Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അതിഭൗതിക - Athibhauthika ഉത്പാദിപ്പിക്കുക, ഉല്‍- - Uthpaadhippikkuka, Ul‍- കീയുക - Keeyuka അമരേന്ദ്രന്‍ - Amarendhran‍ പ്രതികൃതി - Prathikruthi ചുംബിത - Chumbitha പെരുതളം - Peruthalam ചില്ലാട്ടം - Chillaattam സാഹിത്യം - Saahithyam പനിനീര്‍ - Panineer‍ മധുരിക്കുക - Madhurikkuka മന്ദോഷ്ണ - Mandhoshna അനഭിലക്ഷിത - Anabhilakshitha വാതായു - Vaathaayu ഉക്കുണം - Ukkunam നാളോക്കം - Naalokkam സത്രാഹന്താവ് - Sathraahanthaavu അറ്റബാക്കി - Attabaakki ഭിന്നോദരന്‍ - Bhinnodharan‍ വിപക്ഷത, -ത്വം - Vipakshatha, -thvam വടക്ഷീരം - Vadaksheeram കൂര്‍ച്ചശിരസ്സ് - Koor‍chashirassu അഭീഷ്ടം - Abheeshdam വരയന്‍ - Varayan‍ ഉലര് - Ularu അഗദം - Agadham അലഞ്ജരം - Alanjjaram നിര്‍മര്യാദ - Nir‍maryaadha ചരാചരം - Charaacharam ആകാരം - Aakaaram എഴുത്തറ - Ezhuththara പ്രജ്ഞാനം - Prajnjaanam ഉണക്കുക - Unakkuka വിശ്വകര്‍മാവ് - Vishvakar‍maavu അംബരീഷം - Ambareesham അഗ്നിസ്ഥാലി - Agnisthaali ത്യജിക്കുക - Thyajikkuka കോടകം - Kodakam അഭിവന്ദിക്കുക - Abhivandhikkuka ചീറാല് - Cheeraalu അപോദകം - Apodhakam കുഞ്ജരവൈരി - Kunjjaravairi കിരണഭ്രഷം - Kiranabhrasham പയോരാശി - Payoraashi അസ്ത്രവൃഷ്ടി - Asthravrushdi ജനേന്ദ്രന്‍ - Janendhran‍ പ്രത്യുപകാരി - Prathyupakaari കുത്തിക്കവരുക - Kuththikkavaruka ഉപദര്‍ശിക്കുക - Upadhar‍shikkuka പ്രഗദ്ഭ - Pragadhbha

Random Words

ഭിന്നവൃത്ത - Bhinnavruththa സബലന്‍ - Sabalan‍ കൗമുദീജീവനം - Kaumudheejeevanam ചീനമുളക് - Cheenamulaku യമപുരി - Yamapuri അജ്രം - Ajram ചെറുത് - Cheruthu ധനവിനിയോഗബില്‍ - Dhanaviniyogabil‍ ഹിതപ്രണന്‍ - Hithapranan‍ ധിക് - Dhiku ഖാടി - Khaadi ഢീക്കന്‍ - Ddeekkan‍ അരക്കന്‍ - Arakkan‍ ഗാഢത - Gaaddatha നീലക്കുറിഞ്ഞി - Neelakkurinji ശ്യാവം - Shyaavam ആമരക്തം - Aamaraktham സ്മരന്‍ - Smaran‍ അലാരം - Alaaram മന്ത് - Manthu അലമുറ - Alamura ധ്വാന്തം - Dhvaantham തലം - Thalam സന്ദര്‍ഭം - Sandhar‍bham പരിത്രസ്ത - Parithrastha കണ്ടപുങ്ഖ - Kandapungkha പന്ന - Panna വിശറി - Vishari ദരം - Dharam തൂക്കച്ചാട് - Thookkachaadu കുട്ടിവാപ്പ - Kuttivaappa താപ്യ(ക)ം - Thaapya(ka)m രുട്ട് - Ruttu അണ്ടജ - Andaja മീനാര്‍ - Meenaar‍ അന്തിച്ചന്ത - Anthichantha നഖരഞ്ജിനി - Nakharanjjini വജ്രദംഷ്ട്രം - Vajradhamshdram നാണി - Naani ഉലസുക - Ulasuka വെടിയുക - Vediyuka നാനാകാമങ്ങള്‍ - Naanaakaamangal‍ സിധ്ര - Sidhra കുതുകം - Kuthukam കിറി - Kiri ജാലികന്‍ - Jaalikan‍ ബൃശി - Brushi ചക്കടപൊക്കട - Chakkadapokkada ഭണ്ഡതപസ്വി - Bhandathapasvi തൊട്ടാമയങ്ങി - Thottaamayangi
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ചണ്ഡന്‍.

Get English Word for ചണ്ഡന്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ - Subrahmanyan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു ദുര്‍ദേവത - Oru Dhur‍dhevatha
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  പുരാണപ്രസിദ്ധനായ ഒരസുരന്‍ (മഹിഷാസുരന്‍റെയും സുംഭനിസുംഭന്മാരുടെയും സേവകന്‍, ദുര്‍ഗ ഇവനെ വധിച്ചു) - Puraanaprasiddhanaaya Orasuran‍ (mahishaasuran‍reyum Sumbhanisumbhanmaarudeyum Sevakan‍, Dhur‍ga Ivane Vadhichu)
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു ശിവപാര്‍ഷദന്‍ - Oru Shivapaar‍shadhan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  പ്രളയകാലത്ത് ഭൂമിയെ വലയം ചെയ്യുന്ന മേഘങ്ങളില്‍ ഒന്ന് - Pralayakaalaththu Bhoomiye Valayam Cheyyunna Meghangalil‍ Onnu
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  യമന്‍ - Yaman‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു യമദൂതന്‍ - Oru Yamadhoothan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു വിഷ്ണുപാര്‍ഷദന്‍ - Oru Vishnupaar‍shadhan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ശ്രീരാമസൈന്യത്തിലെ ഒരു വാനരന്‍ - Shreeraamasainyaththile Oru Vaanaran‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  കുബേരന്‍റെ ഒരു പുത്രന്‍ - Kuberan‍re Oru Puthran‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×