Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

വികര്‍ഷം - Vikar‍sham പാരിജാതം - Paarijaatham ഇടകേട് - Idakedu ദാസീപുത്രന്‍ - Dhaaseeputhran‍ ദൃബ്ധ - Dhrubdha തിലോദ്ഭവം - Thilodhbhavam മൂര്‍ധാവ് - Moor‍dhaavu പൊകിട് - Pokidu ക്രമചാരം - Kramachaaram അകാലമൂര്‍ത്തി - Akaalamoor‍ththi ജാതപക്ഷ - Jaathapaksha ഔത്തമി - Auththami അശത്രു - Ashathru ഊത്തളിക്കുക - Ooththalikkuka ലവംഗം - Lavamgam പേചകി - Pechaki ദ്യുചാരി - Dhyuchaari ശംബരന്‍ - Shambaran‍ വജ്രലോഹകം - Vajralohakam കന്നം - Kannam തീന്‍ - Theen‍ മാഷവര്‍ധകന്‍ - Maashavar‍dhakan‍ ഫലയോഗം - Phalayogam ഊര്‍ധ്വപ്രാപ്തി - Oor‍dhvapraapthi നില്ലാത - Nillaatha തുര - Thura അശ്വകുടി - Ashvakudi രഹശ്ചരന്‍ - Rahashcharan‍ അശ്വഖുരം - Ashvakhuram അന്വാസനം - Anvaasanam അഴുത്തുക - Azhuththuka കാലിണ - Kaalina സാവേശം - Saavesham ദേശീവരാഡി - Dhesheevaraadi ചെക്കിട്ട - Chekkitta ഔപരോധിക - Auparodhika കൈമെത്ത - Kaimeththa അശ്വികന്‍ - Ashvikan‍ കുടിവെള്ളം - Kudivellam തഴയ്ക്കുക - Thazhaykkuka കുടിലമതി - Kudilamathi അഭ്യര്‍ദനം - Abhyar‍dhanam കൂടാതെ, -തേ - Koodaathe, -the പൊരുകളം - Porukalam അഡ്യല്‍, അഡ്ഡിയല്‍ - Adyal‍, Addiyal‍ പഥിലന്‍ - Pathilan‍ ഉപവിദ്യ - Upavidhya നിര്‍മാണം - Nir‍maanam പഞ്ചാഹം - Panchaaham ഭസ്ത്ര - Bhasthra

Random Words

മിനുതം - Minutham നൗചരന്‍ - Naucharan‍ സാമാന്യശാസനം - Saamaanyashaasanam പിണങ്ങുക - Pinanguka സമന്തഭുക്ക് - Samanthabhukku മഹേഭം - Mahebham മുട്ടാ(ള്‍)പ്പോക്ക് - Muttaa(l‍)ppokku വേണ്ടത്തക്കവന്‍ - Vendaththakkavan‍ രക്തഭവം - Rakthabhavam ഇലകുക - Ilakuka വാലി - Vaali നീരുള്ളി - Neerulli പര്‍വധി - Par‍vadhi നാല്‍ക്കൊമ്പന്‍ - Naal‍kkompan‍ അക്ഷാവലി - Akshaavali ആനന്ദവല്ലി - Aanandhavalli ഹസ്ര - Hasra മെതുക്കുക - Methukkuka ഋഷ്യാദിന്യാസം - Rushyaadhinyaasam വിലോഡിതം - Viloditham പ്രണയിക്കുക - Pranayikkuka ശനി - Shani അശ്ന - Ashna ചാണ്‍പദം - Chaan‍padham ഉഷുത്തില - Ushuththila പീഠചക്രം - Peedachakram നാഥവാന്‍ - Naathavaan‍ പഠാണി - Padaani സപ്രത്യയ - Saprathyaya പങ്ക്തികണ്ഠന്‍ - Pankthikandan‍ ശീതാംഗം - Sheethaamgam ഉപവാഹ്യം - Upavaahyam കേക - Keka ഖണ്ഡജം - Khandajam അമരവരന്‍ - Amaravaran‍ ഭീഷ്മാഷ്ടമി - Bheeshmaashdami ഘനിക്കുക - Ghanikkuka അധ്യാത്മിക - Adhyaathmika അത്യുച്ചം - Athyucham ഔത്പലം - Authpalam ഇരമാന്തം - Iramaantham അനന്തദേവന്‍ - Ananthadhevan‍ കിരി - Kiri ഭേരുണ്ഡ - Bherunda അജിഹ്മ - Ajihma ആമോദിക്കുക - Aamodhikkuka ആദ്യഫലപ്പെരുന്നാള്‍ - Aadhyaphalapperunnaal‍ ഒപ്പുക - Oppuka അറപ്പ് - Arappu കുനി - Kuni
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഖഞ്ജ.

Get English Word for ഖഞ്ജ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഖഞ്ജ - Khanjja  :  മുടന്തുള്ള, ഞൊണ്ടിയായ - Mudanthulla, Njondiyaaya
     
     
ഖഞ്ജം - Khanjjam  :  വാതസംബന്ധിയായ ഒരു രോഗം, ഒരു കാലിനു മുടന്തുണ്ടാക്കുന്നത് - Vaathasambandhiyaaya Oru Rogam, Oru Kaalinu Mudanthundaakkunnathu
     
ഖഞ്ജഖേടം, -ഖേലം - Khanjjakhedam, -khelam  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജന - Khanjjana  :  കടുക്, ചെങ്കടുക് - Kaduku, Chenkaduku
     
ഖഞ്ജന - Khanjjana  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  നടക്കാന്‍ പ്രയാസമുള്ള സ്ഥലം - Nadakkaan‍ Prayaasamulla Sthalam
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  കരിങ്കുരുകില്‍. ഖഞ്ജനനേത്രം, -വിലോചനം = കരിങ്കുരുകിലിനെപ്പോലെ ചഞ്ചലമായ നയനം (സൗന്ദര്യസൂചകമായി പ്രയോഗം). ഖഞ്ജനനേത്ര, -വിലോചന = സുന്ദരി - Karinkurukil‍. Khanjjananethram, -vilochanam = Karinkurukilineppole Chanchalamaaya Nayanam (saundharyasoochakamaayi Prayogam). Khanjjananethra, -vilochana = Sundhari
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  കുതിര (കരിങ്കുരികിലിനെപ്പോലെ ചരിക്കുന്നത്) - Kuthira (karinkurikilineppole Charikkunnathu)
     
ഖഞ്ജനകം - Khanjjanakam  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജനരതം - Khanjjanaratham  :  സന്ന്യാസിമാരുടെ രഹസ്യമായ ലൈംഗികവേഴ്ച - Sannyaasimaarude Rahasyamaaya Laimgikavezhcha
     
ഖഞ്ജരീടം, -ടകം - Khanjjareedam, -dakam  :  കരിങ്കുരുകില്‍. ഖഞ്ജരീടാക്ഷി = ഖഞ്ജനവിലോചന - Karinkurukil‍. Khanjjareedaakshi = Khanjjanavilochana
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×