Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

വൈതാന - Vaithaana തീരാക്കടം - Theeraakkadam പരികുടം - Parikudam പക്ഷിദോഷം - Pakshidhosham മിലനം - Milanam അതിജാഗരം - Athijaagaram ഇന്ദ്രസേന - Indhrasena ആക്രന്ദികന്‍ - Aakrandhikan‍ അയിത്തം - Ayiththam പര്‍ശു - Par‍shu ചെതുക്കുക - Chethukkuka വ്യാത്ത - Vyaaththa ദ്വാരകപാടം - Dhvaarakapaadam കാശ്മീരജം - Kaashmeerajam നിഗുംഫനം - Nigumphanam മാലകൂടം - Maalakoodam ഝലരി - Jhalari കോത് - Kothu മാസാനുമാസിക - Maasaanumaasika അജന്തം - Ajantham നിര്‍വിശേഷം - Nir‍vishesham നിപാതി - Nipaathi തന്ത്രശാലി - Thanthrashaali പിണ്ഡഭൃതി - Pindabhruthi സ്മൃത - Smrutha ഉത്തമോത്തമം - Uththamoththamam മയന്‍ - Mayan‍ കരോടി - Karodi നിയമിത - Niyamitha ഊര്‍പ്പഴശ്ശി - Oor‍ppazhashi ക്രാഡകാന്ത - Kraadakaantha തൊടുതി - Thoduthi നിശീഥിനീനാഥന്‍ - Nisheethineenaathan‍ മുജ്ജന്മവാസന - Mujjanmavaasana തലക്കം - Thalakkam ദ്രക്കാണം - Dhrakkaanam അവദ്രംഗം - Avadhramgam അറ്റൊറ്റി - Attotti ഉഴ - Uzha അലതി - Alathi ആനയിക്കുക - Aanayikkuka കൃഷ്ണവര്‍ത്മാ(വ്) - Krushnavar‍thmaa(vu) അച്ഛിന്നപത്രം, -പര്‍ണം - Achchinnapathram, -par‍nam ജാക്കി - Jaakki ശുഭേച്ഛു - Shubhechchu ഇരിട്ട് - Irittu തിരുമഞ്ചനം - Thirumanchanam പാതാരം - Paathaaram ജലസ്ഥാപനം - Jalasthaapanam വിഭാവനീയ - Vibhaavaneeya

Random Words

പതയുക - Pathayuka വൃത്രം - Vruthram ഉദ്ധത - Uddhatha ഉല്ബണം - Ulbanam കിരാണം - Kiraanam ചങ്കിലിവട്ടം - Chankilivattam ചുളുചുളെ - Chuluchule പഴമക്കാരന്‍ - Pazhamakkaaran‍ പ്രീ(ണി)ത - Pree(ni)tha അസ്തിമാന്‍ - Asthimaan‍ താരാമൃഗം - Thaaraamrugam അനേകശബ്ദ - Anekashabdha ത്രിഗര്‍ത്തം - Thrigar‍ththam ചിമിട്ട് - Chimittu പൂതക്രതായി - Poothakrathaayi ശൂന - Shoona ചുഴി - Chuzhi അകാല - Akaala അദംഭ - Adhambha മഹാശ്മം - Mahaashmam ചങ്കാഴി - Chankaazhi കണ്ഠമാല - Kandamaala ശീര്‍ണപര്‍ണം - Sheer‍napar‍nam ധര്‍ഷിക്കുക - Dhar‍shikkuka പമ്പിളിനാരകം - Pampilinaarakam അടക്കലം, -കളം - Adakkalam, -kalam ഗൂഢ - Goodda ക്ഷതൗജസ്സ് - Kshathaujassu ആസംഗം - Aasamgam കര്‍മഭൃത്ത് - Kar‍mabhruththu ചര്‍മണ്യ - Char‍manya സിദ്ധാഞ്ജനം - Siddhaanjjanam ഉപപീഡനം - Upapeedanam കന്നാര്‍ച്ചക്ക - Kannaar‍chakka തേവാരം - Thevaaram തൃ - Thru എഴുന്നേല്‍ക്കുക - Ezhunnel‍kkuka സമാപ്തി - Samaapthi സ്നേഹപൂര്‍വം - Snehapoor‍vam പൂണി - Pooni ഗുരുതമ - Guruthama ത്രാഹി - Thraahi ക്ഷീരം - Ksheeram നടുക - Naduka അവ്യക്തന്‍ - Avyakthan‍ ജാതുകര്‍ണന്‍ - Jaathukar‍nan‍ വൈദൂര്യ - Vaidhoorya ഇഷ്ടാന്യപരവാച്യധ്വനി - Ishdaanyaparavaachyadhvani സത്യവേദം - Sathyavedham അഭിചരിക്കുക - Abhicharikkuka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ചണ്ഡന്‍.

Get English Word for ചണ്ഡന്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ - Subrahmanyan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു ദുര്‍ദേവത - Oru Dhur‍dhevatha
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  പുരാണപ്രസിദ്ധനായ ഒരസുരന്‍ (മഹിഷാസുരന്‍റെയും സുംഭനിസുംഭന്മാരുടെയും സേവകന്‍, ദുര്‍ഗ ഇവനെ വധിച്ചു) - Puraanaprasiddhanaaya Orasuran‍ (mahishaasuran‍reyum Sumbhanisumbhanmaarudeyum Sevakan‍, Dhur‍ga Ivane Vadhichu)
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു ശിവപാര്‍ഷദന്‍ - Oru Shivapaar‍shadhan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  പ്രളയകാലത്ത് ഭൂമിയെ വലയം ചെയ്യുന്ന മേഘങ്ങളില്‍ ഒന്ന് - Pralayakaalaththu Bhoomiye Valayam Cheyyunna Meghangalil‍ Onnu
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  യമന്‍ - Yaman‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു യമദൂതന്‍ - Oru Yamadhoothan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു വിഷ്ണുപാര്‍ഷദന്‍ - Oru Vishnupaar‍shadhan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ശ്രീരാമസൈന്യത്തിലെ ഒരു വാനരന്‍ - Shreeraamasainyaththile Oru Vaanaran‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  കുബേരന്‍റെ ഒരു പുത്രന്‍ - Kuberan‍re Oru Puthran‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×