Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പാലക്കാമോതിരം - Paalakkaamothiram ഹീഹീ - Heehee കരന്ധയ - Karandhaya പീവര - Peevara ഔത്പാദ - Authpaadha എവുറായ - Evuraaya കയ്പീത്ത്, കൈപ്പിയത്ത്, കൈപ്യത്ത് - Kaypeeththu, Kaippiyaththu, Kaipyaththu ചെകിടത്തം - Chekidaththam ചില്ലാട്ടം - Chillaattam ചെയ്വനക്കാരന്‍ - Cheyvanakkaaran‍ ആകര്‍ഷണീയ - Aakar‍shaneeya അശ്രുതിധര - Ashruthidhara കങ്കണി(ക) - Kankani(ka) രാജത - Raajatha ആഭീരി - Aabheeri സ്ഫാരം - Sphaaram അഗരപ്പറ്റ് - Agarappattu ഗന്ധാംഭസ്സ് - Gandhaambhassu ഒക്കല്‍ - Okkal‍ പ്രത്യാഖ്യാത - Prathyaakhyaatha ഭൂതചാരി - Bhoothachaari പദപാഠം - Padhapaadam യമവാഹനം - Yamavaahanam കളിനിലം - Kalinilam ഇതരേതരം - Itharetharam അകുപ്യകം - Akupyakam തടിപ്പ് - Thadippu കോന്തല - Konthala തിരുവട്ടപ്പയന്‍ - Thiruvattappayan‍ കൊടി - Kodi പള്ളിയോടം - Palliyodam വാചസാമ്പതി - Vaachasaampathi ഉന്നുക - Unnuka വീളുക - Veeluka ദൃഷ്ട - Dhrushda അനസൂയ - Anasooya പിച്ചി - Pichi തളപ്പ് - Thalappu സവിത്രി - Savithri ധര്‍മപുത്രന്‍ - Dhar‍maputhran‍ അയാത - Ayaatha അപവീത - Apaveetha ആതിരേക്യം - Aathirekyam ഗ്രാഫൈറ്റ് - Graaphaittu ഉത്താനബുദ്ധി - Uththaanabuddhi ദുഷി - Dhushi തര്‍ക്കുത്തരം - Thar‍kkuththaram കുലക്കുരുന്ന് - Kulakkurunnu ചക്രഭ്രമരി - Chakrabhramari ചിളോകം - Chilokam

Random Words

നീലോപലം - Neelopalam കരിങ്കാലി - Karinkaali മൂരാച്ചി - Mooraachi നിഷ്പദയാനം - Nishpadhayaanam ധ്യാനം - Dhyaanam കൃഷികര്‍മി - Krushikar‍mi ധാരാങ്കം - Dhaaraankam ഗണ്ഡകം - Gandakam അംഗം, അം- - Amgam, Am- എലരിയേത്തന്‍ - Elariyeththan‍ മുറ്റ - Mutta കൂവ് - Koovu പ്രാഡ്വിവാകന്‍ - Praadvivaakan‍ നാവനം - Naavanam തീക്ഷ്ണഗന്ധ - Theekshnagandha രസാസ്വാദി - Rasaasvaadhi കാര്‍പ്പാസ(ക) - Kaar‍ppaasa(ka) അന്വേഷ്ടാവ് - Anveshdaavu കരിയില - Kariyila സങ്കുലം - Sankulam നിരിന്ദ്രിയ - Nirindhriya ഡിംഭം - Dimbham ചുര - Chura ലോകനം - Lokanam നീലാരുണം - Neelaarunam പാരമ്യം - Paaramyam അപിച്ഛില - Apichchila തൊളിയുക - Tholiyuka കുടുമം - Kudumam പ്രത്യേതവ്യ - Prathyethavya പരിലേഹി - Parilehi ലാലാടിക - Laalaadika കേള്‍വിവരി - Kel‍vivari ഗവരാജന്‍ - Gavaraajan‍ ഇഷുകന്‍ - Ishukan‍ കചില്ലകം - Kachillakam ഉപ്പ് - Uppu ജന്മയോഗം - Janmayogam പ്രപഞ്ചനം - Prapanchanam സര്‍വന്‍ - Sar‍van‍ പുല്‍പ്പണ്ടം - Pul‍ppandam അനുദ്ഭട - Anudhbhada ആഘോഷിത - Aaghoshitha ബന്ധ്യ - Bandhya പില്ലാണി - Pillaani നിര്‍മാതാവ് - Nir‍maathaavu അത്തിരി - Aththiri അകം - Akam ഉര്‍വീശന്‍, -ശ്വരന്‍ - Ur‍veeshan‍, -shvaran‍ അധരമധു, -യൂഷം - Adharamadhu, -yoosham
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഗോപ.

Get English Word for ഗോപ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഗോപ - Gopa  :  പശുക്കളെ രക്ഷിക്കുന്ന - Pashukkale Rakshikkunna
     
     
ഗോപ - Gopa  :  ഇടയനെ സംബന്ധിച്ച - Idayane Sambandhicha
     
ഗോപ - Gopa  :  ഗോപസ്‌ത്രീ - Gopasthree
     
ഗോപ - Gopa  :  വെളുത്ത നറുനീണ്ടി - Veluththa Naruneendi
     
ഗോപക - Gopaka  :  പശുവിനെ രക്ഷിക്കുന്ന - Pashuvine Rakshikkunna
     
ഗോപക - Gopaka  :  ഒളിക്കുന്ന - Olikkunna
     
ഗോപകന്‍ - Gopakan‍  :  ഗ്രാമാധിപതി - Graamaadhipathi
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  കാള - Kaala
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ഇടയന്‍ - Idayan‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ - Shreekrushnan‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ഇന്ദ്രന്‍ - Indhran‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  രാജാവ് - Raajaavu
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ചന്ദ്രന്‍ - Chandhran‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  വരുണന്‍ - Varunan‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  കന്നുകാലികളുടെ ഉടമസ്ഥന്‍ - Kannukaalikalude Udamasthan‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  പ്രമാണി - Pramaani
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ശിബിയുടെ പുത്ര - Shibiyude Puthra
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ഒരു ദേവഗന്ധര്‍വന്‍ - Oru Dhevagandhar‍van‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ഒരു ഔഷധച്ചെടി - Oru Aushadhachedi
     
ഗോപഥബ്രാഹ്മണം - Gopathabraahmanam  :  അഥര്‍വ വേദത്തിലുള്‍പ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഹ്മണം - Athar‍va Vedhaththilul‍ppetta Oru Braahmanam
     
ഗോപന - Gopana  :  രക്ഷണം - Rakshanam
     
ഗോപന - Gopana  :  ശോഭ - Shobha
     
ഗോപനം - Gopanam  :  രക്ഷണം - Rakshanam
     
ഗോപനം - Gopanam  :  മറച്ചുവയ്ക്കല്‍ - Marachuvaykkal‍
     
ഗോപനം - Gopanam  :  ഉത്കണ്ഠ - Uthkanda
     
ഗോപനം - Gopanam  :  പ്രകാശം - Prakaasham
     
ഗോപനം - Gopanam  :  ഭയം - Bhayam
     
ഗോപനം - Gopanam  :  അസൂയ - Asooya
     
ഗോപനം - Gopanam  :  തിടുക്കം - Thidukkam
     
ഗോപനം - Gopanam  :  ഒരു മരം - Oru Maram
     
ഗോപനം - Gopanam  :  പച്ചില - Pachila
     
ഗോപനീയ - Gopaneeya  :  മറച്ചുവയ്ക്കത്തക്ക, ഒളിച്ചുവയ്ക്കേണ്ട - Marachuvaykkaththakka, Olichuvaykkenda
     
ഗോപന്‍ - Gopan‍  :  ഇടയന്‍ - Idayan‍
     
ഗോപന്‍ - Gopan‍  :  കറവക്കാരന്‍ - Karavakkaaran‍
     
ഗോപന്‍ - Gopan‍  :  ഗ്രാമാധിപതി - Graamaadhipathi
     
ഗോപന്‍ - Gopan‍  :  രാജാവ് - Raajaavu
     
ഗോപന്‍ - Gopan‍  :  ഒരു ഗന്ധര്‍വന്‍ - Oru Gandhar‍van‍
     
ഗോപന്‍ - Gopan‍  :  രക്ഷിതാവ് - Rakshithaavu
     
ഗോപന്‍ - Gopan‍  :  ഗ്രാമത്തലവന്‍ - Graamaththalavan‍
     
ഗോപവധു - Gopavadhu  :  ഗോപസ്‌ത്രീ - Gopasthree
     
ഗോപവധു - Gopavadhu  :  കറുത്ത നറുനീണ്ടി - Karuththa Naruneendi
     
ഗോപവാടം - Gopavaadam  :  ഇടയഗ്രാമം - Idayagraamam
     
ഗോപാംഗന - Gopaamgana  :  ഇടയസ്‌ത്രീ - Idayasthree
     
ഗോപാംഗന - Gopaamgana  :  വെളുത്ത നറുനീണ്ടി - Veluththa Naruneendi
     
ഗോപാധ്യക്ഷന്‍ - Gopaadhyakshan‍  :  ഇടയന്മാരുടെ മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്നവന്‍ - Idayanmaarude Mel‍nottam Vahikkunnavan‍
     
ഗോപാനം - Gopaanam  :  സൂര്യകിരണങ്ങളേറ്റുള്ള ശോഷണം - Sooryakiranangalettulla Shoshanam
     
ഗോപായക - Gopaayaka  :  രക്ഷിക്കുന്ന, കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന - Rakshikkunna, Kaaththusookshikkunna
     
ഗോപായനം - Gopaayanam  :  രക്ഷണം, പാലനം - Rakshanam, Paalanam
     
ഗോപായിത - Gopaayitha  :  ഒളിക്കപ്പെട്ട, സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട - Olikkappetta, Sookshikkappetta
     
ഗോപാലകന്‍ - Gopaalakan‍  :  ഗോപാലന്‍ - Gopaalan‍
     
ഗോപാലതപനം - Gopaalathapanam  :  നൂറ്റെട്ട് ഉപനിഷത്തുക്കളിലൊന്ന് - Noottettu Upanishaththukkalilonnu
     
ഗോപാലധാനി - Gopaaladhaani  :  പശുത്തൊഴുത്ത് - Pashuththozhuththu
     
ഗോപാലന്‍ - Gopaalan‍  :  ഇടയന്‍ - Idayan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×