Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ശ്രീമാന്‍ - Shreemaan‍ ശുടീരന്‍ - Shudeeran‍ അപ്രതിഷ്ഠ - Aprathishda എങ്ങനെ, എങ്ങെനെ, എങ്ങിനെ - Engane, Engene, Engine കാനനം - Kaananam അഭിധായ - Abhidhaaya അനാദരം - Anaadharam ആധിപത്യം - Aadhipathyam ചോരക്കുഞ്ഞ് - Chorakkunju മുയല്‍ - Muyal‍ ഇക്ഷുചാപന്‍ - Ikshuchaapan‍ നിയമനിര്‍മാണം - Niyamanir‍maanam അഭികന്‍ - Abhikan‍ വിശ്വകം - Vishvakam ചാവുകടല്‍ - Chaavukadal‍ അകൃതവേദി - Akruthavedhi രോഷാന്ധന്‍ - Roshaandhan‍ ഈര്‍ - Eer‍ ജീവിതച്ചെലവ് - Jeevithachelavu നടനായകന്‍ - Nadanaayakan‍ തളിര്‍ - Thalir‍ വനജ - Vanaja വിക്രീണനം - Vikreenanam രോധസ്സ് - Rodhassu ചന്ദ്രമൗലി - Chandhramauli നിഷ്ടാനകം - Nishdaanakam നഞ്ഞു - Nanju വികടന്‍ - Vikadan‍ ആലാപിനി - Aalaapini ഗണ്ഡകി - Gandaki അനുദ്യോഗസ്ഥന്‍ - Anudhyogasthan‍ പരിത്യാജ്യ - Parithyaajya അകൃതധീ - Akruthadhee ഉമ്പം - Umpam ഹോത്രം - Hothram ഥന്‍ - Than‍ പ്രയോജിക - Prayojika രണ്ടാംമുണ്ട് - Randaammundu പുറപ്പൊതുവാള്‍ - Purappothuvaal‍ ഹാരിതം - Haaritham ഞാഞ്ഞൂല്‍പ്പുറ്റ് - Njaanjool‍pputtu ഇഷ്ടമധുക - Ishdamadhuka മീനാക്ഷി - Meenaakshi പശുപാല(ക)ന്‍ - Pashupaala(ka)n‍ തങ്കച്ചി - Thankachi അനഭിവൃദ്ധ - Anabhivruddha ഒരുക്കുക - Orukkuka കാഹളം - Kaahalam അഭിവ്യാപ്തി - Abhivyaapthi കൊളിഞ്ചി - Kolinchi

Random Words

കാള്‍ - Kaal‍ സാമ്പരായ - Saamparaaya അക്ക - Akka കര്‍ക്കരാംഗം - Kar‍kkaraamgam ഗോരാടി(ക) - Goraadi(ka) ഹാലാഹലാശന്‍ - Haalaahalaashan‍ ഭാജിതം - Bhaajitham കുറുപ്പ് - Kuruppu ധീരലളിതന്‍ - Dheeralalithan‍ അംഗാരകചതുര്‍ഥി - Amgaarakachathur‍thi ഉപധാനം - Upadhaanam അനുസാരം - Anusaaram ഗൈരേയം - Gaireyam ഉഴക്കുക - Uzhakkuka വാമന്‍ - Vaaman‍ ശാന്തത - Shaanthatha കുഞ്ചിക - Kunchika ഘനവൃഷ്ടി - Ghanavrushdi അന്വാഖ്യാതസംഭാഷണം - Anvaakhyaathasambhaashanam രസഗര്‍ഭം - Rasagar‍bham യവക്ഷാരം - Yavakshaaram അകര്‍തൃത്വം - Akar‍thruthvam ആനത്തുത്തി - Aanaththuththi അവ്യക്തരാശി - Avyaktharaashi ഏകദാ - Ekadhaa ഫലകേസരം - Phalakesaram അനുമോദനം - Anumodhanam സര്‍വാധികാര്യക്കാര്‍ - Sar‍vaadhikaaryakkaar‍ സ്ഫുടനം - Sphudanam തനുപ്രകാശം - Thanuprakaasham കമലോദരന്‍ - Kamalodharan‍ മൂരല്‍ - Mooral‍ ഉരഗേന്ദ്രന്‍ - Uragendhran‍ അനുഹരണം -ഹാരം - Anuharanam -haaram അതിചരിക്കുക - Athicharikkuka ഫണഭൃത്ത് - Phanabhruththu മാത്രാശനം - Maathraashanam ചപ്രമഞ്ചം - Chapramancham ചട്ടിത്തൊപ്പി - Chattiththoppi ഉഴുനിലം - Uzhunilam അധരവ്യായാമം - Adharavyaayaamam കജ്ജളധ്വജം - Kajjaladhvajam കലഒഅല, കലപില, കലപലെ - Kalaoala, Kalapila, Kalapale തന്ത്രവേദി - Thanthravedhi ഉത്തമസര്‍വനാമം - Uththamasar‍vanaamam മത്തന്‍ - Maththan‍ കുറിയോന്‍ - Kuriyon‍ നിരീക്ഷനം - Nireekshanam ഗുരുപത്രം - Gurupathram രത്നാകരം - Rathnaakaram
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഗണദീക്ഷ.

Get English Word for ഗണദീക്ഷ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഗണദീക്ഷ - Ganadheeksha  :  അനേകം വ്യക്തികള്‍ക്കോ പല സമൂഹങ്ങള്‍ക്കോ പൗരോഹിത്യം വഹിക്കല്‍ - Anekam Vyakthikal‍kko Pala Samoohangal‍kko Paurohithyam Vahikkal‍
     
     
ഗണദീക്ഷ - Ganadheeksha  :  ഗണേശപൂജയിലെ പൗരോഹിത്യം - Ganeshapoojayile Paurohithyam
     
ഗണദീക്ഷി - Ganadheekshi  :  ഗണദീക്ഷയുള്ളവന്‍, പലജാതികള്‍ക്കു പൗരോഹിത്യം വഹിക്കുന്നവന്‍ - Ganadheekshayullavan‍, Palajaathikal‍kku Paurohithyam Vahikkunnavan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×