Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ജനിത്രര്‍ - Janithrar‍ കാഷ്ഠ - Kaashda സൗരാജ്യം - Sauraajyam അഞ്ജലിമുദ്ര - Anjjalimudhra ചുളുങ്ങുക - Chulunguka പൂരവേല - Pooravela മുന്നിലാവ് - Munnilaavu ചര്‍വ്യ - Char‍vya കരുവാന്‍, -മാന്‍ - Karuvaan‍, -maan‍ മുന്തിയ - Munthiya തൊപ്പി - Thoppi മറുപണയം - Marupanayam അനുപൂരക - Anupooraka വിസൃഷ്ട - Visrushda കന്നിക - Kannika ഉപനുത - Upanutha വാസനപ്പൊടി - Vaasanappodi ചീ - Chee മൗത - Mautha കൃഷിക്കാരന്‍, -കാറന്‍ - Krushikkaaran‍, -kaaran‍ തിളങ്ങുക - Thilanguka ന്യഞ്ജലിക - Nyanjjalika ആദേയ - Aadheya ഹരകന്‍ - Harakan‍ അത്ഭുതം, അദ്-അല്‍- - Athbhutham, Adh-al‍- ഒളിശയനം - Olishayanam നിറയ്ക്കുക - Niraykkuka ഉരുണി - Uruni വങ്ങുക - Vanguka മര്‍മവൈദ്യന്‍ - Mar‍mavaidhyan‍ പ്രകര്‍ഷിതം - Prakar‍shitham സൂചിക്കൈ - Soochikkai തുംഗദ്രുമം - Thumgadhrumam അതിസക്ത - Athisaktha ത്രിമണി - Thrimani അദ്രികുക്ഷി - Adhrikukshi അഴകുക - Azhakuka ധൃക്ക് - Dhrukku കുന്ദകരന്‍ - Kundhakaran‍ ഗ്രന്ഥിപാശം - Granthipaasham ജീന്‍ - Jeen‍ കതം - Katham നേയാര്‍ഥം - Neyaar‍tham അമൃതസോദരം - Amruthasodharam അമാനി - Amaani വേദവിഹിത - Vedhavihitha ഗുരുതല്‍പഗന്‍ - Guruthal‍pagan‍ ഇയ്യുള്ളവന്‍, ഇയ്യുള്ളോന്‍ - Iyyullavan‍, Iyyullon‍ ആനക്കുറ്റി - Aanakkutti ഉച്ഛേദം - Uchchedham

Random Words

വാതരുഷം - Vaatharusham ജഗന്നാഥം - Jagannaatham കല്ലൂര്‍ക്കാടന്‍ - Kalloor‍kkaadan‍ അഭിശപനം - Abhishapanam എന്നെന്നേക്കും - Ennennekkum ഗിരിജാതേജസ്സ് - Girijaathejassu ക്രമസ്വരം - Kramasvaram പരിഭ്രമിക്കുക - Paribhramikkuka അനിയായം - Aniyaayam കൃത്സ്നം - Kruthsnam അക്രാധനന്‍ - Akraadhanan‍ ഉക്തപ്രത്യുക്തം - Ukthaprathyuktham എരികണ്ണ് - Erikannu ചരിനിലം - Charinilam അജപഥം - Ajapatham ചിങ്കത്താന്‍ - Chinkaththaan‍ അളവുചങ്ങല - Alavuchangala ഗര്‍ഭിണി - Gar‍bhini കൃശമധ്യ - Krushamadhya പറവാശി - Paravaashi ആഗ്രയണം - Aagrayanam താരാവര്‍ഷം - Thaaraavar‍sham അഭികല്പം - Abhikalpam മധ്യദേശം - Madhyadhesham കാട്ടുകള്ളന്‍ - Kaattukallan‍ ചിള്ളുക - Chilluka സമാഹ്വ - Samaahva നാരകീടന്‍ - Naarakeedan‍ തെളിതാര - Thelithaara മുക്താകലാപം - Mukthaakalaapam കൊല - Kola പീഞ്ഞ - Peenja അനശ്വ - Anashva ധൂമദണ്ഡം - Dhoomadhandam അനാത്മ്യം - Anaathmyam ജായി - Jaayi ഖരാശ്വ - Kharaashva ഹുതഭുക്ക് - Huthabhukku കൊച്ചി - Kochi യഷ്ടിമധുകം - Yashdimadhukam ദസ്രം - Dhasram കോട്ടാന്‍ - Kottaan‍ കാസാരം - Kaasaaram കണ്ടകാഗാരം - Kandakaagaaram ചടുലാക്ഷ - Chadulaaksha പൂയാരി - Pooyaari ഗൃഹദീപ്തി - Gruhadheepthi ഊര്‍ധ്വഗമ(ന)ം - Oor‍dhvagama(na)m കിളര്‍ക്കുക - Kilar‍kkuka ജയം - Jayam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഗീത.

Get English Word for ഗീത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഗീത - Geetha  :  ഗാനം ചെയ്യപ്പെട്ട, സംഗീതാത്മകമായി ജപിക്കപ്പെട്ട - Gaanam Cheyyappetta, Samgeethaathmakamaayi Japikkappetta
     
     
ഗീത - Geetha  :  പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട, പറയപ്പെട്ട - Prasthaavikkappetta, Parayappetta
     
ഗീത - Geetha  :  ഭഗവത്ഗീത - Bhagavathgeetha
     
ഗീത - Geetha  :  ഭഗവത്ഗീതാതുല്യമായ സന്മാര്‍ഗോപദേശഗീതങ്ങള്‍. ഉദാ: വിഷ്ണുഗീത - Bhagavathgeethaathulyamaaya Sanmaar‍gopadheshageethangal‍. Udhaa: Vishnugeetha
     
ഗീതം - Geetham  :  ഗാനംചെയ്യപ്പെടുന്നത്, പാടാവുന്നത് (കാവ്യം, ശ്ലോകം മുതലായവ) - Gaanamcheyyappedunnathu, Paadaavunnathu (kaavyam, Shlokam Muthalaayava)
     
ഗീതം - Geetham  :  അഭ്യാസഗാനങ്ങളില്‍പ്പെട്ട ഒരിനം കൃതി - Abhyaasagaanangalil‍ppetta Orinam Kruthi
     
ഗീതം - Geetham  :  കാതിന് ഇമ്പം ന്‍ല്‍കുന്ന നാദം (പക്ഷികളുടെ കൂജനം മുതലായവ) - Kaathinu Impam N‍l‍kunna Naadham (pakshikalude Koojanam Muthalaayava)
     
ഗീതകം - Geethakam  :  പാട്ട് - Paattu
     
ഗീതകം - Geethakam  :  ആംഗലഭാഷയില്‍നിന്നു സ്വീകരിച്ച ഒരു ലഘുകവിതാരൂപം - Aamgalabhaashayil‍ninnu Sveekaricha Oru Laghukavithaaroopam
     
ഗീതകപ്രബന്ധം - Geethakaprabandham  :  ഒരു ഗീതവിശേഷം - Oru Geethavishesham
     
ഗീതഗോവിന്ദം - Geethagovindham  :  ജയദേവരുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഗാനകാവ്യം - Jayadhevarude Prasiddhamaaya Gaanakaavyam
     
ഗീതജ്ഞ - Geethajnja  :  പാട്ടുപാടുന്നതില്‍ സാമര്‍ഥ്യമുള്ള, സംഗീതകലയില്‍ നൈപുണ്യമുള്ള - Paattupaadunnathil‍ Saamar‍thyamulla, Samgeethakalayil‍ Naipunyamulla
     
ഗീതപ്രബന്ധ - Geethaprabandha  :  കാവ്യരൂപങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, ഗാനകാവ്യം, ഉദാ: ഗിരിജാകല്യാണം ഗീത പ്രബന്ധം - Kaavyaroopangalil‍ Onnu, Gaanakaavyam, Udhaa: Girijaakalyaanam Geetha Prabandham
     
ഗീതപ്രബന്ധ - Geethaprabandha  :  ഒരു ഗീതവിശേഷം, നിര്‍വൃത്തപ്രബന്ധത്തിന്‍റെ ഒരു അവാന്തര വിഭാഗം - Oru Geethavishesham, Nir‍vruththaprabandhaththin‍re Oru Avaanthara Vibhaagam
     
ഗീതപ്രിയ - Geethapriya  :  ഗീതത്തില്‍ പ്രീയമുള്ള - Geethaththil‍ Preeyamulla
     
ഗീതപ്രിയന്‍ - Geethapriyan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
ഗീതായനം - Geethaayanam  :  സംഗീതോപകരണം (വീണ, പുല്ലാങ്കുഴല്‍ മുതലായവ) - Samgeethopakaranam (veena, Pullaankuzhal‍ Muthalaayava)
     
ഗീതി - Geethi  :  ഗീതം - Geetham
     
ഗീതി - Geethi  :  ഒരു മാത്രാവൃത്തം - Oru Maathraavruththam
     
ഗീതിക - Geethika  :  ഹ്രസ്വഗീതം - Hrasvageetham
     
ഗീതിരൂപകം - Geethiroopakam  :  ഗദ്യം കുറവും പദ്യം കൂടുതലുമായ ഒരുതരം രൂപകം, ഗാനനാടകം - Gadhyam Kuravum Padhyam Kooduthalumaaya Orutharam Roopakam, Gaananaadakam
     
ഗീത്യംഗം - Geethyamgam  :  പൂജയ്ക്കുശേഷം ദേവന് അര്‍പ്പിക്കുന്ന കലാപരമായ ഉപചാരം (പാട്ട്, കൊട്ട്, നൃത്തം മുതലായവ) - Poojaykkushesham Dhevanu Ar‍ppikkunna Kalaaparamaaya Upachaaram (paattu, Kottu, Nruththam Muthalaayava)
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×