Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ദാത - Dhaatha സ്ഥൂലശരീരം - Sthoolashareeram എങ്ങളാര്‍ - Engalaar‍ ധുരാവഹ - Dhuraavaha സൗരാഷ്ട്രം - Sauraashdram വീരാഖ്യം - Veeraakhyam തുരിശ് - Thurishu നൃപസുത - Nrupasutha പഞ്ചരസ - Pancharasa അഭ്യര്‍ഥിത - Abhyar‍thitha അശ്വലളിതം - Ashvalalitham പിഴക്കൂട്ടം - Pizhakkoottam പയോധിനി - Payodhini വട്ടന്‍ - Vattan‍ ചുറ്റുമ്മരക്കുടി - Chuttummarakkudi ശംഖരേഖ - Shamkharekha ശ്രീമതി - Shreemathi പര്യാഹാരം - Paryaahaaram ജ്ഞാനമുദ്ര - Jnjaanamudhra അനസ്ഥി - Anasthi നിത്യകൃത്യം - Nithyakruthyam കങ്ക - Kanka പ്രതികൂല - Prathikoola വാങ്ങ്യം - Vaangyam ഇരുപത് - Irupathu ഇന്ദ്രവൃദ്ധ - Indhravruddha ലസ - Lasa അസന്നിവൃത്തി - Asannivruththi വല്കഫലം - Valkaphalam ഭൂവല്ലരി - Bhoovallari ജല്പിതം - Jalpitham കാത്യായനി - Kaathyaayani കായബലനം - Kaayabalanam അഞ്ചലം - Anchalam പിംഗലന്‍ - Pimgalan‍ ആശ്വാസ്യ - Aashvaasya ആട്ടബലി - Aattabali തലപ്പാട്ട് - Thalappaattu ഖട്വ - Khadva ചട്ടകം - Chattakam വൃദ്ധം - Vruddham ചവിട്ടി - Chavitti ചെവിത്ത - Cheviththa കുജനം - Kujanam  - Aa ജീന - Jeena ആല - Aala നണുങ്ങുക - Nanunguka കുണ്ടൂരി - Kundoori വികുണ്ഠത - Vikundatha

Random Words

നിതലം - Nithalam നൂത്ത, നൂത്ത് - Nooththa, Nooththu വേധസ്സ് - Vedhassu വാരിപൂരം - Vaaripooram കോടിജ്യ, -ജ്യാവ് - Kodijya, -jyaavu ഉക്ഥ്യ - Ukthya വായ - Vaaya ധര്‍മപരായണ - Dhar‍maparaayana അവിദൂര - Avidhoora കുമാരന്മാര്‍ - Kumaaranmaar‍ തൗക്ഷികം - Thaukshikam കമ്പിളിവെട്ടി - Kampilivetti വിവാചകന്‍ - Vivaachakan‍ കാശ്യപം - Kaashyapam ശഠോക്തി - Shadokthi കുലവ് - Kulavu ഉരുളങ്കള്ളി - Urulankalli അരപ്പ് - Arappu കളക്കോട് - Kalakkodu രാക്ഷസോദ്വാഹം - Raakshasodhvaaham നഡന്‍ - Nadan‍ ഭാരി - Bhaari പൂമഠം - Poomadam ഉപാചരിത - Upaacharitha യുഗ്മനം - Yugmanam ധര്‍ഷം - Dhar‍sham ഇന്നല്‍ - Innal‍ ധമന - Dhamana പ്രവത്സല - Pravathsala വിഷ്ടരം - Vishdaram കൃതസംജ്ഞ - Kruthasamjnja വരീഷ്ഠന്‍ - Vareeshdan‍ എമ്പോക്കി - Empokki അതികേശരം, -സരം - Athikesharam, -saram സീത്കാരം - Seethkaaram അഗ്നിപ്രവേശം, അഗ്നിപ്രവേശനം - Agnipravesham, Agnipraveshanam രാജയോഗം - Raajayogam നിഴല്‍ക്കൂത്ത് - Nizhal‍kkooththu ഒണ്ടുക - Onduka വക്തവ്യത - Vakthavyatha തന്മയം - Thanmayam അകിര്‍ച്ച - Akir‍cha കാണ്ഡം - Kaandam വിഷയാസക്ത - Vishayaasaktha വ്യധ്യ - Vyadhya പാസ്സ്പോര്‍ട്ട് - Paasspor‍ttu വസുസ്ഥലി - Vasusthali ദ്വാദശാഹം - Dhvaadhashaaham ചുരുട്ടുവാള്‍ - Churuttuvaal‍ ഇലക്കണം - Ilakkanam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കോണി.

Get English Word for കോണി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കോണി - Koni  :  ഏണിപോലുള്ള ഒരു ഉപകരണം - Enipolulla Oru Upakaranam
     
     
കോണി - Koni  :  ഏണിയുടെ ആകൃതിയില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ശവമഞ്ചം - Eniyude Aakruthiyil‍ Nir‍mikkunna Shavamancham
     
കോണി - Koni  :  ചാക്ക് - Chaakku
     
കോണി - Koni  :  എട്ടുമരയ്ക്കാല്‍ - Ettumaraykkaal‍
     
കോണിക്കയര്‍ - Konikkayar‍  :  തൂക്കായുള്ള കോണി കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ പിടിക്കാനായി തൂക്കിയിടുന്ന കയര്‍ - Thookkaayulla Koni Kayarukayum Irangukayum Cheyyumpol‍ Pidikkaanaayi Thookkiyidunna Kayar‍
     
കോണിക്കയര്‍ - Konikkayar‍  :  ചാക്കുനൂല്‍ - Chaakkunool‍
     
കോണിക്കുക - Konikkuka  :  വളവുള്ളതാകുക, ചരിക്കുക - Valavullathaakuka, Charikkuka
     
കോണിത്തട - Koniththada  :  കടമ്പയില്‍ കന്നുകാലികള്‍ കയറാതിരിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന തടസ്സം - Kadampayil‍ Kannukaalikal‍ Kayaraathirikkaan‍ Vendi Undaakkunna Thadassam
     
കോണിപ്പടി - Konippadi  :  കോണിയുടെ പടി, കോണിയില്‍ കാലു ചവുട്ടിക്കയറുന്നതിനും ഇറങ്ങുന്നതിനും ഉള്ളപടി - Koniyude Padi, Koniyil‍ Kaalu Chavuttikkayarunnathinum Irangunnathinum Ullapadi
     
കോണിപ്പന്തി - Konippanthi  :  വയ്ക്കോല്‍ തുറുവിടുന്നതിനുമുമ്പ് ഉണക്കി കെട്ടുകളാക്കി വെള്ളമിറങ്ങാത്തവിധം നീളത്തില്‍ അടുക്കിയുണ്ടാക്കുന്ന കൂന - Vaykkol‍ Thuruvidunnathinumumpu Unakki Kettukalaakki Vellamirangaaththavidham Neelaththil‍ Adukkiyundaakkunna Koona
     
കോണിയ - Koniya  :  കോണിക - Konika
     
കോണിറയം - Konirayam  :  വരാന്തയുടെ മൂലയ്ക്കുള്ള തിണ്ണ - Varaanthayude Moolaykkulla Thinna
     
കോണിസൂചി - Konisoochi  :  ചാക്കുതുന്നുവാനുപയോഗിക്കുന്ന സൂചി - Chaakkuthunnuvaanupayogikkunna Soochi
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×