Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ദാക്ഷായണ്യന്‍ - Dhaakshaayanyan‍ സമജ്യ - Samajya വെള്ളിപ്പക്ഷി - Vellippakshi കാനക്കുറിഞ്ഞി - Kaanakkurinji ഉച്ഛിഷ്ടമോദനം - Uchchishdamodhanam ദാസലേഖ്യം - Dhaasalekhyam ധനാര്‍ച്ചിത - Dhanaar‍chitha അസ്രപ - Asrapa ഗ്രഹിതുകാമ - Grahithukaama കുടിവാങ്ങുക - Kudivaanguka മിലിന്ദ(ക)ം - Milindha(ka)m സഞ്ചാരിക - Sanchaarika ഉണങ് - Unangu അഹല്യാനന്ദനന്‍ - Ahalyaanandhanan‍ സ്വാത്മവരപ്രദന്‍ - Svaathmavarapradhan‍ കാവ്യകം - Kaavyakam മണിവാ(യ്) - Manivaa(yu) വിളയുപ്പ് - Vilayuppu ഖനി - Khani ശൗടീര - Shaudeera നേതൃമ്മന്യന്‍ - Nethrummanyan‍ അഥര്‍വാധിപന്‍ - Athar‍vaadhipan‍ പടിമ - Padima തേവ - Theva സ്വാര്‍ഥ്യം - Svaar‍thyam യദുഷ്പതി - Yadhushpathi കീഴാധാരം - Keezhaadhaaram ബുധനാഴ്ച - Budhanaazhcha ബ്രാഹ്മണി - Braahmani ധന്വന്തരീയ - Dhanvanthareeya ആറ്റ - Aatta എറക്കാല്‍ - Erakkaal‍ അംബുകൃതം - Ambukrutham ഘണ്ടാപുഷ്പം - Ghandaapushpam മുത്തുക - Muththuka ടക്കം - Dakkam അസന്തുഷ്ടി - Asanthushdi പുണ്യം - Punyam അവതാരം - Avathaaram ഇരുത്ത് - Iruththu ആത്മാധാതാ(വ്) - Aathmaadhaathaa(vu) ചാതുര്യം - Chaathuryam കച്ചാന്‍ - Kachaan‍ സോഷ്മ - Soshma വ്യപോഹം - Vyapoham കാഹളം - Kaahalam പരിധായകം - Paridhaayakam താലവനം - Thaalavanam ചെവിയിലോത്ത് - Cheviyiloththu അപക്ഷയം - Apakshayam

Random Words

വടുകന്‍ - Vadukan‍ സ്വാമിനി - Svaamini തപുഷി - Thapushi കല്ലന്തുമ്പി - Kallanthumpi പ്രാംണി - Praamni ധമ്മകന്‍ - Dhammakan‍ അമിത് - Amithu അപ്രതിരവ - Aprathirava ബൃഹത്ത് - Bruhaththu കപോതവ്രതന്‍ - Kapothavrathan‍ ലാളനീയ - Laalaneeya രവിനാമകം - Ravinaamakam വിജയകുഞ്ജരം - Vijayakunjjaram പലലാശി - Palalaashi ഒട്ട് - Ottu നീല - Neela ആനുവേശ്യ - Aanuveshya അങ്കയന്ത്രം - Ankayanthram ഈശ - Eesha അത്ഭുതശാന്തി - Athbhuthashaanthi പണ്ടി - Pandi കാര്‍ത്താന്തികന്‍ - Kaar‍ththaanthikan‍ ചുവത്തുക - Chuvaththuka ഹല്ലേലൂയ - Hallelooya ഉഷതി - Ushathi ഗഭീര - Gabheera ചേതകി - Chethaki സദ്ഗതി - Sadhgathi ദ്വാദശകം - Dhvaadhashakam അവലിപ്ത - Avaliptha വെരു - Veru ഉള്ളി - Ulli അനിമിഷം - Animisham ചിക്കണ - Chikkana ഗവിനി - Gavini പരിലസിക്കുക - Parilasikkuka കപാലാസ്ഥി - Kapaalaasthi അപഹനിക്കുക - Apahanikkuka കോടിസൂത്രം - Kodisoothram ഹാര്‍മോണിയം - Haar‍moniyam നീരാണി - Neeraani നരനായകന്‍ - Naranaayakan‍ മിത്രാപായം - Mithraapaayam കന്നിക്കാരന്‍ - Kannikkaaran‍ അടിക്കല്ല് - Adikkallu മതിമത്ത് - Mathimaththu മിട്ടില്‍ - Mittil‍ ശിഖിവാഹനന്‍ - Shikhivaahanan‍ അടവുകാരന്‍ - Adavukaaran‍ ഏഷ്യത് - Eshyathu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഗോപ.

Get English Word for ഗോപ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഗോപ - Gopa  :  പശുക്കളെ രക്ഷിക്കുന്ന - Pashukkale Rakshikkunna
     
     
ഗോപ - Gopa  :  ഇടയനെ സംബന്ധിച്ച - Idayane Sambandhicha
     
ഗോപ - Gopa  :  ഗോപസ്‌ത്രീ - Gopasthree
     
ഗോപ - Gopa  :  വെളുത്ത നറുനീണ്ടി - Veluththa Naruneendi
     
ഗോപക - Gopaka  :  പശുവിനെ രക്ഷിക്കുന്ന - Pashuvine Rakshikkunna
     
ഗോപക - Gopaka  :  ഒളിക്കുന്ന - Olikkunna
     
ഗോപകന്‍ - Gopakan‍  :  ഗ്രാമാധിപതി - Graamaadhipathi
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  കാള - Kaala
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ഇടയന്‍ - Idayan‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ - Shreekrushnan‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ഇന്ദ്രന്‍ - Indhran‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  രാജാവ് - Raajaavu
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ചന്ദ്രന്‍ - Chandhran‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  വരുണന്‍ - Varunan‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  കന്നുകാലികളുടെ ഉടമസ്ഥന്‍ - Kannukaalikalude Udamasthan‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  പ്രമാണി - Pramaani
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ശിബിയുടെ പുത്ര - Shibiyude Puthra
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ഒരു ദേവഗന്ധര്‍വന്‍ - Oru Dhevagandhar‍van‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ഒരു ഔഷധച്ചെടി - Oru Aushadhachedi
     
ഗോപഥബ്രാഹ്മണം - Gopathabraahmanam  :  അഥര്‍വ വേദത്തിലുള്‍പ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഹ്മണം - Athar‍va Vedhaththilul‍ppetta Oru Braahmanam
     
ഗോപന - Gopana  :  രക്ഷണം - Rakshanam
     
ഗോപന - Gopana  :  ശോഭ - Shobha
     
ഗോപനം - Gopanam  :  രക്ഷണം - Rakshanam
     
ഗോപനം - Gopanam  :  മറച്ചുവയ്ക്കല്‍ - Marachuvaykkal‍
     
ഗോപനം - Gopanam  :  ഉത്കണ്ഠ - Uthkanda
     
ഗോപനം - Gopanam  :  പ്രകാശം - Prakaasham
     
ഗോപനം - Gopanam  :  ഭയം - Bhayam
     
ഗോപനം - Gopanam  :  അസൂയ - Asooya
     
ഗോപനം - Gopanam  :  തിടുക്കം - Thidukkam
     
ഗോപനം - Gopanam  :  ഒരു മരം - Oru Maram
     
ഗോപനം - Gopanam  :  പച്ചില - Pachila
     
ഗോപനീയ - Gopaneeya  :  മറച്ചുവയ്ക്കത്തക്ക, ഒളിച്ചുവയ്ക്കേണ്ട - Marachuvaykkaththakka, Olichuvaykkenda
     
ഗോപന്‍ - Gopan‍  :  ഇടയന്‍ - Idayan‍
     
ഗോപന്‍ - Gopan‍  :  കറവക്കാരന്‍ - Karavakkaaran‍
     
ഗോപന്‍ - Gopan‍  :  ഗ്രാമാധിപതി - Graamaadhipathi
     
ഗോപന്‍ - Gopan‍  :  രാജാവ് - Raajaavu
     
ഗോപന്‍ - Gopan‍  :  ഒരു ഗന്ധര്‍വന്‍ - Oru Gandhar‍van‍
     
ഗോപന്‍ - Gopan‍  :  രക്ഷിതാവ് - Rakshithaavu
     
ഗോപന്‍ - Gopan‍  :  ഗ്രാമത്തലവന്‍ - Graamaththalavan‍
     
ഗോപവധു - Gopavadhu  :  ഗോപസ്‌ത്രീ - Gopasthree
     
ഗോപവധു - Gopavadhu  :  കറുത്ത നറുനീണ്ടി - Karuththa Naruneendi
     
ഗോപവാടം - Gopavaadam  :  ഇടയഗ്രാമം - Idayagraamam
     
ഗോപാംഗന - Gopaamgana  :  ഇടയസ്‌ത്രീ - Idayasthree
     
ഗോപാംഗന - Gopaamgana  :  വെളുത്ത നറുനീണ്ടി - Veluththa Naruneendi
     
ഗോപാധ്യക്ഷന്‍ - Gopaadhyakshan‍  :  ഇടയന്മാരുടെ മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്നവന്‍ - Idayanmaarude Mel‍nottam Vahikkunnavan‍
     
ഗോപാനം - Gopaanam  :  സൂര്യകിരണങ്ങളേറ്റുള്ള ശോഷണം - Sooryakiranangalettulla Shoshanam
     
ഗോപായക - Gopaayaka  :  രക്ഷിക്കുന്ന, കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന - Rakshikkunna, Kaaththusookshikkunna
     
ഗോപായനം - Gopaayanam  :  രക്ഷണം, പാലനം - Rakshanam, Paalanam
     
ഗോപായിത - Gopaayitha  :  ഒളിക്കപ്പെട്ട, സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട - Olikkappetta, Sookshikkappetta
     
ഗോപാലകന്‍ - Gopaalakan‍  :  ഗോപാലന്‍ - Gopaalan‍
     
ഗോപാലതപനം - Gopaalathapanam  :  നൂറ്റെട്ട് ഉപനിഷത്തുക്കളിലൊന്ന് - Noottettu Upanishaththukkalilonnu
     
ഗോപാലധാനി - Gopaaladhaani  :  പശുത്തൊഴുത്ത് - Pashuththozhuththu
     
ഗോപാലന്‍ - Gopaalan‍  :  ഇടയന്‍ - Idayan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×