Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ദാനവാരി - Dhaanavaari ചേന്നാവ് - Chennaavu ചടങ്ങം - Chadangam ശിവബീജം - Shivabeejam കര്‍ഷകന്‍ - Kar‍shakan‍ ഒളിമ്പിക്കളികള്‍ - Olimpikkalikal‍ നിര്‍മാര്‍ജനം - Nir‍maar‍janam വിലാസക - Vilaasaka തായ്വേര് - Thaayveru എമ്പിരാന്‍ - Empiraan‍ സംസാരഗുരു - Samsaaraguru മകരലോചന - Makaralochana സംഹാരി - Samhaari ജിതാരി - Jithaari അലവലാതി - Alavalaathi അഭ്രമം - Abhramam ഗാന്ധി - Gaandhi വെണ്ണീറ് - Venneeru കടപ്പുറം - Kadappuram സ്രാദ്ധദേവന്‍ - Sraaddhadhevan‍ കന്നാലി - Kannaali തന്ത്രശാലി - Thanthrashaali സ്വദേശി - Svadheshi ഗൂഹനം - Goohanam കാളകണ്ഠകം - Kaalakandakam കുഞ്ഞകം - Kunjakam ശമീലത - Shameelatha വിനാമം - Vinaamam ഹരിദശ്വന്‍ - Haridhashvan‍ ഗോഷ്ടി, ഗോഷ്ഠി - Goshdi, Goshdi ഗരുഡഗാമി - Garudagaami പുലസ്തി - Pulasthi ത്രിഫല - Thriphala കുരംഗകം - Kuramgakam കൊമ്പിക്കുക - Kompikkuka അതിവ്യായാമം - Athivyaayaamam പിതൃക്കള്‍ - Pithrukkal‍ തുടരെത്തുടരെ - Thudareththudare അപകാമം - Apakaamam പ്രമാണം - Pramaanam ആഹതലക്ഷണ - Aahathalakshana കൃമിഘ്നം - Krumighnam അരവിന്ദജന്‍ - Aravindhajan‍ അരുദ്ധ - Aruddha ഉലയ്പ് - Ulaypu പിച്ചി - Pichi പടിപ്പുര - Padippura അയുത - Ayutha വിപ്രതിപന്ന - Viprathipanna ഉദ്ധൂതം - Uddhootham

Random Words

നാദബിന്ദു - Naadhabindhu പടപ്പ് - Padappu അലര്‍ച്ച - Alar‍cha കോമട്ടി - Komatti പാണി - Paani തെക്കത് - Thekkathu ശതപത്രിക - Shathapathrika വേഴാമ്പല്‍ - Vezhaampal‍ കോടിദ്വയം - Kodidhvayam എതിര്‍ക്കോല്‍ - Ethir‍kkol‍ കടിഞ്ഞൂല്‍ - Kadinjool‍ സുധാധവളിത - Sudhaadhavalitha കാലാഗ്നി - Kaalaagni കാലാവബോധം - Kaalaavabodham പടക്കൊട്ട് - Padakkottu പ്രതിസമ - Prathisama അനുപവീതി - Anupaveethi നീലമല - Neelamala നാണിടം - Naanidam സ്വോദരപൂരക - Svodharapooraka വിഭക്തി - Vibhakthi ആച്ചല്‍ - Aachal‍ വിലീന - Vileena പിളര്‍പ്പ് - Pilar‍ppu മുലക്കുന്ന് - Mulakkunnu ഉരിയം - Uriyam സുധാസുതി - Sudhaasuthi പാദചതുരന്‍ - Paadhachathuran‍ പൂഞ്ഞ - Poonja അര്‍ധചന്ദ്രവ്യൂഹം - Ar‍dhachandhravyooham ഞെറുമ്പല്‍ - Njerumpal‍  - O മദനാര്‍ത്ത - Madhanaar‍ththa ടാങ്കാരം - Daankaaram ആശ്മിക - Aashmika ഭര്‍ത്തൃമതി - Bhar‍ththrumathi കണ്ണഴിവ് - Kannazhivu വേഗിനി - Vegini അഗസ്ത്യസംഹിത - Agasthyasamhitha ആലോഡനം - Aalodanam ഭൂപാളം - Bhoopaalam വിവശ - Vivasha കാരവടി - Kaaravadi കരിവാട്, കരു- - Karivaadu, Karu- കരിങ്കുറ്റി - Karinkutti കൗതൂഹലം - Kauthoohalam ക്കോട്ടാങ്കച്ചി - Kkottaankachi അജഗ്ന്ധ, -ഗന്ധിക - Ajagndha, -gandhika മുതലായ - Muthalaaya ജഗദ്ഗുരു - Jagadhguru
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ചുടു.

Get English Word for ചുടു [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ചുടു - Chudu  :  ചൂടുള്ള (പ്ര.) ചുടുകണ്ണുനീര്‍ = കടുത്ത ദു:ഖംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കണ്ണീര്‍. ചുടുചുംബനം = വികാരപൂര്‍ണമായ ചുംബനം. ചുടുചോര = ചൂടുമാറാത്ത ചോര. ചുടുചോറ് = ചൂടുള്ളചോറ്. ചുടുനിണം = ചുടുചോര - Choodulla (pra.) Chudukannuneer‍ = Kaduththa Dhu:khamkondundaakunna Kanneer‍. Chuduchumbanam = Vikaarapoor‍namaaya Chumbanam. Chuduchora = Choodumaaraaththa Chora. Chuduchoru = Choodullachoru. Chuduninam = Chuduchora
     
     
ചുടുക - Chuduka  :  തീ തട്ടിയാലെന്നപോലെ നീറ്റല്‍ അനുഭവപ്പെടുക - Thee Thattiyaalennapole Neettal‍ Anubhavappeduka
     
ചുടുക - Chuduka  :  താപനില വര്‍ദ്ധിക്കുക - Thaapanila Var‍ddhikkuka
     
ചുടുക - Chuduka  :  മനസ്സില്‍ ദുസ്സഹമായ വേദന തോന്നുക - Manassil‍ Dhussahamaaya Vedhana Thonnuka
     
ചുടുക - Chuduka  :  കത്തുക - Kaththuka
     
ചുടുക - Chuduka  :  തീകൊണ്ടു നശിപ്പിക്കുക - Theekondu Nashippikkuka
     
ചുടുക - Chuduka  :  തീയില്വച്ചു പഴുപ്പിക്കുക - Theeyilvachu Pazhuppikkuka
     
ചുടുക - Chuduka  :  തീയിലിട്ടു വേവിക്കുക - Theeyilittu Vevikkuka
     
ചുടുക - Chuduka  :  ആവിയിലോ എണ്ണയിലോ മറ്റോ വേവിക്കുക - Aaviyilo Ennayilo Matto Vevikkuka
     
ചുടുക - Chuduka  :  മൂത്രാശയം നിറയുമ്പോള്‍ ചൂടുകൊണ്ടെന്നപോലെ അസ്വസ്ഥത തോന്നുക. (പ്ര.) ചുട്ടിട്ടകോഴിയെ പറപ്പിക്കുക = അസംഭാവ്യമായത് സംഭവിപ്പിക്കുക. ചുട്ട മറുപടി = ആക്ഷേപമോ നിന്ദയോ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ചോദ്യത്തിന് ചോദ്യകര്‍ത്താവിനെ മടക്കത്തക്കവിധം നല്‍കുന്ന മറുപടി. ചുട്ടവാക്ക് = വേദനിപ്പിക്കുന്ന (ശക്തിയുള്ള) വാക്ക്. ചുട്ടുതിളയ്ക്കുക = 1. ദ്രാവകം നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കുക - Moothraashayam Nirayumpol‍ Choodukondennapole Asvasthatha Thonnuka. (pra.) Chuttittakozhiye Parappikkuka = Asambhaavyamaayathu Sambhavippikkuka. Chutta Marupadi = Aakshepamo Nindhayo Ul‍kkollunna Chodhyaththinu Chodhyakar‍ththaavine Madakkaththakkavidham Nal‍kunna Marupadi. Chuttavaakku = Vedhanippikkunna (shakthiyulla) Vaakku. Chuttuthilaykkuka = 1. Dhraavakam Nallapole Thilaykkuka
     
ചുടുക - Chuduka  :  ചൂട് വര്‍ദ്ധിക്കുക. ചുട്ടുപഴുക്കുക = 1. ചൂടുകൊണ്ട് ചെമക്കുക - Choodu Var‍ddhikkuka. Chuttupazhukkuka = 1. Choodukondu Chemakkuka
     
ചുടുക - Chuduka  :  ചൂട് വര്‍ദ്ധിക്കുക. ചുട്ടുമുടിക്കുക, ചുട്ടെരിക്കുക = (തീവച്ച്) നശിപ്പിക്കുക. "ചുട്ടചട്ടി അറിയുമോ അപ്പത്തിന്‍റെ സ്വാദ്" (പഴ.) - Choodu Var‍ddhikkuka. Chuttumudikkuka, Chutterikkuka = (theevachu) Nashippikkuka. "chuttachatti Ariyumo Appaththin‍re Svaadhu" (pazha.)
     
ചുടുകല്ല് - Chudukallu  :  കളിമണ്ണുകൊണ്ട് ദീര്‍ഘചതുരാകൃതിയില്‍ നിര്‍മിച്ചു ചുട്ടെടുത്ത കട്ട (കെട്ടിടനിര്‍മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്നു) - Kalimannukondu Dheer‍ghachathuraakruthiyil‍ Nir‍michu Chutteduththa Katta (kettidanir‍maanaththinupayogikkunnu)
     
ചുടുകാട് - Chudukaadu  :  ചുടലക്കാട്. (പ്ര.) ചുടുകാട്ടിലമ്മ = ചുടലഭദ്രകാളി. ചുടുകാട്ടുമല്ലി = ചുടുകാട്ടുമുല്ല. "ചുടുകാടുവഴിയേ പോയാലും ഇടുകാടുവഴിയെ പോകരുത്" (പഴ.) - Chudalakkaadu. (pra.) Chudukaattilamma = Chudalabhadhrakaali. Chudukaattumalli = Chudukaattumulla. "chudukaaduvazhiye Poyaalum Idukaaduvazhiye Pokaruthu" (pazha.)
     
ചുടുകൊള്ളി - Chudukolli  :  തീക്കൊള്ളി - Theekkolli
     
ചുടുകൊള്ളി - Chudukolli  :  മനോവേദനയുണ്ടാക്കുന്ന വാക്ക്, കുത്തുവാക്ക് - Manovedhanayundaakkunna Vaakku, Kuththuvaakku
     
ചുടുക്കനെ - Chudukkane  :  ചൂടോടെ - Choodode
     
ചുടുചുടെ - Chuduchude  :  ചുടത്തക്കവണ്ണം, ചൂടോടെ - Chudaththakkavannam, Choodode
     
ചുടുചുടെ - Chuduchude  :  തീക്ഷ്ണമായി, ക്രൂരമായി (നോട്ടം വാക്ക് എന്നിവപോലെ) - Theekshnamaayi, Krooramaayi (nottam Vaakku Ennivapole)
     
ചുടുപുടവ - Chudupudava  :  മൃതശരീരത്തില്‍ ഇടുന്ന വസ്ത്രം (അതുംകൂടി ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനാല്‍) - Mruthashareeraththil‍ Idunna Vasthram (athumkoodi Dhahippikkunnathinaal‍)
     
ചുടുമാളം - Chudumaalam  :  ശ്മശാനം - Shmashaanam
     
ചുടുമുളക് - Chudumulaku  :  എരിവുള്ള കുരുമുളക് അധികം ചേര്‍ന്ന - Erivulla Kurumulaku Adhikam Cher‍nna
     
ചുടുമുളക് - Chudumulaku  :  വേകാത്ത കുരുമുളകിന്‍റെ ചുവയുള്ള - Vekaaththa Kurumulakin‍re Chuvayulla
     
ചുടുവട്ടം - Chuduvattam  :  അടുത്തപ്രദേശം, പരിസരം - Aduththapradhesham, Parisaram
     
ചുടുവട്ടം - Chuduvattam  :  ചുറ്റളവ് - Chuttalavu
     
ചുടുവാക്ക് - Chuduvaakku  :  മനോവേദനയുണ്ടാക്കുന്ന വാക്ക്, കുത്തുവാക്ക് - Manovedhanayundaakkunna Vaakku, Kuththuvaakku
     
ചുടുവാതം - Chuduvaatham  :  ഉള്ളങ്കാലിലെ തൊലിയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന വിള്ളല്‍ - Ullankaalile Tholiyil‍ Undaakunna Villal‍
     
ചുടുവായ് - Chuduvaayu  :  വായ്പ്പുണ്ണ് - Vaayppunnu
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×