ക്രിസ്ത്വബ്ദം - Kristhvabdham കാതന്ത്രം - Kaathanthram താപസവ്യഞ്ജനന്‍ - Thaapasavyanjjanan‍ ചോടയം - Chodayam ഉന്മര്‍ദനം - Unmar‍dhanam അമരക്കാരന്‍ - Amarakkaaran‍ ജഗദീശന്‍ - Jagadheeshan‍ തമംഗ(ക)ം - Thamamga(ka)m കുലവൈരം - Kulavairam ഹാഹാരവം - Haahaaravam സ്ഥൂലനാളം - Sthoolanaalam അണ്ണാടി - Annaadi തേകുക - Thekuka തുരുവ - Thuruva കുമാരവ്രതം - Kumaaravratham രൂക്ഷത - Rookshatha മുന്നല്‍ - Munnal‍ അപത്യം - Apathyam ദിധിഷു - Dhidhishu ദരം - Dharam പച്ചക്കര്‍പ്പൂരം - Pachakkar‍ppooram ചെറുതരം - Cherutharam കുത്തിവയ്ക്കുക - Kuththivaykkuka അയക്ഷ്മം - Ayakshmam ഏകപക്ഷീയ - Ekapaksheeya ലക്ഷ്മാവ് - Lakshmaavu ഔപവാഹ്യം - Aupavaahyam തല - Thala വ്യസനിക്കുക - Vyasanikkuka നീങ്ങുക - Neenguka കേകദേവം - Kekadhevam ആനയഴിവ് - Aanayazhivu ജനാചാരം - Janaachaaram ചൊക്കുപൊടി - Chokkupodi അശ്മപുഷ്പം - Ashmapushpam അടുക്കം - Adukkam അകരണന്‍ - Akaranan‍ കണ്ടോന്‍ - Kandon‍

Random Words

പലക്ഷാരം - Palakshaaram ഗോരാജന്‍ - Goraajan‍ വിസ്മര്‍ത്തവ്യ - Vismar‍ththavya ഏണമിഴി - Enamizhi കമുക്കം - Kamukkam  - Cha ആര്‍ഷഭ്യന്‍ - Aar‍shabhyan‍ ഉപഹരിക്കുക - Upaharikkuka അലിംബികം - Alimbikam കളകൊല്ലി - Kalakolli ഘകാരം - Ghakaaram പടു - Padu ഉത്പീഡനം, ഉല്‍- - Uthpeedanam, Ul‍- വിജൃംഭിതം - Vijrumbhitham ഇരമാന്തം - Iramaantham പാദപീഠം - Paadhapeedam കര്‍മഗൃഹീത - Kar‍magruheetha കലിയുഗം - Kaliyugam  - E വേദനിക്കുക - Vedhanikkuka രാജ്യം - Raajyam നാസ്യം - Naasyam അഭിധ്യാനം - Abhidhyaanam ദോഹനന്‍ - Dhohanan‍ ചിപ്പുളി - Chippuli ആറ്റ - Aatta എഴുതിത്തീരുവ - Ezhuthiththeeruva വാജസനേയം - Vaajasaneyam പ്രത്യാനയിക്കുക - Prathyaanayikkuka വനരാജി - Vanaraaji ഇണുക്ക് - Inukku ദ്വാദശാത്മാവ് - Dhvaadhashaathmaavu തരികിട - Tharikida വെള്ളായ്മക്കാര്‍ - Vellaaymakkaar‍ ഉപജ്ഞാത - Upajnjaatha അസ്മി - Asmi അലിമകം - Alimakam ചുവന്ന - Chuvanna ശമനന്‍ - Shamanan‍ ചോരക്കിളര്‍പ്പ് - Chorakkilar‍ppu ഊപ്പിടി - Ooppidi ചരണപല്ലവം - Charanapallavam ജംഭകന്‍ - Jambhakan‍ പത്രപുഷ്പം, -പി - Pathrapushpam, -pi താക്കുക - Thaakkuka വിഷ്കിരം - Vishkiram ആതിച്ചന്‍ - Aathichan‍ ചമരിക്കുക - Chamarikkuka കൂട്ടുകറി - Koottukari കൊങ്കണം - Konkanam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കോച.

Get English Word for കോച [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കോച - Kocha  :  വരളുന്ന, ഉണങ്ങുന്ന - Varalunna, Unangunna
     
     
കോചം - Kocham  :  വരള്‍ച്ച, ഉണക്ക് - Varal‍cha, Unakku
     
കോചം - Kocham  :  സങ്കോചം - Sankocham
     
കോചന്‍ - Kochan‍  :  മിശ്രജാതിയില്‍ പിറന്നവന്‍ - Mishrajaathiyil‍ Pirannavan‍
     
കോചപകം - Kochapakam  :  ഒരുതരം കമ്പിളി - Orutharam Kampili
     
കോചാരി - Kochaari  :  ഒരു വള്ളിച്ചെടി, കാട്ടുപീച്ചില്‍ - Oru Vallichedi, Kaattupeechil‍
     
കോച്ച - Kocha  :  നിരുപയോഗമായി വളര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന പുല്ല്, കള തുടങ്ങിയവ - Nirupayogamaayi Valar‍nnu Kidakkunna Pullu, Kala Thudangiyava
     
കോച്ച - Kocha  :  പാള - Paala
     
കോച്ചല്‍ - Kochal‍  :  കൊളുത്ത്, ഞരമ്പു സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം - Koluththu, Njarampu Sambandhichundaakunna Oru Rogam
     
കോച്ചല്‍ - Kochal‍  :  വശം - Vasham
     
കോച്ചല്‍ - Kochal‍  :  പടിഞ്ഞാറുവശം - Padinjaaruvasham
     
കോച്ചാട്ട, കോഞ്ഞാട്ട - Kochaatta, Konjaatta  :  തെങ്ങിന്‍റെ മടലുകളുടെ കടയെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വലപോലുള്ള ഒരു വസ്തു - Thengin‍re Madalukalude Kadaye Pothinjirikkunna Valapolulla Oru Vasthu
     
കോച്ചാണി - Kochaani  :  ചൊവ്വല്ലാത്ത, വളഞ്ഞ - Chovvallaaththa, Valanja
     
കോച്ചില്‍ - Kochil‍  :  ചുള്ളിക്കമ്പുകള്‍ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചൂല് - Chullikkampukal‍ Kondundaakkunna Choolu
     
കോച്ചില്‍ - Kochil‍  :  മുതിര, ഉഴുന്ന് മുതലായവയില്‍നിന്നു ധാന്യം എടുത്തതിനുശേഷമുള്ള പുറന്തോട് - Muthira, Uzhunnu Muthalaayavayil‍ninnu Dhaanyam Eduththathinusheshamulla Puranthodu
     
കോച്ചില്‍ - Kochil‍  :  വൈക്കോല്‍ - Vaikkol‍
     
കോച്ചില്‍ - Kochil‍  :  മുരിങ്ങയുടെ ഇലത്തണ്ട് - Muringayude Ilaththandu
     
കോച്ചുക - Kochuka  :  രോഗം കൊണ്ടോ മറ്റോ മാംസപേശികള്‍ വേദനയോടെ സങ്കോചിക്കുക - Rogam Kondo Matto Maamsapeshikal‍ Vedhanayode Sankochikkuka
     
കോച്ചുക - Kochuka  :  തണുപ്പുകൊണ്ടോ മറ്റോ ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ ചുരുങ്ങുക - Thanuppukondo Matto Shareerabhaagangal‍ Churunguka
     
കോച്ചുക - Kochuka  :  മടിക്കുക - Madikkuka
     
കോച്ച് - Kochu  :  "കോച്ചുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "kochuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
കോച്ച് - Kochu  :  കോട്ടല്‍. കോച്ചുവലി = കോച്ചല്‍ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വേദന - Kottal‍. Kochuvali = Kochal‍ Moolamundaakunna Vedhana
     
കോച്ച് - Kochu  :  കായികാഭ്യാസങ്ങള്‍ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നവന്‍ - Kaayikaabhyaasangal‍ Parisheelippikkunnavan‍
     
കോച്ച് - Kochu  :  നാലു ചക്രമുള്ള ഒരിനം കുതിരവണ്ടി. കോച്ചുപെട്ടി = വണ്ടിക്കാരന്‍റെ ഇരിപ്പിടത്തിനടിയിലുള്ള പെട്ടി - Naalu Chakramulla Orinam Kuthiravandi. Kochupetti = Vandikkaaran‍re Irippidaththinadiyilulla Petti
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×