Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പ്രഭാവം - Prabhaavam ഉപാസി - Upaasi അന്നക്കാവടി - Annakkaavadi യൗവന - Yauvana അന്തസ്സ്വേദം - Anthassvedham ജനോപദ്രവം - Janopadhravam അനോവാഹ്യ - Anovaahya ശ്രീപുത്രന്‍ - Shreeputhran‍ കാണിക്കടന്‍ - Kaanikkadan‍ ദസ്ര - Dhasra ബ്രഹ്മാവര്‍ത്തം - Brahmaavar‍ththam അര്‍ജുനി - Ar‍juni കുത്തിയെടുക്കുക - Kuththiyedukkuka ഹൈമ - Haima ജലാശ്രയ - Jalaashraya കൃഷ്ണലം - Krushnalam കുടുവന്‍ - Kuduvan‍ ഉല്ലാഘവം - Ullaaghavam ഗരുത്മന്‍ - Garuthman‍ എടഞ്ചാടി - Edanchaadi അരിധരം - Aridharam അവര്‍ഗീകൃത - Avar‍geekrutha അവമൂര്‍ധാവ് - Avamoor‍dhaavu അങ്കവാല്‍ - Ankavaal‍ ചതുഷ്ടോമം - Chathushdomam ദ്വാരപന്‍ - Dhvaarapan‍ ശ്ലിഷ്ടി - Shlishdi ചുരുക്കെഴുത്ത് - Churukkezhuththu യൗവനയുക്ത - Yauvanayuktha അന്നസത്രം - Annasathram അംബരദം - Ambaradham വര്‍ഷോപലം - Var‍shopalam പാന - Paana ബര്‍ഹം - Bar‍ham പവി - Pavi കൊമയ്ക്കുക - Komaykkuka ബൈഡാലവ്രതികന്‍ - Baidaalavrathikan‍ കന്യാപുരം - Kanyaapuram അബ്ദ് - Abdhu കളാചികം - Kalaachikam നിലന്തല്ലി - Nilanthalli കൂത്താടുക - Kooththaaduka പത്രികാവാഹ(ക)ന്‍ - Pathrikaavaaha(ka)n‍ ഘനീഭൂത - Ghaneebhootha കോലിന - Kolina മന്ദപ്രജ്ഞന്‍ - Mandhaprajnjan‍ ആശ്ലിഷ്ട - Aashlishda ഹൃത്ത് - Hruththu വെല്ലുവിളി - Velluvili കുഠാരിണി - Kudaarini

Random Words

അംബുജവനി - Ambujavani ഇടല്‍ - Idal‍ ആര്യപ്പന - Aaryappana അഗ്നിചിത്ത് - Agnichiththu വിദ്വേഷ്ടാവ് - Vidhveshdaavu കാമജന്‍ - Kaamajan‍ ഔഡുമണ്ഡലം - Audumandalam അവതംസിതം - Avathamsitham വിപത്ത് - Vipaththu ആസീന - Aaseena മുമ്പന്‍ - Mumpan‍ ഗരളം - Garalam കുര - Kura ചിത്ര - Chithra അന്തജന്‍ - Anthajan‍ ശീതോത്തമം - Sheethoththamam ആര്യമുസ്ത - Aaryamustha പൂച്ച് - Poochu വാഗ്വാദം - Vaagvaadham ഉദ്ദായം - Uddhaayam അക്ഷണ്വാന്‍ - Akshanvaan‍ ശുഭകര്‍മം - Shubhakar‍mam നമ്പൂതിരി, നമ്പൂരി - Nampoothiri, Nampoori താരി - Thaari അര്‍ത്ഥികന്‍ - Ar‍ththikan‍ ഋതുചര്യ - Ruthucharya ഭോഗവത്ത് - Bhogavaththu സുതപസ്സ് - Suthapassu ഭായി - Bhaayi കണിഷ്ഠ - Kanishda അംഗഘാതം - Amgaghaatham ലാസം - Laasam ദാഘം - Dhaagham കാറ്റുമൂളി - Kaattumooli അംഗേശന്‍, -ശ്വരന്‍ - Amgeshan‍, -shvaran‍ ശരീരധാതു - Shareeradhaathu ചെമ്പകശ്ശേരി - Chempakasheri സോമന്‍ - Soman‍ കാവക്കറ്റ - Kaavakkatta ഭവി - Bhavi യമപുരി - Yamapuri ദീപനി - Dheepani അഗ്രപര്‍ണി - Agrapar‍ni നേത്രവിട്ട് - Nethravittu നിയതിപ്പടി - Niyathippadi ഊണാളി - Oonaali അഭ്യാഗമനം - Abhyaagamanam പാണ്ടി - Paandi വികൃതിത്തരം - Vikruthiththaram അനീച - Aneecha
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ചാല്.

Get English Word for ചാല് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ചാല് - Chaalu  :  തോട്, കൈത്തോട് - Thodu, Kaiththodu
     
     
ചാല് - Chaalu  :  നീരൊഴുക്ക്, നീര് ഒഴുകുന്നതോ ഒഴുകിയതോ ആയ പാട് - Neerozhukku, Neeru Ozhukunnatho Ozhukiyatho Aaya Paadu
     
ചാല് - Chaalu  :  നിരപ്പില്‍നിന്നു താണുകിടക്കുന്നതും നീളമുള്ളതുമായ അടയാളം (തൊലിയിലെന്നപോലെ) - Nirappil‍ninnu Thaanukidakkunnathum Neelamullathumaaya Adayaalam (tholiyilennapole)
     
ചാല് - Chaalu  :  ഭൂനിരപ്പില്‍നിന്നും താണുകിടക്കുന്ന വഴി (മഴക്കാലത്ത് ഒഴുകുന്ന തോടായി മാറുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പേര്) - Bhoonirappil‍ninnum Thaanukidakkunna Vazhi (mazhakkaalaththu Ozhukunna Thodaayi Maarunnathukondu Ee Peru)
     
ചാല് - Chaalu  :  വഴി, മാര്‍ഗം - Vazhi, Maar‍gam
     
ചാല് - Chaalu  :  കായലിലോ കടലിലോ ഉള്ള ജലഗതാഗതമാര്‍ഗം. ഉദാ: കപ്പല്‍ച്ചാല്‍ - Kaayalilo Kadalilo Ulla Jalagathaagathamaar‍gam. Udhaa: Kappal‍chaal‍
     
ചാല് - Chaalu  :  വെള്ളംകെട്ടിക്കിടക്കുന്ന താണസ്ഥലം - Vellamkettikkidakkunna Thaanasthalam
     
ചാല് - Chaalu  :  ഉഴവുചാല്, ഉഴപ്പൊളി - Uzhavuchaalu, Uzhappoli
     
ചാല് - Chaalu  :  ഒരുദിക്കിലേക്ക് കലപ്പപ്പാടു വരത്തക്കവണ്ണം ഒരു പ്രാവശ്യം നടത്തുന്ന ഉഴവ്. ഉദാ: നെടുഞ്ചാല്, ഒന്നാം ചാല് - Orudhikkilekku Kalappappaadu Varaththakkavannam Oru Praavashyam Nadaththunna Uzhavu. Udhaa: Nedunchaalu, Onnaam Chaalu
     
ചാല് - Chaalu  :  തവണ, പ്രാവശ്യം - Thavana, Praavashyam
     
ചാല് - Chaalu  :  നിലം, ഭൂമി - Nilam, Bhoomi
     
ചാല് - Chaalu  :  വലിയപാന - Valiyapaana
     
ചാല് - Chaalu  :  കുംഭരാശി - Kumbharaashi
     
ചാല് - Chaalu  :  തുറമുഖം - Thuramukham
     
ചാല് - Chaalu  :  വരി, നിര - Vari, Nira
     
ചാല് - Chaalu  :  പൂര്‍ണത, നിറവ് - Poor‍natha, Niravu
     
ചാല് - Chaalu  :  ഊഞ്ഞാല്‍. (പ്ര.) ചാലുതെളിക്കുക = വഴിയുണ്ടാക്കുക, സാധ്യതവളര്‍ത്തുക. ചാല്‍വിത്ത് വിതയ്ക്കുക = ഉഴുതു കട്ടയുടച്ച മണ്ണില്‍ വിതയ്ക്കുക, പൊടിയില്‍ വിതറുക - Oonjaal‍. (pra.) Chaaluthelikkuka = Vazhiyundaakkuka, Saadhyathavalar‍ththuka. Chaal‍viththu Vithaykkuka = Uzhuthu Kattayudacha Mannil‍ Vithaykkuka, Podiyil‍ Vitharuka
     
ചാല്യ - Chaalya  :  ചലിപ്പിക്കാവുന്ന, ചലിപ്പിക്കേണ്ടതായ (ചാലനീയം) - Chalippikkaavunna, Chalippikkendathaaya (chaalaneeyam)
     
ചാല്യം - Chaalyam  :  ചായില്യം - Chaayilyam
     
ചാല്‍ - Chaal‍  :  ചാല - Chaala
     
ചാല്‍ - Chaal‍  :  ചേല് - Chelu
     
ചാല്‍ - Chaal‍  :  ചാല് - Chaalu
     
ചാല്‍പ്പണി - Chaal‍ppani  :  ജലം ഒഴുകാന്‍ തക്കവണ്ണം ചാലുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി - Jalam Ozhukaan‍ Thakkavannam Chaalukal‍ Undaakkunna Pravruththi
     
ചാല്‍പ്പണി - Chaal‍ppani  :  ഉഴവ് - Uzhavu
     
ചാല്‍പ്പണി - Chaal‍ppani  :  ആനയെക്കൊണ്ട് തടിവലിപ്പിക്കുന്ന പണി - Aanayekkondu Thadivalippikkunna Pani
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×