Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഗിരിജാമലം - Girijaamalam കരമാല - Karamaala കന്നിയീറ്റ് - Kanniyeettu ഐഭ - Aibha നിര്‍മോകം - Nir‍mokam ഊരകം - Oorakam സാശ്വാസം - Saashvaasam സുസ്നാത - Susnaatha വിധം - Vidham മേച്ചില്‍പ്പുറം - Mechil‍ppuram ഓടനാട്, ഓണാട് - Odanaadu, Onaadu ചേതോഭവന്‍ - Chethobhavan‍ തുണര്‍ച്ച - Thunar‍cha സുഷവം - Sushavam വിദൂഷി - Vidhooshi ഇഴയ്ക്കുക - Izhaykkuka ഏകദേശവിവര്‍ത്തി - Ekadheshavivar‍ththi ഗര്‍ഭരൂപ(ക)ന്‍ - Gar‍bharoopa(ka)n‍ സരജസ്ക - Sarajaska ജപനീയ - Japaneeya ഓലി - Oli ഗ്രീസ് - Greesu എന്‍പിത് - En‍pithu ഘണ്ടാപഥം - Ghandaapatham താര്‍ക്ഷ്യമന്ത്രം - Thaar‍kshyamanthram കടിശൃങ്ഖല - Kadishrungkhala പൂജവെപ്പ്, -വയ്പ്പ് - Poojaveppu, -vayppu ജംഗല - Jamgala ആപ്രീതപന്‍ - Aapreethapan‍ പെന്‍ - Pen‍ പ്രാശസ്ത്യം - Praashasthyam പ്രതിധാവനം - Prathidhaavanam കുടുംബബന്ധം - Kudumbabandham അരിത് - Arithu വിസ്രുതി - Visruthi അഭിലൂത - Abhilootha ഞാഞ്ഞൂല്‍ - Njaanjool‍ അര്യമാവ് - Aryamaavu താക്ക് - Thaakku വള്ളപ്പാട്ട് - Vallappaattu ചൊര - Chora ഗര്‍ഭമണ്ഡപം - Gar‍bhamandapam അപപാദത്രന്‍ - Apapaadhathran‍ വിദേശി - Vidheshi ഒന്നുക - Onnuka വശം - Vasham സാദി - Saadhi കുഞ്ചിതനടനം - Kunchithanadanam ഐയത്യം - Aiyathyam ധ്വജിനി - Dhvajini

Random Words

നിശാത്യയം - Nishaathyayam അപാദാനം - Apaadhaanam രാമകഥപ്പാട്ട് - Raamakathappaattu സരഭസം - Sarabhasam അനതിവിസ്തര - Anathivisthara അവഘോഷകന്‍ - Avaghoshakan‍ ഇരിപ്പപ്പിണ്ണാക്ക് - Irippappinnaakku ഒറ്റക്കയ്യന്‍ - Ottakkayyan‍ പരിവാരിത - Parivaaritha ചിത്രഗൃഹം - Chithragruham ത്യ്രാഹലം - Thyraahalam പൃഥാപതി - Pruthaapathi കോടീശ: - Kodeesha: ഋഷ്യഗന്ധ - Rushyagandha അനുകൂല - Anukoola പോകില്‍ - Pokil‍ പ്രകടീകരിക്കുക - Prakadeekarikkuka മിഷ്ടഭാഷി - Mishdabhaashi ക്ഷമാജന്‍ - Kshamaajan‍ ലേഖിനി - Lekhini പ്രലോഭ(ന)ം - Pralobha(na)m ചെറക് - Cheraku സാഗരഗാമിനി - Saagaragaamini ഈര്‍ - Eer‍ വിപക്ഷത, -ത്വം - Vipakshatha, -thvam ഉപ്പുതാളി, -തെളി, -തെളിയന്‍ - Upputhaali, -theli, -theliyan‍ ഗുണകം - Gunakam പടയോട്ടം - Padayottam കാര്‍ത്തികന്‍ - Kaar‍ththikan‍ അംബരീഷം - Ambareesham പുഷ്പകേതു - Pushpakethu ആഢ്യത, -ത്വം - Aaddyatha, -thvam കൊണ്ടുതിരി, കൊണ്ടൂരി - Konduthiri, Kondoori പഞ്ചബന്ധം - Panchabandham സ്‌ത്രീഘ്നന്‍ - Sthreeghnan‍ പുദ്ഗലം - Pudhgalam ദുഹിതാ - Dhuhithaa ഇനുമ - Inuma ദന്തോദ്ഗമം - Dhanthodhgamam അമ്ലീകരണം - Amleekaranam ഐന്ദ്രാഗ്നം - Aindhraagnam യക്ഷേശന്‍ - Yaksheshan‍ കിരാടവിസര്‍പ്പം - Kiraadavisar‍ppam കണ്ടാറേ - Kandaare ഭഗ്നോത്സാഹ - Bhagnothsaaha കറ്റുകെട്ട് - Kattukettu കഥങ്കഥികന്‍ - Kathankathikan‍ ചൂട്ടക്കുളി - Choottakkuli അംഭോധിശായി - Ambhodhishaayi യാതയാമ - Yaathayaama
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ചീറുക.

Get English Word for ചീറുക [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ചീറുക - Cheeruka  :  അരിശപ്പെടുക, കോപിക്കുക - Arishappeduka, Kopikkuka
     
     
ചീറുക - Cheeruka  :  മുറുമുറുക്കുക, കോപമോ പ്രതിഷേധമോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുക - Murumurukkuka, Kopamo Prathishedhamo Soochippikkunna Shabdham Purappeduvikkuka
     
ചീറുക - Cheeruka  :  അലറുക - Alaruka
     
ചീറുക - Cheeruka  :  (പാമ്പെന്നപോലെ) ചീറ്റുക - (paampennapole) Cheettuka
     
ചീറുക - Cheeruka  :  വേഗാധിക്യംകൊണ്ട് സീല്‍ക്കാരശബ്ദം ഉളവാക്കുക (അമ്പെന്നപോലെ) - Vegaadhikyamkondu Seel‍kkaarashabdham Ulavaakkuka (ampennapole)
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×