Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കാലസോദരി - Kaalasodhari ദേവദീപം - Dhevadheepam മുഖാസവം - Mukhaasavam അധ്യക്ഷ - Adhyaksha വികരം - Vikaram ആലവണ്യ - Aalavanya വിപ്രയുക്ത - Viprayuktha ചീത്ത - Cheeththa അഭിക്ഷേപിക്കുക - Abhikshepikkuka കുമുദന്‍ - Kumudhan‍ വട്ടുകളി - Vattukali ശങ്കുല - Shankula അലകടല്‍ - Alakadal‍ ശാലാകി - Shaalaaki ഉദകോദരം - Udhakodharam രൂപധാരി - Roopadhaari മനം - Manam വരുണാനി - Varunaani ദീര്‍ഘകണ - Dheer‍ghakana പണി - Pani അവാര്‍ഡ് - Avaar‍du അസന്ദിഗ്ദ്ധം - Asandhigddham ക്ഷിപ്ണു - Kshipnu ഏതേത് - Ethethu ജനുവരി - Januvari യോഗചക്ഷുസ്സ് - Yogachakshussu കാലാകാലങ്ങള്‍ - Kaalaakaalangal‍ കോല്‍മരം - Kol‍maram അവനിരുഹം - Avaniruham ആരതി - Aarathi അക്ഷശാകം - Akshashaakam സതത - Sathatha സങ്കുഞ്ചിത - Sankunchitha അനുസ്വാനം - Anusvaanam ധൂമമാര്‍ഗം - Dhoomamaar‍gam തമംഗ(ക)ം - Thamamga(ka)m അസാകല്യം - Asaakalyam ജവാന്‍ - Javaan‍ അപഹാസ്യ - Apahaasya ഒണര്‍ത്തിക്കുക - Onar‍ththikkuka മുറുക്കല്‍ - Murukkal‍ സാന്ത്വനം - Saanthvanam ഏറ്റാളി - Ettaali അനംഗലേഖം - Anamgalekham മാതൃക - Maathruka വ്യയ - Vyaya കമലം - Kamalam ഛാന്ദോഗ്യന്‍ - Chaandhogyan‍ ജാതകപത്രം - Jaathakapathram ആസ്ഥാനം - Aasthaanam

Random Words

അസ്പൃശ്യന്‍ - Asprushyan‍ വിപഥം - Vipatham അപകരുണ - Apakaruna ഭോക്തൃ - Bhokthru ത്രധ - Thradha ചേയ് - Cheyu കൊഴുപ്പുകൂട്ടുക - Kozhuppukoottuka നിത്യാനന്ദം - Nithyaanandham വര്‍ണനീയ - Var‍naneeya സാമഗ്യ്രം - Saamagyram ചങ്കന്‍ - Chankan‍ ആനന്ദനം - Aanandhanam ഇലമുറിക്കാര്യസ്ഥന്‍ - Ilamurikkaaryasthan‍ പടമരം - Padamaram പര്‍ണധാമം - Par‍nadhaamam കര്‍ബുരന്‍ - Kar‍buran‍ അനാര്യതിക്തം - Anaaryathiktham നിമദം - Nimadham ജഗജ്ജില്ലി - Jagajjilli ഉച്ഛേദം - Uchchedham ണത്താര്‍മാനിനി - Naththaar‍maanini തൊട്ടിയം - Thottiyam ഇച്ഛിക്കുക - Ichchikkuka ജാതുഷ - Jaathusha അണ്ടയോനി - Andayoni ക്രൗര്യം - Krauryam ഠന്‍ - Dan‍ അഭിനയിക്കുക - Abhinayikkuka ശുഷ്മം - Shushmam കുപ്പിണി - Kuppini അനുശോകം - Anushokam മറുമരുന്ന് - Marumarunnu ചതങ്കമാല - Chathankamaala ധാരകം - Dhaarakam ഉണക്കം - Unakkam അജ്ഞേയവാദം - Ajnjeyavaadham അതിസ്തിമിത - Athisthimitha നിരുപദ്രവന്‍ - Nirupadhravan‍ മുക്ത - Muktha അപകര്‍മം - Apakar‍mam വരണീയ - Varaneeya ആരാല്‍ - Aaraal‍ ചങ്കൂതിക്കാലം - Chankoothikkaalam നോറ് - Noru ഹൈരികന്‍ - Hairikan‍ കവളി - Kavali കുന്യപന്‍ - Kunyapan‍ കൈസ്ഥാനം - Kaisthaanam പന്തിരുകുലം - Panthirukulam നിരൂഢി - Nirooddi
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഖഞ്ജ.

Get English Word for ഖഞ്ജ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഖഞ്ജ - Khanjja  :  മുടന്തുള്ള, ഞൊണ്ടിയായ - Mudanthulla, Njondiyaaya
     
     
ഖഞ്ജം - Khanjjam  :  വാതസംബന്ധിയായ ഒരു രോഗം, ഒരു കാലിനു മുടന്തുണ്ടാക്കുന്നത് - Vaathasambandhiyaaya Oru Rogam, Oru Kaalinu Mudanthundaakkunnathu
     
ഖഞ്ജഖേടം, -ഖേലം - Khanjjakhedam, -khelam  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജന - Khanjjana  :  കടുക്, ചെങ്കടുക് - Kaduku, Chenkaduku
     
ഖഞ്ജന - Khanjjana  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  നടക്കാന്‍ പ്രയാസമുള്ള സ്ഥലം - Nadakkaan‍ Prayaasamulla Sthalam
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  കരിങ്കുരുകില്‍. ഖഞ്ജനനേത്രം, -വിലോചനം = കരിങ്കുരുകിലിനെപ്പോലെ ചഞ്ചലമായ നയനം (സൗന്ദര്യസൂചകമായി പ്രയോഗം). ഖഞ്ജനനേത്ര, -വിലോചന = സുന്ദരി - Karinkurukil‍. Khanjjananethram, -vilochanam = Karinkurukilineppole Chanchalamaaya Nayanam (saundharyasoochakamaayi Prayogam). Khanjjananethra, -vilochana = Sundhari
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  കുതിര (കരിങ്കുരികിലിനെപ്പോലെ ചരിക്കുന്നത്) - Kuthira (karinkurikilineppole Charikkunnathu)
     
ഖഞ്ജനകം - Khanjjanakam  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജനരതം - Khanjjanaratham  :  സന്ന്യാസിമാരുടെ രഹസ്യമായ ലൈംഗികവേഴ്ച - Sannyaasimaarude Rahasyamaaya Laimgikavezhcha
     
ഖഞ്ജരീടം, -ടകം - Khanjjareedam, -dakam  :  കരിങ്കുരുകില്‍. ഖഞ്ജരീടാക്ഷി = ഖഞ്ജനവിലോചന - Karinkurukil‍. Khanjjareedaakshi = Khanjjanavilochana
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×