Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഗംഗാസുതന്‍ - Gamgaasuthan‍ താളാണ്മ - Thaalaanma ജഗലം, -ളം - Jagalam, -lam കുലഘ്ന - Kulaghna അഭീരണം - Abheeranam പയ്മ്പുല്ല് - Paympullu നര്‍മദ - Nar‍madha വാര്‍ഷിക - Vaar‍shika അക്ഷുബ്ധ - Akshubdha കരിമന്തി - Karimanthi ദാശേയി - Dhaasheyi പോടികം - Podikam സിതന്‍ - Sithan‍ കണ്ടിവാര്‍ക്കുഴലി - Kandivaar‍kkuzhali ആചി - Aachi ഗിരിപ്രപാതം - Giriprapaatham അയ്യോ - Ayyo ഉടവാള്‍ - Udavaal‍ ഗര്‍ദഭി - Gar‍dhabhi മദവാരി - Madhavaari ഉടമ്പറ - Udampara ചാറ്റുക - Chaattuka പകടി - Pakadi സൈരിഭി - Sairibhi പ്രകൃത്യവസ്ഥ - Prakruthyavastha വിഷവത്ത് - Vishavaththu പീതചന്ദനം - Peethachandhanam കരിപ്പ - Karippa പനിമതി - Panimathi കുടിയല്‍, -യോല്‍ - Kudiyal‍, -yol‍ ഒടിയന്‍ - Odiyan‍ അവസഥം - Avasatham അങ്ങോര്‍ - Angor‍ ജോഷ - Josha നാസിക്യ - Naasikya ഉളര്‍ - Ular‍ ആക്ഷേപിക്കുക - Aakshepikkuka കണ്‍കോണ്‍ - Kan‍kon‍ തെര്‍മോമീറ്റര്‍ - Ther‍momeettar‍ ദര്‍ശനകാരന്‍ - Dhar‍shanakaaran‍ വാര് - Vaaru കൊട്ടക - Kottaka വൃഥാവാദം - Vruthaavaadham ഒഡ്യാണം - Odyaanam പ്രത്യക്ഷം - Prathyaksham ആഹനനം - Aahananam കധി - Kadhi ആഗ്നേയാസ്ത്രം - Aagneyaasthram ചാലകം - Chaalakam പുലോമന്‍ - Puloman‍

Random Words

പങ്കജമകള്‍ - Pankajamakal‍ ദന്തവേഷ്ടം - Dhanthaveshdam ഡാകന്‍ - Daakan‍ പക്ഷച്ഛിത്ത് - Pakshachchiththu അധ്യക്ഷന്‍ - Adhyakshan‍ പരമാണു - Paramaanu ബന്ധുത - Bandhutha ശാശ്വതി - Shaashvathi സാമാന്യശാസനം - Saamaanyashaasanam നിയമനിഷ്ഠ - Niyamanishda കുറുപ്പടി - Kuruppadi അഭിഹിതസന്ധി - Abhihithasandhi ക്ഷീണ - Ksheena കുണ്ഠക - Kundaka ഉഷ്ണരശ്മി - Ushnarashmi ദ്വിവചനം - Dhvivachanam എഴ - Ezha ഉളുക്കുക - Ulukkuka കന്ദബഹുല - Kandhabahula സ്തരിമാ - Stharimaa ഉതകുക - Uthakuka ദുരന്തം - Dhurantham അടിയാള്‍ - Adiyaal‍ പില്ലം - Pillam ദ്വന്ദ്വചരം - Dhvandhvacharam കച്ചുരം - Kachuram പ്രതിഗ്രാഹക - Prathigraahaka അംബുജബാന്ധവന്‍ - Ambujabaandhavan‍ ത്രാണോസ് - Thraanosu കുലടി - Kuladi അനുവിദ്ധ - Anuviddha ചക്ഷുരപേത - Chakshurapetha ഛായാഭൃത്ത് - Chaayaabhruththu അതിഭവം - Athibhavam ജാഗര - Jaagara ക്രാഞ്ചം - Kraancham കൈസ്ഥാനം - Kaisthaanam ഇടിയന്‍ - Idiyan‍ ക്നുപ്തധൂപം - Knupthadhoopam എക്കിട് - Ekkidu നതാംഗി - Nathaamgi ഉറച്ച - Uracha അനീഹന്‍ - Aneehan‍ ഒറ്റിക്കരണം - Ottikkaranam സോല്ലുണ്ഠ(ന)ം - Sollunda(na)m നുഴയല്‍ - Nuzhayal‍ അസഹ - Asaha പിഷ്ടികം - Pishdikam ഉത്സഞ്ജനം - Uthsanjjanam ചവര്‍ക്കുക - Chavar‍kkuka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഖഞ്ജ.

Get English Word for ഖഞ്ജ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഖഞ്ജ - Khanjja  :  മുടന്തുള്ള, ഞൊണ്ടിയായ - Mudanthulla, Njondiyaaya
     
     
ഖഞ്ജം - Khanjjam  :  വാതസംബന്ധിയായ ഒരു രോഗം, ഒരു കാലിനു മുടന്തുണ്ടാക്കുന്നത് - Vaathasambandhiyaaya Oru Rogam, Oru Kaalinu Mudanthundaakkunnathu
     
ഖഞ്ജഖേടം, -ഖേലം - Khanjjakhedam, -khelam  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജന - Khanjjana  :  കടുക്, ചെങ്കടുക് - Kaduku, Chenkaduku
     
ഖഞ്ജന - Khanjjana  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  നടക്കാന്‍ പ്രയാസമുള്ള സ്ഥലം - Nadakkaan‍ Prayaasamulla Sthalam
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  കരിങ്കുരുകില്‍. ഖഞ്ജനനേത്രം, -വിലോചനം = കരിങ്കുരുകിലിനെപ്പോലെ ചഞ്ചലമായ നയനം (സൗന്ദര്യസൂചകമായി പ്രയോഗം). ഖഞ്ജനനേത്ര, -വിലോചന = സുന്ദരി - Karinkurukil‍. Khanjjananethram, -vilochanam = Karinkurukilineppole Chanchalamaaya Nayanam (saundharyasoochakamaayi Prayogam). Khanjjananethra, -vilochana = Sundhari
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  കുതിര (കരിങ്കുരികിലിനെപ്പോലെ ചരിക്കുന്നത്) - Kuthira (karinkurikilineppole Charikkunnathu)
     
ഖഞ്ജനകം - Khanjjanakam  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജനരതം - Khanjjanaratham  :  സന്ന്യാസിമാരുടെ രഹസ്യമായ ലൈംഗികവേഴ്ച - Sannyaasimaarude Rahasyamaaya Laimgikavezhcha
     
ഖഞ്ജരീടം, -ടകം - Khanjjareedam, -dakam  :  കരിങ്കുരുകില്‍. ഖഞ്ജരീടാക്ഷി = ഖഞ്ജനവിലോചന - Karinkurukil‍. Khanjjareedaakshi = Khanjjanavilochana
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×