Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

നിഷാനി - Nishaani ഗോദാവരി - Godhaavari താഴികക്കുടം - Thaazhikakkudam പൊന്തണ്ട - Ponthanda അന്നവസ്ത്രം - Annavasthram അനാരതം - Anaaratham നിഭ - Nibha ശരീരധാതു - Shareeradhaathu വിദേശി - Vidheshi നാമസങ്കീര്‍ത്തനം - Naamasankeer‍ththanam തുവരുക, തോരുക - Thuvaruka, Thoruka ഇന്ദ്രവസ്തി - Indhravasthi ക്ഷാരണ - Kshaarana അസുഭരണം - Asubharanam അധ്യര്‍ബുദം - Adhyar‍budham ഏകാദശാഹം - Ekaadhashaaham ഒറ്റകളി - Ottakali സുഗന്ധാഢ്യ - Sugandhaaddya ഉപശമം - Upashamam പിള്ളവാതം - Pillavaatham അവ്യംഗം - Avyamgam ചാലപ്പുറത്തമ്മ - Chaalappuraththamma കരുണിക - Karunika സപ്തതന്ത്രി - Sapthathanthri തുടവള്ളി - Thudavalli കാണാപ്പാഠം - Kaanaappaadam ക്ഷത്രിയം - Kshathriyam തോയകര്‍മം - Thoyakar‍mam നാട്യോചിതം - Naadyochitham ഞെള്ള് - Njellu ആയുക്ത - Aayuktha കണലി - Kanali ജഗദ്ബലന്‍ - Jagadhbalan‍ ചാഴിക്കുക - Chaazhikkuka പട്ടിക - Pattika ചന്ദ്രഷ്ട - Chandhrashda കാലാഗാരം - Kaalaagaaram അന്തര്‍ - Anthar‍ ജലാധാരം - Jalaadhaaram ഹൗണി - Hauni ഇടിയപ്പം - Idiyappam അതിച്ഛന്ദസ്സ് - Athichchandhassu അനന്യത്വം - Ananyathvam അസുഭംഗ - Asubhamga യുഗപത് - Yugapathu ഖസൂചി - Khasoochi കൗശല്യം - Kaushalyam അവിമൃശ്യകാരി - Avimrushyakaari ദാക്ഷിണ്യം - Dhaakshinyam അഖാദുക - Akhaadhuka

Random Words

ഉന്മഥനം - Unmathanam ബില്ലവര്‍ - Billavar‍ ശബള - Shabala ഭദ്രം - Bhadhram ശൈശിരം - Shaishiram ദമ്പടി - Dhampadi മധ്യവര്‍ത്തി - Madhyavar‍ththi അംഗീകൃത - Amgeekrutha അന്നദ്രവശൂലം - Annadhravashoolam കര്‍ഷിത - Kar‍shitha അനുവസിത - Anuvasitha എനച്ചല്‍ - Enachal‍ ഉപസര്‍ജിക്കുക - Upasar‍jikkuka കരുമന - Karumana കാല്‍ത്താര്‍ - Kaal‍ththaar‍ സാഹിതി - Saahithi അധിവാകം - Adhivaakam നക്രബാഷ്പം - Nakrabaashpam ചൊക്കന്‍ - Chokkan‍ നിര്‍വിളംബം - Nir‍vilambam പരിസരണം - Parisaranam അകാഹള - Akaahala പുരട്ടുക - Purattuka കഷ്ടാനുഭവം - Kashdaanubhavam മഗ്ന - Magna വാത്യ - Vaathya താന്താന്‍ - Thaanthaan‍ പടക്കളം - Padakkalam വാഗീശ - Vaageesha മുളമ്പാട - Mulampaada നട്ട - Natta തൃണം - Thrunam ദൂഷിത - Dhooshitha ശ്രാത്രന്ദ്രിയം - Shraathrandhriyam കുഞ്ചികം - Kunchikam കാക്കപ്പാതി - Kaakkappaathi വാഹിത - Vaahitha യുതാനം - Yuthaanam ഒമയുക - Omayuka ശൈല്യം - Shailyam അടനം - Adanam തരിക - Tharika പുറവെട്ട് - Puravettu വിശേഷണം - Visheshanam അസാധാരണം - Asaadhaaranam ഗൗള - Gaula ഏത്തക്കുട്ട - Eththakkutta വ്രാല്‍ - Vraal‍ ഞെടിക്കുക - Njedikkuka ഡാഹുകം - Daahukam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ചൈത്ര.

Get English Word for ചൈത്ര [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ചൈത്ര - Chaithra  :  ചിത്തിരനക്ഷത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച - Chiththiranakshathraththe Sambandhicha
     
     
ചൈത്ര - Chaithra  :  ചിത്തിര മാസത്തെ സംബന്ധിച്ച - Chiththira Maasaththe Sambandhicha
     
ചൈത്രം - Chaithram  :  വസന്തര്‍ത്തുവിലെ ആദ്യമാസം (ചിത്തിരനക്ഷത്രത്തോടുകൂടിയ വെളുത്തവാവുവരുന്ന മാസം) - Vasanthar‍ththuvile Aadhyamaasam (chiththiranakshathraththodukoodiya Veluththavaavuvarunna Maasam)
     
ചൈത്രം - Chaithram  :  വസന്തകാലം - Vasanthakaalam
     
ചൈത്രം - Chaithram  :  ചിത്തിരമാസത്തിലെ വെളുത്തവാവ് - Chiththiramaasaththile Veluththavaavu
     
ചൈത്രം - Chaithram  :  ക്ഷേത്രം - Kshethram
     
ചൈത്രം - Chaithram  :  ഒരു പര്‍വതം - Oru Par‍vatham
     
ചൈത്രം - Chaithram  :  സ്മാരക മന്ദിരം - Smaaraka Mandhiram
     
ചൈത്രകം - Chaithrakam  :  ചിത്തിരമാസം - Chiththiramaasam
     
ചൈത്രന്‍ - Chaithran‍  :  ചിത്തിരനക്ഷത്രത്തില്‍ ജനിച്ചവന്‍ - Chiththiranakshathraththil‍ Janichavan‍
     
ചൈത്രന്‍ - Chaithran‍  :  ബുദ്ധഭിക്ഷു - Buddhabhikshu
     
ചൈത്രരഥം - Chaithraratham  :  കുബേരന്‍റെ പൂങ്കാവനം (ചിത്രരഥന്‍ എന്ന ഗന്ധര്‍വന്‍റെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ളത്) - Kuberan‍re Poonkaavanam (chithrarathan‍ Enna Gandhar‍van‍re Samrakshanaththilullathu)
     
ചൈത്രരഥി - Chaithrarathi  :  ചിത്രരഥന്‍റെ മകന്‍ - Chithrarathan‍re Makan‍
     
ചൈത്രര്‍ത്തു - Chaithrar‍ththu  :  വസന്തകാലം - Vasanthakaalam
     
ചൈത്രവാഹിനി - Chaithravaahini  :  ചിത്രാംഗദ - Chithraamgadha
     
ചൈത്രസഖന്‍ - Chaithrasakhan‍  :  കാമദേവന്‍ (വസന്തത്തിന്‍റെ സഖാവ്) - Kaamadhevan‍ (vasanthaththin‍re Sakhaavu)
     
ചൈത്രാത്സവം - Chaithraathsavam  :  വസന്തോത്സവം (ചൈത്രമാസത്തെ സംബന്ധിച്ച ഉത്സവം) - Vasanthothsavam (chaithramaasaththe Sambandhicha Uthsavam)
     
ചൈത്രാവലി - Chaithraavali  :  ചൈത്രമാസത്തിലെ വെളുത്തവാവ് - Chaithramaasaththile Veluththavaavu
     
ചൈത്രികം - Chaithrikam  :  ചൈത്രമാസം - Chaithramaasam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×