Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കോമളിമ, കോമളിമാവ് - Komalima, Komalimaavu പിള്ളയാര്‍ - Pillayaar‍ ആടേ - Aade കല്ലന്തുമ്പി - Kallanthumpi ജസ്രം - Jasram അര്‍ഹന്‍ - Ar‍han‍ അധിമന്ഥനം - Adhimanthanam അങ്കച്ചമയം - Ankachamayam ലോമശന്‍ - Lomashan‍ സന്തക്ഷണം - Santhakshanam വിവൃതം - Vivrutham മഹോപാധ്യായന്‍ - Mahopaadhyaayan‍ ശ്വവൃത്തി - Shvavruththi സ്ഥാനിക - Sthaanika ഘര്‍മാന്തകാമുകി - Ghar‍maanthakaamuki കാപ്പട - Kaappada എലിച്ചെള്ള് - Elichellu ശമനന്‍ - Shamanan‍ ശകുലം - Shakulam ശ്രമണി - Shramani ഘര്‍മാംഭസ്സ് - Ghar‍maambhassu നിര്‍മാനുഷ - Nir‍maanusha സ്വല്പ - Svalpa ചര്‍മണ്യം - Char‍manyam അനുപ്രകൃതി - Anuprakruthi പുഞ്ച(നിലം) - Puncha(nilam) അന്നപാകം - Annapaakam പൂമ്പാറ്റ - Poompaatta അമ്പിളിവളയം - Ampilivalayam മുഞ്ജകേശന്‍ - Munjjakeshan‍ കപാടസന്ധി - Kapaadasandhi കുതൃണം - Kuthrunam അച്ചാരക്കല്യാണം - Achaarakkalyaanam ഗോധരം - Godharam ഉരുത്തിരളുക - Uruththiraluka ഭൂരിമായന്‍ - Bhoorimaayan‍ കുണി - Kuni അന്തചര - Anthachara ഹൃദ്ഗതം - Hrudhgatham സദംശവദനം - Sadhamshavadhanam ഉളം - Ulam ദിവ്യാന്ധം - Dhivyaandham ചിത്രക്കെട്ട് - Chithrakkettu ബാലബുദ്ധി - Baalabuddhi കാന്തക്കമ്പി - Kaanthakkampi നഭസ്ഥലം - Nabhasthalam അനുബന്ധീഭൂതം - Anubandheebhootham ഹര്‍ഷം - Har‍sham അന്തിക്കുക - Anthikkuka ദക്ഷിണം - Dhakshinam

Random Words

അപഭയം - Apabhayam പട്ടയം - Pattayam കാര്‍ത്യായനി - Kaar‍thyaayani ആട്ടവിളക്ക് - Aattavilakku ലിംഗസ്ഥന്‍ - Limgasthan‍ ചയിക്കുക - Chayikkuka ധൂമ്രാടം - Dhoomraadam ചന്ദ്രപീഠം - Chandhrapeedam അങ്ങാടിക്കൂറ്റന്‍ - Angaadikkoottan‍ ഉച്ഛ്രയം, ഉച്ഛ്രായം - Uchchrayam, Uchchraayam ബലഭദ്രന്‍ - Balabhadhran‍ ചൂളി - Chooli ആര്യവ്രത - Aaryavratha ഉത്കര്‍ഷണം - Uthkar‍shanam ചുറ്റിയല്‍ - Chuttiyal‍ കുനദി, -ദിക - Kunadhi, -dhika അരിയുക - Ariyuka ആതുരത - Aathuratha അനവസ്ഥിതി - Anavasthithi ഗാത്രബന്ധം - Gaathrabandham കെട്ടറുപ്പ് - Kettaruppu കുരള, കുറള - Kurala, Kurala ചരാചരഗുരു - Charaacharaguru ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം - Shubhaapthivishvaasam നിരുപാധിക - Nirupaadhika ചന്ദനാചലം - Chandhanaachalam ആകിന്റ - Aakinta വാസുദേവന്‍ - Vaasudhevan‍ ഉപകഥ - Upakatha ശിവശിവ - Shivashiva ഔപഹാരികം - Aupahaarikam ശേമുഷി - Shemushi പിതൃവ്യന്‍ - Pithruvyan‍ പൊടിപൂരം - Podipooram ഊഴം - Oozham അജൈവ - Ajaiva ഊടെ, ഊടേ, ഊട - Oode, Oode, Ooda അഗ്നിദീപന - Agnidheepana ഭാഷകന്‍ - Bhaashakan‍ കാരവല്ലി - Kaaravalli ദശകം - Dhashakam ചക്കരക്കിഴങ്ങ് - Chakkarakkizhangu സാരസ്യം - Saarasyam ഇന്ദ്രജാലികന്‍ - Indhrajaalikan‍ നുച്ച് - Nuchu നാളീകിനി - Naaleekini വര്‍ജിത - Var‍jitha കീചകന്‍ - Keechakan‍ അമലമണി - Amalamani എണ്ണൂറ് - Ennooru
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഗോവ്രതം.

Get English Word for ഗോവ്രതം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഗോവ്രതം - Govratham  :  (പശുവിനെപ്പോലെയുള്ള) എളിയ ജീവിതചര്യ - (pashuvineppoleyulla) Eliya Jeevithacharya
     
     
ഗോവ്രതം - Govratham  :  ഗോമൂത്രത്തില്‍ സ്നാനം ചെയ്തും ഗോരസം ഭക്ഷിച്ചും ഗോക്കളെപരിചരിച്ചും ഒരു മാസം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്രതം - Gomoothraththil‍ Snaanam Cheythum Gorasam Bhakshichum Gokkaleparicharichum Oru Maasam Kondu Avasaanippikkunna Oru Vratham
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×