Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അനേകവചനം - Anekavachanam ഉച്ഛീര്‍ഷക - Uchcheer‍shaka വ്യംശുക - Vyamshuka മാമല - Maamala ജിഹാദ് - Jihaadhu ചാന്ദ്രദിനം - Chaandhradhinam കീഴ്നടപ്പ് - Keezhnadappu അവിക്ഷത - Avikshatha ദ്വിജാതി - Dhvijaathi പെട - Peda ജഘനി - Jaghani മാനസന്‍ - Maanasan‍ ചുടുമുളക് - Chudumulaku ശൂകരം - Shookaram പാച്ചു - Paachu പരിഭാഷകന്‍ - Paribhaashakan‍ സൂപ്രണ്ട് - Sooprandu കുത്തിവയ്ക്കുക - Kuththivaykkuka ഒടി - Odi ഋഷഭധ്വജന്‍ - Rushabhadhvajan‍ വാതസ്കന്ധം - Vaathaskandham കര്‍മകര - Kar‍makara നിധുവനം - Nidhuvanam ചാലനി - Chaalani തിങ്ങല്‍ - Thingal‍ കെട്ടിയേല്‍പ്പിക്കുക - Kettiyel‍ppikkuka ഊഷണം - Ooshanam അദീപനം - Adheepanam നിര്യാതം - Niryaatham അഴു - Azhu ഖണ്ഡകര്‍ണം - Khandakar‍nam കൊള്ള് - Kollu വലത്തേത് - Valaththethu ആറന്മുളയൂട്ട് - Aaranmulayoottu നിഷ്കളങ്കന്‍ - Nishkalankan‍ ഡാമരന്‍ - Daamaran‍ പുംമൈഥുനം - Pummaithunam ഗോപുരാംശം - Gopuraamsham ഔത്സര്‍ഗിക - Authsar‍gika കാലദ്വേഷി - Kaaladhveshi വിഭീഷണന്‍ - Vibheeshanan‍ താവിഷി - Thaavishi തിറം - Thiram നീലലൗഹ - Neelalauha കണ്ണാട്ടി - Kannaatti തുപ്പായി - Thuppaayi ചിങ്കളന്‍ - Chinkalan‍ ഖുര്‍-ആന്‍, ഖുറാന്‍ - Khur‍-aan‍, Khuraan‍ വിചര്‍ച്ചിത - Vichar‍chitha ലേഹകന്‍ - Lehakan‍

Random Words

വിക്രമോര്‍വശീയം - Vikramor‍vasheeyam സണ്ഡിശം - Sandisham ഞൊളി - Njoli ചരുക്കര - Charukkara മഹാശ്വേത - Mahaashvetha എപ്പാടും, എമ്പാടും - Eppaadum, Empaadum ഉപസ്ഥാപകന്‍ - Upasthaapakan‍ ആത്മജയം - Aathmajayam ഗുവേന്ത - Guventha ധരിക്കുക - Dharikkuka പുഷ്പഹീന - Pushpaheena ഫലഭാഗം - Phalabhaagam കരിനാള്‍ - Karinaal‍ അജ - Aja ഭര്‍ത്തൃവ്രതം - Bhar‍ththruvratham കാര്‍ട്ടൂണ്‍ - Kaar‍ttoon‍ നൈമിഷ - Naimisha കണ്ണുവൈദ്യം - Kannuvaidhyam സദാനര്‍ത്തം - Sadhaanar‍ththam തിരുമധുരം - Thirumadhuram ചക്രാന്തം - Chakraantham നിഘാതം - Nighaatham കുരണ്ടിക - Kurandika കടുകവര്‍ഗം - Kadukavar‍gam കാര്‍ഷ്ണായസം - Kaar‍shnaayasam ഘോഷിത - Ghoshitha സംഹരിക്കുക - Samharikkuka സാനു - Saanu തെളി - Theli ഗ്രന്ഥിഭേദന്‍ - Granthibhedhan‍ തപനോപലം - Thapanopalam അനന്യജന്‍, -ജന്മാവ് - Ananyajan‍, -janmaavu ത്രിപാഠി - Thripaadi അഹീനഭുജന്‍ - Aheenabhujan‍ ആയണി - Aayani ധൂര്‍ത്തന്‍ - Dhoor‍ththan‍ പരിച് - Parichu മഹാദേവന്‍ - Mahaadhevan‍ മല്ലിക - Mallika അന്നന്‍ - Annan‍ നൃപാലന്‍ - Nrupaalan‍ നു - Nu കുങ്കന്‍ - Kunkan‍ അവിചാരിത - Avichaaritha പലപ്രിയന്‍ - Palapriyan‍ അശോകന്‍ - Ashokan‍ കുറ്റിക്കാല്‍ - Kuttikkaal‍ വര്‍വരം - Var‍varam ഭാഗ്യസ്ഥാനം - Bhaagyasthaanam ഉപസംവ്യാനം - Upasamvyaanam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ചണ്ഡന്‍.

Get English Word for ചണ്ഡന്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ - Subrahmanyan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു ദുര്‍ദേവത - Oru Dhur‍dhevatha
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  പുരാണപ്രസിദ്ധനായ ഒരസുരന്‍ (മഹിഷാസുരന്‍റെയും സുംഭനിസുംഭന്മാരുടെയും സേവകന്‍, ദുര്‍ഗ ഇവനെ വധിച്ചു) - Puraanaprasiddhanaaya Orasuran‍ (mahishaasuran‍reyum Sumbhanisumbhanmaarudeyum Sevakan‍, Dhur‍ga Ivane Vadhichu)
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു ശിവപാര്‍ഷദന്‍ - Oru Shivapaar‍shadhan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  പ്രളയകാലത്ത് ഭൂമിയെ വലയം ചെയ്യുന്ന മേഘങ്ങളില്‍ ഒന്ന് - Pralayakaalaththu Bhoomiye Valayam Cheyyunna Meghangalil‍ Onnu
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  യമന്‍ - Yaman‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു യമദൂതന്‍ - Oru Yamadhoothan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു വിഷ്ണുപാര്‍ഷദന്‍ - Oru Vishnupaar‍shadhan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ശ്രീരാമസൈന്യത്തിലെ ഒരു വാനരന്‍ - Shreeraamasainyaththile Oru Vaanaran‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  കുബേരന്‍റെ ഒരു പുത്രന്‍ - Kuberan‍re Oru Puthran‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×