Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഊട്ടുകളം - Oottukalam സ്ഫാലനം - Sphaalanam ഉന്മന്ഥകം - Unmanthakam പോര്‍കൊങ്ക - Por‍konka പിംഗകപിശ - Pimgakapisha ഊര്‍ണനാഭം - Oor‍nanaabham ആഞ്ഞിപ്പോത്ത് - Aanjippoththu തിരോഭവിക്കുക - Thirobhavikkuka കിമ്പാക - Kimpaaka ചരവ് - Charavu ജ്വരാതിസാരം - Jvaraathisaaram വിടുതി - Viduthi ഡംബരം - Dambaram മഹായോഗി - Mahaayogi ഉത്സമ്മര്‍ദം - Uthsammar‍dham അഷ്ടദ്രവ്യം - Ashdadhravyam ലാലാടിക - Laalaadika ചുടരോന്‍ - Chudaron‍ അഭഗ - Abhaga വിടം - Vidam ഉപായികന്‍ - Upaayikan‍ രായസം - Raayasam റെയില്‍വേ - Reyil‍ve പണ്യത്തെരുവ് - Panyaththeruvu കുങ്കുമച്ചാറ് - Kunkumachaaru മഹാമതി - Mahaamathi അഭ്യവകരണം - Abhyavakaranam പുണ്യ - Punya മനോവൈകല്യം - Manovaikalyam അസ്വസ്ഥന്‍ - Asvasthan‍ ചിട്ട - Chitta അപഭ്രംശം - Apabhramsham മണ്ഡലാകാര - Mandalaakaara ഛായാവതി - Chaayaavathi മഹാനന്ദം - Mahaanandham സുവര്‍ണകേതകി - Suvar‍nakethaki വിഹിത - Vihitha അപേക്ഷ്യ, അപേക്ഷണീയ - Apekshya, Apekshaneeya പുടാഞ്ജലി - Pudaanjjali കൊതിപ്പേട് - Kothippedu ഗോഖുരം - Gokhuram ജയഭേരി - Jayabheri ചേലക്കലാപം - Chelakkalaapam ഉച്ചത - Uchatha തന്ത്രശാല - Thanthrashaala ബ്രഹ്മജ്ഞന്‍ - Brahmajnjan‍ ഏറ്റ് - Ettu വ്യര്‍ഥത - Vyar‍thatha ചര്‍മസ്യുതം - Char‍masyutham ഗോധരം - Godharam

Random Words

ആഗ്നേയപുഷ്പം - Aagneyapushpam കര്‍ക്കടകസങ്ക്രമം - Kar‍kkadakasankramam അക്ഷുണ്ണ - Akshunna കൗപ - Kaupa വ്രീഡാവാന്‍ - Vreedaavaan‍ ആട്ടുക - Aattuka തിങ്കള്‍ക്കിടാവ് - Thinkal‍kkidaavu അയോഗം - Ayogam നട്ട - Natta ചേര്‍മങ്ങലം - Cher‍mangalam കാല്‍ച്ചട്ട - Kaal‍chatta നച്ച് - Nachu പുളകിതം - Pulakitham താലരേചനകന്‍ - Thaalarechanakan‍ പ്രവിശ്യ - Pravishya പനിച്ചം - Panicham മോചക - Mochaka കശപിശ, കശു- - Kashapisha, Kashu- ഏഴനിറ - Ezhanira മുണ്ഡലോഹം - Mundaloham നിര്‍മാര്‍ജനം - Nir‍maar‍janam നാഗപാശകം - Naagapaashakam ദീര്‍ഘകേശം - Dheer‍ghakesham ചിലപ്പന്‍ - Chilappan‍ ഋതി - Ruthi മടിക്കുക - Madikkuka മാലുധാനം - Maaludhaanam അഗ്നിസാദം - Agnisaadham അധിരോപ്യ - Adhiropya മധുഹാ(വ്) - Madhuhaa(vu) സുരേജ്യ - Surejya വീഞ്ഞ് - Veenju പവള്‍ - Paval‍ ഗുണീഭൂതവ്യംഗ്യം - Guneebhoothavyamgyam പോരായ്ക - Poraayka വനവാസി - Vanavaasi മുനിത്രയം - Munithrayam കയ്യയക്കുക - Kayyayakkuka തന്ദ്രാലു - Thandhraalu കരിശന - Karishana അബഹു - Abahu കാളസ്കന്ധം - Kaalaskandham കൂതറ - Koothara ഉത്സുക - Uthsuka യാമേയന്‍ - Yaameyan‍ പേ - Pe മൂഷികക്ഷത്രിയര്‍ - Mooshikakshathriyar‍ മംഗലന്‍ - Mamgalan‍ ചോറ്റുവള്ളി - Chottuvalli വൈകല്പിക - Vaikalpika
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ചൊല്ലി.

Get English Word for ചൊല്ലി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ചൊല്ലി - Cholli  :  പറഞ്ഞു, വിചാരിച്ചു, കുറിച്ചു, ഉദ്ദേശിച്ചു - Paranju, Vichaarichu, Kurichu, Uddheshichu
     
     
ചൊല്ലി - Cholli  :  ലാക്കാക്കി, കരുതി, കാരണം, ഹേതുവായിട്ട് - Laakkaakki, Karuthi, Kaaranam, Hethuvaayittu
     
ചൊല്ലിയാടുക - Cholliyaaduka  :  (കഥകളി) പാട്ടുകാര്‍ പാടുന്ന പാട്ടിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുക, ആട്ടം അഭ്യസിക്കുക - (kathakali) Paattukaar‍ Paadunna Paattin‍re Ar‍ththam Abhinayichu Kaanikkuka, Aattam Abhyasikkuka
     
ചൊല്ലിയാട്ടം - Cholliyaattam  :  കഥകളിപ്പാട്ടിന്‍റെ പദാര്‍ഥാഭിനയം - Kathakalippaattin‍re Padhaar‍thaabhinayam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×