Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കിടമുറ - Kidamura പേശുക - Peshuka ശുഭദന്തി - Shubhadhanthi മനുജാധിപന്‍ - Manujaadhipan‍ വീഴ് - Veezhu അനിഖ്യാതാവ് - Anikhyaathaavu ശൈഖരികം - Shaikharikam അധിദീധിതി - Adhidheedhithi സന്നിഭ - Sannibha നീട്ടം - Neettam അംഗയോഗം - Amgayogam ആസേദിവാന്‍ - Aasedhivaan‍ പരപ്രത്യയം - Paraprathyayam ഉമം - Umam പടച്ചരന്‍ - Padacharan‍ ജാത്യരത്നം - Jaathyarathnam ഗാദവം - Gaadhavam ആട്ടിന്‍കിട - Aattin‍kida നന്ദിനി - Nandhini ജീവനായകന്‍ - Jeevanaayakan‍ ചപ്പുക - Chappuka മാണവകന്‍ - Maanavakan‍ അവിഹത - Avihatha പ്രത്യുദിത - Prathyudhitha വെളുവെളെ - Veluvele പെണ്‍ജാതി - Pen‍jaathi കൈകൂപ്പ് - Kaikooppu നിഷ്പാദിപ്പിക്കുക - Nishpaadhippikkuka അതിക്രമണീയ - Athikramaneeya ഊര്‍വാരിയം - Oor‍vaariyam താവത് - Thaavathu നോറ് - Noru ഇളിപ്പൂട്ട് - Ilippoottu ഭണിതി - Bhanithi ഭുജശാലി - Bhujashaali മലമ്പാമ്പ് - Malampaampu ക്രിമിനല്‍ - Kriminal‍ ദൃഷ്ടിവിക്ഷേപം - Dhrushdivikshepam മൂഷികവിഷാണം - Mooshikavishaanam അജീര്യ - Ajeerya കൂചിക - Koochika ഇമ്മി - Immi സ്നായ്വര്‍മം - Snaayvar‍mam ഘനരാഗം - Ghanaraagam മൗരജകന്‍ - Maurajakan‍ ഐണിക - Ainika ഗോമേദ(ക)ം - Gomedha(ka)m ക്രുദ്ധിക്കുക - Kruddhikkuka കരുകരുക്കുക - Karukarukkuka ലക്ഷീകരിക്കുക - Laksheekarikkuka

Random Words

നിയന്ത്രിത - Niyanthritha അദയം - Adhayam പിക്കം - Pikkam അവസൃഷ്ട - Avasrushda അക്ഷത്രിയ - Akshathriya മര്‍ത്യഭോജി - Mar‍thyabhoji പ്രാഖര്യം - Praakharyam മായാസുതന്‍ - Maayaasuthan‍ ചന്ദ്രാബ്ജം - Chandhraabjam പള്ളിതിരിയുക - Pallithiriyuka ലീഡര്‍ - Leedar‍ തോല - Thola കവിണി, കവുണി - Kavini, Kavuni കല്പ(ക)വാടി - Kalpa(ka)vaadi ഇന്നാളില്‍ - Innaalil‍ ചെല്ലുക - Chelluka ഊളം, ഊളന്‍കൊടി - Oolam, Oolan‍kodi ഹീനയാനം - Heenayaanam പാഠീനന്‍ - Paadeenan‍ അധൃഷ്ട - Adhrushda ഇകടം - Ikadam ഉദ്ധരിക്കുക - Uddharikkuka ആശ്ലിഷ്ട - Aashlishda ഖേല - Khela ഉദ്വര്‍ത്ത - Udhvar‍ththa കീന്തുക - Keenthuka തുംഗബീജം - Thumgabeejam കനലുക - Kanaluka ആശുലിപി - Aashulipi കളച്ചക്കാരന്‍ - Kalachakkaaran‍ തന്തുധാരി - Thanthudhaari ശിക്ഷിതവ്യ - Shikshithavya അജമുഴ - Ajamuzha സുഷുപ്സ - Sushupsa ബഹിര്‍ഗമനം - Bahir‍gamanam അപാംസാരം - Apaamsaaram പാദുകക്കല്ല് - Paadhukakkallu പ്രകടിത - Prakaditha താളജ്ഞന്‍ - Thaalajnjan‍ നിരഘ - Niragha അനിയതം - Aniyatham പണ്ടാരി - Pandaari ഉപസര്‍ജിക്കുക - Upasar‍jikkuka പരാശരം - Paraasharam ജനസംസത്ത് - Janasamsaththu വിധുബന്ധു - Vidhubandhu പറക്കാക്ക - Parakkaakka കീടപാദിക - Keedapaadhika പ്രീ(ണി)ത - Pree(ni)tha സമാവസിക്കുക - Samaavasikkuka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഖഞ്ജ.

Get English Word for ഖഞ്ജ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഖഞ്ജ - Khanjja  :  മുടന്തുള്ള, ഞൊണ്ടിയായ - Mudanthulla, Njondiyaaya
     
     
ഖഞ്ജം - Khanjjam  :  വാതസംബന്ധിയായ ഒരു രോഗം, ഒരു കാലിനു മുടന്തുണ്ടാക്കുന്നത് - Vaathasambandhiyaaya Oru Rogam, Oru Kaalinu Mudanthundaakkunnathu
     
ഖഞ്ജഖേടം, -ഖേലം - Khanjjakhedam, -khelam  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജന - Khanjjana  :  കടുക്, ചെങ്കടുക് - Kaduku, Chenkaduku
     
ഖഞ്ജന - Khanjjana  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  നടക്കാന്‍ പ്രയാസമുള്ള സ്ഥലം - Nadakkaan‍ Prayaasamulla Sthalam
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  കരിങ്കുരുകില്‍. ഖഞ്ജനനേത്രം, -വിലോചനം = കരിങ്കുരുകിലിനെപ്പോലെ ചഞ്ചലമായ നയനം (സൗന്ദര്യസൂചകമായി പ്രയോഗം). ഖഞ്ജനനേത്ര, -വിലോചന = സുന്ദരി - Karinkurukil‍. Khanjjananethram, -vilochanam = Karinkurukilineppole Chanchalamaaya Nayanam (saundharyasoochakamaayi Prayogam). Khanjjananethra, -vilochana = Sundhari
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  കുതിര (കരിങ്കുരികിലിനെപ്പോലെ ചരിക്കുന്നത്) - Kuthira (karinkurikilineppole Charikkunnathu)
     
ഖഞ്ജനകം - Khanjjanakam  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജനരതം - Khanjjanaratham  :  സന്ന്യാസിമാരുടെ രഹസ്യമായ ലൈംഗികവേഴ്ച - Sannyaasimaarude Rahasyamaaya Laimgikavezhcha
     
ഖഞ്ജരീടം, -ടകം - Khanjjareedam, -dakam  :  കരിങ്കുരുകില്‍. ഖഞ്ജരീടാക്ഷി = ഖഞ്ജനവിലോചന - Karinkurukil‍. Khanjjareedaakshi = Khanjjanavilochana
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×