Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ആത്മവീരന്‍ - Aathmaveeran‍ ജൈന - Jaina താരാമൃഗം - Thaaraamrugam വാഴ് - Vaazhu ഗുഡമഞ്ജരി - Gudamanjjari ഏകതര - Ekathara ക്ഷേപകന്‍ - Kshepakan‍ അത്താഴപ്പൂജ - Aththaazhappooja ഗുണഗൗരി - Gunagauri പയ്യ - Payya കണ്ഡൂരം - Kandooram കൗശിക - Kaushika ചീപ്പുനൂല്‍ - Cheeppunool‍ പശ്യ - Pashya ഹസിക്കുക - Hasikkuka സന്ധിബന്ധം - Sandhibandham തുണ്ടന്‍ - Thundan‍ വാഴ്ച - Vaazhcha അര്‍ത്ഥനിര്‍ദേശം - Ar‍ththanir‍dhesham അപ്രതിബന്ധ - Aprathibandha പരിചയം - Parichayam ചീനവേലി - Cheenaveli പഞ്ചോഷ്മാക്കള്‍ - Panchoshmaakkal‍ ഗോട്ടുവാദ്യം - Gottuvaadhyam കൈലാസൗകസ്സ് - Kailaasaukassu പൗണ്ഡരീകം - Paundareekam എളത് - Elathu അനാസക്തി - Anaasakthi അഞ്ജലിമുദ്ര - Anjjalimudhra ഖപരാഗം - Khaparaagam ഹെഡ് - Hedu അമംഗലി, -മംഗലി - Amamgali, -mamgali ഉദ്ധൃത്യ - Uddhruthya നാസാകുഹരം - Naasaakuharam സുകര്‍ണിക - Sukar‍nika ഠക്കുരന്‍ - Dakkuran‍ ക്ഷൗണിപ്രാചീരം - Kshaunipraacheeram കന്ദായം - Kandhaayam അക്രമി - Akrami നീര്‍ച്ചാല്‍ - Neer‍chaal‍ കന്ദളിത - Kandhalitha ലഡായി - Ladaayi അവതാനം - Avathaanam മധ്വകം - Madhvakam കാകഗുണചതുഷ്ടയം - Kaakagunachathushdayam കളിമണ്ണ്, -മണ്‍ - Kalimannu, -man‍ ഇല്ലിപ്പടി - Illippadi അപരിവര്‍ത്തനീയ - Aparivar‍ththaneeya കുതൂഹലം - Kuthoohalam രൂഷിത - Rooshitha

Random Words

മുലപ്പണം - Mulappanam ചാന്നായ്മ - Chaannaayma ചിത്തോത്ഥ - Chiththoththa കിങ്കിരാതന്‍ - Kinkiraathan‍ ചക്കമുളഞ്ഞി(ല്‍) - Chakkamulanji(l‍) മുഴു - Muzhu അസാംഗത്യ - Asaamgathya അങ്ങില്ലാപ്പൊങ്ങ് - Angillaappongu ദ്യുപഥം - Dhyupatham ഇഭോഷണ - Ibhoshana നാട്യോക്തി - Naadyokthi ഇരല്‍ - Iral‍ ശൃംഗേരി - Shrumgeri രൂപത - Roopatha പുരി - Puri പൂര്‍വവൃത്തം - Poor‍vavruththam നിരാകരിക്കുക - Niraakarikkuka മറക്കുക - Marakkuka ചെവിത്തട്ട് - Cheviththattu എതിര്‍കട - Ethir‍kada അടങ്കം - Adankam പീക്കലാട്ടം - Peekkalaattam അപലം - Apalam അഭീരുണ - Abheeruna വിസംയോഗം - Visamyogam കൈച്ചാല്‍ - Kaichaal‍ പാല്‍ക്കാരന്‍ - Paal‍kkaaran‍ ക്ഷ്വേള, ക്ഷ്വേളനം - Kshvela, Kshvelanam സാഹസ്ര - Saahasra നവദ്വാരങ്ങള്‍ - Navadhvaarangal‍ ഇഷീക, ഇഷിക - Isheeka, Ishika ഇളയ്ക്കുക - Ilaykkuka ഉന്മഥിതാ(വ്) - Unmathithaa(vu) തുരക്കാരന്‍ - Thurakkaaran‍ സ്‌ത്രീഘ്നന്‍ - Sthreeghnan‍ സിംഹള - Simhala കാപ്പാത്തുക - Kaappaaththuka അധാരണക - Adhaaranaka പിള്ളയാര്‍ - Pillayaar‍ അപാശ്രയവാന്‍ - Apaashrayavaan‍ പുഷ്കരകാന്തന്‍ - Pushkarakaanthan‍ ആഭിജാത്യം - Aabhijaathyam അനുജം - Anujam നിലുവപ്പണം - Niluvappanam ദീതി - Dheethi പരികുപിത - Parikupitha വിസ്തരണം - Vistharanam ചര്‍ച്ചം - Char‍cham വിനിമയം - Vinimayam ചിപിട - Chipida
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഗോവ്രതം.

Get English Word for ഗോവ്രതം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഗോവ്രതം - Govratham  :  (പശുവിനെപ്പോലെയുള്ള) എളിയ ജീവിതചര്യ - (pashuvineppoleyulla) Eliya Jeevithacharya
     
     
ഗോവ്രതം - Govratham  :  ഗോമൂത്രത്തില്‍ സ്നാനം ചെയ്തും ഗോരസം ഭക്ഷിച്ചും ഗോക്കളെപരിചരിച്ചും ഒരു മാസം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്രതം - Gomoothraththil‍ Snaanam Cheythum Gorasam Bhakshichum Gokkaleparicharichum Oru Maasam Kondu Avasaanippikkunna Oru Vratham
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×