Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അമോണിയംസള്‍ഫേറ്റ് - Amoniyamsal‍phettu പുക്കശന്‍ - Pukkashan‍ മഹീസുത - Maheesutha കലിവര്‍ജ്യം - Kalivar‍jyam ഗിരിചര - Girichara ത്രയോദശം - Thrayodhasham പ്രമീളനം - Prameelanam ശരലകം - Sharalakam സ്യാനന്ദുരം - Syaanandhuram പെരുമ്പറ്റുപാട്ടം - Perumpattupaattam ചേലേയം - Cheleyam കഷപട്ടിക - Kashapattika ഇണയാളി - Inayaali ക്ഷീണമധ്യ - Ksheenamadhya രേപ - Repa ചീനമുളക് - Cheenamulaku ഉമ്മനം - Ummanam മുഴുവര്‍ - Muzhuvar‍ ഇക്ബാല്‍ - Ikbaal‍ ഇഞ്ഞാളിക്കുക - Injaalikkuka ജേതാവ് - Jethaavu വലിര - Valira ഓറഞ്ച് - Oranchu പിഴു - Pizhu രാസ - Raasa താമ്രകിട്ടം - Thaamrakittam വയസ്യ - Vayasya പിത്തള - Piththala ഹര്‍ഷിണി - Har‍shini മാറിടം - Maaridam കാരിലവ് - Kaarilavu കള്ളക്കുറി - Kallakkuri അശ്മപുഷ്പം - Ashmapushpam നിര്‍വിചാരം - Nir‍vichaaram ദീനദയാലു - Dheenadhayaalu ദേവവര്‍ധകി - Dhevavar‍dhaki അക്ഷദൃക്ക് - Akshadhrukku ക്ഷോഭണം - Kshobhanam കളവാരം - Kalavaaram അങ്ഘ്രിന്നാമകം - Angghrinnaamakam കേശഘ്നം - Keshaghnam മഞ്ജുനാശി - Manjjunaashi ഉദന്തിക - Udhanthika പുരാണകിട്ടം, -കീടം - Puraanakittam, -keedam ശംഖം - Shamkham അമൃതപ്രാശം - Amruthapraasham ചിനപ്പ - Chinappa തുടുപ്പ് - Thuduppu അനവാപ്ത - Anavaaptha ചോരക്കൊഴുപ്പ് - Chorakkozhuppu

Random Words

അഞ്ജനം - Anjjanam വിളക്കുക - Vilakkuka നൈഗമന്‍ - Naigaman‍ തന്ത്രത - Thanthratha മൊന്ത - Montha ചളപള - Chalapala പുഷ്കലന്‍ - Pushkalan‍ തുണിയുക - Thuniyuka നിമേയം - Nimeyam പതത്രിരാജന്‍ - Pathathriraajan‍ വിലംബി - Vilambi പുരാണപുരുഷന്‍ - Puraanapurushan‍ ശീര്‍ഷകം - Sheer‍shakam സുപക്വം - Supakvam ഭീതിദ - Bheethidha മഹാനസി - Mahaanasi ഖഗ - Khaga ആവിഗ്ന - Aavigna മാപ്പിള - Maappila അരുക്ക് - Arukku അപ്രിയ - Apriya ഫേരവം - Pheravam രക്തപുച്ഛിക - Rakthapuchchika കൊള്ളിവീശുക - Kolliveeshuka അങ്കം - Ankam കുണ്ഠിത - Kunditha ആകാശവല്ലി - Aakaashavalli നൈവര - Naivara പുച്ഛകണ്ടകം - Puchchakandakam വെളിവായന്‍ - Velivaayan‍ അതന്ത്ര - Athanthra പരാകരിക്കുക - Paraakarikkuka പ്രാജ്വലം - Praajvalam ശ്വശുരന്‍ - Shvashuran‍ ദുര്‍മേധസ്സ് - Dhur‍medhassu ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം - Shreekrushnavilaasam അഭിഖ്യാത - Abhikhyaatha ചൊറുക്ക - Chorukka അതിയാന്‍ - Athiyaan‍ കത്തിക്കുക - Kaththikkuka തെരയുക - Therayuka ഏലിക്കുക - Elikkuka പരിഭൂഷിത - Paribhooshitha അപ്രധാന - Apradhaana നിരങ്ങല്‍ - Nirangal‍ വാസി - Vaasi ജാനപദന്‍ - Jaanapadhan‍ ഉരിപ്പ് - Urippu മാനത്രയം - Maanathrayam സുപ്തപ്രഹാരം - Supthaprahaaram
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ചാല്.

Get English Word for ചാല് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ചാല് - Chaalu  :  തോട്, കൈത്തോട് - Thodu, Kaiththodu
     
     
ചാല് - Chaalu  :  നീരൊഴുക്ക്, നീര് ഒഴുകുന്നതോ ഒഴുകിയതോ ആയ പാട് - Neerozhukku, Neeru Ozhukunnatho Ozhukiyatho Aaya Paadu
     
ചാല് - Chaalu  :  നിരപ്പില്‍നിന്നു താണുകിടക്കുന്നതും നീളമുള്ളതുമായ അടയാളം (തൊലിയിലെന്നപോലെ) - Nirappil‍ninnu Thaanukidakkunnathum Neelamullathumaaya Adayaalam (tholiyilennapole)
     
ചാല് - Chaalu  :  ഭൂനിരപ്പില്‍നിന്നും താണുകിടക്കുന്ന വഴി (മഴക്കാലത്ത് ഒഴുകുന്ന തോടായി മാറുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പേര്) - Bhoonirappil‍ninnum Thaanukidakkunna Vazhi (mazhakkaalaththu Ozhukunna Thodaayi Maarunnathukondu Ee Peru)
     
ചാല് - Chaalu  :  വഴി, മാര്‍ഗം - Vazhi, Maar‍gam
     
ചാല് - Chaalu  :  കായലിലോ കടലിലോ ഉള്ള ജലഗതാഗതമാര്‍ഗം. ഉദാ: കപ്പല്‍ച്ചാല്‍ - Kaayalilo Kadalilo Ulla Jalagathaagathamaar‍gam. Udhaa: Kappal‍chaal‍
     
ചാല് - Chaalu  :  വെള്ളംകെട്ടിക്കിടക്കുന്ന താണസ്ഥലം - Vellamkettikkidakkunna Thaanasthalam
     
ചാല് - Chaalu  :  ഉഴവുചാല്, ഉഴപ്പൊളി - Uzhavuchaalu, Uzhappoli
     
ചാല് - Chaalu  :  ഒരുദിക്കിലേക്ക് കലപ്പപ്പാടു വരത്തക്കവണ്ണം ഒരു പ്രാവശ്യം നടത്തുന്ന ഉഴവ്. ഉദാ: നെടുഞ്ചാല്, ഒന്നാം ചാല് - Orudhikkilekku Kalappappaadu Varaththakkavannam Oru Praavashyam Nadaththunna Uzhavu. Udhaa: Nedunchaalu, Onnaam Chaalu
     
ചാല് - Chaalu  :  തവണ, പ്രാവശ്യം - Thavana, Praavashyam
     
ചാല് - Chaalu  :  നിലം, ഭൂമി - Nilam, Bhoomi
     
ചാല് - Chaalu  :  വലിയപാന - Valiyapaana
     
ചാല് - Chaalu  :  കുംഭരാശി - Kumbharaashi
     
ചാല് - Chaalu  :  തുറമുഖം - Thuramukham
     
ചാല് - Chaalu  :  വരി, നിര - Vari, Nira
     
ചാല് - Chaalu  :  പൂര്‍ണത, നിറവ് - Poor‍natha, Niravu
     
ചാല് - Chaalu  :  ഊഞ്ഞാല്‍. (പ്ര.) ചാലുതെളിക്കുക = വഴിയുണ്ടാക്കുക, സാധ്യതവളര്‍ത്തുക. ചാല്‍വിത്ത് വിതയ്ക്കുക = ഉഴുതു കട്ടയുടച്ച മണ്ണില്‍ വിതയ്ക്കുക, പൊടിയില്‍ വിതറുക - Oonjaal‍. (pra.) Chaaluthelikkuka = Vazhiyundaakkuka, Saadhyathavalar‍ththuka. Chaal‍viththu Vithaykkuka = Uzhuthu Kattayudacha Mannil‍ Vithaykkuka, Podiyil‍ Vitharuka
     
ചാല്യ - Chaalya  :  ചലിപ്പിക്കാവുന്ന, ചലിപ്പിക്കേണ്ടതായ (ചാലനീയം) - Chalippikkaavunna, Chalippikkendathaaya (chaalaneeyam)
     
ചാല്യം - Chaalyam  :  ചായില്യം - Chaayilyam
     
ചാല്‍ - Chaal‍  :  ചാല - Chaala
     
ചാല്‍ - Chaal‍  :  ചേല് - Chelu
     
ചാല്‍ - Chaal‍  :  ചാല് - Chaalu
     
ചാല്‍പ്പണി - Chaal‍ppani  :  ജലം ഒഴുകാന്‍ തക്കവണ്ണം ചാലുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി - Jalam Ozhukaan‍ Thakkavannam Chaalukal‍ Undaakkunna Pravruththi
     
ചാല്‍പ്പണി - Chaal‍ppani  :  ഉഴവ് - Uzhavu
     
ചാല്‍പ്പണി - Chaal‍ppani  :  ആനയെക്കൊണ്ട് തടിവലിപ്പിക്കുന്ന പണി - Aanayekkondu Thadivalippikkunna Pani
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×