Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കടുകി - Kaduki ഉടപ്പിറപ്പ്, -പിറവ്, -പിറവി - Udappirappu, -piravu, -piravi മുടിഞ്ഞരുളുക - Mudinjaruluka ഭ്രാഷ്ട്രകം - Bhraashdrakam വൈരാഗ്യം - Vairaagyam ചീനമാഷം - Cheenamaasham അമായ - Amaaya എടല - Edala ജഡവാദി - Jadavaadhi ആള്‍ക്കരടി - Aal‍kkaradi മഹിഷമര്‍ദിനി - Mahishamar‍dhini അഭ്യവഹൃത - Abhyavahrutha മുമ്മുന - Mummuna ചിക്ര - Chikra അടങ്കം - Adankam ആവഹ - Aavaha വേണ്ടിയ - Vendiya കുന്തിഭോജന്‍ - Kunthibhojan‍ ഉലപ്പഴം - Ulappazham ശൈലൂഷന്‍ - Shailooshan‍ യക്ഷ്മം - Yakshmam ചാരുമതില്‍ - Chaarumathil‍ കാര്യസ്ഥന്‍ - Kaaryasthan‍ തിങ്കള്‍ചൂഢന്‍ - Thinkal‍chooddan‍ അമരസിംഹന്‍ - Amarasimhan‍ നട - Nada അഞ്ചല്‍ - Anchal‍ പ്രദരം - Pradharam ഓര്‍ഡിനന്‍സ് - Or‍dinan‍su ഖജനാ(വ്), ഖജാന - Khajanaa(vu), Khajaana ഗദ - Gadha ജുഹ്വാസ്യന്‍ - Juhvaasyan‍ ഉദ്ഭൃത - Udhbhrutha അപരന്ത്യ - Aparanthya കൊച്ചുന്നാള്‍ - Kochunnaal‍ ചോക്കന്‍ - Chokkan‍ ഇന്ദുവാരം, ഇന്ദുവാസരം - Indhuvaaram, Indhuvaasaram അമൃതസ്രവ - Amruthasrava ശേവധി - Shevadhi ഈടാക്കുക - Eedaakkuka ലീലയാ - Leelayaa വടമേല്‍മൂല - Vadamel‍moola മുടല - Mudala നിര്‍മിക്കുക - Nir‍mikkuka അപാരത - Apaaratha സുല്‍ത്താന്‍ - Sul‍ththaan‍ കൊഞ്ചല്‍ - Konchal‍ കീഴിട് - Keezhidu അകടവികടം - Akadavikadam അസ്ത്രക്ഷേപകന്‍ - Asthrakshepakan‍

Random Words

വംശഭൃത്ത് - Vamshabhruththu മെയ്യട്ടി - Meyyatti ചപ്ര - Chapra പരശുരാമന്‍ - Parashuraaman‍ കരിക - Karika മാതോര്‍ത്തറ - Maathor‍ththara വരുണപത്നി - Varunapathni താപതി - Thaapathi ചിത്തത്രയം - Chiththathrayam കൂപ്പുകൈ - Kooppukai പൊന്നാവീരം - Ponnaaveeram അര്‍ത്ഥജാതം - Ar‍ththajaatham കോസല - Kosala മുക്താകലാപം - Mukthaakalaapam അര്‍ധചന്ദ്ര - Ar‍dhachandhra പ്രബോധനി, -ധിനി - Prabodhani, -dhini ശരപ്പാട് - Sharappaadu കൈത്തോളം - Kaiththolam മെഴുകുതിരി - Mezhukuthiri ചാലിയക്കുതിര - Chaaliyakkuthira വിഷണ്ണ - Vishanna മാല്യ - Maalya ജല്പാകന്‍ - Jalpaakan‍ അസ്പൃശ്യന്‍ - Asprushyan‍ അമൃതരശ്മി - Amrutharashmi ക്രീഡീദ്ദേശം - Kreedeeddhesham താണുമാലയപ്പെരുമാള്‍ - Thaanumaalayapperumaal‍ തികക്കുക - Thikakkuka ശര്‍മി - Shar‍mi ഛാഗലപഞ്ചകം - Chaagalapanchakam പ്രണേയ - Praneya സുവര്‍ണാക്ഷന്‍ - Suvar‍naakshan‍ ചൈത്രം - Chaithram എരിപ്പോട് - Erippodu ജയതേ - Jayathe വ്യായോഗം - Vyaayogam ശിഗ്രുബീജം - Shigrubeejam ഒറ്റുകൊടുക്കുക, ഒറ്റി- - Ottukodukkuka, Otti- അംബരം - Ambaram നൗയായി - Nauyaayi ഉച്ഛിന്നാശ്രയം - Uchchinnaashrayam പടുകാല്‍ - Padukaal‍ ഇക്ഷുശുക്തം - Ikshushuktham സൂത്രക്കെട്ട് - Soothrakkettu നീവുക - Neevuka ഞെട്ടിപ്പന - Njettippana ഗ്രഹസ്ഫുടം - Grahasphudam ഉഷസ്സ് - Ushassu അണയലം - Anayalam കടന്നാക്രമണം - Kadannaakramanam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ചിതല്‍.

Get English Word for ചിതല്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ചിതല്‍ - Chithal‍  :  എറുമ്പിന്‍റെ വര്‍ഗത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്രാണി. (പ്ര.) ചിതലരിക്കുക, ചിതലെടുക്കുക, ചിതല്‍ തിന്നുക - Erumpin‍re Var‍gaththil‍ppetta Oru Cherupraani. (pra.) Chithalarikkuka, Chithaledukkuka, Chithal‍ Thinnuka
     
     
ചിതല്‍പ്പുറ്റ് - Chithal‍pputtu  :  ചിതലുകള്‍ പശമണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കൂട് - Chithalukal‍ Pashamannukondundaakkunna Koodu
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×