Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ശാലിഹോത്രി - Shaalihothri ആകാശം - Aakaasham പംഗുഗ്രാഹം - Pamgugraaham പിറക് - Piraku ഗ്രാമ്യന്‍ - Graamyan‍ മനസ്വിത - Manasvitha കലാവിദ്യ - Kalaavidhya കന്നടബങ്കാളം, കന്നടവങ്കാളം - Kannadabankaalam, Kannadavankaalam എരിവ് - Erivu ചെപ്പടി - Cheppadi ആടിയറുതി - Aadiyaruthi ടീം - Deem നൃപേഷ്ടം - Nrupeshdam അശ്ലേഷ - Ashlesha പൂര്‍വോത്തര - Poor‍voththara പതിമൂകം - Pathimookam മെസ്മരിസം - Mesmarisam പശ്യ - Pashya ജിതം - Jitham ആമര്‍ശനം - Aamar‍shanam ഗ്രാമമുന്‍സിഫ് - Graamamun‍siphu കടലപ്പരിപ്പ് - Kadalapparippu ജാരിത - Jaaritha മുതുകെല്ല് - Muthukellu വെവ്വേറെ - Vevvere തായ്വഴി - Thaayvazhi ഉദ്ഭേദ(ന)ം - Udhbhedha(na)m നിരതദ്രവ്യം - Nirathadhravyam അസ്രഗുല്‍മം - Asragul‍mam ന്യക്ഷ - Nyaksha കാളപ്പോര് - Kaalapporu എപ്പൊഴുത് - Eppozhuthu സോപഹാസ - Sopahaasa പണയപ്പെടുത്തുക - Panayappeduththuka അഗ്നിവീഥി - Agniveethi മുദ്രാങ്കിത - Mudhraankitha കില്‍പിത്തിരി - Kil‍piththiri കൂഴ - Koozha കപടമുദ്ര - Kapadamudhra കൊട്ടക്കുഴി - Kottakkuzhi ഒറ്റിക്കുക - Ottikkuka വല്ഗ - Valga പ്രാപ - Praapa പരാകം - Paraakam ചാതുരക്ഷം - Chaathuraksham തസ്ലീം - Thasleem ശയണ്ഡ - Shayanda കലിവിരുത്തം - Kaliviruththam കര്‍മണിപ്രയോഗം - Kar‍maniprayogam ഒരുവാ - Oruvaa

Random Words

ഔപമ്യം - Aupamyam സോപപ്ലവന്‍ - Sopaplavan‍ ചിരരാത്രം - Chiraraathram പ്ലുഷം - Plusham നാര്‍ - Naar‍ ഹിമഗിരി - Himagiri നിനദിത - Ninadhitha അര്‍ക്കകാന്തം - Ar‍kkakaantham വിജ്ഞ - Vijnja ശിവദ്രുമം - Shivadhrumam അവിഹിത - Avihitha അംഗുലിമുദ്ര, -മുദ്രിക - Amgulimudhra, -mudhrika വിസദൃശ - Visadhrusha ഉറക്കെ, -ക്കനെ, ഒറ- - Urakke, -kkane, Ora- തൊണ്ട് - Thondu അണ്ടിളര്‍ - Andilar‍ ശുക്ലഗു - Shuklagu എമ്മാത്രം - Emmaathram ചളപള - Chalapala വറകലം - Varakalam തീട്ടുക - Theettuka അഷ്ടാവക്രന്‍ - Ashdaavakran‍ ആകെ - Aake ഉടുപ്പിക്കുക - Uduppikkuka ഗഗനം - Gaganam മുര്‍മുരം - Mur‍muram ഘട്ടി - Ghatti ഗദ്യാന(കം) - Gadhyaana(kam) എക്കളിപ്പ് - Ekkalippu കര്‍ത്തൃക - Kar‍ththruka കുഞ്ചുക - Kunchuka ഞളുങ്ങുക - Njalunguka ഇന്ദുഖണ്ഡ - Indhukhanda തിരസ്കൃതി - Thiraskruthi തീയാടിനമ്പ്യാര്‍ - Theeyaadinampyaar‍ ഇന്ദീവരാക്ഷന്‍ - Indheevaraakshan‍ തര്‍പ്പിക്കുക - Thar‍ppikkuka ആകിന - Aakina പക്ഷിമുനി - Pakshimuni ചുമ - Chuma കോമട്ടി - Komatti ഉത്തരസാധകന്‍ - Uththarasaadhakan‍ മയിലെണ്ണ - Mayilenna ഘൃതപ്രതീക - Ghruthapratheeka അര്‍ത്ഥപൗനരുക്ത്യം - Ar‍ththapaunarukthyam മോഘപുഷ്പ - Moghapushpa ലോപക - Lopaka ഉദ്യോതമാന - Udhyothamaana ജലകല്ക്കം - Jalakalkkam കിര്‍മീര - Kir‍meera
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഗ്രന്ഥി.

Get English Word for ഗ്രന്ഥി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  (വസ്ത്രം, ചരട് എന്നിവയിലെ) കെട്ട് - (vasthram, Charadu Ennivayile) Kettu
     
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  കുല - Kula
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  മുഴ - Muzha
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  കുരുക്ക് - Kurukku
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  മൂട്ട് - Moottu
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  ശരീരത്തിലെ സന്ധി - Shareeraththile Sandhi
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  മണി - Mani
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  വീക്കം - Veekkam
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  വക്രത - Vakratha
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  പെരുമുത്തങ്ങ - Perumuththanga
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  കരിഞ്ചണ്ണ - Karinchanna
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  പുസ്തകം വായിക്കുന്നവന്‍ - Pusthakam Vaayikkunnavan‍
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ് - Granthakar‍ththaavu
     
ഗ്രന്ഥികന്‍ - Granthikan‍  :  ഗണിതക്കാരന്‍ - Ganithakkaaran‍
     
ഗ്രന്ഥികന്‍ - Granthikan‍  :  മാലകോര്‍ക്കുന്നവന്‍ - Maalakor‍kkunnavan‍
     
ഗ്രന്ഥിപാശം - Granthipaasham  :  മായ - Maaya
     
ഗ്രന്ഥിബന്ധനം - Granthibandhanam  :  കല്യാണാവസരത്തില്‍ വധൂവരന്മാരുടെ ഉടുപുടവകളുടെ അറ്റങ്ങള്‍തമ്മില്‍ ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കുന്ന കെട്ട് - Kalyaanaavasaraththil‍ Vadhoovaranmaarude Udupudavakalude Attangal‍thammil‍ Cher‍ththundaakkunna Kettu
     
ഗ്രന്ഥിബന്ധനം - Granthibandhanam  :  ഞരമ്പ് - Njarampu
     
ഗ്രന്ഥിഭേദന്‍ - Granthibhedhan‍  :  ഗ്രന്ഥിച്ഛേദകന്‍ - Granthichchedhakan‍
     
ഗ്രന്ഥിമത്ത് - Granthimaththu  :  ഗ്രന്ഥികളോടുകൂടിയത് - Granthikalodukoodiyathu
     
ഗ്രന്ഥില - Granthila  :  കെട്ടുള്ള, കുടുക്കുകളുള്ള - Kettulla, Kudukkukalulla
     
ഗ്രന്ഥിവിസര്‍പ്പം - Granthivisar‍ppam  :  കഫവാതകോപത്താല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന വിസര്‍പ്പരോഗങ്ങളിലൊന്ന് - Kaphavaathakopaththaal‍ Undaakunna Visar‍pparogangalilonnu
     
ഗ്രന്ഥിഹരം - Granthiharam  :  ദുരിതങ്ങളെ ദുരീകരിക്കുന്നത് - Dhurithangale Dhureekarikkunnathu
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×