Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കാമിത - Kaamitha പഞ്ഞിക്കായ് - Panjikkaayu ഉപകാലിക - Upakaalika എഴയുക - Ezhayuka ഉപഹര്‍ത്താ(വ്) - Upahar‍ththaa(vu) അഭിസന്ദേഹം - Abhisandheham സുപീഡനം - Supeedanam ക്ഷതയോനി - Kshathayoni സൗര - Saura വിഷമിക്കുക - Vishamikkuka പാദതീര്‍ഥം - Paadhatheer‍tham ദകം - Dhakam പാണിവാദന്‍ - Paanivaadhan‍ ഛച്ഛിക - Chachchika കൈവടി - Kaivadi പൊന്നാനി - Ponnaani അങ്ക്യം - Ankyam ചക്രവൃദ്ധി - Chakravruddhi ഭപഞ്ജരം - Bhapanjjaram തീക്ഷ്ണധാരം - Theekshnadhaaram കൃശശാഖം - Krushashaakham കരിണി - Karini കര്‍ക്കടകരജ്ജു - Kar‍kkadakarajju ഗാല്‍വനൈസിങ് - Gaal‍vanaisingu വറ്റ് - Vattu ഓതന്‍ - Othan‍ ഭാക്തികന്‍ - Bhaakthikan‍ അസംഭൂതി - Asambhoothi യഥാകൃതം - Yathaakrutham ഷണ്ണവതി - Shannavathi പാല്‍ക്കാരന്‍ - Paal‍kkaaran‍ കങ്കേല്ലം - Kankellam പിടാരന്‍ - Pidaaran‍ ഇടക്കണ - Idakkana കമ്പിളിനാരങ്ങ - Kampilinaaranga യൂണിയന്‍ - Yooniyan‍ ഖടകടാഹകം - Khadakadaahakam ഔത്സുക്യ - Authsukya ഉണ്ണിമാങ്ങ - Unnimaanga ഗ്രാമം - Graamam ജനാധിനാഥന്‍ - Janaadhinaathan‍ കുലകം - Kulakam ധരുണം - Dharunam അസ്രപന്‍ - Asrapan‍ ഭണ്ഡന്‍ - Bhandan‍ ബിന്ദുവാസരം - Bindhuvaasaram അവ്യര്‍ഥ - Avyar‍tha പദാഭിലാഷി - Padhaabhilaashi രാപ്പെരുമാറ്റം - Raapperumaattam കാമപ്രദ - Kaamapradha

Random Words

ഇക്കൈ - Ikkai എജസ്സു - Ejassu യമദൂതകം - Yamadhoothakam മന്ത് - Manthu കാളാരവിന്ദം - Kaalaaravindham പ്രകോപനം - Prakopanam കൂകുദന്‍ - Kookudhan‍ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം - Koottuththaravaadhithvam വീ - Vee ദിവസ്പതി - Dhivaspathi ജ്ഞാനചതുഷ്ടയം - Jnjaanachathushdayam സമാദേശിക്കുക - Samaadheshikkuka കേവുകപ്പല്‍ - Kevukappal‍ നത - Natha അനുജ്ഞാപനം - Anujnjaapanam അവ്യംഗ - Avyamga ഋഷികം - Rushikam ഓല്‍ - Ol‍ ഉപനാമം - Upanaamam കദാ - Kadhaa വിദേഹന്‍ - Vidhehan‍ പരിപീഡിത - Paripeeditha നിരാമം - Niraamam അഭ്യുദിതന്‍ - Abhyudhithan‍ ക്ഷീരജന്‍ - Ksheerajan‍ ശകാരിക്കുക - Shakaarikkuka സാധാരണീകരിക്കുക - Saadhaaraneekarikkuka അപരിക്ഷത - Aparikshatha ഭൂതചാരി - Bhoothachaari സായണന്‍ - Saayanan‍ ക്ഷണാത്, ക്ഷണാല്‍ - Kshanaathu, Kshanaal‍ ഭുജംഗം - Bhujamgam പഞ്ചാവികം - Panchaavikam ഫല്ഗുനന്‍ - Phalgunan‍ പരിണതി - Parinathi സാലവാഹനന്‍ - Saalavaahanan‍ ചാന്ദ്രസംവത്സരം - Chaandhrasamvathsaram രാജദ്രാഹം - Raajadhraaham നന്ദിവര്‍ധനന്‍ - Nandhivar‍dhanan‍ അയത്ന - Ayathna ലോമം - Lomam ഇന്ദ്രവൃദ്ധ - Indhravruddha വഹത്ത് - Vahaththu എഴുത്തുഭാഷ - Ezhuththubhaasha അന്നജ - Annaja വാസം - Vaasam വിപഥഗാമി - Vipathagaami കളിമണ്ണ്, -മണ്‍ - Kalimannu, -man‍ ക്ഷുദ്രത - Kshudhratha ചെക്കിറ - Chekkira
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഖഞ്ജ.

Get English Word for ഖഞ്ജ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഖഞ്ജ - Khanjja  :  മുടന്തുള്ള, ഞൊണ്ടിയായ - Mudanthulla, Njondiyaaya
     
     
ഖഞ്ജം - Khanjjam  :  വാതസംബന്ധിയായ ഒരു രോഗം, ഒരു കാലിനു മുടന്തുണ്ടാക്കുന്നത് - Vaathasambandhiyaaya Oru Rogam, Oru Kaalinu Mudanthundaakkunnathu
     
ഖഞ്ജഖേടം, -ഖേലം - Khanjjakhedam, -khelam  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജന - Khanjjana  :  കടുക്, ചെങ്കടുക് - Kaduku, Chenkaduku
     
ഖഞ്ജന - Khanjjana  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  നടക്കാന്‍ പ്രയാസമുള്ള സ്ഥലം - Nadakkaan‍ Prayaasamulla Sthalam
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  കരിങ്കുരുകില്‍. ഖഞ്ജനനേത്രം, -വിലോചനം = കരിങ്കുരുകിലിനെപ്പോലെ ചഞ്ചലമായ നയനം (സൗന്ദര്യസൂചകമായി പ്രയോഗം). ഖഞ്ജനനേത്ര, -വിലോചന = സുന്ദരി - Karinkurukil‍. Khanjjananethram, -vilochanam = Karinkurukilineppole Chanchalamaaya Nayanam (saundharyasoochakamaayi Prayogam). Khanjjananethra, -vilochana = Sundhari
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  കുതിര (കരിങ്കുരികിലിനെപ്പോലെ ചരിക്കുന്നത്) - Kuthira (karinkurikilineppole Charikkunnathu)
     
ഖഞ്ജനകം - Khanjjanakam  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജനരതം - Khanjjanaratham  :  സന്ന്യാസിമാരുടെ രഹസ്യമായ ലൈംഗികവേഴ്ച - Sannyaasimaarude Rahasyamaaya Laimgikavezhcha
     
ഖഞ്ജരീടം, -ടകം - Khanjjareedam, -dakam  :  കരിങ്കുരുകില്‍. ഖഞ്ജരീടാക്ഷി = ഖഞ്ജനവിലോചന - Karinkurukil‍. Khanjjareedaakshi = Khanjjanavilochana
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×