Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ചേക്കാള - Chekkaala ചക്രധരി - Chakradhari ആന്വീക്ഷികി - Aanveekshiki കൈത്തുഴ - Kaiththuzha ധാത്രി - Dhaathri കോതമ്പം - Kothampam അംഭോധി - Ambhodhi ഉഴമണ്ണ് - Uzhamannu മകിടിക്കുക - Makidikkuka സാരജ്ഞ - Saarajnja ഥൂത്കാരം - Thoothkaaram തുയില്‍ - Thuyil‍ താതഗു - Thaathagu മണിമേഖല - Manimekhala നൊയമ്പ് - Noyampu വിഷമകര്‍ണം - Vishamakar‍nam അഭിവര്‍ഷണം - Abhivar‍shanam കമ്പാസ്, കോമ്പസ് - Kampaasu, Kompasu മനുസ്മൃതി - Manusmruthi യമവാഹനം - Yamavaahanam അന്നനാളം - Annanaalam വീക്ഷം - Veeksham ധാതുപരീക്ഷ - Dhaathupareeksha ഹാരിതം - Haaritham പിച്ച - Picha ഭൂയോവിദ്യ - Bhooyovidhya ഊഴല്‍ - Oozhal‍ ദധിമഥനം - Dhadhimathanam വിശര്‍ക്കുക - Vishar‍kkuka രോമം - Romam പലലാശയം - Palalaashayam കുട്ടിച്ചുവര് - Kuttichuvaru രൂപത - Roopatha അല്ലിച്ചൊട്ട - Allichotta ഭാണ്ഡം - Bhaandam പ്രതിബോധം - Prathibodham കാദംബരം - Kaadhambaram ദസ്ത - Dhastha എപ്പൊഴുതും - Eppozhuthum ആടേ - Aade തൊടുതി - Thoduthi അഭിനൂത - Abhinootha അച്ചുവടിവ് - Achuvadivu ഫലഹീന - Phalaheena ഏതൊക്കെ - Ethokke കുടുംബവ്യാപൃത - Kudumbavyaaprutha പ്രലംഭനം - Pralambhanam ചൂഴെ - Choozhe അസമസായകന്‍ - Asamasaayakan‍ ചപ്പിളി - Chappili

Random Words

നടുവന്‍ - Naduvan‍ കീഴ്ക്കുടി - Keezhkkudi ദാഹിത - Dhaahitha തമിഴാമ - Thamizhaama ഫലഹാനി - Phalahaani ആഗുരണം, -ഗൂരണം - Aaguranam, -gooranam മുറപ്പെണ്ണ് - Murappennu കണ്ടിക്കുഴലി - Kandikkuzhali പ്രാഞ്ചുക - Praanchuka ക്രാഷ്ടാവ് - Kraashdaavu കടിപ്പ് - Kadippu സച്ചിദാനന്ദന്‍ - Sachidhaanandhan‍ കൊടുകുക - Kodukuka സ്ത്യാനം - Sthyaanam പ്രാസംഗികം - Praasamgikam കൃതചൂഡന്‍ - Kruthachoodan‍ നിര്യാണം - Niryaanam കിളര്‍ക്കുക - Kilar‍kkuka കൂവിട, കൂവിട്, കൂവീട് - Koovida, Koovidu, Kooveedu സത്യവാക്ക് - Sathyavaakku സമര്യാദ - Samaryaadha ആക്രന്ദം - Aakrandham അനുവാരം - Anuvaaram ദ്വൈധീകരണം - Dhvaidheekaranam പാരദം - Paaradham പുഷ്ട - Pushda അങ്കാശ്രയ - Ankaashraya ഉപഗമ(ന)ം - Upagama(na)m വെപ്പ് - Veppu അക്ഷി - Akshi ധീരാധീര - Dheeraadheera ആരമണം - Aaramanam തേങ്ങയേറ് - Thengayeru പതയല്‍ - Pathayal‍ ദക്ഷിണായനം - Dhakshinaayanam ഉന്മിഷിക്കുക - Unmishikkuka വിവസ്വതി - Vivasvathi ദക്ഷിണ - Dhakshina ആകാശയോധി - Aakaashayodhi മലിന - Malina നിമജ്ജഥു - Nimajjathu സര്‍വതോഭദ്ര - Sar‍vathobhadhra അസംസൃതി - Asamsruthi അനന്യജന്‍, -ജന്മാവ് - Ananyajan‍, -janmaavu ആനവരാഹന്‍ - Aanavaraahan‍ ഈശ്വരാധീന - Eeshvaraadheena ഉപനായകന്‍ - Upanaayakan‍ അബ്രാഹ്മണ്യം - Abraahmanyam വൈശിക - Vaishika ബഹിഷ്കാരം - Bahishkaaram
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ചൊല്ലി.

Get English Word for ചൊല്ലി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ചൊല്ലി - Cholli  :  പറഞ്ഞു, വിചാരിച്ചു, കുറിച്ചു, ഉദ്ദേശിച്ചു - Paranju, Vichaarichu, Kurichu, Uddheshichu
     
     
ചൊല്ലി - Cholli  :  ലാക്കാക്കി, കരുതി, കാരണം, ഹേതുവായിട്ട് - Laakkaakki, Karuthi, Kaaranam, Hethuvaayittu
     
ചൊല്ലിയാടുക - Cholliyaaduka  :  (കഥകളി) പാട്ടുകാര്‍ പാടുന്ന പാട്ടിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുക, ആട്ടം അഭ്യസിക്കുക - (kathakali) Paattukaar‍ Paadunna Paattin‍re Ar‍ththam Abhinayichu Kaanikkuka, Aattam Abhyasikkuka
     
ചൊല്ലിയാട്ടം - Cholliyaattam  :  കഥകളിപ്പാട്ടിന്‍റെ പദാര്‍ഥാഭിനയം - Kathakalippaattin‍re Padhaar‍thaabhinayam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×