Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

മറുപിള്ള - Marupilla അനുജാത - Anujaatha വിന്യാസം - Vinyaasam കോചാരി - Kochaari അര്‍ഷണി - Ar‍shani നോക്കിക്കൊള്ളുക - Nokkikkolluka പകര്‍ - Pakar‍ എങ്ങാണ്ട് - Engaandu ഉത്പ്ലവ - Uthplava ചിത്രവലയ - Chithravalaya അഗ്നീയ - Agneeya ക്ഷീരതുംബി - Ksheerathumbi സുഭദ്രന്‍ - Subhadhran‍ പത്മജന്‍ - Pathmajan‍ പിഞ്ജലം - Pinjjalam ശുഷിരം - Shushiram പര്‍ശുകാ - Par‍shukaa ഭ്രംശനം - Bhramshanam നടുതല - Naduthala വിവര്‍ത്തനകീലം - Vivar‍ththanakeelam ഋഷിലോകം - Rushilokam കാണ്‍വെന്റ് - Kaan‍ventu പഞ്ചയാമം - Panchayaamam എവങലിയോന്‍ - Evangaliyon‍ ഉത്സവബലി - Uthsavabali ഛായവര്‍ധിനി - Chaayavar‍dhini ബ്രഹ്മത, -ത്വം - Brahmatha, -thvam ചീരം - Cheeram പരിവാപം - Parivaapam പ്രിയകളത്രന്‍ - Priyakalathran‍ അപ്സുജ - Apsuja തണിക്കുക - Thanikkuka അല്പപ്രജ്ഞ - Alpaprajnja മാലയ - Maalaya ത്രിജാതകം - Thrijaathakam മാര്‍ബിള്‍ - Maar‍bil‍ കരസ്ഥാനം - Karasthaanam നിര്‍ജിഹ്വ - Nir‍jihva ശതദല - Shathadhala പാതകം - Paathakam കൊഞ്ചല്‍ - Konchal‍ മന്ദസമീരണന്‍ - Mandhasameeranan‍ കോണിക്കയര്‍ - Konikkayar‍ ഭൂതലം - Bhoothalam ആങ്ങിത്തൂങ്ങുക - Aangiththoonguka സൂചിരോമാ(വ്) - Soochiromaa(vu) അന്തരീക്ഷം - Anthareeksham ഖാദ്യം - Khaadhyam അമ്പാച്ചി - Ampaachi അസുരനഖം - Asuranakham

Random Words

ഉശീനരന്‍ - Usheenaran‍ ഉടമ്പിക്കുക - Udampikkuka കടങ്കടേരിക - Kadankaderika ആഢ്യ - Aaddya ക്രാഥനം - Kraathanam സരമ - Sarama കല്പവാസം - Kalpavaasam നിശാബലരാശികള്‍ - Nishaabalaraashikal‍ ലിപ്തകം - Lipthakam മന്ദപ്രജ്ഞന്‍ - Mandhaprajnjan‍ മുഴുപ്പ് - Muzhuppu നിയാമന്‍ - Niyaaman‍ അഞ്ജനാവതി - Anjjanaavathi കരിങ്കടല്‍ - Karinkadal‍ കരവീരം - Karaveeram കുഡ്യച്ഛേദി - Kudyachchedhi കുതുര്‍മ - Kuthur‍ma മദനാര്‍ത്ത - Madhanaar‍ththa ദീപ്തിമത്ത് - Dheepthimaththu കുന്തളി - Kunthali ഉതിരപ്പഴി - Uthirappazhi ഗഫൂര്‍ - Gaphoor‍ അജാതപുത്രന്‍ - Ajaathaputhran‍ മധ്യലോകം - Madhyalokam കുട്ടാരം - Kuttaaram പുഷ്കലം - Pushkalam അണിയറ - Aniyara ഇട്ടിക്കോമ്പിയച്ചന്‍ - Ittikkompiyachan‍ അഴറുക - Azharuka ഖണ്ഡനിര്യൂഹം - Khandaniryooham അകര്‍ണ്യ - Akar‍nya ഹരിദ്വര്‍ണ - Haridhvar‍na ശോഷക - Shoshaka താവ് - Thaavu അടക്കലം, -കളം - Adakkalam, -kalam ബഡവം - Badavam കരിവലം - Karivalam റാലി - Raali ചെറിചക്കി - Cherichakki ഖാനോദകം - Khaanodhakam ഈറ്റില്ലം - Eettillam തപനതനയന്‍ - Thapanathanayan‍ ഖുരം - Khuram അപുത്ര - Aputhra അലൗകിക - Alaukika ദാവിത - Dhaavitha അപസര്‍ജനം - Apasar‍janam മര്‍ദിത - Mar‍dhitha ആണ്ടിക്കളി - Aandikkali ജനാശ്രയം - Janaashrayam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About .

Get English Word for ഖ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
- Kha  :  മലയാളം അക്ഷരമാലയിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യഞ്ജനം. കണ്ഠ്യം, "ക" എന്ന ഖരത്തിന്‍റെ മഹാപ്രാണീകരണം. - Malayaalam Aksharamaalayile Randaamaththe Vyanjjanam. Kandyam, "ka" Enna Kharaththin‍re Mahaapraaneekaranam.
     
     
ഖം - Kham  :  ആകാശം - Aakaasham
     
ഖം - Kham  :  സ്വര്‍ഗം - Svar‍gam
     
ഖം - Kham  :  ഇന്ദ്രിയം - Indhriyam
     
ഖം - Kham  :  പട്ടണം - Pattanam
     
ഖം - Kham  :  അനുസ്വാരം, ബിന്ദു (ചെറിയ വൃത്തമാകുന്ന ചിഹ്നത്തോടുകൂടിയത്) - Anusvaaram, Bindhu (cheriya Vruththamaakunna Chihnaththodukoodiyathu)
     
ഖം - Kham  :  ദ്വാരം, കുഴി - Dhvaaram, Kuzhi
     
ഖം - Kham  :  ഗുഹ - Guha
     
ഖം - Kham  :  ശൂന്യേന്ദ്രിയം (വായ്, നാസാദ്വാരങ്ങള്‍, ചെവികള്‍, കണ്ണുകള്‍ തുടങ്ങിയ ശരീരഹ്തിലെ നവദ്വാരങ്ങളില്‍ ഒന്ന്) - Shoonyendhriyam (vaayu, Naasaadhvaarangal‍, Chevikal‍, Kannukal‍ Thudangiya Shareerahthile Navadhvaarangalil‍ Onnu)
     
ഖം - Kham  :  വയല്‍ - Vayal‍
     
ഖം - Kham  :  അമ്പോ മറ്റോ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മുറിവ്, വ്രണം - Ampo Matto Kondundaakkiya Murivu, Vranam
     
ഖം - Kham  :  ബുദ്ധി - Buddhi
     
ഖം - Kham  :  ജ്ഞാനം - Jnjaanam
     
ഖം - Kham  :  സന്തോഷം - Santhosham
     
ഖം - Kham  :  പൂജ്യം, ശൂന്യം - Poojyam, Shoonyam
     
ഖം - Kham  :  കിണര്‍ - Kinar‍
     
ഖം - Kham  :  പുറത്തേക്കുള്ള മാര്‍ഗം - Puraththekkulla Maar‍gam
     
ഖം - Kham  :  മോക്ഷം - Moksham
     
ഖം - Kham  :  ശബ്ദം - Shabdham
     
ഖം - Kham  :  ബ്രഹ്മം - Brahmam
     
ഖം - Kham  :  അമ്പിന്‍റെ മുന - Ampin‍re Muna
     
ഖം - Kham  :  (ജ്യോ.) പത്താം ഭാവം - (jyo.) Paththaam Bhaavam
     
ഖം - Kham  :  അഭ്രം - Abhram
     
ഖംഭം, കമ്പം - Khambham, Kampam  :  സ്തംഭം - Sthambham
     
ഖംഭം, കമ്പം - Khambham, Kampam  :  വിളക്കുകാല്‍ - Vilakkukaal‍
     
ഖകാരം - Khakaaram  :  "ഖ" എന്ന അക്ഷരം - "kha" Enna Aksharam
     
ഖക്ഖടം - Khakkhadam  :  എഴുത്തുകല്ല് - Ezhuththukallu
     
ഖക്ഖരം - Khakkharam  :  ഭിക്ഷുവിന്‍റെ വടി - Bhikshuvin‍re Vadi
     
ഖഗ - Khaga  :  ആകാശത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന - Aakaashaththil‍ Sancharikkunna
     
ഖഗ - Khaga  :  ഒരു വൃത്തം - Oru Vruththam
     
ഖഗം - Khagam  :  പക്ഷി - Pakshi
     
ഖഗം - Khagam  :  പരക്കാങ്കഴിവുള്ള ക്ഷുദ്രജീവി - Parakkaankazhivulla Kshudhrajeevi
     
ഖഗം - Khagam  :  വിട്ടില്‍ - Vittil‍
     
ഖഗം - Khagam  :  അമ്പ് - Ampu
     
ഖഗം - Khagam  :  ഗ്രഹം - Graham
     
ഖഗം - Khagam  :  നക്ഷത്രം - Nakshathram
     
ഖഗം - Khagam  :  വായു - Vaayu
     
ഖഗം - Khagam  :  മേഘം - Megham
     
ഖഗം - Khagam  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
ഖഗം - Khagam  :  എരിക്ക് - Erikku
     
ഖഗംഗ - Khagamga  :  ആകാശഗംഗ - Aakaashagamga
     
ഖഗണി - Khagani  :  ജ്യൗതിഷി - Jyauthishi
     
ഖഗന്‍ - Khagan‍  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
ഖഗന്‍ - Khagan‍  :  ദേവന്‍ - Dhevan‍
     
ഖഗന്‍ - Khagan‍  :  ഒരു നാഗശ്രഷ്ഠന്‍ - Oru Naagashrashdan‍
     
ഖഗന്‍ - Khagan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
ഖഗപതി - Khagapathi  :  പക്ഷികളുടെ രാജാവ്, ഗരുഡന്‍ - Pakshikalude Raajaavu, Garudan‍
     
ഖഗപതി - Khagapathi  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
ഖഗബുധം - Khagabudham  :  തത്ത - Thaththa
     
ഖഗമന്‍ - Khagaman‍  :  ഗന്ധര്‍വന്‍ - Gandhar‍van‍
     
ഖഗമന്‍ - Khagaman‍  :  ഒരു മുനി - Oru Muni
     
ഖഗരാജന്‍ - Khagaraajan‍  :  ഗരുഡന്‍ - Garudan‍
     
ഖഗവരന്‍ - Khagavaran‍  :  പക്ഷിശ്രഷ്ഠന്‍ - Pakshishrashdan‍
     
ഖഗവരന്‍ - Khagavaran‍  :  ഗരുഡന്‍ - Garudan‍
     
ഖഗവാസകം - Khagavaasakam  :  ആല്‍മരം - Aal‍maram
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×