Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഉദയനം - Udhayanam ദിങ് - Dhingu കോടന്‍ - Kodan‍ പൂജിതന്‍ - Poojithan‍ ഊചിവാന്‍ - Oochivaan‍ ദൈഷ്ടികന്‍ - Dhaishdikan‍ ആന്തരഗുണം - Aantharagunam ധവം - Dhavam നിഷ്ടാനകം - Nishdaanakam പരിദേവക - Paridhevaka ഗവേരുകം - Gaverukam മങ്ങലി - Mangali ഔപയൗഗിക - Aupayaugika അഷ്ടാദശവിദ്യകള്‍ - Ashdaadhashavidhyakal‍ ചക്രമുദ്ര - Chakramudhra ജരദ്ഗു, ജരല്‍ഗു - Jaradhgu, Jaral‍gu അത്ഭുതപ്പെടുക - Athbhuthappeduka ഡിംഭന്‍ - Dimbhan‍ സൂര്യവാരം - Sooryavaaram മാടപ്രാവ് - Maadapraavu ഏജനം - Ejanam ഗാര്‍ദഭികം - Gaar‍dhabhikam കൈരളി - Kairali കഴിപ്പ് - Kazhippu വിച്ചക്കളി - Vichakkali അവസന്‍ - Avasan‍ ഇയ്യുള്ളവന്‍, ഇയ്യുള്ളോന്‍ - Iyyullavan‍, Iyyullon‍ പിഠം - Pidam ജാനപതി - Jaanapathi നിറകോല്‍ - Nirakol‍ പൊടിപെടുക - Podipeduka അധ്യാവാപം - Adhyaavaapam അന്തഃ - Antha അപശ്രയം - Apashrayam ചികുരകലാപം - Chikurakalaapam കീഴ്ക്കാമ്പാട് - Keezhkkaampaadu അസുരക്ഷ - Asuraksha ഉഗ്രഗന്ധിക - Ugragandhika കിരാമം - Kiraamam ഹസ്താഹസ്തി - Hasthaahasthi ആസേധം, -ധനം - Aasedham, -dhanam പൂര്‍വേതര - Poor‍vethara ഗണ്ഡഭേരുണ്ഡം - Gandabherundam അതത്, അതാത് - Athathu, Athaathu ചിദ്രുപന്‍ - Chidhrupan‍ കാദറ്, -ര്‍ - Kaadharu, -r‍ ചാവട്ടം - Chaavattam കുണുക്കുക - Kunukkuka ഡിത്ഥന്‍ - Diththan‍ പയ(ന്‍) - Paya(n‍)

Random Words

കൊള്‍ക - Kol‍ka അഴുകണ്ണി - Azhukanni ചാലജം - Chaalajam തൊട്ടില്‍ - Thottil‍ വാല്‍മുളക് - Vaal‍mulaku ത്രിഭുജക്ഷേത്രം - Thribhujakshethram വിപ്ളാവനം - Viplaavanam മാഢി - Maaddi ശാലന്‍ - Shaalan‍ ഔദക - Audhaka അവനിദേവന്‍ - Avanidhevan‍ ഏകാദശാഹം - Ekaadhashaaham സ്ഥൂലാന്ത്രം - Sthoolaanthram ദക്ഷിണായനം - Dhakshinaayanam കര്‍ബു - Kar‍bu അഭാഡിണ്ഡിമം - Abhaadindimam ഹര്‍ഷാശ്രു - Har‍shaashru അതിരിക്ത - Athiriktha കണശ: - Kanasha: ഭാവിത - Bhaavitha ഗദാഭൃത്ത് - Gadhaabhruththu അപ്രഗുണ - Apraguna തര്‍ക്കാവയവപഞ്ചകം - Thar‍kkaavayavapanchakam പിരിവ് - Pirivu സ്പര്‍ധിക്കുക - Spar‍dhikkuka അമാര്‍ഗം - Amaar‍gam ആന്ത്രയിറക്കം - Aanthrayirakkam സഹസ്രനയനന്‍ - Sahasranayanan‍ മഴങ്കരു - Mazhankaru ഉപസേചനം - Upasechanam സുരല - Surala അവരവര്‍ - Avaravar‍ യശസ്വാന്‍ - Yashasvaan‍ പടിക്കം - Padikkam മിടുമിടുക്കന്‍ - Midumidukkan‍ പൂജിക്കുക - Poojikkuka ചുക്ക - Chukka പരിഷ്വംഗം - Parishvamgam പര്‍ജന്യന്‍ - Par‍janyan‍ കൂരുക - Kooruka ഗഡു, ഗഡുവ് - Gadu, Gaduvu ഭാക്തം - Bhaaktham ശര്‍മി - Shar‍mi ഭ്രാമരം - Bhraamaram കൊഴുവാപ്പ് - Kozhuvaappu ഉപവിഷ്ട - Upavishda മലയാളം - Malayaalam തഴപ്പ് - Thazhappu വിധിപ്പകര്‍പ്പ് - Vidhippakar‍ppu ജന്നത്ത് - Jannaththu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഗോഷ്ഠി.

Get English Word for ഗോഷ്ഠി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഗോഷ്ഠി - Goshdi  :  സഭ - Sabha
     
     
ഗോഷ്ഠി - Goshdi  :  സമൂഹം, സംഘം, സമുദായം - Samooham, Samgham, Samudhaayam
     
ഗോഷ്ഠി - Goshdi  :  സംഭാഷണം, സംവാദം - Sambhaashanam, Samvaadham
     
ഗോഷ്ഠി - Goshdi  :  ബന്ധു - Bandhu
     
ഗോഷ്ഠി - Goshdi  :  ഉപരൂപകങ്ങളിലൊന്ന്. ഗോഷ്ഠികൊട്ടുക = കൂടിയാട്ടത്തില്‍ നടന്മാര്‍ അണിഞ്ഞ് "മംഗളാചരണം" കഴിയുമ്പോള്‍ നമ്പ്യാര്‍കൊട്ടുകയും നങ്ങ്യാര്‍ അരങ്ങത്തിരുന്ന് അക്കിത്ത ചൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങ് - Uparoopakangalilonnu. Goshdikottuka = Koodiyaattaththil‍ Nadanmaar‍ Aninju "mamgalaacharanam" Kazhiyumpol‍ Nampyaar‍kottukayum Nangyaar‍ Arangaththirunnu Akkiththa Chollukayum Cheyyunna Chadangu
     
ഗോഷ്ഠി - Goshdi  :  ഗോഷ്ടി - Goshdi
     
ഗോഷ്ഠിപതി - Goshdipathi  :  സഭയുടെ നേതാവ്, അദ്ധ്യക്ഷന്‍ - Sabhayude Nethaavu, Addhyakshan‍
     
ഗോഷ്ഠിപതി - Goshdipathi  :  ഗൃഹസ്ഥന്‍ - Gruhasthan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×