Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അത്ഭുതന്‍ - Athbhuthan‍ ത്രസിക്കുക - Thrasikkuka അത്യന്ത - Athyantha കൈമറിച്ചില്‍ - Kaimarichil‍ ശിലാസാരം - Shilaasaaram വരട്ടുകുര - Varattukura ഭൃഗുരേഖ - Bhrugurekha അസംസൃഷ്ടി - Asamsrushdi വൈതഥ്യം - Vaithathyam കൊഴുന്ത് - Kozhunthu മൈത്രയന്‍ - Maithrayan‍ ശകുനപ്പിഴ - Shakunappizha കര്‍മകൃത്ത് - Kar‍makruththu പരപദം - Parapadham തുച്ഛം - Thuchcham സാമയോനി - Saamayoni അവിശസ്തന്‍ - Avishasthan‍ ആട്ടാല - Aattaala ഹൃദയംഗമ - Hrudhayamgama സംശയാത്മാവ് - Samshayaathmaavu പറച്ചിപെറ്റപന്തിരുകുലം - Parachipettapanthirukulam തീരുമാനിക്കുക - Theerumaanikkuka മിഥ്യാവസ്തു - Mithyaavasthu ക്രിയാംഗജം - Kriyaamgajam ഋഷിവാടം - Rushivaadam കലാവേദി - Kalaavedhi അണ്ണന്തമ്പി - Annanthampi ജായി - Jaayi അശ്വബഡവം - Ashvabadavam അത്യുച്ചരതം - Athyucharatham മുക്കോണിക്കുക - Mukkonikkuka അഗൂഢം - Agooddam ഉള്ളകം - Ullakam അവാക്കര്‍ണന്‍ - Avaakkar‍nan‍ നാലമ്പലം - Naalampalam അപകര്‍ഷത - Apakar‍shatha അശിക്കുക - Ashikkuka ഘരഘര - Gharaghara കീര്‍ത്തിവ്രതം - Keer‍ththivratham മങ്ങലി - Mangali ചില - Chila വേശിക്കുക - Veshikkuka ഭാവനം - Bhaavanam മേമ്പെടുക - Mempeduka സൂര്യവാരം - Sooryavaaram അഭിസംവൃതം - Abhisamvrutham ഗുഹാശയം - Guhaashayam ലക്ഷ്മി - Lakshmi അനുഷ്ഠാതവ്യ - Anushdaathavya ആന്ത്രവൃദ്ധി - Aanthravruddhi

Random Words

അര്‍ഭന്‍ - Ar‍bhan‍ മുക്ത്വാ - Mukthvaa ജാനുഗത - Jaanugatha പന്തായം - Panthaayam ചീക്ക - Cheekka വ്യാപ്ത - Vyaaptha വണ്ണാന്‍ - Vannaan‍ രാഭസ്യം - Raabhasyam പിഠം - Pidam കാണ്‍ക്രീറ്റ് - Kaan‍kreettu കലേശന്‍ - Kaleshan‍ ധാര്‍ത്തരാഷ്ട്രന്‍ - Dhaar‍ththaraashdran‍ ചിരി, ചിരീ - Chiri, Chiree ചമയ്ക്കുക - Chamaykkuka എപ്പുറം - Eppuram അനവച്ഛേദക - Anavachchedhaka പരിചര - Parichara സര്‍പ്പപ്പാട്ട് - Sar‍ppappaattu കിടുമുടി - Kidumudi ദ്വിഹാ(വ്) - Dhvihaa(vu) വിഭാജികാ - Vibhaajikaa കാര്‍ക്കിക്കുക - Kaar‍kkikkuka ചരിത്രകഥ - Charithrakatha ശാരിക - Shaarika കലണ്ടര്‍, കലന്തര്‍ - Kalandar‍, Kalanthar‍ അനിച്ചം - Anicham മഹിമാ(വ്) - Mahimaa(vu) മരണഗോഷ്ടി - Maranagoshdi ഗന്ധദ്രു - Gandhadhru കരും - Karum നമ്പിടി - Nampidi കന്ദര്‍പ്പമഥന്‍ - Kandhar‍ppamathan‍ തീട്ടുശീല - Theettusheela മണിദീപം - Manidheepam ദക്ഷിണാഗ്നി - Dhakshinaagni തോല്‍ക്കൊമ്പ് - Thol‍kkompu വേട്ടി - Vetti രാത്രിഹാസം - Raathrihaasam കാമവല്ലഭന്‍ - Kaamavallabhan‍ കൃഷകന്‍ - Krushakan‍ ഉദ്യമനം - Udhyamanam പുരുഷാന്തരം - Purushaantharam ചക്രപതി - Chakrapathi അന്തരായം - Antharaayam രവണം - Ravanam ക്ഷതം - Kshatham കേരളം - Keralam സരിദ്വാന്‍ - Saridhvaan‍ വിഭാഗി - Vibhaagi നുണുക്കം - Nunukkam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ചണ്ഡന്‍.

Get English Word for ചണ്ഡന്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ - Subrahmanyan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു ദുര്‍ദേവത - Oru Dhur‍dhevatha
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  പുരാണപ്രസിദ്ധനായ ഒരസുരന്‍ (മഹിഷാസുരന്‍റെയും സുംഭനിസുംഭന്മാരുടെയും സേവകന്‍, ദുര്‍ഗ ഇവനെ വധിച്ചു) - Puraanaprasiddhanaaya Orasuran‍ (mahishaasuran‍reyum Sumbhanisumbhanmaarudeyum Sevakan‍, Dhur‍ga Ivane Vadhichu)
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു ശിവപാര്‍ഷദന്‍ - Oru Shivapaar‍shadhan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  പ്രളയകാലത്ത് ഭൂമിയെ വലയം ചെയ്യുന്ന മേഘങ്ങളില്‍ ഒന്ന് - Pralayakaalaththu Bhoomiye Valayam Cheyyunna Meghangalil‍ Onnu
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  യമന്‍ - Yaman‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു യമദൂതന്‍ - Oru Yamadhoothan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ഒരു വിഷ്ണുപാര്‍ഷദന്‍ - Oru Vishnupaar‍shadhan‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  ശ്രീരാമസൈന്യത്തിലെ ഒരു വാനരന്‍ - Shreeraamasainyaththile Oru Vaanaran‍
     
ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍  :  കുബേരന്‍റെ ഒരു പുത്രന്‍ - Kuberan‍re Oru Puthran‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×