Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

നിര്‍വാചകന്‍ - Nir‍vaachakan‍ വ്യപഗമം - Vyapagamam ഗൗതമന്‍ - Gauthaman‍ വടു - Vadu ഊര്‍മി - Oor‍mi ഉരുണ്ട - Urunda ധനലാഭം - Dhanalaabham രാജാംശം - Raajaamsham പലിഘം - Paligham വശീകരിക്കുക - Vasheekarikkuka യാതാപയാതം - Yaathaapayaatham പിക്കം - Pikkam സംസ്ഥാപിത - Samsthaapitha കാല്‍ത്തള - Kaal‍ththala ഏറുകണ്ണ് - Erukannu രോഡ - Roda പഴുക്ക - Pazhukka ബോധ്യപ്പെടുക - Bodhyappeduka തെറ്റിദ്ധാരണ - Thettiddhaarana കകുഭ - Kakubha കന്ദാഡ്യം - Kandhaadyam ആയാചിത - Aayaachitha നിട്ടെന - Nittena ഗതചേതന - Gathachethana ഉജ്ജട - Ujjada കങ്കണരേഖ - Kankanarekha ചേണാര്‍ന്ന - Chenaar‍nna പരിദരം - Paridharam ഗര്‍ത്തം - Gar‍ththam അഭിഹനനം - Abhihananam വദിക്കുക - Vadhikkuka ചന്ദ്രന്‍ - Chandhran‍ അഭ്യര്‍ച്യമാന - Abhyar‍chyamaana ജൈത്രം - Jaithram രസാതലം - Rasaathalam മുളമ്പാട - Mulampaada ചിറാലിക്കുക - Chiraalikkuka ചതുഷ്കോണം - Chathushkonam വീതി - Veethi വാഴയ്ക്ക - Vaazhaykka ചാട്ടക്കയറ് - Chaattakkayaru ശബ്ദബോധം - Shabdhabodham ഒളിമ്പിക്കളികള്‍ - Olimpikkalikal‍ അമാന്തം - Amaantham ജനസമ്മതി - Janasammathi കരവിത്ത് - Karaviththu കോച്ചാട്ട, കോഞ്ഞാട്ട - Kochaatta, Konjaatta മുദ്രിക - Mudhrika സുപ്തജനം - Supthajanam കരുശകം - Karushakam

Random Words

പാത്തിക്കോരിക - Paaththikkorika ദ്വിവിധ - Dhvividha അങ്ക്യ - Ankya കുന്തളി - Kunthali മന്ദോച്ചം - Mandhocham പത്രകാരന്‍ - Pathrakaaran‍ തലപ്പ് - Thalappu സന്ത്യജ്യ - Santhyajya ചറുക്കുക - Charukkuka കയറ്റുവല - Kayattuvala സുമന്‍ - Suman‍ മിസ്റ്റിക് - Misttiku കറുക്കുക - Karukkuka ദേഹ(ദ)ണ്ഡം - Dheha(dha)ndam ബായി - Baayi ഖജപം - Khajapam പ്രക്രമണം - Prakramanam എടനാട് - Edanaadu പത്മസ്നുഷ - Pathmasnusha അഗമം - Agamam പരിച്ഛേദം - Parichchedham ചികിന - Chikina ആലോചക - Aalochaka നീതിനിപുണ - Neethinipuna ഉപജ - Upaja അഗ്നിസാക്ഷിണി - Agnisaakshini നാന്ദീപടം - Naandheepadam നിക്ത - Niktha അറം - Aram ശല്ലകീദ്രവം - Shallakeedhravam തരുണദധി - Tharunadhadhi നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി - Naattakkurinji കേലികോശന്‍, -കോഷന്‍ - Kelikoshan‍, -koshan‍ പറക്കുടി - Parakkudi നഞ്ചന്‍ - Nanchan‍ ഉരക്കടലാസ്സ് - Urakkadalaassu ആകൃതിപ്പെടുക - Aakruthippeduka പിണക്കുക - Pinakkuka അഭിമര്‍ശക, -ഷക - Abhimar‍shaka, -shaka പട്ടികയാണി - Pattikayaani അമര്‍ച്ചക്കൊടി - Amar‍chakkodi കമനീയം - Kamaneeyam തേപ്പ് - Theppu കച്ചേരിനമ്പി - Kacherinampi താഴിക - Thaazhika സന്ധ്യാംശു - Sandhyaamshu ഓട് - Odu ബ്രഹ്മജ്ഞാനി - Brahmajnjaani പ്രാഗ്ജ്യോതിഷം - Praagjyothisham നിഗ്രഹന്‍ - Nigrahan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഗീത.

Get English Word for ഗീത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഗീത - Geetha  :  ഗാനം ചെയ്യപ്പെട്ട, സംഗീതാത്മകമായി ജപിക്കപ്പെട്ട - Gaanam Cheyyappetta, Samgeethaathmakamaayi Japikkappetta
     
     
ഗീത - Geetha  :  പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട, പറയപ്പെട്ട - Prasthaavikkappetta, Parayappetta
     
ഗീത - Geetha  :  ഭഗവത്ഗീത - Bhagavathgeetha
     
ഗീത - Geetha  :  ഭഗവത്ഗീതാതുല്യമായ സന്മാര്‍ഗോപദേശഗീതങ്ങള്‍. ഉദാ: വിഷ്ണുഗീത - Bhagavathgeethaathulyamaaya Sanmaar‍gopadheshageethangal‍. Udhaa: Vishnugeetha
     
ഗീതം - Geetham  :  ഗാനംചെയ്യപ്പെടുന്നത്, പാടാവുന്നത് (കാവ്യം, ശ്ലോകം മുതലായവ) - Gaanamcheyyappedunnathu, Paadaavunnathu (kaavyam, Shlokam Muthalaayava)
     
ഗീതം - Geetham  :  അഭ്യാസഗാനങ്ങളില്‍പ്പെട്ട ഒരിനം കൃതി - Abhyaasagaanangalil‍ppetta Orinam Kruthi
     
ഗീതം - Geetham  :  കാതിന് ഇമ്പം ന്‍ല്‍കുന്ന നാദം (പക്ഷികളുടെ കൂജനം മുതലായവ) - Kaathinu Impam N‍l‍kunna Naadham (pakshikalude Koojanam Muthalaayava)
     
ഗീതകം - Geethakam  :  പാട്ട് - Paattu
     
ഗീതകം - Geethakam  :  ആംഗലഭാഷയില്‍നിന്നു സ്വീകരിച്ച ഒരു ലഘുകവിതാരൂപം - Aamgalabhaashayil‍ninnu Sveekaricha Oru Laghukavithaaroopam
     
ഗീതകപ്രബന്ധം - Geethakaprabandham  :  ഒരു ഗീതവിശേഷം - Oru Geethavishesham
     
ഗീതഗോവിന്ദം - Geethagovindham  :  ജയദേവരുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഗാനകാവ്യം - Jayadhevarude Prasiddhamaaya Gaanakaavyam
     
ഗീതജ്ഞ - Geethajnja  :  പാട്ടുപാടുന്നതില്‍ സാമര്‍ഥ്യമുള്ള, സംഗീതകലയില്‍ നൈപുണ്യമുള്ള - Paattupaadunnathil‍ Saamar‍thyamulla, Samgeethakalayil‍ Naipunyamulla
     
ഗീതപ്രബന്ധ - Geethaprabandha  :  കാവ്യരൂപങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, ഗാനകാവ്യം, ഉദാ: ഗിരിജാകല്യാണം ഗീത പ്രബന്ധം - Kaavyaroopangalil‍ Onnu, Gaanakaavyam, Udhaa: Girijaakalyaanam Geetha Prabandham
     
ഗീതപ്രബന്ധ - Geethaprabandha  :  ഒരു ഗീതവിശേഷം, നിര്‍വൃത്തപ്രബന്ധത്തിന്‍റെ ഒരു അവാന്തര വിഭാഗം - Oru Geethavishesham, Nir‍vruththaprabandhaththin‍re Oru Avaanthara Vibhaagam
     
ഗീതപ്രിയ - Geethapriya  :  ഗീതത്തില്‍ പ്രീയമുള്ള - Geethaththil‍ Preeyamulla
     
ഗീതപ്രിയന്‍ - Geethapriyan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
ഗീതായനം - Geethaayanam  :  സംഗീതോപകരണം (വീണ, പുല്ലാങ്കുഴല്‍ മുതലായവ) - Samgeethopakaranam (veena, Pullaankuzhal‍ Muthalaayava)
     
ഗീതി - Geethi  :  ഗീതം - Geetham
     
ഗീതി - Geethi  :  ഒരു മാത്രാവൃത്തം - Oru Maathraavruththam
     
ഗീതിക - Geethika  :  ഹ്രസ്വഗീതം - Hrasvageetham
     
ഗീതിരൂപകം - Geethiroopakam  :  ഗദ്യം കുറവും പദ്യം കൂടുതലുമായ ഒരുതരം രൂപകം, ഗാനനാടകം - Gadhyam Kuravum Padhyam Kooduthalumaaya Orutharam Roopakam, Gaananaadakam
     
ഗീത്യംഗം - Geethyamgam  :  പൂജയ്ക്കുശേഷം ദേവന് അര്‍പ്പിക്കുന്ന കലാപരമായ ഉപചാരം (പാട്ട്, കൊട്ട്, നൃത്തം മുതലായവ) - Poojaykkushesham Dhevanu Ar‍ppikkunna Kalaaparamaaya Upachaaram (paattu, Kottu, Nruththam Muthalaayava)
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×