Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പിണ്ഡക്കാരന്‍ - Pindakkaaran‍ ദാവിത - Dhaavitha ചുമട് - Chumadu ഭംഗം - Bhamgam പ്രാസകം - Praasakam ഭിന്നത, -ത്വം - Bhinnatha, -thvam രന്തു - Ranthu ഫക്കീര്‍ - Phakkeer‍ ജീവരക്ഷ - Jeevaraksha ഉഴപ്പൊളി - Uzhappoli ചന്ദ്രാദയം - Chandhraadhayam ഋദ്വേദ - Rudhvedha മറ്റേത് - Mattethu വസുരത്നം - Vasurathnam നിരന്വയന്‍ - Niranvayan‍ ദിവ്യാംബരം - Dhivyaambaram വിഷ്ണുമായ - Vishnumaaya അവപാലിത - Avapaalitha വാഗ - Vaaga സമാഭാഷണം - Samaabhaashanam കരൈയീട് - Karaiyeedu അനാജ്ഞപ്ത - Anaajnjaptha പുള്‍ - Pul‍ ഗതാര്‍ത്തവ - Gathaar‍ththava ചുനയ്ക്കുക - Chunaykkuka പുടിത - Puditha അദൃക്ക് - Adhrukku ഗര്‍വിക്കുക - Gar‍vikkuka പൂജ്യം - Poojyam സദിശ - Sadhisha അപതിക - Apathika ഹംഹോ - Hamho ഇരിക്ക - Irikka ഉര്‍വീധരാസ്ത്രം - Ur‍veedharaasthram എരിയാടി - Eriyaadi ശ്യാവം - Shyaavam താണു - Thaanu പെട - Peda കണ്ടവൃന്താകി - Kandavrunthaaki ധര്‍മസാധന - Dhar‍masaadhana തൂമ്പന്‍ - Thoompan‍ നതോന്നത - Nathonnatha കൊഴഞ്ചാത്തി - Kozhanchaaththi പ്രമകലഹം - Pramakalaham പത്രപാലം - Pathrapaalam മൂടുപടലം - Moodupadalam തനുഭസ്ത്ര - Thanubhasthra വഴിപാട് - Vazhipaadu അംബുജവനി - Ambujavani മാവേലി - Maaveli

Random Words

സൂര്‍ണ - Soor‍na പരിണമിക്കുക - Parinamikkuka ആമോക്ഷണം - Aamokshanam അദംഭ - Adhambha ഭാവിനി - Bhaavini ജവാധിക - Javaadhika പിചണ്ഡിലം - Pichandilam അനത്തുക - Anaththuka അസ്ഥാന(ക)പദം - Asthaana(ka)padham സാത്വികന്‍ - Saathvikan‍ അമരാലയം - Amaraalayam അഭിഡീനം - Abhideenam പ്രത്യുദ്ഗമനീയ - Prathyudhgamaneeya പക്ഷിവാഹനന്‍ - Pakshivaahanan‍ അശ്രുതന്‍ - Ashruthan‍ നിമിത്തഭൂത - Nimiththabhootha ഉഴവുകാരന്‍ - Uzhavukaaran‍ പാര്‍പ്പിടം - Paar‍ppidam സമജ്ഞ - Samajnja ഇടുങ്ങുക - Idunguka ദ്വാദശിക - Dhvaadhashika ആത്മോദയന്‍ - Aathmodhayan‍ അക്ഷത്ര - Akshathra പരം - Param പഞ്ഞറ - Panjara പകയന്‍ - Pakayan‍ പുഷ്പസമയം - Pushpasamayam മുക്തിസാധനം - Mukthisaadhanam അശ്മയോനി - Ashmayoni മാറ്റി - Maatti പരിയട്ടം - Pariyattam തീക്ഷ്ണപത്രം - Theekshnapathram അമര്‍ - Amar‍ പാംശവം, -സവം - Paamshavam, -savam ഇപ്പിപ്പൂട്ടില്‍ - Ippippoottil‍ മന്ത്രവാദ - Manthravaadha അരിക് - Ariku മാര്‍ഗവാസി - Maar‍gavaasi ഏനസ്വത്ത്.-സ്വി - Enasvaththu.-svi ഉത്ഖനനം - Uthkhananam വീങ്ങടി - Veengadi ദ്രഷ്ടാവ് - Dhrashdaavu ദന്തകീലം - Dhanthakeelam ജ്ഞാതകുലീന - Jnjaathakuleena അഗ്രശൂലം - Agrashoolam അപകരുണ - Apakaruna വീട്ടുപേര്‍ - Veettuper‍ കേശഗ്രഹം - Keshagraham ചമയല്‍ - Chamayal‍ വിപലം - Vipalam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഖഞ്ജ.

Get English Word for ഖഞ്ജ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഖഞ്ജ - Khanjja  :  മുടന്തുള്ള, ഞൊണ്ടിയായ - Mudanthulla, Njondiyaaya
     
     
ഖഞ്ജം - Khanjjam  :  വാതസംബന്ധിയായ ഒരു രോഗം, ഒരു കാലിനു മുടന്തുണ്ടാക്കുന്നത് - Vaathasambandhiyaaya Oru Rogam, Oru Kaalinu Mudanthundaakkunnathu
     
ഖഞ്ജഖേടം, -ഖേലം - Khanjjakhedam, -khelam  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജന - Khanjjana  :  കടുക്, ചെങ്കടുക് - Kaduku, Chenkaduku
     
ഖഞ്ജന - Khanjjana  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  നടക്കാന്‍ പ്രയാസമുള്ള സ്ഥലം - Nadakkaan‍ Prayaasamulla Sthalam
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  കരിങ്കുരുകില്‍. ഖഞ്ജനനേത്രം, -വിലോചനം = കരിങ്കുരുകിലിനെപ്പോലെ ചഞ്ചലമായ നയനം (സൗന്ദര്യസൂചകമായി പ്രയോഗം). ഖഞ്ജനനേത്ര, -വിലോചന = സുന്ദരി - Karinkurukil‍. Khanjjananethram, -vilochanam = Karinkurukilineppole Chanchalamaaya Nayanam (saundharyasoochakamaayi Prayogam). Khanjjananethra, -vilochana = Sundhari
     
ഖഞ്ജനം - Khanjjanam  :  കുതിര (കരിങ്കുരികിലിനെപ്പോലെ ചരിക്കുന്നത്) - Kuthira (karinkurikilineppole Charikkunnathu)
     
ഖഞ്ജനകം - Khanjjanakam  :  കരിങ്കുരുകില്‍ - Karinkurukil‍
     
ഖഞ്ജനരതം - Khanjjanaratham  :  സന്ന്യാസിമാരുടെ രഹസ്യമായ ലൈംഗികവേഴ്ച - Sannyaasimaarude Rahasyamaaya Laimgikavezhcha
     
ഖഞ്ജരീടം, -ടകം - Khanjjareedam, -dakam  :  കരിങ്കുരുകില്‍. ഖഞ്ജരീടാക്ഷി = ഖഞ്ജനവിലോചന - Karinkurukil‍. Khanjjareedaakshi = Khanjjanavilochana
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×