Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ബ്രഹ്മവൃക്ഷകം - Brahmavrukshakam അതിമോഘം - Athimogham വിചുള്ളി - Vichulli കരിയിറങ്ങുക - Kariyiranguka ഇഴജാതി - Izhajaathi ചിത്രകൂടക്കല്ല് - Chithrakoodakkallu പദ്യം - Padhyam കില്ല - Killa മഹാവനം - Mahaavanam കുന്നം - Kunnam കങ്കം - Kankam പൂഞ്ഞി - Poonji തേകുക - Thekuka പോരാത്ത - Poraaththa ചൊരിച്ചില്‍ - Chorichil‍ ഉവര്‍, ഓര് - Uvar‍, Oru കണ്ണേറ് - Kanneru ഗ്ലാസ് - Glaasu ഊര്‍ക്കണക്കന്‍ - Oor‍kkanakkan‍ ഉദ്ധുര - Uddhura ചെമ്പുതകിട് - Chemputhakidu കൃഷ്ണവക്ത്രം - Krushnavakthram കീഴ്ക്കാമ്പാട് - Keezhkkaampaadu ദുസ്സ്പര്‍ശ - Dhusspar‍sha താപീപാഷാണം - Thaapeepaashaanam അക്രാധാലു - Akraadhaalu ഉപസ്വത്വം - Upasvathvam ജടിലന്‍ - Jadilan‍ പത്മഗര്‍ഭന്‍ - Pathmagar‍bhan‍ ഛന്ദ - Chandha നൈഗമന്‍ - Naigaman‍ ചൂതായുധന്‍ - Choothaayudhan‍ വിശ്വകര്‍ത്രി - Vishvakar‍thri ത്രിഭാഗം - Thribhaagam കൊങ്ങനാട് - Konganaadu കേവുഭാരം - Kevubhaaram വീക്ഷണീയ - Veekshaneeya ദോശക്കല്ല് - Dhoshakkallu കട്ടിക്കാപ്പ് - Kattikkaappu ഉഴലുക - Uzhaluka കഥകളി - Kathakali അര്‍ജക - Ar‍jaka അകുപ്യകം - Akupyakam കന്യസ - Kanyasa പാല്‍ - Paal‍ അപാര്‍ഥം - Apaar‍tham മദ്യഹാരകന്‍ - Madhyahaarakan‍ വിഷാണിക - Vishaanika തിരുവചനം - Thiruvachanam വിരോപണം - Viropanam

Random Words

രാജധാനി - Raajadhaani അംഗന - Amgana കരയാമ - Karayaama അല്പത, അല്പത്തം - Alpatha, Alpaththam ജുംഗിത - Jumgitha കര്‍ക്കരം - Kar‍kkaram യോടകം - Yodakam കയ്ക്കൊള്ളുക, കൈക്കൊള്ളുക - Kaykkolluka, Kaikkolluka ശുക്ത - Shuktha പന്‍ഛാംഗ - Pan‍chaamga ശംഖചക്രം - Shamkhachakram അബ്ജന്‍ - Abjan‍ ആകമാനം - Aakamaanam ഇധ്മകം - Idhmakam ഉരുട്ട് - Uruttu ഉഷപ്പ് - Ushappu മോഘപുഷ്പ - Moghapushpa കീര്‍ത്തിമാന്‍ - Keer‍ththimaan‍ കാളകുഷ്ഠം - Kaalakushdam ഗോദോഹനി - Godhohani സദയ - Sadhaya ഉടയര്‍ - Udayar‍ തരുണകം - Tharunakam കട്ടക്കൊടുവടി - Kattakkoduvadi ഘര്‍ഘരി - Ghar‍ghari അനസ്ഥി - Anasthi കൊണ്ട - Konda കൈവേല - Kaivela ഖഞ്ജ - Khanjja എമ്പ്രാട്ടി - Empraatti യത്ത - Yaththa പഞ്ചപ്രാണങ്ങള്‍ - Panchapraanangal‍ ചതുര്‍ഹ്രസ്വന്‍ - Chathur‍hrasvan‍ ബാലക്രീഡനകം - Baalakreedanakam മിഥ്യാമതി - Mithyaamathi ഗുപ്തകാശി - Gupthakaashi അക്ഷദ്യുതികം - Akshadhyuthikam ദിയാബ്ല് - Dhiyaablu അവനമനം - Avanamanam ചന്തം - Chantham ഗലിത - Galitha ബന്ധനഗ്രന്ഥി - Bandhanagranthi ഗുരുപൂര്‍ണിമ - Gurupoor‍nima നന്ദ - Nandha സ്വര്‍ഗം - Svar‍gam മുലാജി - Mulaaji വേത്തൃ - Veththru കുതരുക - Kutharuka മുക്താകരം - Mukthaakaram തുന്ദി - Thundhi
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കോണി.

Get English Word for കോണി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കോണി - Koni  :  ഏണിപോലുള്ള ഒരു ഉപകരണം - Enipolulla Oru Upakaranam
     
     
കോണി - Koni  :  ഏണിയുടെ ആകൃതിയില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ശവമഞ്ചം - Eniyude Aakruthiyil‍ Nir‍mikkunna Shavamancham
     
കോണി - Koni  :  ചാക്ക് - Chaakku
     
കോണി - Koni  :  എട്ടുമരയ്ക്കാല്‍ - Ettumaraykkaal‍
     
കോണിക്കയര്‍ - Konikkayar‍  :  തൂക്കായുള്ള കോണി കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ പിടിക്കാനായി തൂക്കിയിടുന്ന കയര്‍ - Thookkaayulla Koni Kayarukayum Irangukayum Cheyyumpol‍ Pidikkaanaayi Thookkiyidunna Kayar‍
     
കോണിക്കയര്‍ - Konikkayar‍  :  ചാക്കുനൂല്‍ - Chaakkunool‍
     
കോണിക്കുക - Konikkuka  :  വളവുള്ളതാകുക, ചരിക്കുക - Valavullathaakuka, Charikkuka
     
കോണിത്തട - Koniththada  :  കടമ്പയില്‍ കന്നുകാലികള്‍ കയറാതിരിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന തടസ്സം - Kadampayil‍ Kannukaalikal‍ Kayaraathirikkaan‍ Vendi Undaakkunna Thadassam
     
കോണിപ്പടി - Konippadi  :  കോണിയുടെ പടി, കോണിയില്‍ കാലു ചവുട്ടിക്കയറുന്നതിനും ഇറങ്ങുന്നതിനും ഉള്ളപടി - Koniyude Padi, Koniyil‍ Kaalu Chavuttikkayarunnathinum Irangunnathinum Ullapadi
     
കോണിപ്പന്തി - Konippanthi  :  വയ്ക്കോല്‍ തുറുവിടുന്നതിനുമുമ്പ് ഉണക്കി കെട്ടുകളാക്കി വെള്ളമിറങ്ങാത്തവിധം നീളത്തില്‍ അടുക്കിയുണ്ടാക്കുന്ന കൂന - Vaykkol‍ Thuruvidunnathinumumpu Unakki Kettukalaakki Vellamirangaaththavidham Neelaththil‍ Adukkiyundaakkunna Koona
     
കോണിയ - Koniya  :  കോണിക - Konika
     
കോണിറയം - Konirayam  :  വരാന്തയുടെ മൂലയ്ക്കുള്ള തിണ്ണ - Varaanthayude Moolaykkulla Thinna
     
കോണിസൂചി - Konisoochi  :  ചാക്കുതുന്നുവാനുപയോഗിക്കുന്ന സൂചി - Chaakkuthunnuvaanupayogikkunna Soochi
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×