Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പരമേശ്വരന്‍ - Parameshvaran‍ ഉപാവര്‍ത്തം - Upaavar‍ththam കൊള്ളിവയ്ക്കുക - Kollivaykkuka വിക്രാന്ത - Vikraantha ആഭിധാനിക - Aabhidhaanika ഉപേതാ(വ്) - Upethaa(vu) ഒറ്റുമാവ് - Ottumaavu ഉഭയോദയരാശി - Ubhayodhayaraashi പീക്കലാട്ടം - Peekkalaattam മേത്തരം - Meththaram ചാറ്റ - Chaatta കൂര്‍പ്പ് - Koor‍ppu സുപത്നി - Supathni കൊല്ലിയാന്‍ - Kolliyaan‍ ഭൂമിദേവന്‍ - Bhoomidhevan‍ പരോപകാരി - Paropakaari സംഹൂതി - Samhoothi കോശചഞ്ചു - Koshachanchu കാണ്ഡവത് - Kaandavathu ഉദ്ഭൂതം - Udhbhootham ചിത്തോത്ഥന്‍ - Chiththoththan‍ കന്നക്കെട്ട് - Kannakkettu കന്ദരാളം - Kandharaalam അയാച്യന്‍ - Ayaachyan‍ വര്‍ധകം - Var‍dhakam താപനീയ - Thaapaneeya നിത്യനര്‍ത്തന്‍ - Nithyanar‍ththan‍ അനന്തതലം - Ananthathalam സ്രസ്ത - Srastha കര്‍പ്പൂരകം - Kar‍ppoorakam അധിപ്രജം - Adhiprajam ദ്വൈതവാദം - Dhvaithavaadham പാദകൂടം - Paadhakoodam ജഡം - Jadam അക്ഷകീലം - Akshakeelam ബടു - Badu സുഗന്ധഷട്ക - Sugandhashadka പ്രത്യാദിഷ്ട - Prathyaadhishda മടിയുക - Madiyuka കളിമ്പ് - Kalimpu മഹാമതി - Mahaamathi കൃതസങ്കല്‍പ - Kruthasankal‍pa വിസര്‍ജ്യം - Visar‍jyam രമണ - Ramana പോടുക - Poduka യുവത - Yuvatha ചെഞ്ചുണ്ട് - Chenchundu റാങ്ക് - Raanku കാളാരിമേദം - Kaalaarimedham ഇള - Ila

Random Words

ശൂലികം - Shoolikam അന്തകന്‍ - Anthakan‍ മല്ലി - Malli ഗണപ്പൊരുത്തം - Ganapporuththam അസ്ഥികൂടം - Asthikoodam കപാലധരന്‍ - Kapaaladharan‍ വ്യാഖ്യാതാവ് - Vyaakhyaathaavu ചെകതി - Chekathi കാലക്ഷയം - Kaalakshayam വപുര്‍ഗുണം - Vapur‍gunam തേങ്ങാക്കൊത്ത് - Thengaakkoththu ഹിതൈഷി - Hithaishi ശുചീഭവിക്കുക - Shucheebhavikkuka അപ്രതിപത്തി - Aprathipaththi കാഹളി - Kaahali പകടം - Pakadam നന്ദന - Nandhana പങ്കജാക്ഷി - Pankajaakshi ഉപലംഭക - Upalambhaka അന്ധകാരഭൂഖണ്ഡം - Andhakaarabhookhandam നാ - Naa ശൈശവം - Shaishavam അന്നജ - Annaja ആബൂനാന്‍, ആബൂന്‍ - Aaboonaan‍, Aaboon‍ ചീത്തത്തരം - Cheeththaththaram നാമിത - Naamitha ഡ്രാം - Draam ഗതാനുഗതിക - Gathaanugathika ജ്ഞാതാ - Jnjaathaa കേശവായുധം - Keshavaayudham ഒരുപക്ഷേ - Orupakshe ഗജകരണി - Gajakarani ചുട്ടെഴുത്ത് - Chuttezhuththu പ്രവിഷ്ട - Pravishda കീകസ - Keekasa ചരമധരം - Charamadharam നിരപ്പെ, -പ്പേ - Nirappe, -ppe രക്തസംബന്ധം - Rakthasambandham തിടമ്പ് - Thidampu കടുക്കനെ - Kadukkane വൈഷ്ണവി - Vaishnavi വൃതി - Vruthi ചാപ്പാട്ട്, ശാ- - Chaappaattu, Shaa- മാരിത - Maaritha വരത്തടിപ്പലക - Varaththadippalaka ആപണവേദിക - Aapanavedhika അരുണ - Aruna പെരുഞ്ചവരിമാന്‍ - Perunchavarimaan‍ കുറ്റിക്കണക്ക് - Kuttikkanakku അംഗജ - Amgaja
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കോണി.

Get English Word for കോണി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കോണി - Koni  :  ഏണിപോലുള്ള ഒരു ഉപകരണം - Enipolulla Oru Upakaranam
     
     
കോണി - Koni  :  ഏണിയുടെ ആകൃതിയില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ശവമഞ്ചം - Eniyude Aakruthiyil‍ Nir‍mikkunna Shavamancham
     
കോണി - Koni  :  ചാക്ക് - Chaakku
     
കോണി - Koni  :  എട്ടുമരയ്ക്കാല്‍ - Ettumaraykkaal‍
     
കോണിക്കയര്‍ - Konikkayar‍  :  തൂക്കായുള്ള കോണി കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ പിടിക്കാനായി തൂക്കിയിടുന്ന കയര്‍ - Thookkaayulla Koni Kayarukayum Irangukayum Cheyyumpol‍ Pidikkaanaayi Thookkiyidunna Kayar‍
     
കോണിക്കയര്‍ - Konikkayar‍  :  ചാക്കുനൂല്‍ - Chaakkunool‍
     
കോണിക്കുക - Konikkuka  :  വളവുള്ളതാകുക, ചരിക്കുക - Valavullathaakuka, Charikkuka
     
കോണിത്തട - Koniththada  :  കടമ്പയില്‍ കന്നുകാലികള്‍ കയറാതിരിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന തടസ്സം - Kadampayil‍ Kannukaalikal‍ Kayaraathirikkaan‍ Vendi Undaakkunna Thadassam
     
കോണിപ്പടി - Konippadi  :  കോണിയുടെ പടി, കോണിയില്‍ കാലു ചവുട്ടിക്കയറുന്നതിനും ഇറങ്ങുന്നതിനും ഉള്ളപടി - Koniyude Padi, Koniyil‍ Kaalu Chavuttikkayarunnathinum Irangunnathinum Ullapadi
     
കോണിപ്പന്തി - Konippanthi  :  വയ്ക്കോല്‍ തുറുവിടുന്നതിനുമുമ്പ് ഉണക്കി കെട്ടുകളാക്കി വെള്ളമിറങ്ങാത്തവിധം നീളത്തില്‍ അടുക്കിയുണ്ടാക്കുന്ന കൂന - Vaykkol‍ Thuruvidunnathinumumpu Unakki Kettukalaakki Vellamirangaaththavidham Neelaththil‍ Adukkiyundaakkunna Koona
     
കോണിയ - Koniya  :  കോണിക - Konika
     
കോണിറയം - Konirayam  :  വരാന്തയുടെ മൂലയ്ക്കുള്ള തിണ്ണ - Varaanthayude Moolaykkulla Thinna
     
കോണിസൂചി - Konisoochi  :  ചാക്കുതുന്നുവാനുപയോഗിക്കുന്ന സൂചി - Chaakkuthunnuvaanupayogikkunna Soochi
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×