Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

നടപ്പാകുക - Nadappaakuka ബിസ്തം - Bistham കൂരുക - Kooruka ക്രമവത് - Kramavathu അമ്ലപത്രകം - Amlapathrakam ഛന്നം - Channam പുഷ്ടന്‍ - Pushdan‍ മുനിവൃത്തി - Munivruththi കമ്പക്കയര്‍ - Kampakkayar‍ അഗ്നിദമനി - Agnidhamani അസമ്മോഹം - Asammoham മൃത്പിണ്ഡബുദ്ധി - Mruthpindabuddhi കര്‍ത്താവ് - Kar‍ththaavu പുണ്യതീര്‍ഥം - Punyatheer‍tham പ്രസാര്യ - Prasaarya ഗംഗാസാഗരം - Gamgaasaagaram കൂട്ടപാഠകം - Koottapaadakam കമ്പിളിനാരങ്ങ - Kampilinaaranga അപ്പാ - Appaa ചിക്കെന - Chikkena അസ്തമയം - Asthamayam നിരുപാധികന്‍ - Nirupaadhikan‍ തോര - Thora കോടന്‍ - Kodan‍ പഞ്ചോപചാരങ്ങള്‍ - Panchopachaarangal‍ തമുക്കം - Thamukkam ഉപയാചിത - Upayaachitha പരിണിനീഷ - Parinineesha സൈരിഭി - Sairibhi ശിക്ഷക - Shikshaka വടി - Vadi വിഷ്ണുഗുപ്തന്‍ - Vishnugupthan‍ ദൂരം - Dhooram ചീറ് - Cheeru പരായുത - Paraayutha ആനക്കൊട്ടില്‍ - Aanakkottil‍ സപ്തദീധിതി - Sapthadheedhithi നായകസഹായി - Naayakasahaayi പ്രലീന - Praleena പരസ്മൈപദി - Parasmaipadhi കല്ലാതവര്‍ - Kallaathavar‍ ക്ഷണപത്രം - Kshanapathram അപ്രകാശ - Aprakaasha ഓച്ചാനം - Ochaanam കീര്‍ത്തന - Keer‍ththana പ്രത്യുക്ത - Prathyuktha നാഡിക - Naadika ന്യക്ഷം - Nyaksham ഗണപതിക്കൊട്ട് - Ganapathikkottu നിര്‍ജലം - Nir‍jalam

Random Words

അവിസ്മരണീയ - Avismaraneeya ചരകം - Charakam തമോപഹന്‍ - Thamopahan‍ മത്ത് - Maththu നാന്മറ - Naanmara ഇറുമ്പ്, ഉറുമ്പ്, എറുമ്പ് - Irumpu, Urumpu, Erumpu വഴക്കാളി - Vazhakkaali നിശോത്സര്‍ഗം - Nishothsar‍gam ചണ്ഡരശ്മി - Chandarashmi ഉന്നിദ്ര - Unnidhra ഉറുത്തുക - Uruththuka ഉദ്ദായം - Uddhaayam ചെരുപ്പടി - Cheruppadi ആതപീയ - Aathapeeya ത്രിഗര്‍ത്തം - Thrigar‍ththam ജോഷിത് - Joshithu കരത്താമര - Karaththaamara ആടുനീര് - Aaduneeru വേണിക - Venika കവാലം - Kavaalam ബാലവ്യജനം - Baalavyajanam ചാണക്കൊല്ലന്‍ - Chaanakkollan‍ കൊറ്റം - Kottam ജലവാദ്യം - Jalavaadhyam വന്ദാരു - Vandhaaru ഉറവന്‍ - Uravan‍ അഭീവര്‍ത്തം - Abheevar‍ththam ചതുരംഗസേന - Chathuramgasena വ്യപാശ്രയം - Vyapaashrayam കൊട്ടിയ - Kottiya കാകിരിപൂക്കിരി - Kaakiripookkiri ചാമീകരീയ - Chaameekareeya നികക്കുക - Nikakkuka പമ്പ് - Pampu ഊരാണി - Ooraani കായ്തുരപ്പന്‍ - Kaaythurappan‍ പഞ്ചകൃഷ്ടികള്‍ - Panchakrushdikal‍ ചൂതുപടം - Choothupadam അനേകാന്തവാദം - Anekaanthavaadham തപ്താംഗാരമുഖം - Thapthaamgaaramukham ഉഗ്രരേതസ്സ് - Ugrarethassu ലുഞ്ചനം - Lunchanam പദം - Padham മുഴയ്ക്കുക - Muzhaykkuka മഹീജ - Maheeja ഭൃതിജീവി - Bhruthijeevi ഊരുന്താര - Oorunthaara നിയോജിത - Niyojitha ദീക്ഷിക്കുക - Dheekshikkuka രിക്തക - Rikthaka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഖഞ്ജ.

Get English Word for ഖഞ്ജ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഖഞ്ജ - Khanjja  :  മുടന്തുള്ള, ഞൊണ്ടിയായ - Mudanthulla, Njondiyaaya
     
     
ഖഞ്ജം - Khanjjam  :  വാതസംബന്ധിയായ ഒരു രോഗം, ഒരു കാലിനു മുടന്തുണ്ടാക്കുന്നത് - Vaathasambandhiyaaya Oru Rogam, Oru Kaalinu Mudanthundaakkunnathu
     
ഖഞ്ജഖേടം, -ഖേലം - Khanjjakhedam, -khelam  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജന - Khanjjana  :  കടുക്, ചെങ്കടുക് - Kaduku, Chenkaduku
     
ഖഞ്ജന - Khanjjana  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  നടക്കാന്‍ പ്രയാസമുള്ള സ്ഥലം - Nadakkaan‍ Prayaasamulla Sthalam
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  കരിങ്കുരുകില്‍. ഖഞ്ജനനേത്രം, -വിലോചനം = കരിങ്കുരുകിലിനെപ്പോലെ ചഞ്ചലമായ നയനം (സൗന്ദര്യസൂചകമായി പ്രയോഗം). ഖഞ്ജനനേത്ര, -വിലോചന = സുന്ദരി - Karinkurukil‍. Khanjjananethram, -vilochanam = Karinkurukilineppole Chanchalamaaya Nayanam (saundharyasoochakamaayi Prayogam). Khanjjananethra, -vilochana = Sundhari
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  കുതിര (കരിങ്കുരികിലിനെപ്പോലെ ചരിക്കുന്നത്) - Kuthira (karinkurikilineppole Charikkunnathu)
     
ഖഞ്ജനകം - Khanjjanakam  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജനരതം - Khanjjanaratham  :  സന്ന്യാസിമാരുടെ രഹസ്യമായ ലൈംഗികവേഴ്ച - Sannyaasimaarude Rahasyamaaya Laimgikavezhcha
     
ഖഞ്ജരീടം, -ടകം - Khanjjareedam, -dakam  :  കരിങ്കുരുകില്‍. ഖഞ്ജരീടാക്ഷി = ഖഞ്ജനവിലോചന - Karinkurukil‍. Khanjjareedaakshi = Khanjjanavilochana
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×