Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

മുകളിക്കുക - Mukalikkuka വിരവ് - Viravu മുണ്ഡകം - Mundakam കനകമണി - Kanakamani വാവല്‍ - Vaaval‍ അശ്വത്ഥ - Ashvaththa ഇന്ദ്രാശ്വം - Indhraashvam അനേജത്ത് - Anejaththu അനാവേധ - Anaavedha കോടാലിക്കാണി, -കാണം - Kodaalikkaani, -kaanam ചോട്ട - Chotta കറ്റോന്‍ - Katton‍ മെയ്യാരം - Meyyaaram യദൃച്ഛ - Yadhruchcha നരമാല - Naramaala ചുരുള - Churula കാഹളപുഷ്പം - Kaahalapushpam ഇക്ബാല്‍ - Ikbaal‍ യേ - Ye നികൃത്ത - Nikruththa തേപ്പുപെട്ടി - Theppupetti വാണം - Vaanam ഗന്ധസുഖി - Gandhasukhi തിക്ക് - Thikku അനുമാര്‍ഗം - Anumaar‍gam ആവിര്‍ഭൂത - Aavir‍bhootha കരിയ - Kariya പുത്യ്ര - Puthyra അതിരുഷിത - Athirushitha വിപക്ഷാസികന്‍ - Vipakshaasikan‍ ശിരസ്ത്രം - Shirasthram കുചേല - Kuchela ഉച്ചൂളി - Uchooli അനന്ത - Anantha അഹര്‍പ്പതി, -സ്പതി - Ahar‍ppathi, -spathi ആത്തവയസ്സ് - Aaththavayassu അനു(വ്) - Anu(vu) ഒപ്പുക - Oppuka നവ്യ - Navya പാദാനുചരം - Paadhaanucharam പദാങ്കം - Padhaankam വെളുത്ത - Veluththa അഭിലിഖിതം - Abhilikhitham പതയം - Pathayam നൊയ്യരി - Noyyari പാലിത്യം - Paalithyam ആര്‍ഘ - Aar‍gha അക"ങ്കൈ" - Aka"nkai" വെകിളി - Vekili മാടല്‍ - Maadal‍

Random Words

പ്രാത്യഹിക - Praathyahika അര്‍ത്ഥ്യ - Ar‍ththya മുസലം - Musalam മുറ്റുവിന - Muttuvina ചങ്ക - Chanka അധരപുടം - Adharapudam ശിഥിലം - Shithilam വിചിതി - Vichithi അനുഘ്രസം - Anughrasam പ്രാണധാരണം - Praanadhaaranam അവരാവര - Avaraavara ധരണിക - Dharanika ക്ഷിപ്ണു - Kshipnu നിര്‍മിതി - Nir‍mithi വാസ്തവ്യം - Vaasthavyam നിര്‍വസ്ത്ര - Nir‍vasthra അധ്യവസിക്കുക - Adhyavasikkuka ദര്‍വരീകന്‍ - Dhar‍vareekan‍ പുഷ്ടി - Pushdi നടമാടുക - Nadamaaduka അന്ധ - Andha വീരാസനം - Veeraasanam അവേക്ഷക - Avekshaka മൂലബിംബം - Moolabimbam ചെങ്കണക്ക് - Chenkanakku താവടി - Thaavadi പന്നഖം - Pannakham കലശമാടുക, കലശാടുക - Kalashamaaduka, Kalashaaduka ശിക്യിത - Shikyitha താംബൂലം - Thaamboolam ആത്തി - Aaththi ചെല - Chela ഹര്‍ഷിക്കുക - Har‍shikkuka ഉപഹസിത - Upahasitha ചാക്ഷുഷര്‍ - Chaakshushar‍ കാകാണ്ഡ(ക) - Kaakaanda(ka) അനവരതം - Anavaratham അലിംഗന്‍ - Alimgan‍ അംഗര്‍ക്കാവ് - Amgar‍kkaavu ഞെറികോവ - Njerikova മാറാന്‍ - Maaraan‍ വരുണന്‍ - Varunan‍ മുസാവരി - Musaavari തൊടുക - Thoduka ഗ്രാമതക്ഷ(ക)ന്‍ - Graamathaksha(ka)n‍ നിരാരംഭ - Niraarambha കരിയൂട്ട് - Kariyoottu ചൂഡാദന്തം - Choodaadhantham ഒലന്ത - Olantha ചുള്ളിക്കോലന്‍ - Chullikkolan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഖഞ്ജ.

Get English Word for ഖഞ്ജ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഖഞ്ജ - Khanjja  :  മുടന്തുള്ള, ഞൊണ്ടിയായ - Mudanthulla, Njondiyaaya
     
     
ഖഞ്ജം - Khanjjam  :  വാതസംബന്ധിയായ ഒരു രോഗം, ഒരു കാലിനു മുടന്തുണ്ടാക്കുന്നത് - Vaathasambandhiyaaya Oru Rogam, Oru Kaalinu Mudanthundaakkunnathu
     
ഖഞ്ജഖേടം, -ഖേലം - Khanjjakhedam, -khelam  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജന - Khanjjana  :  കടുക്, ചെങ്കടുക് - Kaduku, Chenkaduku
     
ഖഞ്ജന - Khanjjana  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  നടക്കാന്‍ പ്രയാസമുള്ള സ്ഥലം - Nadakkaan‍ Prayaasamulla Sthalam
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  കരിങ്കുരുകില്‍. ഖഞ്ജനനേത്രം, -വിലോചനം = കരിങ്കുരുകിലിനെപ്പോലെ ചഞ്ചലമായ നയനം (സൗന്ദര്യസൂചകമായി പ്രയോഗം). ഖഞ്ജനനേത്ര, -വിലോചന = സുന്ദരി - Karinkurukil‍. Khanjjananethram, -vilochanam = Karinkurukilineppole Chanchalamaaya Nayanam (saundharyasoochakamaayi Prayogam). Khanjjananethra, -vilochana = Sundhari
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  കുതിര (കരിങ്കുരികിലിനെപ്പോലെ ചരിക്കുന്നത്) - Kuthira (karinkurikilineppole Charikkunnathu)
     
ഖഞ്ജനകം - Khanjjanakam  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജനരതം - Khanjjanaratham  :  സന്ന്യാസിമാരുടെ രഹസ്യമായ ലൈംഗികവേഴ്ച - Sannyaasimaarude Rahasyamaaya Laimgikavezhcha
     
ഖഞ്ജരീടം, -ടകം - Khanjjareedam, -dakam  :  കരിങ്കുരുകില്‍. ഖഞ്ജരീടാക്ഷി = ഖഞ്ജനവിലോചന - Karinkurukil‍. Khanjjareedaakshi = Khanjjanavilochana
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×