Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഉപരാമം - Uparaamam വിഭാവനീയ - Vibhaavaneeya ഉലുകന്‍ - Ulukan‍ കൊറട് - Koradu തുകലന്‍ - Thukalan‍ എഴ - Ezha അപ്രാചീന - Apraacheena സുരംഗം - Suramgam പഞ്ചതപസ്സ് - Panchathapassu വര്‍ണപ്രകര്‍ഷം - Var‍naprakar‍sham തമസം - Thamasam കേളന്‍ - Kelan‍ മോറ - Mora വിലക്ഷിതം - Vilakshitham ഹദീസ് - Hadheesu കൂപശാസ്ത്രം - Koopashaasthram പ്രതിനിവൃത്ത - Prathinivruththa കര്‍ണികന്‍ - Kar‍nikan‍ തീക്കട്ട - Theekkatta സമീക്ഷണം - Sameekshanam കാമിക്കുക - Kaamikkuka ബ്രഹ്മാണ്ഡകടാഹം - Brahmaandakadaaham മുന്നട - Munnada ശോചിക്കുക - Shochikkuka അതിഥിഗൃഹം - Athithigruham വഴിച്ചല്‍ - Vazhichal‍ കാര്‍ന്നോര്‍ - Kaar‍nnor‍  - Ee അവകുട്ടിത - Avakuttitha അപമാര്‍ജനം - Apamaar‍janam പരിപണനം - Paripananam ഗൃധ്രം - Grudhram കൊലപാതകി - Kolapaathaki സ്വസ്രീയന്‍ - Svasreeyan‍ ഗാളനം - Gaalanam പൃഥുനിതംബ - Pruthunithamba അകഥിത - Akathitha ഈഹാര്‍ഥി - Eehaar‍thi ചാവുപിള്ള - Chaavupilla ചിങ്ങളന്‍ - Chingalan‍ പനനൂര്‍ - Pananoor‍ കയ്യന്‍, കൈയന്‍ - Kayyan‍, Kaiyan‍ വേല - Vela മധുപ്രാശനം - Madhupraashanam ഗ്ലാസ്നു - Glaasnu ചലശത്രു - Chalashathru അഗ്നികോണം - Agnikonam കൃതഘ്നത - Kruthaghnatha ചക്ഷുഷ്മാന്‍ - Chakshushmaan‍ അയ്യാ - Ayyaa

Random Words

അഷ്ടകം - Ashdakam ഭുജശിഖരം - Bhujashikharam ചാതുര്‍ഹോത്രിയം - Chaathur‍hothriyam രാജകല - Raajakala ഉദ്വേല - Udhvela കാചനക, -കം - Kaachanaka, -kam ക്ഷയം - Kshayam മേഘഭവ - Meghabhava സ്വീകൃത - Sveekrutha ആവനാഴി - Aavanaazhi അന്തസ്സത്വ - Anthassathva പരിഭാവനം - Paribhaavanam ആഗാമി - Aagaami ധര്‍മക്രിയ - Dhar‍makriya കുടുമച്ചാത്തന്‍ - Kudumachaaththan‍ ധന്യമ്മന്യന്‍ - Dhanyammanyan‍ ചാര്‍ജ് - Chaar‍ju നൃത്യം - Nruthyam അച്ചുവെല്ലം - Achuvellam തപനന്‍ - Thapanan‍ പ്രമദം - Pramadham ചതുര്‍ഹ്രസ്വന്‍ - Chathur‍hrasvan‍ പദാര്‍ഥദീപിക - Padhaar‍thadheepika ഗന്ധമാദനം - Gandhamaadhanam മേലേത് - Melethu വിതണ്ഡാവാദം - Vithandaavaadham ദേവതാഗാരം - Dhevathaagaaram ഘനിക്കുക - Ghanikkuka ചിത്രകരന്‍ - Chithrakaran‍ അങ്കയന്‍ - Ankayan‍ അക്ഷജം - Akshajam മേതി - Methi വര്‍ഷവരന്‍ - Var‍shavaran‍ ഉഴകലം - Uzhakalam ചുളിയുക - Chuliyuka ദാസ്യം - Dhaasyam മുച്ചി - Muchi കനീയസ്സ് - Kaneeyassu വിഹേഠം - Vihedam കൃശാശ്വി - Krushaashvi മഗണം - Maganam ചടുലാക്ഷി - Chadulaakshi അഗജാരമണന്‍ - Agajaaramanan‍ ദിവസാവസാനം - Dhivasaavasaanam ആവി - Aavi ബില്ഹണന്‍ - Bilhanan‍ മുത്തി - Muththi ലയം - Layam ശരവണഭവന്‍ - Sharavanabhavan‍ മൂലഗ്രന്ഥം - Moolagrantham
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ക്ഷമ.

Get English Word for ക്ഷമ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ക്ഷമ - Kshama  :  സഹനശീലമുള്ള, വണക്കമുള്ള, അടക്കമുള്ള - Sahanasheelamulla, Vanakkamulla, Adakkamulla
     
     
ക്ഷമ - Kshama  :  പര്യാപ്തമായ, അര്‍ഹതയുള്ള, കഴിവുള്ള - Paryaapthamaaya, Ar‍hathayulla, Kazhivulla
     
ക്ഷമ - Kshama  :  ഉചിതമായ, ശരിയായ - Uchithamaaya, Shariyaaya
     
ക്ഷമ - Kshama  :  യോഗ്യമായ - Yogyamaaya
     
ക്ഷമ - Kshama  :  സഹനം, അടക്കം, സഹിഷ്ണുത - Sahanam, Adakkam, Sahishnutha
     
ക്ഷമ - Kshama  :  മെരുക്കം - Merukkam
     
ക്ഷമ - Kshama  :  ഒരു നദിയുടെ പേര് - Oru Nadhiyude Peru
     
ക്ഷമ - Kshama  :  ഭൂമി - Bhoomi
     
ക്ഷമ - Kshama  :  ദക്ഷനു പ്രസൂതിയിലുണ്ടായ ഒരു പുത്രി - Dhakshanu Prasoothiyilundaaya Oru Puthri
     
ക്ഷമ - Kshama  :  ദുര്‍ഗ - Dhur‍ga
     
ക്ഷമ - Kshama  :  രാത്രി - Raathri
     
ക്ഷമ - Kshama  :  മാപ്പുകൊടുക്കല്‍ - Maappukodukkal‍
     
ക്ഷമ - Kshama  :  ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യ - Onnu Enna Samkhya
     
ക്ഷമ - Kshama  :  കരിങ്ങാലി - Karingaali
     
ക്ഷമ - Kshama  :  ഒരു വൃത്തം - Oru Vruththam
     
ക്ഷമ - Kshama  :  നമസ്കാരം - Namaskaaram
     
ക്ഷമം - Kshamam  :  ഉചിതമായത്, ഔചിത്യം - Uchithamaayathu, Auchithyam
     
ക്ഷമം - Kshamam  :  യോഗ്യത - Yogyatha
     
ക്ഷമം - Kshamam  :  യുദ്ധം - Yuddham
     
ക്ഷമത - Kshamatha  :  ശേഷി, കഴിവ് - Sheshi, Kazhivu
     
ക്ഷമത - Kshamatha  :  അനുഗുണത - Anugunatha
     
ക്ഷമന്‍ - Kshaman‍  :  സമര്‍ഥന്‍ - Samar‍than‍
     
ക്ഷമന്‍ - Kshaman‍  :  ക്ഷമയുള്ളവന്‍ - Kshamayullavan‍
     
ക്ഷമന്‍ - Kshaman‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
ക്ഷമാജന്‍ - Kshamaajan‍  :  കുജന്‍ - Kujan‍
     
ക്ഷമാതലം - Kshamaathalam  :  ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം - Bhoomiyude Uparithalam
     
ക്ഷമാതലം - Kshamaathalam  :  ഭൂമി - Bhoomi
     
ക്ഷമാദേവന്‍ - Kshamaadhevan‍  :  ബ്രാഹ്മണന്‍ - Braahmanan‍
     
ക്ഷമാദേവി - Kshamaadhevi  :  ഭൂമീദേവി - Bhoomeedhevi
     
ക്ഷമാധരന്‍ - Kshamaadharan‍  :  രാജാവ് - Raajaavu
     
ക്ഷമാധവന്‍, -നാഥന്‍ - Kshamaadhavan‍, -naathan‍  :  രാജാവ് - Raajaavu
     
ക്ഷമാധവന്‍, -നാഥന്‍ - Kshamaadhavan‍, -naathan‍  :  വിഷ്ണു - Vishnu
     
ക്ഷമാപണം - Kshamaapanam  :  ക്ഷമായാചനം, മാപ്പിരക്കല്‍ - Kshamaayaachanam, Maappirakkal‍
     
ക്ഷമാപതി, -പന്‍ - Kshamaapathi, -pan‍  :  ക്ഷമാനാഥന്‍ - Kshamaanaathan‍
     
ക്ഷമാഭുക്ക് - Kshamaabhukku  :  രാജാവ് - Raajaavu
     
ക്ഷമാഭൃത്ത് - Kshamaabhruththu  :  പര്‍വതം - Par‍vatham
     
ക്ഷമായാചനം - Kshamaayaachanam  :  മാപ്പുചോദിക്കല്‍ - Maappuchodhikkal‍
     
ക്ഷമാലു - Kshamaalu  :  ക്ഷമാശീലമുള്ള ആള്‍ - Kshamaasheelamulla Aal‍
     
ക്ഷമാവത് - Kshamaavathu  :  ക്ഷമയുള്ള, കോപമില്ലാത്ത, സഹനശക്തിയുള്ള - Kshamayulla, Kopamillaaththa, Sahanashakthiyulla
     
ക്ഷമാവത് - Kshamaavathu  :  ഇണങ്ങിയ (ആനയും മറ്റും പോലെ) - Inangiya (aanayum Mattum Pole)
     
ക്ഷമാവാന്‍ - Kshamaavaan‍  :  ക്ഷമയുള്ളവന്‍, ക്ഷമാശീലന്‍. സ്‌ത്രീ. ക്ഷമാവതി - Kshamayullavan‍, Kshamaasheelan‍. Sthree. Kshamaavathi
     
ക്ഷമാശീല - Kshamaasheela  :  ക്ഷമയുള്ള, സഹനശീലമുള്ള, ക്ഷമിക്കുന്ന - Kshamayulla, Sahanasheelamulla, Kshamikkunna
     
ക്ഷമി - Kshami  :  ക്ഷമാശീലമുള്ളവന്‍ - Kshamaasheelamullavan‍
     
ക്ഷമി - Kshami  :  കോവര്‍കഴുത - Kovar‍kazhutha
     
ക്ഷമിക്കുക - Kshamikkuka  :  സഹിക്കുക, പൊറുക്കുക - Sahikkuka, Porukkuka
     
ക്ഷമിക്കുക - Kshamikkuka  :  മാപ്പുകൊടുക്കുക - Maappukodukkuka
     
ക്ഷമിക്കുക - Kshamikkuka  :  ശാന്തമായിരിക്കുക - Shaanthamaayirikkuka
     
ക്ഷമിതവ്യ - Kshamithavya  :  ക്ഷമിക്കപ്പെടുവാന്‍ യോഗ്യമായ, മാപ്പുകൊടുക്കത്തക്ക - Kshamikkappeduvaan‍ Yogyamaaya, Maappukodukkaththakka
     
ക്ഷമിതാവ് - Kshamithaavu  :  ക്ഷമാശീലമുള്ളവന്‍. (സ്‌ത്രീ.) ക്ഷമിത്രി - Kshamaasheelamullavan‍. (sthree.) Kshamithri
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×