Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അഭിഘര്‍ഷണം - Abhighar‍shanam ആരോരും - Aarorum ചവിട്ടുകളി - Chavittukali ഏലാഫലം - Elaaphalam നര്‍മവാന്‍ - Nar‍mavaan‍ ശബ്ദഗ്രാമം - Shabdhagraamam ഇല്ലല്ലീ - Illallee ഒടിയുക - Odiyuka ഭേദകാനുപ്രയോഗം - Bhedhakaanuprayogam ഭിന്നിതം - Bhinnitham വിവക്ഷിക്കുക - Vivakshikkuka അശരണ - Asharana തൊതവര്‍ - Thothavar‍ മുഗ്ധലോചനന്‍ - Mugdhalochanan‍ പൊയ്ക - Poyka കാണ്ഡൂല്യം - Kaandoolyam സ്ഥാവിരം - Sthaaviram കറക്കം - Karakkam ദിവ്യാലയം - Dhivyaalayam അവ്യം - Avyam കട്ടോല്‍ - Kattol‍ നഷ്ട - Nashda ചെപ്പിക്കുടം - Cheppikkudam ഋജുപക്ഷ - Rujupaksha സ്തര - Sthara മേല്‍ക്കോയ്മ - Mel‍kkoyma ഇലവര്‍ങ്ങപ്പട്ട - Ilavar‍ngappatta ഇന്ദ്രിയഗ്രാമം - Indhriyagraamam ദശപേയം - Dhashapeyam കുടിയിരിപ്പാട് - Kudiyirippaadu അധീന - Adheena പടുകാട് - Padukaadu അഗ്രശൂലം - Agrashoolam ചതുഷ്കോണം - Chathushkonam അക്ഷി - Akshi പൗത്രിക - Pauthrika മുഖംമൂടി - Mukhammoodi കാലന്‍ - Kaalan‍ മുറ്റി - Mutti കിണ്ണാരം - Kinnaaram ഹുണ്ഡം - Hundam എഞ്ചു - Enchu ഹിണ്ഡനം - Hindanam ഗീതകപ്രബന്ധം - Geethakaprabandham പരിവട്ടം - Parivattam ദേവസാദ്ഭവിക്കുക - Dhevasaadhbhavikkuka ചെറു - Cheru കാലദ്വേഷി - Kaaladhveshi കഴുമുള്‍ - Kazhumul‍ അനശ്വര - Anashvara

Random Words

താരാമണാളന്‍ - Thaaraamanaalan‍ വിലക്ഷണം - Vilakshanam കായല്‍ - Kaayal‍ തോണിപ്പടി - Thonippadi ഏകാദശി - Ekaadhashi ചിക്ലിദന്‍ - Chiklidhan‍ കണ്ണറയന്‍ - Kannarayan‍ മഹാഹസ്തന്‍ - Mahaahasthan‍ നീലാളി - Neelaali അസത്ത്വാവരണം - Asaththvaavaranam ആകാശസ്ഫടികം - Aakaashasphadikam കര്‍ദനി - Kar‍dhani കലിപുരുഷന്‍ - Kalipurushan‍ ത്രിദിവസം - Thridhivasam പൊരികണ്ണി, -യുണ്ണി - Porikanni, -yunni അന്വാധാനം - Anvaadhaanam താംബൂലദന്‍ - Thaambooladhan‍ ഭോജകന്‍ - Bhojakan‍ ആത്മവിക്രയി - Aathmavikrayi കൊടിയേറുക - Kodiyeruka അനര്‍ഥന്‍ - Anar‍than‍ വികസനം - Vikasanam നിര്‍ഗന്ധകുസുമം - Nir‍gandhakusumam കോളാളി - Kolaali ബുധിത - Budhitha നിഷ്പീഡനം - Nishpeedanam ജലവാസം - Jalavaasam അമ്പോറ്റി - Ampotti നക്ഷത്രമണ്ഡലം - Nakshathramandalam അംശകന്‍ - Amshakan‍ പാരക്ക് - Paarakku ഉശാര്‍, ഉജാര്‍, ഉഷാര്‍ - Ushaar‍, Ujaar‍, Ushaar‍ വില്ലടിച്ചാന്‍പാട്ട് - Villadichaan‍paattu എതിരത്തെ - Ethiraththe ലേഡം - Ledam പദാതന്‍, -തി - Padhaathan‍, -thi കംഗുണി, -ണിനി - Kamguni, -nini പങ്ക്തികണ്ഠന്‍ - Pankthikandan‍ പടീയാന്‍ - Padeeyaan‍ അതിമായ - Athimaaya പൈശാചി - Paishaachi അകോപന - Akopana തുംഗീപതി - Thumgeepathi തളപ്പ് - Thalappu നിശാതിക്രമം - Nishaathikramam അപ്പതി - Appathi യൂക്കാലി(പ്റ്റസ്) - Yookkaali(pttasu) ശ്രമണ - Shramana കൃതകാരം - Kruthakaaram ക്ഷുദ്രധാന്യം - Kshudhradhaanyam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ചണ്ഡന്‍.

Get English Word for ചണ്ഡന്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ - Subrahmanyan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു ദുര്‍ദേവത - Oru Dhur‍dhevatha
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  പുരാണപ്രസിദ്ധനായ ഒരസുരന്‍ (മഹിഷാസുരന്‍റെയും സുംഭനിസുംഭന്മാരുടെയും സേവകന്‍, ദുര്‍ഗ ഇവനെ വധിച്ചു) - Puraanaprasiddhanaaya Orasuran‍ (mahishaasuran‍reyum Sumbhanisumbhanmaarudeyum Sevakan‍, Dhur‍ga Ivane Vadhichu)
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു ശിവപാര്‍ഷദന്‍ - Oru Shivapaar‍shadhan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  പ്രളയകാലത്ത് ഭൂമിയെ വലയം ചെയ്യുന്ന മേഘങ്ങളില്‍ ഒന്ന് - Pralayakaalaththu Bhoomiye Valayam Cheyyunna Meghangalil‍ Onnu
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  യമന്‍ - Yaman‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു യമദൂതന്‍ - Oru Yamadhoothan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു വിഷ്ണുപാര്‍ഷദന്‍ - Oru Vishnupaar‍shadhan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ശ്രീരാമസൈന്യത്തിലെ ഒരു വാനരന്‍ - Shreeraamasainyaththile Oru Vaanaran‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  കുബേരന്‍റെ ഒരു പുത്രന്‍ - Kuberan‍re Oru Puthran‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×