Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അവിരതി - Avirathi ഘുണം - Ghunam ഹോലാക - Holaaka ചിത്രഗീതം - Chithrageetham പാകശാസനന്‍ - Paakashaasanan‍ അനുസ്വാനധ്വനി - Anusvaanadhvani ജീവാവധി - Jeevaavadhi കോണിക്കയര്‍ - Konikkayar‍ സീമന്തകം - Seemanthakam മനോയോനി - Manoyoni അക്ഷരശിക്ഷ - Aksharashiksha ഉരകല്ല് - Urakallu ചകാശേ - Chakaashe സുത - Sutha മിഥ്യാവസ്തു - Mithyaavasthu അസിഹത്യം - Asihathyam രാഭസികന്‍ - Raabhasikan‍ ജതുമണി - Jathumani ചന്തക്കാരന്‍ - Chanthakkaaran‍ ഇന്ദീവരി - Indheevari രിശാല്‍ദാര്‍ - Rishaal‍dhaar‍ രാഗന്‍ - Raagan‍ തണ്ഡകന്‍ - Thandakan‍ ശാകുനിക - Shaakunika ഘടോദരന്‍ - Ghadodharan‍ ചുറ്റുപാട് - Chuttupaadu കൊട്ട - Kotta ചാത്ത് - Chaaththu ഹാലത്ത് - Haalaththu ചുറഞ്ഞവന്‍ - Churanjavan‍ പലാശക - Palaashaka സ്നാനതൃണം - Snaanathrunam അഷ്ടപ്രാസം - Ashdapraasam ആമരണാന്തം - Aamaranaantham കാപഥം - Kaapatham ശ്രീവരന്‍ - Shreevaran‍ തഥ്യ - Thathya ജംഭം - Jambham അതിക്രമ്യ - Athikramya കായികാവൃദ്ധി - Kaayikaavruddhi ഉപപത്തി - Upapaththi അണയ്ക്കുക - Anaykkuka ദ്രാഹചിന്ത - Dhraahachintha അവിശാരി - Avishaari കവിണ - Kavina ചക്കാത്ത് - Chakkaaththu കറു - Karu കഫഗുല്‍മം - Kaphagul‍mam അമൃത - Amrutha സഹജ - Sahaja

Random Words

വ്രാത്യന്‍ - Vraathyan‍ മഹാചണ്ഡ - Mahaachanda താട - Thaada ദൃബ്ധ - Dhrubdha ആത്മനീയ - Aathmaneeya ഗോപേന്ദ്രന്‍ - Gopendhran‍ ആശംസക - Aashamsaka നാനാകാര - Naanaakaara റാണ - Raana പിടിക്കോല്‍ - Pidikkol‍ തോള്‍വള - Thol‍vala ഗുദാസ്ഥി - Gudhaasthi കിരാതമൂര്‍ത്തി - Kiraathamoor‍ththi ഊര്‍ധ്വഗന്‍ - Oor‍dhvagan‍ ഇങ്ങേടം - Ingedam തളായ്പ് - Thalaaypu ഉച്ചാരം, ഉച്ചാരന്‍, ഉച്ചാരല്‍, ഉച്ചാല്‍ - Uchaaram, Uchaaran‍, Uchaaral‍, Uchaal‍ ഫുടം - Phudam മൈ - Mai കാമഖഡ്ഗദല - Kaamakhadgadhala ഇരമ്പ(ക്കം) - Irampa(kkam) മിന്നിക്കുക - Minnikkuka ദാശി - Dhaashi വ്യാഹത - Vyaahatha ജഡതന്തു - Jadathanthu യന്ത്രപുത്രിക - Yanthraputhrika കോള്മാസം - Kolmaasam പക്ഷഗ്രഹണം - Pakshagrahanam മാഴ്ച - Maazhcha ഹല്യ - Halya ജനറല്‍ - Janaral‍ നിര്‍ലീന - Nir‍leena അഭയാര്‍ഥി - Abhayaar‍thi ത്രിഗതം - Thrigatham ഹംസകം - Hamsakam പണ്ടാല - Pandaala അഞ്ചുക - Anchuka യര്‍ഹി - Yar‍hi പോക്കര്‍ - Pokkar‍ സച്ചിത്സ്വരൂപന്‍ - Sachithsvaroopan‍ കൊളപ്പൂവ് - Kolappoovu ആഴാന്ത - Aazhaantha ചൂളമരം - Choolamaram കൈവടി - Kaivadi കരിപ്പ് - Karippu കനവുക - Kanavuka ഭോഗ്യ - Bhogya സ്ഫീത - Spheetha മുവ്വന്തി - Muvvanthi അവഹ്വരം - Avahvaram
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About .

Get English Word for ഖ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
- Kha  :  മലയാളം അക്ഷരമാലയിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യഞ്ജനം. കണ്ഠ്യം, "ക" എന്ന ഖരത്തിന്‍റെ മഹാപ്രാണീകരണം. - Malayaalam Aksharamaalayile Randaamaththe Vyanjjanam. Kandyam, "ka" Enna Kharaththin‍re Mahaapraaneekaranam.
     
     
ഖം - Kham  :  ആകാശം - Aakaasham
     
ഖം - Kham  :  സ്വര്‍ഗം - Svar‍gam
     
ഖം - Kham  :  ഇന്ദ്രിയം - Indhriyam
     
ഖം - Kham  :  പട്ടണം - Pattanam
     
ഖം - Kham  :  അനുസ്വാരം, ബിന്ദു (ചെറിയ വൃത്തമാകുന്ന ചിഹ്നത്തോടുകൂടിയത്) - Anusvaaram, Bindhu (cheriya Vruththamaakunna Chihnaththodukoodiyathu)
     
ഖം - Kham  :  ദ്വാരം, കുഴി - Dhvaaram, Kuzhi
     
ഖം - Kham  :  ഗുഹ - Guha
     
ഖം - Kham  :  ശൂന്യേന്ദ്രിയം (വായ്, നാസാദ്വാരങ്ങള്‍, ചെവികള്‍, കണ്ണുകള്‍ തുടങ്ങിയ ശരീരഹ്തിലെ നവദ്വാരങ്ങളില്‍ ഒന്ന്) - Shoonyendhriyam (vaayu, Naasaadhvaarangal‍, Chevikal‍, Kannukal‍ Thudangiya Shareerahthile Navadhvaarangalil‍ Onnu)
     
ഖം - Kham  :  വയല്‍ - Vayal‍
     
ഖം - Kham  :  അമ്പോ മറ്റോ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മുറിവ്, വ്രണം - Ampo Matto Kondundaakkiya Murivu, Vranam
     
ഖം - Kham  :  ബുദ്ധി - Buddhi
     
ഖം - Kham  :  ജ്ഞാനം - Jnjaanam
     
ഖം - Kham  :  സന്തോഷം - Santhosham
     
ഖം - Kham  :  പൂജ്യം, ശൂന്യം - Poojyam, Shoonyam
     
ഖം - Kham  :  കിണര്‍ - Kinar‍
     
ഖം - Kham  :  പുറത്തേക്കുള്ള മാര്‍ഗം - Puraththekkulla Maar‍gam
     
ഖം - Kham  :  മോക്ഷം - Moksham
     
ഖം - Kham  :  ശബ്ദം - Shabdham
     
ഖം - Kham  :  ബ്രഹ്മം - Brahmam
     
ഖം - Kham  :  അമ്പിന്‍റെ മുന - Ampin‍re Muna
     
ഖം - Kham  :  (ജ്യോ.) പത്താം ഭാവം - (jyo.) Paththaam Bhaavam
     
ഖം - Kham  :  അഭ്രം - Abhram
     
ഖംഭം, കമ്പം - Khambham, Kampam  :  സ്തംഭം - Sthambham
     
ഖംഭം, കമ്പം - Khambham, Kampam  :  വിളക്കുകാല്‍ - Vilakkukaal‍
     
ഖകാരം - Khakaaram  :  "ഖ" എന്ന അക്ഷരം - "kha" Enna Aksharam
     
ഖക്ഖടം - Khakkhadam  :  എഴുത്തുകല്ല് - Ezhuththukallu
     
ഖക്ഖരം - Khakkharam  :  ഭിക്ഷുവിന്‍റെ വടി - Bhikshuvin‍re Vadi
     
ഖഗ - Khaga  :  ആകാശത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന - Aakaashaththil‍ Sancharikkunna
     
ഖഗ - Khaga  :  ഒരു വൃത്തം - Oru Vruththam
     
ഖഗം - Khagam  :  പക്ഷി - Pakshi
     
ഖഗം - Khagam  :  പരക്കാങ്കഴിവുള്ള ക്ഷുദ്രജീവി - Parakkaankazhivulla Kshudhrajeevi
     
ഖഗം - Khagam  :  വിട്ടില്‍ - Vittil‍
     
ഖഗം - Khagam  :  അമ്പ് - Ampu
     
ഖഗം - Khagam  :  ഗ്രഹം - Graham
     
ഖഗം - Khagam  :  നക്ഷത്രം - Nakshathram
     
ഖഗം - Khagam  :  വായു - Vaayu
     
ഖഗം - Khagam  :  മേഘം - Megham
     
ഖഗം - Khagam  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
ഖഗം - Khagam  :  എരിക്ക് - Erikku
     
ഖഗംഗ - Khagamga  :  ആകാശഗംഗ - Aakaashagamga
     
ഖഗണി - Khagani  :  ജ്യൗതിഷി - Jyauthishi
     
ഖഗന്‍ - Khagan‍  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
ഖഗന്‍ - Khagan‍  :  ദേവന്‍ - Dhevan‍
     
ഖഗന്‍ - Khagan‍  :  ഒരു നാഗശ്രഷ്ഠന്‍ - Oru Naagashrashdan‍
     
ഖഗന്‍ - Khagan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
ഖഗപതി - Khagapathi  :  പക്ഷികളുടെ രാജാവ്, ഗരുഡന്‍ - Pakshikalude Raajaavu, Garudan‍
     
ഖഗപതി - Khagapathi  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
ഖഗബുധം - Khagabudham  :  തത്ത - Thaththa
     
ഖഗമന്‍ - Khagaman‍  :  ഗന്ധര്‍വന്‍ - Gandhar‍van‍
     
ഖഗമന്‍ - Khagaman‍  :  ഒരു മുനി - Oru Muni
     
ഖഗരാജന്‍ - Khagaraajan‍  :  ഗരുഡന്‍ - Garudan‍
     
ഖഗവരന്‍ - Khagavaran‍  :  പക്ഷിശ്രഷ്ഠന്‍ - Pakshishrashdan‍
     
ഖഗവരന്‍ - Khagavaran‍  :  ഗരുഡന്‍ - Garudan‍
     
ഖഗവാസകം - Khagavaasakam  :  ആല്‍മരം - Aal‍maram
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×