Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കരള്‍ - Karal‍ തോടി - Thodi സ്നേഹി - Snehi അരുന്തപന്‍ - Arunthapan‍ കീഴിട് - Keezhidu പാചകം - Paachakam അശസ്ത്ര - Ashasthra സമയോചിത - Samayochitha ഭണ്ഡാരപ്പുര - Bhandaarappura അവണ - Avana ഏത്യ - Ethya ചുമക്കൂര്‍ക്ക - Chumakkoor‍kka ദുരഭിപ്രായം - Dhurabhipraayam അട്ടക്കരി - Attakkari പൊകുവല്‍ - Pokuval‍ കടഭി - Kadabhi ട്രയിന്‍ - Drayin‍ അപ്രതിഷ്ഠിത - Aprathishditha തൂലപിചു - Thoolapichu ഊളി - Ooli ചൂറ - Choora സ്ഫാടകം - Sphaadakam സ്ഥാനപതി - Sthaanapathi നിര്യാതം - Niryaatham വാല്‍ - Vaal‍ ഉലക്കൊടില്‍ - Ulakkodil‍ സമിഥം - Samitham ധര്‍മരാജന്‍ - Dhar‍maraajan‍ ഏഴാമത്തുകളി - Ezhaamaththukali നാകലോകം - Naakalokam നീര്‍ക്കാങ്കുഴി - Neer‍kkaankuzhi വമനി - Vamani ദൃപ്തി - Dhrupthi അഷ്ടമരാശി - Ashdamaraashi ഗിരിജാമലം - Girijaamalam പക്കവാദ്യം - Pakkavaadhyam അജയുദ്ധം - Ajayuddham ധര്‍മണം - Dhar‍manam ണം - Nam പ്രത്യുക്തി - Prathyukthi കൂകുക, കൂവുക - Kookuka, Koovuka ടങ്ക - Danka ഗന്ധധാരി - Gandhadhaari ക്രൗഞ്ചദാരണന്‍ - Kraunchadhaaranan‍ അസ്രാര്‍ജകം - Asraar‍jakam വര്‍ച്ചസ്സ് - Var‍chassu ഊര്‍ധ്വഗന്‍ - Oor‍dhvagan‍ ഖചിത - Khachitha താള്‍പ്പിടി - Thaal‍ppidi അവിശ്രമം - Avishramam

Random Words

അവസം - Avasam എഴുത്തമ്മ - Ezhuththamma പുന്‍ - Pun‍ അവപാത്രിതന്‍ - Avapaathrithan‍ ലങ്കിണി - Lankini ജവനകം - Javanakam പരിതപ്തി - Parithapthi മാതുല(ക)ന്‍ - Maathula(ka)n‍ പീഡിപ്പിക്കുക - Peedippikkuka ഗ്രാമ്യന്‍ - Graamyan‍ പസ്ത്യം - Pasthyam അഭിഘാതശോഫം - Abhighaathashopham അറിവോന്‍ - Arivon‍ ചീലായ്മ - Cheelaayma ജീവിതായോധനം - Jeevithaayodhanam ഗ്രഹസ്ഥിതി - Grahasthithi മര്‍മഭേദക, -ദി - Mar‍mabhedhaka, -dhi അപസാരം - Apasaaram ക്ഷാന്ത - Kshaantha പൂരുരുട്ടാതി - Pooruruttaathi അശോകവരാളി - Ashokavaraali അരിയുക - Ariyuka അഭിക്ഷേപിക്കുക - Abhikshepikkuka ഈര്‍ഷ - Eer‍sha തപ്പാളിക്കുക - Thappaalikkuka ലജ്ജിക്കുക - Lajjikkuka യുഗ്മകം - Yugmakam വര്‍ധ്രി - Var‍dhri നഗ്ന - Nagna അക്ഷതം - Akshatham ഭൃതകന്‍ - Bhruthakan‍ വാമഭാഗം - Vaamabhaagam അധികരണഭോജകന്‍ - Adhikaranabhojakan‍ നാഗശായി - Naagashaayi കോട്ടമട്ട് - Kottamattu ചിദ്ഗുണന്‍ - Chidhgunan‍ ഊടുവലിക്കുക - Ooduvalikkuka ഉപധാനി - Upadhaani ചുനിപ്പ് - Chunippu കൊറങ്ങാണിക്കുക - Korangaanikkuka അപദയം - Apadhayam ഗോവര്‍ധനം - Govar‍dhanam ദൃഗ്വിഷം - Dhrugvisham നാട്ടുമ്പുറം - Naattumpuram പിഴുക്കുക - Pizhukkuka കാരട് - Kaaradu പ്രധാനന്‍, -നി - Pradhaanan‍, -ni കുത്തുകാല്‍ - Kuththukaal‍ മാധുരി - Maadhuri നികളം, നിഗളം - Nikalam, Nigalam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ചണ്ഡന്‍.

Get English Word for ചണ്ഡന്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ - Subrahmanyan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു ദുര്‍ദേവത - Oru Dhur‍dhevatha
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  പുരാണപ്രസിദ്ധനായ ഒരസുരന്‍ (മഹിഷാസുരന്‍റെയും സുംഭനിസുംഭന്മാരുടെയും സേവകന്‍, ദുര്‍ഗ ഇവനെ വധിച്ചു) - Puraanaprasiddhanaaya Orasuran‍ (mahishaasuran‍reyum Sumbhanisumbhanmaarudeyum Sevakan‍, Dhur‍ga Ivane Vadhichu)
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു ശിവപാര്‍ഷദന്‍ - Oru Shivapaar‍shadhan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  പ്രളയകാലത്ത് ഭൂമിയെ വലയം ചെയ്യുന്ന മേഘങ്ങളില്‍ ഒന്ന് - Pralayakaalaththu Bhoomiye Valayam Cheyyunna Meghangalil‍ Onnu
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  യമന്‍ - Yaman‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു യമദൂതന്‍ - Oru Yamadhoothan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു വിഷ്ണുപാര്‍ഷദന്‍ - Oru Vishnupaar‍shadhan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ശ്രീരാമസൈന്യത്തിലെ ഒരു വാനരന്‍ - Shreeraamasainyaththile Oru Vaanaran‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  കുബേരന്‍റെ ഒരു പുത്രന്‍ - Kuberan‍re Oru Puthran‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×