Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

യശസ്വി - Yashasvi നാട്യപ്രിയന്‍ - Naadyapriyan‍ വാടം - Vaadam മായാവതി - Maayaavathi ഗജേന്ദ്രന്‍ - Gajendhran‍ കഴമ - Kazhama വസി - Vasi ചിത്രണം - Chithranam കടിഞ്ഞൂല്‍ - Kadinjool‍ ധര്‍ത്രം - Dhar‍thram തള്ളി - Thalli അങ്കലായ്ക്കുക - Ankalaaykkuka കഫകൂര്‍ച്ചിക - Kaphakoor‍chika പ്രയാപണം - Prayaapanam അലങ്കാര്യ - Alankaarya ഏതദീയ - Ethadheeya പ്രാംണി - Praamni ഗണ്ഡൂഷിക്കുക - Gandooshikkuka അവാപ്തവ്യ - Avaapthavya ക്രാഡി - Kraadi വാമ - Vaama മുനിപ്രിയം - Munipriyam നര്യ - Narya കുപഥന്‍ - Kupathan‍ ചാര്‍വാകം - Chaar‍vaakam ഫാടകി - Phaadaki ഛായാഗൗരി - Chaayaagauri ഉജ്ജൃംഭിത - Ujjrumbhitha ശ്രീമൂര്‍ത്തി - Shreemoor‍ththi കജ്ജളി - Kajjali വാരം - Vaaram കഫഗുല്‍മം - Kaphagul‍mam പരിത്യജ്യ - Parithyajya പ്രതിഷിദ്ധ - Prathishiddha അങ്ങേ - Ange കുല - Kula അനിലബന്ധു, -സഖന്‍ - Anilabandhu, -sakhan‍ കുന്തിരിക്കം - Kunthirikkam തത്തു - Thaththu അനാര്യജിഷ്ടം - Anaaryajishdam ഗുണപാഠം - Gunapaadam അഗ്നിഹോത്രി - Agnihothri ഏനമാനം - Enamaanam കൃതാര്‍ഥ - Kruthaar‍tha വഴങ്ങില - Vazhangila നിപുണത, -ത്വം - Nipunatha, -thvam അകൃതക്രിയ - Akruthakriya തീര്‍ഥചാരി - Theer‍thachaari അലാറം - Alaaram കമ്യൂണിറ്റി - Kamyoonitti

Random Words

വടിവാള്‍ - Vadivaal‍ പ്രാസ്ഥാനിക - Praasthaanika അമ്ലകേസരം - Amlakesaram ഉലക്കുഴല്‍ - Ulakkuzhal‍ വെളുക്കെ - Velukke പാലീയം - Paaleeyam ശ്രീമത്ത്വം - Shreemaththvam ശിരോഗൃഹം - Shirogruham പടിയരഞ്ഞാണ്‍ - Padiyaranjaan‍ അസ്ഥാനസ്ഥപദം - Asthaanasthapadham കാര്യസ്ഥാനം - Kaaryasthaanam ചുക്കാന്‍ - Chukkaan‍ കാകദന്തം - Kaakadhantham അയനി - Ayani ഇരാണു - Iraanu അക്കല്‍ - Akkal‍ പ്രകാശിക്കുക - Prakaashikkuka പ്രസഹിക്കുക - Prasahikkuka ഒതുങ് - Othungu വൈദലം - Vaidhalam മാടഭൂപതി - Maadabhoopathi ആലോളിത - Aalolitha ദശവൈരാഗ്യം - Dhashavairaagyam പ്രാവരണം - Praavaranam കുടുംബകം - Kudumbakam പരിഘാത(ന)ം - Parighaatha(na)m അഭ്യര്‍ഹന്‍ - Abhyar‍han‍ അടകുടി - Adakudi അടയുക - Adayuka ഉഗ്രഭീഷണി - Ugrabheeshani ഹോമീയം, ഹോമ്യം - Homeeyam, Homyam മോഹനഗേഹം - Mohanageham നഗരൗകസ്സ് - Nagaraukassu നിനയ്ക്കുക - Ninaykkuka കിറി - Kiri അമര്‍ഷി - Amar‍shi അജീവന്‍ - Ajeevan‍ അവ്യവസായി - Avyavasaayi പിണ്ഡാരി - Pindaari ബഹിരംഗങ്ങള്‍ - Bahiramgangal‍ ഉദ്ഗത - Udhgatha നൈകഭേദ - Naikabhedha തരമന്ദ്രം - Tharamandhram മടാക്കത്തി - Madaakkaththi പിരിയാണി - Piriyaani ആഴ്മ - Aazhma ഉത്സാദനം - Uthsaadhanam വ്യപരോപണം - Vyaparopanam പര്‍ജന്യന്‍ - Par‍janyan‍ അഷ്ഠി - Ashdi
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ചണ്ഡന്‍.

Get English Word for ചണ്ഡന്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ - Subrahmanyan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു ദുര്‍ദേവത - Oru Dhur‍dhevatha
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  പുരാണപ്രസിദ്ധനായ ഒരസുരന്‍ (മഹിഷാസുരന്‍റെയും സുംഭനിസുംഭന്മാരുടെയും സേവകന്‍, ദുര്‍ഗ ഇവനെ വധിച്ചു) - Puraanaprasiddhanaaya Orasuran‍ (mahishaasuran‍reyum Sumbhanisumbhanmaarudeyum Sevakan‍, Dhur‍ga Ivane Vadhichu)
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു ശിവപാര്‍ഷദന്‍ - Oru Shivapaar‍shadhan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  പ്രളയകാലത്ത് ഭൂമിയെ വലയം ചെയ്യുന്ന മേഘങ്ങളില്‍ ഒന്ന് - Pralayakaalaththu Bhoomiye Valayam Cheyyunna Meghangalil‍ Onnu
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  യമന്‍ - Yaman‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു യമദൂതന്‍ - Oru Yamadhoothan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു വിഷ്ണുപാര്‍ഷദന്‍ - Oru Vishnupaar‍shadhan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ശ്രീരാമസൈന്യത്തിലെ ഒരു വാനരന്‍ - Shreeraamasainyaththile Oru Vaanaran‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  കുബേരന്‍റെ ഒരു പുത്രന്‍ - Kuberan‍re Oru Puthran‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×