Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഗുദം - Gudham സ്യന്ദിത - Syandhitha മുതുമകന്‍ - Muthumakan‍ മുഷ്ടിമധ്യം - Mushdimadhyam ചന്ദ്രാന്വയം - Chandhraanvayam ഖനി - Khani ചെരുവ് - Cheruvu ആയ്യതിര് - Aayyathiru ദൃഷ്ടിപഥം - Dhrushdipatham നുതിക്കുക - Nuthikkuka അവ്രത്യം - Avrathyam തൃപ്പാപ്പൂര്‍സ്വരൂപം - Thruppaappoor‍svaroopam കോര്‍വക്കാരന്‍ - Kor‍vakkaaran‍ ഞെളി - Njeli കാസരഞ്ജനം - Kaasaranjjanam യാമവൃത്തി - Yaamavruththi ഋത - Rutha ഭദ്രന്‍ - Bhadhran‍ ചര്‍ക്കരിതം - Char‍kkaritham ഉപസംയമനം - Upasamyamanam ഹസ്തഘോഷം - Hasthaghosham ഗുണദോഷിക്കുക - Gunadhoshikkuka പഞ്ചജനങ്ങള്‍ - Panchajanangal‍ ഉന്നയന - Unnayana അഷ്ടലക്ഷ്മികള്‍ - Ashdalakshmikal‍ വപന്നം - Vapannam പാഞ്ചനഖ - Paanchanakha കാലവിചാരം - Kaalavichaaram ആസ്ഫോടം - Aasphodam സ്ഥാപകന്‍ - Sthaapakan‍ കൈത്തടി - Kaiththadi ഒപ്പുകാണം - Oppukaanam മഴുവാളി - Mazhuvaali ചൂഡാലന്‍ - Choodaalan‍ ചുറുള് - Churulu കോലകം - Kolakam പിണിപ്പേയ് - Pinippeyu കൊ കൊ - Ko Ko കാണാ - Kaanaa പത്തായക്കാരന്‍ - Paththaayakkaaran‍ കിരം - Kiram അഹരഹര്‍ - Aharahar‍ ശിത - Shitha ഖഡ്ഗധേനു(ക) - Khadgadhenu(ka) ആമര്‍ഷം - Aamar‍sham അള - Ala വിഷവത്ത് - Vishavaththu അകഞ്ചുകിത - Akanchukitha പടപറച്ചില്‍ - Padaparachil‍ കുബേരഗിരി - Kuberagiri

Random Words

മാപ്പ് - Maappu വിമൃശ്യകാരി - Vimrushyakaari പൂപ്പന്തല്‍ - Pooppanthal‍ പൊറ - Pora യാജി - Yaaji വാലിയക്കാരന്‍ - Vaaliyakkaaran‍ ഒറ്റന്‍ - Ottan‍ വര്‍ധാപനം - Var‍dhaapanam നിചോളിത - Nicholitha ധര്‍മോപമ - Dhar‍mopama ശമ്യ - Shamya ദണ്ഡപാശകന്‍ - Dhandapaashakan‍ കയമ്പം - Kayampam തടി - Thadi പരജാതി - Parajaathi അനശ്മിത - Anashmitha അമലാത്മാവ് - Amalaathmaavu ബലീനം - Baleenam ഗുന്മശൂല - Gunmashoola അശിക്ഷിത - Ashikshitha ഗുണോത്കൃഷ്ടത - Gunothkrushdatha തടുക്ക് - Thadukku മറുപഥ്യം - Marupathyam അഞ്ഞനം - Anjanam ഗര്‍ദഭിക - Gar‍dhabhika അസാധക - Asaadhaka ഠാണാവ് - Daanaavu അപടീക്ഷേപം - Apadeekshepam തപോവിഘ്നം - Thapovighnam കാട്ടായം - Kaattaayam ചല്ലം - Challam അഘോര - Aghora പപു - Papu പാലാശം - Paalaasham യൂഷം - Yoosham കാരണപുരുഷന്‍ - Kaaranapurushan‍ അനുമോദം - Anumodham ദ്വിജ - Dhvija അണ്ഡാലു - Andaalu ശിഖന്‍ - Shikhan‍ തുറമുഖം - Thuramukham ആപയിതാ(വ്) - Aapayithaa(vu) ഖഡ്ഗഫലം - Khadgaphalam പറ - Para വൈദ്യശാസ്ത്രശീതക്രിയ - Vaidhyashaasthrasheethakriya അവക്ഷേപം - Avakshepam വിഭാവനം - Vibhaavanam പിരയുക - Pirayuka ഉപവിഷ്ടകം - Upavishdakam ജഗദ്ബലന്‍ - Jagadhbalan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About .

Get English Word for ഗ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
- Ga  :  അക്ഷരമാലയിലെ വ്യഞ്ജനങ്ങളില്‍ മൂന്നാമത്തേത്. കണ്ഠ്യം. "ക" വര്‍ഗത്തിലെ മൃദു, നാദിയായ അല്പപ്രാണം. - Aksharamaalayile Vyanjjanangalil‍ Moonnaamaththethu. Kandyam. "ka" Var‍gaththile Mrudhu, Naadhiyaaya Alpapraanam.
     
     
- Ga  :  വൃത്തശാസ്ത്രത്തില്‍ ദീര്‍ഘാക്ഷരത്തെ (ഗുരുവിനെ) സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചുരുക്കെഴുത്ത് - Vruththashaasthraththil‍ Dheer‍ghaaksharaththe (guruvine) Soochippikkunna Churukkezhuththu
     
- Ga  :  സപ്തസ്വരത്തില്‍ മൂന്നാമത്തേത്, ഗാന്ധാരം - Sapthasvaraththil‍ Moonnaamaththethu, Gaandhaaram
     
- Ga  :  (പദാന്ത്യത്തില്‍) പോകുന്ന, ചലിക്കുന്ന, സഞ്ചരിക്കുന്ന - (padhaanthyaththil‍) Pokunna, Chalikkunna, Sancharikkunna
     
- Ga  :  ഇരിക്കുന്ന, സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന - Irikkunna, Sthithicheyyunna
     
- Ga  :  (പദാന്ത്യത്തില്‍) പാടുന്ന, ഉദാ: സാമഗന്‍ - (padhaanthyaththil‍) Paadunna, Udhaa: Saamagan‍
     
ഗം - Gam  :  ഗാനം, പാട്ട് - Gaanam, Paattu
     
ഗംഗ - Gamga  :  കെങ്ക, ഗങ്കൈ - Kenka, Gankai
     
ഗംഗ - Gamga  :  ഭാരതത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പുണ്യനദി - Bhaarathaththile Oru Pradhaanappetta Punyanadhi
     
ഗംഗ - Gamga  :  ഒരു ദേവി - Oru Dhevi
     
ഗംഗ - Gamga  :  ഒരു സംസ്കൃതവൃത്തം. (പ്ര.) ഗംഗ ഉണര്‍ത്തുക = വെളുപ്പിനു കുളിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സങ്കല്‍പിച്ചിട്ടുള്ള ജലത്തെ ഉണര്‍ത്താനായി മന്ത്രം ജപ്ക്കുക - Oru Samskruthavruththam. (pra.) Gamga Unar‍ththuka = Veluppinu Kulikkunnathinuvendi Urangikkidakkunnathaayi Sankal‍pichittulla Jalaththe Unar‍ththaanaayi Manthram Japkkuka
     
ഗംഗശാല - Gamgashaala  :  കിഴക്കുദിക്ക് - Kizhakkudhikku
     
ഗംഗാംബു - Gamgaambu  :  ഗംഗയിലെ വെള്ളം - Gamgayile Vellam
     
ഗംഗാംബു - Gamgaambu  :  ശുദ്ധമായ മഴവെള്ളം - Shuddhamaaya Mazhavellam
     
ഗംഗാകാമുകന്‍ - Gamgaakaamukan‍  :  ഗംഗയുടെ കാമുകന്‍, ശിവന്‍ - Gamgayude Kaamukan‍, Shivan‍
     
ഗംഗാചൂഡന്‍ - Gamgaachoodan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
ഗംഗാജന്‍ - Gamgaajan‍  :  ഗംഗാദത്തന്‍ - Gamgaadhaththan‍
     
ഗംഗാജന്‍ - Gamgaajan‍  :  സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ - Subrahmanyan‍
     
ഗംഗാതനയന്‍, -തനുജന്‍ - Gamgaathanayan‍, -thanujan‍  :  ഗംഗാദത്തന്‍ - Gamgaadhaththan‍
     
ഗംഗാതനയന്‍, -തനുജന്‍ - Gamgaathanayan‍, -thanujan‍  :  സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ - Subrahmanyan‍
     
ഗംഗാദത്തന്‍ - Gamgaadhaththan‍  :  ശന്തനുമഹാരാജാവിനു ഗംഗാദേവിയിലുണ്ടായ പുത്രന്‍, ഭീഷ്മര്‍ - Shanthanumahaaraajaavinu Gamgaadheviyilundaaya Puthran‍, Bheeshmar‍
     
ഗംഗാദ്വാരം - Gamgaadhvaaram  :  ഹരിദ്വാരം എന്ന പുണ്യസ്ഥലം - Haridhvaaram Enna Punyasthalam
     
ഗംഗാധരം - Gamgaadharam  :  സമുദ്രം - Samudhram
     
ഗംഗാധരന്‍ - Gamgaadharan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
ഗംഗാപുത്രന്‍ - Gamgaaputhran‍  :  ഗംഗാദത്തന്‍ - Gamgaadhaththan‍
     
ഗംഗാപുത്രന്‍ - Gamgaaputhran‍  :  സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ - Subrahmanyan‍
     
ഗംഗാപുത്രന്‍ - Gamgaaputhran‍  :  ഒരു സങ്കരജാതി (ശവം എടുത്തു മാറ്റുന്നത് കുലത്തൊഴില്‍) - Oru Sankarajaathi (shavam Eduththu Maattunnathu Kulaththozhil‍)
     
ഗംഗാപുത്രന്‍ - Gamgaaputhran‍  :  തീര്‍ഥാടകരെ ഗംഗയിലേക്കു നയിക്കുന്ന വഴികാട്ടി - Theer‍thaadakare Gamgayilekku Nayikkunna Vazhikaatti
     
ഗംഗാഭൃത്ത് - Gamgaabhruththu  :  ഗംഗാധരന്‍ - Gamgaadharan‍
     
ഗംഗാഭൃത്ത് - Gamgaabhruththu  :  സമുദ്രം - Samudhram
     
ഗംഗായനി - Gamgaayani  :  ഭീഷ്മര്‍ - Bheeshmar‍
     
ഗംഗായനി - Gamgaayani  :  സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ - Subrahmanyan‍
     
ഗംഗാലാഭം - Gamgaalaabham  :  മരണം - Maranam
     
ഗംഗാവൈണികന്‍ - Gamgaavainikan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
ഗംഗാസാഗരം - Gamgaasaagaram  :  ഗംഗ സമുദ്രവുമായി ചേരുന്ന ഭാഗം - Gamga Samudhravumaayi Cherunna Bhaagam
     
ഗംഗാസുതന്‍ - Gamgaasuthan‍  :  ഗംഗാപുത്രന്‍, ഭീഷ്മര്‍ - Gamgaaputhran‍, Bheeshmar‍
     
ഗംഗാസുതന്‍ - Gamgaasuthan‍  :  സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ - Subrahmanyan‍
     
ഗംഗീഭൂത - Gamgeebhootha  :  ഗംഗയെപ്പോലെ പരിശുദ്ധമായിത്തീര്‍ന്ന - Gamgayeppole Parishuddhamaayiththeer‍nna
     
ഗംഗോത്തരി, ഗംഗോത്രി - Gamgoththari, Gamgothri  :  ഹിമാലയത്തിലെ ഒരു പുണ്യതീര്‍ഥം - Himaalayaththile Oru Punyatheer‍tham
     
ഗംഗോലം - Gamgolam  :  ഒരിനം രത്നം, ഗോമേദകം - Orinam Rathnam, Gomedhakam
     
ഗംഭീര - Gambheera  :  ആഴമുള്ള, താഴ്ചയുള്ള - Aazhamulla, Thaazhchayulla
     
ഗംഭീര - Gambheera  :  മുഴങ്ങുന്ന, ഉച്ചത്തില്‍ ശബ്ദിക്കുന്ന - Muzhangunna, Uchaththil‍ Shabdhikkunna
     
ഗംഭീര - Gambheera  :  മികച്ച - Mikacha
     
ഗംഭീര - Gambheera  :  ഗഹനമായ - Gahanamaaya
     
ഗംഭീര - Gambheera  :  വളരെ ഗൗരവമുള്ള - Valare Gauravamulla
     
ഗംഭീര - Gambheera  :  കഠിനമായ - Kadinamaaya
     
ഗംഭീര - Gambheera  :  മഹത്ത്വമുള്ള - Mahaththvamulla
     
ഗംഭീര - Gambheera  :  വിസ്തരിച്ചുള്ള - Vistharichulla
     
ഗംഭീര - Gambheera  :  ശാന്തമായ - Shaanthamaaya
     
ഗംഭീര - Gambheera  :  ഇടതൂര്‍ന്ന, തിങ്ങിയ - Idathoor‍nna, Thingiya
     
ഗംഭീര - Gambheera  :  ഇക്കിളിന്‍റെ ഭേദങ്ങളില്‍ ഒന്ന് (മുഴക്കമുള്ള ഒരിനം ഇക്കിള്‍) - Ikkilin‍re Bhedhangalil‍ Onnu (muzhakkamulla Orinam Ikkil‍)
     
ഗംഭീര - Gambheera  :  ഒരു നദി - Oru Nadhi
     
ഗംഭീരം - Gambheeram  :  ആഴമേറിയ പ്രദേശം - Aazhameriya Pradhesham
     
ഗംഭീരം - Gambheeram  :  ആഴം, താഴ്ച - Aazham, Thaazhcha
     
ഗംഭീരം - Gambheeram  :  അഗാധജ്ഞാനം - Agaadhajnjaanam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×