Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അപമമണ്ഡലം - Apamamandalam അവിദിത - Avidhitha ശിശുമാരന്‍ - Shishumaaran‍ പരചുക - Parachuka തണ്ടുപത്തി - Thandupaththi അസ്ഥാനം - Asthaanam വിധുദാരം - Vidhudhaaram മൈത്തല്‍ - Maiththal‍ ഉരചെയ്യുക - Uracheyyuka ബുഭുക്ഷ - Bubhuksha ഊര്‍ണാവ് - Oor‍naavu ഊയ്യാരം - Ooyyaaram പശ്ചാത്കരിക്കുക - Pashchaathkarikkuka തൈലസാധനം - Thailasaadhanam പള്ളികൊള്ളുക - Pallikolluka പ്രാഭൃതക, പ്രാഭൃതകം - Praabhruthaka, Praabhruthakam രസവാദം - Rasavaadham കപോതാരി - Kapothaari അനാപ്തന്‍ - Anaapthan‍ തപോവ്രതം - Thapovratham ഓപ്പറ - Oppara പത്മരാഗം - Pathmaraagam ചുറ്റം - Chuttam തുഷാരം - Thushaaram ഉക്കുരുവി - Ukkuruvi അടി - Adi കല്മഷ - Kalmasha അതികണ്ടക - Athikandaka കര്‍മശാല - Kar‍mashaala ചപ്പട്ട - Chappatta അക്കാനിമാടന്‍ - Akkaanimaadan‍ ചേല്‍പ്പൊരുങ്കണ്ണി - Chel‍pporunkanni ശരീരദണ്ഡം - Shareeradhandam ഗുരുസ്കന്ദനം - Guruskandhanam പിളരുക - Pilaruka കുമാരന്‍ - Kumaaran‍ അഗ്നിസാക്ഷി - Agnisaakshi കല്യാണവചനം - Kalyaanavachanam അസുത - Asutha കിരാഞ്ഞില്‍ - Kiraanjil‍ ഖല്‍വി - Khal‍vi പോക്കറ്റ് - Pokkattu എരിവുനാരങ്ങ - Erivunaaranga കൊറ്റുപാട് - Kottupaadu അരുഷി - Arushi അനവാനം - Anavaanam മറുകുരു(വ്) - Marukuru(vu) അയജ്ഞം - Ayajnjam അതിരുദ്രം - Athirudhram വര്‍ണിത - Var‍nitha

Random Words

അക്ഷിയുഗളം - Akshiyugalam ബാങ്ക് - Baanku പവിത്രം - Pavithram ധേനുസരസ്വതി - Dhenusarasvathi കടച്ചാപ്പുറം - Kadachaappuram ഗന്ധവത്ത് - Gandhavaththu കാലഖണ്ഡന്‍ - Kaalakhandan‍ കാല്യ - Kaalya അനിലജന്‍ - Anilajan‍ ഝുണി - Jhuni നീര്‍ക്കുമിള - Neer‍kkumila സ്ഥാവിര - Sthaavira സ്മരസ്തംഭം - Smarasthambham കുറ്റം - Kuttam സ്വയംസിദ്ധം - Svayamsiddham ചാമം - Chaamam കാര്യപ്രഷ്യന്‍ - Kaaryaprashyan‍ തുന്നല്‍ക്കാരന്‍ - Thunnal‍kkaaran‍ പുന്നിലം - Punnilam നാം - Naam അയ്യ - Ayya നിബിഡം - Nibidam തിക്കം, തിക്കല്‍ - Thikkam, Thikkal‍ അവമതി - Avamathi മുനിവല്ലഭം - Munivallabham ദംഭി - Dhambhi കമ്പിനി - Kampini കടത്തുതോണി - Kadaththuthoni ജാമ്പ - Jaampa മനോഹാരി - Manohaari നഖദാരണം - Nakhadhaaranam കക്കരി, -ക്കിരി - Kakkari, -kkiri പരകായം - Parakaayam ആചാരം - Aachaaram ചില്ലിക്കൊമ്പന്‍ - Chillikkompan‍ അംഗക്ഷേപം - Amgakshepam ജയഭദ്രം - Jayabhadhram ദശാംശബിന്ദു - Dhashaamshabindhu രഭസാ - Rabhasaa മിനുമിനെ - Minumine അനംഗന്‍ - Anamgan‍ സമാഹാര്യ - Samaahaarya തീര്‍ഥം - Theer‍tham കപിശ - Kapisha ക്ഷോഭണം - Kshobhanam യുധാനന്‍ - Yudhaanan‍ വിവാഹിത - Vivaahitha ചെഞ്ചമ്മേ - Chenchamme വിമലീകൃത - Vimaleekrutha ജഗജ്ജില്ലി - Jagajjilli
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ക്ഷമ.

Get English Word for ക്ഷമ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ക്ഷമ - Kshama  :  സഹനശീലമുള്ള, വണക്കമുള്ള, അടക്കമുള്ള - Sahanasheelamulla, Vanakkamulla, Adakkamulla
     
     
ക്ഷമ - Kshama  :  പര്യാപ്തമായ, അര്‍ഹതയുള്ള, കഴിവുള്ള - Paryaapthamaaya, Ar‍hathayulla, Kazhivulla
     
ക്ഷമ - Kshama  :  ഉചിതമായ, ശരിയായ - Uchithamaaya, Shariyaaya
     
ക്ഷമ - Kshama  :  യോഗ്യമായ - Yogyamaaya
     
ക്ഷമ - Kshama  :  സഹനം, അടക്കം, സഹിഷ്ണുത - Sahanam, Adakkam, Sahishnutha
     
ക്ഷമ - Kshama  :  മെരുക്കം - Merukkam
     
ക്ഷമ - Kshama  :  ഒരു നദിയുടെ പേര് - Oru Nadhiyude Peru
     
ക്ഷമ - Kshama  :  ഭൂമി - Bhoomi
     
ക്ഷമ - Kshama  :  ദക്ഷനു പ്രസൂതിയിലുണ്ടായ ഒരു പുത്രി - Dhakshanu Prasoothiyilundaaya Oru Puthri
     
ക്ഷമ - Kshama  :  ദുര്‍ഗ - Dhur‍ga
     
ക്ഷമ - Kshama  :  രാത്രി - Raathri
     
ക്ഷമ - Kshama  :  മാപ്പുകൊടുക്കല്‍ - Maappukodukkal‍
     
ക്ഷമ - Kshama  :  ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യ - Onnu Enna Samkhya
     
ക്ഷമ - Kshama  :  കരിങ്ങാലി - Karingaali
     
ക്ഷമ - Kshama  :  ഒരു വൃത്തം - Oru Vruththam
     
ക്ഷമ - Kshama  :  നമസ്കാരം - Namaskaaram
     
ക്ഷമം - Kshamam  :  ഉചിതമായത്, ഔചിത്യം - Uchithamaayathu, Auchithyam
     
ക്ഷമം - Kshamam  :  യോഗ്യത - Yogyatha
     
ക്ഷമം - Kshamam  :  യുദ്ധം - Yuddham
     
ക്ഷമത - Kshamatha  :  ശേഷി, കഴിവ് - Sheshi, Kazhivu
     
ക്ഷമത - Kshamatha  :  അനുഗുണത - Anugunatha
     
ക്ഷമന്‍ - Kshaman‍  :  സമര്‍ഥന്‍ - Samar‍than‍
     
ക്ഷമന്‍ - Kshaman‍  :  ക്ഷമയുള്ളവന്‍ - Kshamayullavan‍
     
ക്ഷമന്‍ - Kshaman‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
ക്ഷമാജന്‍ - Kshamaajan‍  :  കുജന്‍ - Kujan‍
     
ക്ഷമാതലം - Kshamaathalam  :  ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം - Bhoomiyude Uparithalam
     
ക്ഷമാതലം - Kshamaathalam  :  ഭൂമി - Bhoomi
     
ക്ഷമാദേവന്‍ - Kshamaadhevan‍  :  ബ്രാഹ്മണന്‍ - Braahmanan‍
     
ക്ഷമാദേവി - Kshamaadhevi  :  ഭൂമീദേവി - Bhoomeedhevi
     
ക്ഷമാധരന്‍ - Kshamaadharan‍  :  രാജാവ് - Raajaavu
     
ക്ഷമാധവന്‍, -നാഥന്‍ - Kshamaadhavan‍, -naathan‍  :  രാജാവ് - Raajaavu
     
ക്ഷമാധവന്‍, -നാഥന്‍ - Kshamaadhavan‍, -naathan‍  :  വിഷ്ണു - Vishnu
     
ക്ഷമാപണം - Kshamaapanam  :  ക്ഷമായാചനം, മാപ്പിരക്കല്‍ - Kshamaayaachanam, Maappirakkal‍
     
ക്ഷമാപതി, -പന്‍ - Kshamaapathi, -pan‍  :  ക്ഷമാനാഥന്‍ - Kshamaanaathan‍
     
ക്ഷമാഭുക്ക് - Kshamaabhukku  :  രാജാവ് - Raajaavu
     
ക്ഷമാഭൃത്ത് - Kshamaabhruththu  :  പര്‍വതം - Par‍vatham
     
ക്ഷമായാചനം - Kshamaayaachanam  :  മാപ്പുചോദിക്കല്‍ - Maappuchodhikkal‍
     
ക്ഷമാലു - Kshamaalu  :  ക്ഷമാശീലമുള്ള ആള്‍ - Kshamaasheelamulla Aal‍
     
ക്ഷമാവത് - Kshamaavathu  :  ക്ഷമയുള്ള, കോപമില്ലാത്ത, സഹനശക്തിയുള്ള - Kshamayulla, Kopamillaaththa, Sahanashakthiyulla
     
ക്ഷമാവത് - Kshamaavathu  :  ഇണങ്ങിയ (ആനയും മറ്റും പോലെ) - Inangiya (aanayum Mattum Pole)
     
ക്ഷമാവാന്‍ - Kshamaavaan‍  :  ക്ഷമയുള്ളവന്‍, ക്ഷമാശീലന്‍. സ്‌ത്രീ. ക്ഷമാവതി - Kshamayullavan‍, Kshamaasheelan‍. Sthree. Kshamaavathi
     
ക്ഷമാശീല - Kshamaasheela  :  ക്ഷമയുള്ള, സഹനശീലമുള്ള, ക്ഷമിക്കുന്ന - Kshamayulla, Sahanasheelamulla, Kshamikkunna
     
ക്ഷമി - Kshami  :  ക്ഷമാശീലമുള്ളവന്‍ - Kshamaasheelamullavan‍
     
ക്ഷമി - Kshami  :  കോവര്‍കഴുത - Kovar‍kazhutha
     
ക്ഷമിക്കുക - Kshamikkuka  :  സഹിക്കുക, പൊറുക്കുക - Sahikkuka, Porukkuka
     
ക്ഷമിക്കുക - Kshamikkuka  :  മാപ്പുകൊടുക്കുക - Maappukodukkuka
     
ക്ഷമിക്കുക - Kshamikkuka  :  ശാന്തമായിരിക്കുക - Shaanthamaayirikkuka
     
ക്ഷമിതവ്യ - Kshamithavya  :  ക്ഷമിക്കപ്പെടുവാന്‍ യോഗ്യമായ, മാപ്പുകൊടുക്കത്തക്ക - Kshamikkappeduvaan‍ Yogyamaaya, Maappukodukkaththakka
     
ക്ഷമിതാവ് - Kshamithaavu  :  ക്ഷമാശീലമുള്ളവന്‍. (സ്‌ത്രീ.) ക്ഷമിത്രി - Kshamaasheelamullavan‍. (sthree.) Kshamithri
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×