Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പാദപൂരണം - Paadhapooranam തേറ്റ - Thetta വൈഷ്ണവന്‍ - Vaishnavan‍ പെരുമാന്‍ - Perumaan‍ അസംപ്രജ്ഞാത - Asamprajnjaatha അമനി - Amani സമാപ്തവിദ്യന്‍ - Samaapthavidhyan‍ ഭാദ്രപദി - Bhaadhrapadhi ഇടുവല്‍ - Iduval‍ അഭയാഹ്വ - Abhayaahva അനന്യസാധാരണ - Ananyasaadhaarana കോപ്പിടുക - Koppiduka പിളിറ്റുക - Pilittuka ഉമ്മരം, ഉമ്മറം - Ummaram, Ummaram വിവക്ഷ - Vivaksha ഞാലിപ്പൂട്ട് - Njaalippoottu ആര്‍ത്തബന്ധു - Aar‍ththabandhu ഗിരിചരന്‍ - Giricharan‍ പതംഗം - Pathamgam ദാര്‍വാഘാടം - Dhaar‍vaaghaadam കത്തക്കൊമ്പെ - Kaththakkompe പ്രതിയാതനം - Prathiyaathanam അളവന്‍ - Alavan‍ ധര്‍മമൂലം - Dhar‍mamoolam ടുക - Duka പുകവലി - Pukavali അസ്മാര്‍ത്ത - Asmaar‍ththa ചക്രവര്‍ത്തിയോഗം - Chakravar‍ththiyogam ശ്രദ്ധേയ - Shraddheya അംഗിവാക്യം - Amgivaakyam ഊരുക - Ooruka അത്യുഗ്ര - Athyugra കിറുകൃത്യം - Kirukruthyam നീട്ടല്‍ - Neettal‍ ഗുഡിക - Gudika ഗവ - Gava സമുത്ക്രാശം - Samuthkraasham ത്രിംശതി - Thrimshathi ഗോട്ടുവാദ്യം - Gottuvaadhyam ത്രിവൃത - Thrivrutha കലഭം - Kalabham അലിഖിതഭരണഘടന - Alikhithabharanaghadana നാച്ചി - Naachi ഉപരോധിക്കുക - Uparodhikkuka മരംകൊത്തി - Maramkoththi കൂടെപ്പിറപ്പ്, -പിറവി - Koodeppirappu, -piravi ദുരന്ത(ക) - Dhurantha(ka) ആര്‍ത്തി - Aar‍ththi അപഞ്ചീകൃതം - Apancheekrutham മധ്യമക - Madhyamaka

Random Words

ശശ്വത് - Shashvathu മുണ്ടം - Mundam വീടി - Veedi ആവാഹിക്കുക - Aavaahikkuka ശത്വരീശന്‍ - Shathvareeshan‍ ചിങ്കിപ്രയോഗം - Chinkiprayogam നീതിപാലകന്‍ - Neethipaalakan‍ ആതരം - Aatharam പീതപുഷ്പ - Peethapushpa ഉഡുപതി - Udupathi നൊങ്ങുക - Nonguka നിര്‍മഥനം - Nir‍mathanam അങ്കക്കിഴി - Ankakkizhi കോകിലഭാഷിണി - Kokilabhaashini ഖോലി - Kholi തമര്‍ത്തുക - Thamar‍ththuka പ്രദേയം - Pradheyam അസംയുതമുദ്ര - Asamyuthamudhra പ്രതികായന്‍ - Prathikaayan‍ കമലഭവന്‍, -ഭൂ - Kamalabhavan‍, -bhoo ഈറ്റപൊളപ്പന്‍ - Eettapolappan‍ രിധരം - Ridharam ഉത്സേധം - Uthsedham ആലയം - Aalayam കണ്ടകിനി - Kandakini ചലച്ചിത്രം - Chalachithram സരളം - Saralam സുരാരി - Suraari ഫാല്ഗുനാനുജം - Phaalgunaanujam കലത - Kalatha അഗ്നിപ്രതീകാരം - Agnipratheekaaram നികുംഭില - Nikumbhila ഉദ്ബുദ്ധ - Udhbuddha ദിക്പഥം - Dhikpatham മോതിരക്കൈ - Mothirakkai മാതലിസാരഥി - Maathalisaarathi കൊച്ചന്‍ - Kochan‍ ജലധി - Jaladhi ആദിരസം - Aadhirasam കൂപാങ്കം - Koopaankam ഉപസൃഷ്ടന്‍ - Upasrushdan‍ ചൊട്ട - Chotta യമകം - Yamakam അനുച്ഛിഷ്ട - Anuchchishda ജഗദ്ധാതാ(വ്) - Jagaddhaathaa(vu) അനുമതി - Anumathi ആവൃത്ത് - Aavruththu ത്രിശീര്‍ഷകന്‍ - Thrisheer‍shakan‍ ഉപമസ്തിഷ്കം - Upamasthishkam ആപ്ത - Aaptha
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ക്ഷമ.

Get English Word for ക്ഷമ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ക്ഷമ - Kshama  :  സഹനശീലമുള്ള, വണക്കമുള്ള, അടക്കമുള്ള - Sahanasheelamulla, Vanakkamulla, Adakkamulla
     
     
ക്ഷമ - Kshama  :  പര്യാപ്തമായ, അര്‍ഹതയുള്ള, കഴിവുള്ള - Paryaapthamaaya, Ar‍hathayulla, Kazhivulla
     
ക്ഷമ - Kshama  :  ഉചിതമായ, ശരിയായ - Uchithamaaya, Shariyaaya
     
ക്ഷമ - Kshama  :  യോഗ്യമായ - Yogyamaaya
     
ക്ഷമ - Kshama  :  സഹനം, അടക്കം, സഹിഷ്ണുത - Sahanam, Adakkam, Sahishnutha
     
ക്ഷമ - Kshama  :  മെരുക്കം - Merukkam
     
ക്ഷമ - Kshama  :  ഒരു നദിയുടെ പേര് - Oru Nadhiyude Peru
     
ക്ഷമ - Kshama  :  ഭൂമി - Bhoomi
     
ക്ഷമ - Kshama  :  ദക്ഷനു പ്രസൂതിയിലുണ്ടായ ഒരു പുത്രി - Dhakshanu Prasoothiyilundaaya Oru Puthri
     
ക്ഷമ - Kshama  :  ദുര്‍ഗ - Dhur‍ga
     
ക്ഷമ - Kshama  :  രാത്രി - Raathri
     
ക്ഷമ - Kshama  :  മാപ്പുകൊടുക്കല്‍ - Maappukodukkal‍
     
ക്ഷമ - Kshama  :  ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യ - Onnu Enna Samkhya
     
ക്ഷമ - Kshama  :  കരിങ്ങാലി - Karingaali
     
ക്ഷമ - Kshama  :  ഒരു വൃത്തം - Oru Vruththam
     
ക്ഷമ - Kshama  :  നമസ്കാരം - Namaskaaram
     
ക്ഷമം - Kshamam  :  ഉചിതമായത്, ഔചിത്യം - Uchithamaayathu, Auchithyam
     
ക്ഷമം - Kshamam  :  യോഗ്യത - Yogyatha
     
ക്ഷമം - Kshamam  :  യുദ്ധം - Yuddham
     
ക്ഷമത - Kshamatha  :  ശേഷി, കഴിവ് - Sheshi, Kazhivu
     
ക്ഷമത - Kshamatha  :  അനുഗുണത - Anugunatha
     
ക്ഷമന്‍ - Kshaman‍  :  സമര്‍ഥന്‍ - Samar‍than‍
     
ക്ഷമന്‍ - Kshaman‍  :  ക്ഷമയുള്ളവന്‍ - Kshamayullavan‍
     
ക്ഷമന്‍ - Kshaman‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
ക്ഷമാജന്‍ - Kshamaajan‍  :  കുജന്‍ - Kujan‍
     
ക്ഷമാതലം - Kshamaathalam  :  ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം - Bhoomiyude Uparithalam
     
ക്ഷമാതലം - Kshamaathalam  :  ഭൂമി - Bhoomi
     
ക്ഷമാദേവന്‍ - Kshamaadhevan‍  :  ബ്രാഹ്മണന്‍ - Braahmanan‍
     
ക്ഷമാദേവി - Kshamaadhevi  :  ഭൂമീദേവി - Bhoomeedhevi
     
ക്ഷമാധരന്‍ - Kshamaadharan‍  :  രാജാവ് - Raajaavu
     
ക്ഷമാധവന്‍, -നാഥന്‍ - Kshamaadhavan‍, -naathan‍  :  രാജാവ് - Raajaavu
     
ക്ഷമാധവന്‍, -നാഥന്‍ - Kshamaadhavan‍, -naathan‍  :  വിഷ്ണു - Vishnu
     
ക്ഷമാപണം - Kshamaapanam  :  ക്ഷമായാചനം, മാപ്പിരക്കല്‍ - Kshamaayaachanam, Maappirakkal‍
     
ക്ഷമാപതി, -പന്‍ - Kshamaapathi, -pan‍  :  ക്ഷമാനാഥന്‍ - Kshamaanaathan‍
     
ക്ഷമാഭുക്ക് - Kshamaabhukku  :  രാജാവ് - Raajaavu
     
ക്ഷമാഭൃത്ത് - Kshamaabhruththu  :  പര്‍വതം - Par‍vatham
     
ക്ഷമായാചനം - Kshamaayaachanam  :  മാപ്പുചോദിക്കല്‍ - Maappuchodhikkal‍
     
ക്ഷമാലു - Kshamaalu  :  ക്ഷമാശീലമുള്ള ആള്‍ - Kshamaasheelamulla Aal‍
     
ക്ഷമാവത് - Kshamaavathu  :  ക്ഷമയുള്ള, കോപമില്ലാത്ത, സഹനശക്തിയുള്ള - Kshamayulla, Kopamillaaththa, Sahanashakthiyulla
     
ക്ഷമാവത് - Kshamaavathu  :  ഇണങ്ങിയ (ആനയും മറ്റും പോലെ) - Inangiya (aanayum Mattum Pole)
     
ക്ഷമാവാന്‍ - Kshamaavaan‍  :  ക്ഷമയുള്ളവന്‍, ക്ഷമാശീലന്‍. സ്‌ത്രീ. ക്ഷമാവതി - Kshamayullavan‍, Kshamaasheelan‍. Sthree. Kshamaavathi
     
ക്ഷമാശീല - Kshamaasheela  :  ക്ഷമയുള്ള, സഹനശീലമുള്ള, ക്ഷമിക്കുന്ന - Kshamayulla, Sahanasheelamulla, Kshamikkunna
     
ക്ഷമി - Kshami  :  ക്ഷമാശീലമുള്ളവന്‍ - Kshamaasheelamullavan‍
     
ക്ഷമി - Kshami  :  കോവര്‍കഴുത - Kovar‍kazhutha
     
ക്ഷമിക്കുക - Kshamikkuka  :  സഹിക്കുക, പൊറുക്കുക - Sahikkuka, Porukkuka
     
ക്ഷമിക്കുക - Kshamikkuka  :  മാപ്പുകൊടുക്കുക - Maappukodukkuka
     
ക്ഷമിക്കുക - Kshamikkuka  :  ശാന്തമായിരിക്കുക - Shaanthamaayirikkuka
     
ക്ഷമിതവ്യ - Kshamithavya  :  ക്ഷമിക്കപ്പെടുവാന്‍ യോഗ്യമായ, മാപ്പുകൊടുക്കത്തക്ക - Kshamikkappeduvaan‍ Yogyamaaya, Maappukodukkaththakka
     
ക്ഷമിതാവ് - Kshamithaavu  :  ക്ഷമാശീലമുള്ളവന്‍. (സ്‌ത്രീ.) ക്ഷമിത്രി - Kshamaasheelamullavan‍. (sthree.) Kshamithri
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×