Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അമൃതപഞ്ചാക്ഷരി - Amruthapanchaakshari കര്‍ത്തൃക - Kar‍ththruka കൃഷ്ണസാരം - Krushnasaaram കാനീനം - Kaaneenam ആര്‍ഭടി - Aar‍bhadi തത്ത്വബോധം - Thaththvabodham ആട്ടാണ്ട് - Aattaandu ഈര്‍വാള്‍ - Eer‍vaal‍ തുരണം - Thuranam സൗമേരവം - Saumeravam വേത്രകീയ - Vethrakeeya പാരശവം - Paarashavam മുദ്രാവാക്യം - Mudhraavaakyam ഉദ്ഭം - Udhbham കരബകം - Karabakam ഏനേ - Ene ഉച്ചാവചനം - Uchaavachanam ഗഞ്ജിക - Ganjjika ധായ്യ - Dhaayya വേഷ്ടിതവ്യ - Veshdithavya അസിപഥം - Asipatham പൂജ്യന്‍ - Poojyan‍ രാജപുരുഷന്‍ - Raajapurushan‍ ക്വാചിത്ക - Kvaachithka സൂര്യകാലം - Sooryakaalam അന്നകാമ - Annakaama പയ്യായ്ക - Payyaayka കഴിനെടിലടി - Kazhinediladi വിളങ്ങല്‍ - Vilangal‍ ദശതയ - Dhashathaya നിരുപപ്ലവ - Nirupaplava പാണിവാദന്‍ - Paanivaadhan‍ കരിവീട്ടി - Kariveetti ജ്ഞാനാകാശം - Jnjaanaakaasham കൂലിച്ചേകം, ചേവകം, -ചേവുകം ശേവകം - Koolichekam, Chevakam, -chevukam Shevakam ഈര്‍പ്പം - Eer‍ppam പ്രതിഭാനവാന്‍ - Prathibhaanavaan‍ തുകരുക - Thukaruka കൈക്കില, ഏല - Kaikkila, Ela കോല - Kola നിദര്‍ശനം - Nidhar‍shanam ഖട്ടേരകന്‍ - Khatterakan‍ വേതാട്ടുവഴി - Vethaattuvazhi ജിഗീഷു - Jigeeshu ആമലകകൃച്ഛം - Aamalakakruchcham അഭാവനീയ - Abhaavaneeya പക്ഷദ്വാരം - Pakshadhvaaram ഓത്, -തം, -ത - Othu, -tham, -tha ജാതിഭ്രംശം - Jaathibhramsham വികല്പത - Vikalpatha

Random Words

യക്ഷ്മം - Yakshmam അനുഷ്ണ - Anushna ആപ്യായിത - Aapyaayitha കപിലാസി, കപിലാസ്യം - Kapilaasi, Kapilaasyam ചാറുക - Chaaruka നിര്യതി - Niryathi കീ - Kee അഭ്രമാതംഗം - Abhramaathamgam വിതുന്നകം - Vithunnakam പൂരം - Pooram നടപടി - Nadapadi ചമ്പാന - Champaana ആദ്യം - Aadhyam ലസിക - Lasika അനേകമൂര്‍ത്തി - Anekamoor‍ththi കര്‍പ്പന്‍ - Kar‍ppan‍ വരിവസിതം - Varivasitham വാരുക - Vaaruka ഖരകിരണന്‍ - Kharakiranan‍ കാകളി - Kaakali വരോടം - Varodam ആരേചക - Aarechaka ഒറ്റമൂലി - Ottamooli ചരിപറക്കാണം - Chariparakkaanam അട്ടാലികാകാരന്‍ - Attaalikaakaaran‍ കിണ്ടപ്പന്‍ - Kindappan‍ ബലലന്‍ - Balalan‍ കീഴധികാരം - Keezhadhikaaram എള്‍പ്പൂവ് - El‍ppoovu ധ്വജമണ്ഡപം - Dhvajamandapam ഭല്ലുകം - Bhallukam വളച്ചല്‍ - Valachal‍ ഉന്ത് - Unthu ചെറുകുടല്‍ - Cherukudal‍ ജവാന്‍ - Javaan‍ ആവസ്ഥികന്‍ - Aavasthikan‍ വേര്‍ - Ver‍ ചണ്ടി - Chandi ഘര്‍മചര്‍ച്ചിക - Ghar‍machar‍chika തരുതൂലിക - Tharuthoolika ഝാമകം - Jhaamakam തിര്യഗ്ഗാമി - Thiryaggaami പ്രസവിതാവ് - Prasavithaavu അന്തര്‍ഭൂത - Anthar‍bhootha ഉത്പാടകന്‍ - Uthpaadakan‍ കണ്ണിച്ചൂരല്‍ - Kannichooral‍ തൃഷിത - Thrushitha തിരട്ടുകുളി - Thirattukuli കൈക്രിയ - Kaikriya അത്രവ - Athrava
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കോണി.

Get English Word for കോണി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കോണി - Koni  :  ഏണിപോലുള്ള ഒരു ഉപകരണം - Enipolulla Oru Upakaranam
     
     
കോണി - Koni  :  ഏണിയുടെ ആകൃതിയില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ശവമഞ്ചം - Eniyude Aakruthiyil‍ Nir‍mikkunna Shavamancham
     
കോണി - Koni  :  ചാക്ക് - Chaakku
     
കോണി - Koni  :  എട്ടുമരയ്ക്കാല്‍ - Ettumaraykkaal‍
     
കോണിക്കയര്‍ - Konikkayar‍  :  തൂക്കായുള്ള കോണി കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ പിടിക്കാനായി തൂക്കിയിടുന്ന കയര്‍ - Thookkaayulla Koni Kayarukayum Irangukayum Cheyyumpol‍ Pidikkaanaayi Thookkiyidunna Kayar‍
     
കോണിക്കയര്‍ - Konikkayar‍  :  ചാക്കുനൂല്‍ - Chaakkunool‍
     
കോണിക്കുക - Konikkuka  :  വളവുള്ളതാകുക, ചരിക്കുക - Valavullathaakuka, Charikkuka
     
കോണിത്തട - Koniththada  :  കടമ്പയില്‍ കന്നുകാലികള്‍ കയറാതിരിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന തടസ്സം - Kadampayil‍ Kannukaalikal‍ Kayaraathirikkaan‍ Vendi Undaakkunna Thadassam
     
കോണിപ്പടി - Konippadi  :  കോണിയുടെ പടി, കോണിയില്‍ കാലു ചവുട്ടിക്കയറുന്നതിനും ഇറങ്ങുന്നതിനും ഉള്ളപടി - Koniyude Padi, Koniyil‍ Kaalu Chavuttikkayarunnathinum Irangunnathinum Ullapadi
     
കോണിപ്പന്തി - Konippanthi  :  വയ്ക്കോല്‍ തുറുവിടുന്നതിനുമുമ്പ് ഉണക്കി കെട്ടുകളാക്കി വെള്ളമിറങ്ങാത്തവിധം നീളത്തില്‍ അടുക്കിയുണ്ടാക്കുന്ന കൂന - Vaykkol‍ Thuruvidunnathinumumpu Unakki Kettukalaakki Vellamirangaaththavidham Neelaththil‍ Adukkiyundaakkunna Koona
     
കോണിയ - Koniya  :  കോണിക - Konika
     
കോണിറയം - Konirayam  :  വരാന്തയുടെ മൂലയ്ക്കുള്ള തിണ്ണ - Varaanthayude Moolaykkulla Thinna
     
കോണിസൂചി - Konisoochi  :  ചാക്കുതുന്നുവാനുപയോഗിക്കുന്ന സൂചി - Chaakkuthunnuvaanupayogikkunna Soochi
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×