Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കെടാ - Kedaa തുരക്കുക - Thurakkuka കരസ്ഥാലി - Karasthaali വിഘാതകന്‍ - Vighaathakan‍ ശാമനം - Shaamanam ശതജിഹ്വന്‍ - Shathajihvan‍ തൈര്‍ഥിക - Thair‍thika കാര്യഹേതുക്കള്‍ - Kaaryahethukkal‍ കിണ്ണിക്കൂമ്പ - Kinnikkoompa ധോരിതകം - Dhorithakam സോഹം - Soham ചലനാശയ - Chalanaashaya ഓഴുവന്‍ - Ozhuvan‍ സഞ്ജന്‍ - Sanjjan‍ നിശിത - Nishitha താലപ്പൊലി - Thaalappoli താരസ്വരം - Thaarasvaram പാര് - Paaru തരുക - Tharuka അഭ്യാദാനം - Abhyaadhaanam സര്‍വന്‍ - Sar‍van‍ പ്രതികണ്ഠ - Prathikanda പൊന്നാവീരം - Ponnaaveeram നവദ്വാരങ്ങള്‍ - Navadhvaarangal‍ മിളിത - Militha നൃപാമയം - Nrupaamayam കോനകര്‍ - Konakar‍ പിടാക - Pidaaka മുദ്രയരക്ക് - Mudhrayarakku നേരുക - Neruka കാപാലകുഷ്ഠം - Kaapaalakushdam ഫലസമ്പത്ത് - Phalasampaththu കനേഷുമാരി - Kaneshumaari ചീമ്പക്കണ്ണ് - Cheempakkannu പരഭൃത - Parabhrutha നാഭീഭൂവ് - Naabheebhoovu കര്‍മം - Kar‍mam ഏകാദശാത്മകന്‍ - Ekaadhashaathmakan‍ ഉപാരത - Upaaratha കപ്പമാങ്ങ - Kappamaanga നടച്ചാവടി - Nadachaavadi പുന - Puna കുലത്ഥന്‍ - Kulaththan‍ പഞ്ചര്‍ - Panchar‍ കോടിജ്യ, -ജ്യാവ് - Kodijya, -jyaavu ഹഡ്ഡം - Haddam പദാനുശാസനം - Padhaanushaasanam ഇംഗാലം - Imgaalam നിഷ്കളന്‍ - Nishkalan‍ ഇള - Ila

Random Words

സാദം - Saadham പണ്ടാരപ്പൂമുഖം - Pandaarappoomukham ആരാതീയ - Aaraatheeya വീതശങ്കം - Veethashankam ഹിംസകം - Himsakam ഇങ്ങത്തേ - Ingaththe രാജഭണ്ഡാരം - Raajabhandaaram പത്രരഥേന്ദ്രന്‍ - Pathrarathendhran‍ മൗലികന്‍ - Maulikan‍ ഭാഷകന്‍ - Bhaashakan‍ മുലക്കാമ്പ് - Mulakkaampu പൊത്തനെ - Poththane അലമ്പടം - Alampadam കഞ്ചല്‍ - Kanchal‍ ഘൃതധേനു - Ghruthadhenu ചിത് - Chithu ചളുചള - Chaluchala പെഗ് - Pegu തറവാട്ട്- - Tharavaattu- ദിവാപ്രദീപന്‍ - Dhivaapradheepan‍ ചിപിടിക - Chipidika അപദൂരം - Apadhooram നായിനാര്‍ - Naayinaar‍ പിട്ടിലം - Pittilam നിനദിത - Ninadhitha ഈഞ്ഞല്‍ - Eenjal‍ ചൂണ്ടപ്പന - Choondappana വപുസി - Vapusi പ്രതലോകം - Prathalokam പുരീഷിത - Pureeshitha ഊക്കാരന്‍ - Ookkaaran‍ അഹ്രീക - Ahreeka വശപ്പെടുക - Vashappeduka പര്യായം - Paryaayam തലവരി - Thalavari കാടക്കൊക്ക് - Kaadakkokku ത്രിസ്ഥലി - Thristhali പുഷ്പമഞ്ജരിക - Pushpamanjjarika ത്യ്രക്ഷരി - Thyrakshari ശാമ്പ്രാണിമരം - Shaampraanimaram ഉപദേശിക്കുക - Upadheshikkuka ചൊക്കട്ട - Chokkatta എങ്ങള്‍ - Engal‍ വിവേചക - Vivechaka ഖണ്ഡപാലന്‍ - Khandapaalan‍ ഇഞ്ചിക്കറി - Inchikkari ദൃഗ്വിഷം - Dhrugvisham വിശ്വകര്‍മാവ് - Vishvakar‍maavu മരുത്തുക്കള്‍ - Maruththukkal‍ ലസ്തകം - Lasthakam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ചാല്.

Get English Word for ചാല് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ചാല് - Chaalu  :  തോട്, കൈത്തോട് - Thodu, Kaiththodu
     
     
ചാല് - Chaalu  :  നീരൊഴുക്ക്, നീര് ഒഴുകുന്നതോ ഒഴുകിയതോ ആയ പാട് - Neerozhukku, Neeru Ozhukunnatho Ozhukiyatho Aaya Paadu
     
ചാല് - Chaalu  :  നിരപ്പില്‍നിന്നു താണുകിടക്കുന്നതും നീളമുള്ളതുമായ അടയാളം (തൊലിയിലെന്നപോലെ) - Nirappil‍ninnu Thaanukidakkunnathum Neelamullathumaaya Adayaalam (tholiyilennapole)
     
ചാല് - Chaalu  :  ഭൂനിരപ്പില്‍നിന്നും താണുകിടക്കുന്ന വഴി (മഴക്കാലത്ത് ഒഴുകുന്ന തോടായി മാറുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പേര്) - Bhoonirappil‍ninnum Thaanukidakkunna Vazhi (mazhakkaalaththu Ozhukunna Thodaayi Maarunnathukondu Ee Peru)
     
ചാല് - Chaalu  :  വഴി, മാര്‍ഗം - Vazhi, Maar‍gam
     
ചാല് - Chaalu  :  കായലിലോ കടലിലോ ഉള്ള ജലഗതാഗതമാര്‍ഗം. ഉദാ: കപ്പല്‍ച്ചാല്‍ - Kaayalilo Kadalilo Ulla Jalagathaagathamaar‍gam. Udhaa: Kappal‍chaal‍
     
ചാല് - Chaalu  :  വെള്ളംകെട്ടിക്കിടക്കുന്ന താണസ്ഥലം - Vellamkettikkidakkunna Thaanasthalam
     
ചാല് - Chaalu  :  ഉഴവുചാല്, ഉഴപ്പൊളി - Uzhavuchaalu, Uzhappoli
     
ചാല് - Chaalu  :  ഒരുദിക്കിലേക്ക് കലപ്പപ്പാടു വരത്തക്കവണ്ണം ഒരു പ്രാവശ്യം നടത്തുന്ന ഉഴവ്. ഉദാ: നെടുഞ്ചാല്, ഒന്നാം ചാല് - Orudhikkilekku Kalappappaadu Varaththakkavannam Oru Praavashyam Nadaththunna Uzhavu. Udhaa: Nedunchaalu, Onnaam Chaalu
     
ചാല് - Chaalu  :  തവണ, പ്രാവശ്യം - Thavana, Praavashyam
     
ചാല് - Chaalu  :  നിലം, ഭൂമി - Nilam, Bhoomi
     
ചാല് - Chaalu  :  വലിയപാന - Valiyapaana
     
ചാല് - Chaalu  :  കുംഭരാശി - Kumbharaashi
     
ചാല് - Chaalu  :  തുറമുഖം - Thuramukham
     
ചാല് - Chaalu  :  വരി, നിര - Vari, Nira
     
ചാല് - Chaalu  :  പൂര്‍ണത, നിറവ് - Poor‍natha, Niravu
     
ചാല് - Chaalu  :  ഊഞ്ഞാല്‍. (പ്ര.) ചാലുതെളിക്കുക = വഴിയുണ്ടാക്കുക, സാധ്യതവളര്‍ത്തുക. ചാല്‍വിത്ത് വിതയ്ക്കുക = ഉഴുതു കട്ടയുടച്ച മണ്ണില്‍ വിതയ്ക്കുക, പൊടിയില്‍ വിതറുക - Oonjaal‍. (pra.) Chaaluthelikkuka = Vazhiyundaakkuka, Saadhyathavalar‍ththuka. Chaal‍viththu Vithaykkuka = Uzhuthu Kattayudacha Mannil‍ Vithaykkuka, Podiyil‍ Vitharuka
     
ചാല്യ - Chaalya  :  ചലിപ്പിക്കാവുന്ന, ചലിപ്പിക്കേണ്ടതായ (ചാലനീയം) - Chalippikkaavunna, Chalippikkendathaaya (chaalaneeyam)
     
ചാല്യം - Chaalyam  :  ചായില്യം - Chaayilyam
     
ചാല്‍ - Chaal‍  :  ചാല - Chaala
     
ചാല്‍ - Chaal‍  :  ചേല് - Chelu
     
ചാല്‍ - Chaal‍  :  ചാല് - Chaalu
     
ചാല്‍പ്പണി - Chaal‍ppani  :  ജലം ഒഴുകാന്‍ തക്കവണ്ണം ചാലുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി - Jalam Ozhukaan‍ Thakkavannam Chaalukal‍ Undaakkunna Pravruththi
     
ചാല്‍പ്പണി - Chaal‍ppani  :  ഉഴവ് - Uzhavu
     
ചാല്‍പ്പണി - Chaal‍ppani  :  ആനയെക്കൊണ്ട് തടിവലിപ്പിക്കുന്ന പണി - Aanayekkondu Thadivalippikkunna Pani
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×