Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ചൂഴുക - Choozhuka ഗരീയസ്സ് - Gareeyassu കാങ്കയന്‍ - Kaankayan‍ ജ്യേഷ്ഠന്‍ - Jyeshdan‍ ഈഴ്ക്കുക - Eezhkkuka ജ്യോതിഷ്ടോമം - Jyothishdomam സുരക്തകം - Surakthakam നഹിക്കുക - Nahikkuka ഗാളവം - Gaalavam ചക്രാംഗ - Chakraamga ഭൂവാസി - Bhoovaasi കാരാഗൃഹം - Kaaraagruham വിശയം - Vishayam വിഷ്ണുതല്പം - Vishnuthalpam കിലിഞ്ചം - Kilincham തറിക്കുറ്റി - Tharikkutti അകൗടില്യം - Akaudilyam നളിനേശയന്‍ - Nalineshayan‍ സ്നേഹിക്കുക - Snehikkuka ഗീര്‍ദേവി - Geer‍dhevi പാകരസത്രയം - Paakarasathrayam ഏവന്‍ഗേലി - Evan‍geli ഗണോത്സാഹം - Ganothsaaham ഭേഷജം - Bheshajam ക്രിമി - Krimi പിടാക - Pidaaka വീഴക്ഷരം - Veezhaksharam കാര്യഹേതുക്കള്‍ - Kaaryahethukkal‍ ക്ഷൗരം - Kshauram കോല്‍മരം - Kol‍maram വഴ - Vazha കമഥനാഥം - Kamathanaatham ഇലപുല - Ilapula പത്മപുരാണം - Pathmapuraanam ഉഗ്രചണ്ഡ - Ugrachanda സര്‍വദര്‍ശി - Sar‍vadhar‍shi ഓത്തൂട്ട് - Oththoottu നഷ്ടചേതന - Nashdachethana എമ്മിളാര്‍ - Emmilaar‍ ശിശുവാഹകം - Shishuvaahakam ശംഖുവരിയന്‍ - Shamkhuvariyan‍ ആശ്രമപദം - Aashramapadham വനു - Vanu ചീവരം - Cheevaram ഞൗണി - Njauni കര്‍ണശ്രാതസ്സ് - Kar‍nashraathassu പേര്‍ക്ക് - Per‍kku ക്രമാതിക്രമം - Kramaathikramam കാലായ്ക്കാലി - Kaalaaykkaali ഉയര്‍ - Uyar‍

Random Words

ഗ്ലോവ് - Glovu നിസുദനം - Nisudhanam മറയുക - Marayuka ഗൂഢാര്‍ഥം - Gooddaar‍tham തരുതൂലിക - Tharuthoolika സ്ഫുരണം - Sphuranam അനീകം - Aneekam അസുരപ്പുല്ല് - Asurappullu ഗാര്‍ധ്ര - Gaar‍dhra ബീജവപനം - Beejavapanam പൈതൃഷ്വസേയി - Paithrushvaseyi ചാണി - Chaani ത്രിപാഠി - Thripaadi ചന്ദ്രശാലിക - Chandhrashaalika രോഗേതര - Rogethara ഗുദസ്തംഭം - Gudhasthambham അനന്തശക്തി - Ananthashakthi കുറ്റവാളി - Kuttavaali ആഹവനം - Aahavanam വെണ്മതി - Venmathi അഴിമതിയാരോപണം - Azhimathiyaaropanam ഈരോലി, ഈര്‍കോലി - Eeroli, Eer‍koli ചൂട്ടുവിരുത്തി - Choottuviruththi എണ്ണക്കറുമ്പി - Ennakkarumpi ദ്വിജ - Dhvija കയറാത്ത് - Kayaraaththu വോദ - Vodha ത്രപിത - Thrapitha ശഠിത - Shaditha അവദത്ത - Avadhaththa മാലിഖാന്‍, -കാന - Maalikhaan‍, -kaana ഞെരടുക - Njeraduka തളിക - Thalika സുജല്പം - Sujalpam ദര്‍ഭടം - Dhar‍bhadam കീഴ്ജാതി - Keezhjaathi ആളടിയാന്‍ - Aaladiyaan‍ ഊര്‍പ്പട്ടി - Oor‍ppatti ശിശിരീകൃത - Shishireekrutha ശ്വന്‍ - Shvan‍ വിപ്രയോഗം - Viprayogam അനുച്ഛ്രിത - Anuchchritha കല്ലുനൂര്‍ - Kallunoor‍ ഭാഗ്യവതാംവരന്‍ - Bhaagyavathaamvaran‍ സാംശയികം - Saamshayikam ഉലക്കുക - Ulakkuka അനിഗീര്‍ണ - Anigeer‍na കന്നിമേല്‍ - Kannimel‍ തുനിയുക - Thuniyuka കാലാന്തരം - Kaalaantharam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About .

Get English Word for ഖ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
- Kha  :  മലയാളം അക്ഷരമാലയിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യഞ്ജനം. കണ്ഠ്യം, "ക" എന്ന ഖരത്തിന്‍റെ മഹാപ്രാണീകരണം. - Malayaalam Aksharamaalayile Randaamaththe Vyanjjanam. Kandyam, "ka" Enna Kharaththin‍re Mahaapraaneekaranam.
     
     
ഖം - Kham  :  ആകാശം - Aakaasham
     
ഖം - Kham  :  സ്വര്‍ഗം - Svar‍gam
     
ഖം - Kham  :  ഇന്ദ്രിയം - Indhriyam
     
ഖം - Kham  :  പട്ടണം - Pattanam
     
ഖം - Kham  :  അനുസ്വാരം, ബിന്ദു (ചെറിയ വൃത്തമാകുന്ന ചിഹ്നത്തോടുകൂടിയത്) - Anusvaaram, Bindhu (cheriya Vruththamaakunna Chihnaththodukoodiyathu)
     
ഖം - Kham  :  ദ്വാരം, കുഴി - Dhvaaram, Kuzhi
     
ഖം - Kham  :  ഗുഹ - Guha
     
ഖം - Kham  :  ശൂന്യേന്ദ്രിയം (വായ്, നാസാദ്വാരങ്ങള്‍, ചെവികള്‍, കണ്ണുകള്‍ തുടങ്ങിയ ശരീരഹ്തിലെ നവദ്വാരങ്ങളില്‍ ഒന്ന്) - Shoonyendhriyam (vaayu, Naasaadhvaarangal‍, Chevikal‍, Kannukal‍ Thudangiya Shareerahthile Navadhvaarangalil‍ Onnu)
     
ഖം - Kham  :  വയല്‍ - Vayal‍
     
ഖം - Kham  :  അമ്പോ മറ്റോ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മുറിവ്, വ്രണം - Ampo Matto Kondundaakkiya Murivu, Vranam
     
ഖം - Kham  :  ബുദ്ധി - Buddhi
     
ഖം - Kham  :  ജ്ഞാനം - Jnjaanam
     
ഖം - Kham  :  സന്തോഷം - Santhosham
     
ഖം - Kham  :  പൂജ്യം, ശൂന്യം - Poojyam, Shoonyam
     
ഖം - Kham  :  കിണര്‍ - Kinar‍
     
ഖം - Kham  :  പുറത്തേക്കുള്ള മാര്‍ഗം - Puraththekkulla Maar‍gam
     
ഖം - Kham  :  മോക്ഷം - Moksham
     
ഖം - Kham  :  ശബ്ദം - Shabdham
     
ഖം - Kham  :  ബ്രഹ്മം - Brahmam
     
ഖം - Kham  :  അമ്പിന്‍റെ മുന - Ampin‍re Muna
     
ഖം - Kham  :  (ജ്യോ.) പത്താം ഭാവം - (jyo.) Paththaam Bhaavam
     
ഖം - Kham  :  അഭ്രം - Abhram
     
ഖംഭം, കമ്പം - Khambham, Kampam  :  സ്തംഭം - Sthambham
     
ഖംഭം, കമ്പം - Khambham, Kampam  :  വിളക്കുകാല്‍ - Vilakkukaal‍
     
ഖകാരം - Khakaaram  :  "ഖ" എന്ന അക്ഷരം - "kha" Enna Aksharam
     
ഖക്ഖടം - Khakkhadam  :  എഴുത്തുകല്ല് - Ezhuththukallu
     
ഖക്ഖരം - Khakkharam  :  ഭിക്ഷുവിന്‍റെ വടി - Bhikshuvin‍re Vadi
     
ഖഗ - Khaga  :  ആകാശത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന - Aakaashaththil‍ Sancharikkunna
     
ഖഗ - Khaga  :  ഒരു വൃത്തം - Oru Vruththam
     
ഖഗം - Khagam  :  പക്ഷി - Pakshi
     
ഖഗം - Khagam  :  പരക്കാങ്കഴിവുള്ള ക്ഷുദ്രജീവി - Parakkaankazhivulla Kshudhrajeevi
     
ഖഗം - Khagam  :  വിട്ടില്‍ - Vittil‍
     
ഖഗം - Khagam  :  അമ്പ് - Ampu
     
ഖഗം - Khagam  :  ഗ്രഹം - Graham
     
ഖഗം - Khagam  :  നക്ഷത്രം - Nakshathram
     
ഖഗം - Khagam  :  വായു - Vaayu
     
ഖഗം - Khagam  :  മേഘം - Megham
     
ഖഗം - Khagam  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
ഖഗം - Khagam  :  എരിക്ക് - Erikku
     
ഖഗംഗ - Khagamga  :  ആകാശഗംഗ - Aakaashagamga
     
ഖഗണി - Khagani  :  ജ്യൗതിഷി - Jyauthishi
     
ഖഗന്‍ - Khagan‍  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
ഖഗന്‍ - Khagan‍  :  ദേവന്‍ - Dhevan‍
     
ഖഗന്‍ - Khagan‍  :  ഒരു നാഗശ്രഷ്ഠന്‍ - Oru Naagashrashdan‍
     
ഖഗന്‍ - Khagan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
ഖഗപതി - Khagapathi  :  പക്ഷികളുടെ രാജാവ്, ഗരുഡന്‍ - Pakshikalude Raajaavu, Garudan‍
     
ഖഗപതി - Khagapathi  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
ഖഗബുധം - Khagabudham  :  തത്ത - Thaththa
     
ഖഗമന്‍ - Khagaman‍  :  ഗന്ധര്‍വന്‍ - Gandhar‍van‍
     
ഖഗമന്‍ - Khagaman‍  :  ഒരു മുനി - Oru Muni
     
ഖഗരാജന്‍ - Khagaraajan‍  :  ഗരുഡന്‍ - Garudan‍
     
ഖഗവരന്‍ - Khagavaran‍  :  പക്ഷിശ്രഷ്ഠന്‍ - Pakshishrashdan‍
     
ഖഗവരന്‍ - Khagavaran‍  :  ഗരുഡന്‍ - Garudan‍
     
ഖഗവാസകം - Khagavaasakam  :  ആല്‍മരം - Aal‍maram
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×