Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഹസ്തതലം - Hasthathalam ആസാരന്‍ - Aasaaran‍ കണക്കധികാരം - Kanakkadhikaaram ഭണ്ഡി - Bhandi ചട്ടവരിയോല - Chattavariyola രോഹി - Rohi അമ്മുക - Ammuka ഗഞ്ജ - Ganjja നക്ഷത്രമാല - Nakshathramaala കായം - Kaayam കേദാരഖണ്ഡം - Kedhaarakhandam ഉന്മാദകം - Unmaadhakam ഉപദിശം - Upadhisham അനാപ്തന്‍ - Anaapthan‍ ജീവരക്ഷ - Jeevaraksha അനിലാശനന്‍ - Anilaashanan‍ ആഡംബരി - Aadambari പ്രപാടനം - Prapaadanam ധാരാവാഹി - Dhaaraavaahi നിസ്കരിക്കുക - Niskarikkuka ഓച്ചന്‍ - Ochan‍ കാകരുകം - Kaakarukam ജലജം - Jalajam ഉത്പുടകം, ഉല്‍- - Uthpudakam, Ul‍- വഞ്ചിനാട് - Vanchinaadu അരുള്‍ - Arul‍ തീപ്പൊരി - Theeppori ഏത്തക്കോല്‍ - Eththakkol‍ അലര്‍ക്കം - Alar‍kkam ശീഘ്രഗ - Sheeghraga നമ്രത, -ത്വം - Namratha, -thvam അശ്വന്‍ - Ashvan‍ ഭ്രമിത - Bhramitha കള്ളിമുള്ള് - Kallimullu ജാതുഷ - Jaathusha ദേഹക്കൂറ് - Dhehakkooru ഢാണാവ് - Ddaanaavu അത്യുന്നത - Athyunnatha ശിഖണ്ഡികം - Shikhandikam പൂതച്ചെട(യന്‍) - Poothacheda(yan‍) ഉപധ്മാനം - Upadhmaanam ഊളാച്ചി - Oolaachi ഇറവെള്ളര്‍ - Iravellar‍ അനുമാത്രം - Anumaathram സ്വനിക - Svanika പാള് - Paalu സേവ്യമാന - Sevyamaana ഉപചാര്യ - Upachaarya ആടുമാടുകള്‍ - Aadumaadukal‍ അയോഗുഡം - Ayogudam

Random Words

ഊര്‍ധ്വശോധന - Oor‍dhvashodhana സൗരം - Sauram ന്യസ്യ - Nyasya ന്യൂസ്ബുള്ളറ്റിന്‍ - Nyoosbullattin‍ ദൈവാധീന - Dhaivaadheena പ്രബാധനം - Prabaadhanam പ്രലോല - Pralola ചതുരാശ്രമം - Chathuraashramam ജ്യോതിര്‍ലിംഗന്‍ - Jyothir‍limgan‍ വൃഷധ്വജന്‍ - Vrushadhvajan‍ ഭസത്ത് - Bhasaththu പ്രയോഗിക്കുക - Prayogikkuka അനുഗമനം - Anugamanam ഊര്‍ധ്വഗതി - Oor‍dhvagathi ഓണേഴ്സ് - Onezhsu ചുട് - Chudu റഡാര്‍ - Radaar‍ ആണക - Aanaka കന്ദര്‍പ്പലീല - Kandhar‍ppaleela ദോഷശങ്ക - Dhoshashanka മൃഗി - Mrugi അകീര്‍ത്തന - Akeer‍ththana പീതബാലുക - Peethabaaluka ദാ - Dhaa കാലായി - Kaalaayi പൊയ്ക്കാരന്‍ - Poykkaaran‍ പരിഭൂഷണം - Paribhooshanam കള്ളസാക്ഷ്യം - Kallasaakshyam അവരവര്‍ - Avaravar‍ സുസഹ - Susaha അചിത - Achitha പൊതുക്കുക - Pothukkuka ചിമിട്ടല്‍ - Chimittal‍ ഊനിത - Oonitha ഏവലന്‍ - Evalan‍ പ്രതിരവം - Prathiravam വിണ്ടി - Vindi പരുക്കുക - Parukkuka ചെമ്പിറാവള്ളി - Chempiraavalli ദൂരഗത - Dhooragatha ധുര - Dhura രൂപാന്തരണം - Roopaantharanam ഹിരണ്യഗര്‍ഭം - Hiranyagar‍bham സുജാത - Sujaatha പൃഷതം - Prushatham അസ്തസംഖ്യ - Asthasamkhya ഗുരുകാര്യം - Gurukaaryam മുഖക്ഷാളനം - Mukhakshaalanam കാലകേയന്മാര്‍ - Kaalakeyanmaar‍ കാകോളധരന്‍ - Kaakoladharan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഗീത.

Get English Word for ഗീത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഗീത - Geetha  :  ഗാനം ചെയ്യപ്പെട്ട, സംഗീതാത്മകമായി ജപിക്കപ്പെട്ട - Gaanam Cheyyappetta, Samgeethaathmakamaayi Japikkappetta
     
     
ഗീത - Geetha  :  പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട, പറയപ്പെട്ട - Prasthaavikkappetta, Parayappetta
     
ഗീത - Geetha  :  ഭഗവത്ഗീത - Bhagavathgeetha
     
ഗീത - Geetha  :  ഭഗവത്ഗീതാതുല്യമായ സന്മാര്‍ഗോപദേശഗീതങ്ങള്‍. ഉദാ: വിഷ്ണുഗീത - Bhagavathgeethaathulyamaaya Sanmaar‍gopadheshageethangal‍. Udhaa: Vishnugeetha
     
ഗീതം - Geetham  :  ഗാനംചെയ്യപ്പെടുന്നത്, പാടാവുന്നത് (കാവ്യം, ശ്ലോകം മുതലായവ) - Gaanamcheyyappedunnathu, Paadaavunnathu (kaavyam, Shlokam Muthalaayava)
     
ഗീതം - Geetham  :  അഭ്യാസഗാനങ്ങളില്‍പ്പെട്ട ഒരിനം കൃതി - Abhyaasagaanangalil‍ppetta Orinam Kruthi
     
ഗീതം - Geetham  :  കാതിന് ഇമ്പം ന്‍ല്‍കുന്ന നാദം (പക്ഷികളുടെ കൂജനം മുതലായവ) - Kaathinu Impam N‍l‍kunna Naadham (pakshikalude Koojanam Muthalaayava)
     
ഗീതകം - Geethakam  :  പാട്ട് - Paattu
     
ഗീതകം - Geethakam  :  ആംഗലഭാഷയില്‍നിന്നു സ്വീകരിച്ച ഒരു ലഘുകവിതാരൂപം - Aamgalabhaashayil‍ninnu Sveekaricha Oru Laghukavithaaroopam
     
ഗീതകപ്രബന്ധം - Geethakaprabandham  :  ഒരു ഗീതവിശേഷം - Oru Geethavishesham
     
ഗീതഗോവിന്ദം - Geethagovindham  :  ജയദേവരുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഗാനകാവ്യം - Jayadhevarude Prasiddhamaaya Gaanakaavyam
     
ഗീതജ്ഞ - Geethajnja  :  പാട്ടുപാടുന്നതില്‍ സാമര്‍ഥ്യമുള്ള, സംഗീതകലയില്‍ നൈപുണ്യമുള്ള - Paattupaadunnathil‍ Saamar‍thyamulla, Samgeethakalayil‍ Naipunyamulla
     
ഗീതപ്രബന്ധ - Geethaprabandha  :  കാവ്യരൂപങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, ഗാനകാവ്യം, ഉദാ: ഗിരിജാകല്യാണം ഗീത പ്രബന്ധം - Kaavyaroopangalil‍ Onnu, Gaanakaavyam, Udhaa: Girijaakalyaanam Geetha Prabandham
     
ഗീതപ്രബന്ധ - Geethaprabandha  :  ഒരു ഗീതവിശേഷം, നിര്‍വൃത്തപ്രബന്ധത്തിന്‍റെ ഒരു അവാന്തര വിഭാഗം - Oru Geethavishesham, Nir‍vruththaprabandhaththin‍re Oru Avaanthara Vibhaagam
     
ഗീതപ്രിയ - Geethapriya  :  ഗീതത്തില്‍ പ്രീയമുള്ള - Geethaththil‍ Preeyamulla
     
ഗീതപ്രിയന്‍ - Geethapriyan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
ഗീതായനം - Geethaayanam  :  സംഗീതോപകരണം (വീണ, പുല്ലാങ്കുഴല്‍ മുതലായവ) - Samgeethopakaranam (veena, Pullaankuzhal‍ Muthalaayava)
     
ഗീതി - Geethi  :  ഗീതം - Geetham
     
ഗീതി - Geethi  :  ഒരു മാത്രാവൃത്തം - Oru Maathraavruththam
     
ഗീതിക - Geethika  :  ഹ്രസ്വഗീതം - Hrasvageetham
     
ഗീതിരൂപകം - Geethiroopakam  :  ഗദ്യം കുറവും പദ്യം കൂടുതലുമായ ഒരുതരം രൂപകം, ഗാനനാടകം - Gadhyam Kuravum Padhyam Kooduthalumaaya Orutharam Roopakam, Gaananaadakam
     
ഗീത്യംഗം - Geethyamgam  :  പൂജയ്ക്കുശേഷം ദേവന് അര്‍പ്പിക്കുന്ന കലാപരമായ ഉപചാരം (പാട്ട്, കൊട്ട്, നൃത്തം മുതലായവ) - Poojaykkushesham Dhevanu Ar‍ppikkunna Kalaaparamaaya Upachaaram (paattu, Kottu, Nruththam Muthalaayava)
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×