Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അധിമുക്തിക - Adhimukthika അരക്തതാ - Arakthathaa എപ്പോഴ് - Eppozhu മണി - Mani മറുവല്‍ - Maruval‍ ഞളുവല്‍ - Njaluval‍ നിഴറ്റുക - Nizhattuka കനീനകം - Kaneenakam കുണ്ഡലീകൃത - Kundaleekrutha അഫല - Aphala കഞ്ജകം - Kanjjakam വായോല - Vaayola മുക്താഗുണം - Mukthaagunam വാസക - Vaasaka അത്യന്തിക - Athyanthika നിസ്സംഭ്രമ - Nissambhrama നിര്‍ഘാതം - Nir‍ghaatham അഭ്യാരോഹം - Abhyaaroham ജാംബ - Jaamba ഏക്കട്ടം - Ekkattam വന്‍കുറിഞ്ഞി - Van‍kurinji ശാകട - Shaakada വരിച്ചല്‍ - Varichal‍ ചെലവിക്കുക - Chelavikkuka രോഗേതര - Rogethara കോമ്പി, കോമ്പിയച്ഛന്‍ - Kompi, Kompiyachchan‍ അഭ്രസാരം - Abhrasaaram തുലാത്തെക്കന്‍ - Thulaaththekkan‍ മപ്പടിക്കല്‍ - Mappadikkal‍ ഞുറുങ്ങുക - Njurunguka ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം - Ottapradhakshinam സമന്വിത - Samanvitha സുഗന്ധിമൂഷിക - Sugandhimooshika കുറ്റടി - Kuttadi മൂര്‍ത്തികര്‍മം - Moor‍ththikar‍mam കൈവേഗം - Kaivegam ദയാവാന്‍ - Dhayaavaan‍ ചിത്രപടം - Chithrapadam ധാന്യത്വക്ക് - Dhaanyathvakku അഭിമര്‍ദനം - Abhimar‍dhanam അശ്വമേധിക - Ashvamedhika തിരുവിതാംകൂര്‍ - Thiruvithaamkoor‍ തരുജം - Tharujam ഞാലി - Njaali മുളയന്‍ - Mulayan‍ റോഡ് - Rodu ഉലപ്പെണ്ണ - Ulappenna കള്ളപ്രമാണം - Kallapramaanam എകിറിക്കുക - Ekirikkuka ഉപപ്ലവന്‍ - Upaplavan‍

Random Words

ഇറവാരം - Iravaaram ആവന്തിക - Aavanthika പഞ്ചനീരാജനം - Panchaneeraajanam മാംസപേശി - Maamsapeshi ദൂഷണീയ - Dhooshaneeya പേശീകോശം - Pesheekosham പത്തരമാറ്റ് - Paththaramaattu കര്‍ഷകം - Kar‍shakam ദുര - Dhura മാക്ഷീകശര്‍ക്കര - Maaksheekashar‍kkara മലദൂഷിത - Maladhooshitha ചീമ്പ - Cheempa ഈഷിരം - Eeshiram വൈശസ്ത്രം - Vaishasthram പടവലം - Padavalam തീട്ട് - Theettu അമരസിംഹം - Amarasimham പുരോഗം - Purogam സുരവരന്‍ - Suravaran‍ ജിനിസ്സ് - Jinissu പംഗു - Pamgu ആകാചം - Aakaacham പാങ്കുഴി - Paankuzhi ഉലകിടം - Ulakidam ത്യജനം - Thyajanam നിര്‍മക്ഷിക - Nir‍makshika യഥാഭിമതം - Yathaabhimatham പ്രയസ്ത - Prayastha വരാശി, വരാസി - Varaashi, Varaasi അഭ്യധ്വം - Abhyadhvam വിഘ്നന്‍ - Vighnan‍ ചര്‍മാരന്‍ - Char‍maaran‍ ഉല്ലാസി - Ullaasi കണവന്‍ - Kanavan‍ കോറുകണ്ണ് - Korukannu കുട - Kuda ഗൂഢചാരന്‍ - Gooddachaaran‍ ഹരിവാഹനന്‍ - Harivaahanan‍ അധികാരസ്ഥ - Adhikaarastha കരിവാഴ - Karivaazha താങ്ങി - Thaangi കേതകം - Kethakam ചൊക്കിളിപ്പട്ടി - Chokkilippatti എന്ന്യേ - Ennye അക്ലിഷ്ടകര്‍മാവ് - Aklishdakar‍maavu കര്‍മപാകം - Kar‍mapaakam കര്‍ദമന്‍ - Kar‍dhaman‍ ഔഡ്വ - Audva അദാരകന്‍ - Adhaarakan‍ ഒറ്റയടിപ്പാത - Ottayadippaatha
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഖഞ്ജ.

Get English Word for ഖഞ്ജ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഖഞ്ജ - Khanjja  :  മുടന്തുള്ള, ഞൊണ്ടിയായ - Mudanthulla, Njondiyaaya
     
     
ഖഞ്ജം - Khanjjam  :  വാതസംബന്ധിയായ ഒരു രോഗം, ഒരു കാലിനു മുടന്തുണ്ടാക്കുന്നത് - Vaathasambandhiyaaya Oru Rogam, Oru Kaalinu Mudanthundaakkunnathu
     
ഖഞ്ജഖേടം, -ഖേലം - Khanjjakhedam, -khelam  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജന - Khanjjana  :  കടുക്, ചെങ്കടുക് - Kaduku, Chenkaduku
     
ഖഞ്ജന - Khanjjana  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  നടക്കാന്‍ പ്രയാസമുള്ള സ്ഥലം - Nadakkaan‍ Prayaasamulla Sthalam
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  കരിങ്കുരുകില്‍. ഖഞ്ജനനേത്രം, -വിലോചനം = കരിങ്കുരുകിലിനെപ്പോലെ ചഞ്ചലമായ നയനം (സൗന്ദര്യസൂചകമായി പ്രയോഗം). ഖഞ്ജനനേത്ര, -വിലോചന = സുന്ദരി - Karinkurukil‍. Khanjjananethram, -vilochanam = Karinkurukilineppole Chanchalamaaya Nayanam (saundharyasoochakamaayi Prayogam). Khanjjananethra, -vilochana = Sundhari
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  കുതിര (കരിങ്കുരികിലിനെപ്പോലെ ചരിക്കുന്നത്) - Kuthira (karinkurikilineppole Charikkunnathu)
     
ഖഞ്ജനകം - Khanjjanakam  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജനരതം - Khanjjanaratham  :  സന്ന്യാസിമാരുടെ രഹസ്യമായ ലൈംഗികവേഴ്ച - Sannyaasimaarude Rahasyamaaya Laimgikavezhcha
     
ഖഞ്ജരീടം, -ടകം - Khanjjareedam, -dakam  :  കരിങ്കുരുകില്‍. ഖഞ്ജരീടാക്ഷി = ഖഞ്ജനവിലോചന - Karinkurukil‍. Khanjjareedaakshi = Khanjjanavilochana
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×