Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അര്‍ച്ചിഷ്കണം - Ar‍chishkanam ത്യാജനം - Thyaajanam ഉപന്യസ്തം - Upanyastham വ്യത്യാസം - Vyathyaasam മുസാവരി - Musaavari നിപാതകം - Nipaathakam അപസ്കാരം - Apaskaaram ഹവ്യഭുക്ക് - Havyabhukku തിരക്കഥ - Thirakkatha രാഹുഗ്രസനം - Raahugrasanam കാലകല്‍പ - Kaalakal‍pa താരരന്ധ്രം - Thaararandhram സുഖിയന്‍ - Sukhiyan‍ കായബലം - Kaayabalam കൈവാക്ക് - Kaivaakku ഗര്‍ധി - Gar‍dhi ദീര്‍ഘായുസ്സ് - Dheer‍ghaayussu അള്ളടം, അള്ളെടം - Alladam, Alledam നിവൃത്തവൃത്തി - Nivruththavruththi ചക്ഷുഷ്യ - Chakshushya ചടയി - Chadayi ആദിരസം - Aadhirasam കാരണാവര - Kaaranaavara പഴമ്പക - Pazhampaka നാവിക - Naavika താരകേശന്‍ - Thaarakeshan‍ നിഷ്ഠ്യൂത - Nishdyootha ആറ്റുമാലി - Aattumaali എറി - Eri ഉത്പാദനം, ഉല്‍- - Uthpaadhanam, Ul‍- അശ്മജം - Ashmajam അവത്ത - Avaththa ഉന്മഥ്യാവധാനം - Unmathyaavadhaanam കാ - Kaa കാമവൃന്ത, -ന്തം - Kaamavruntha, -ntham അപ്രതിഷ്ഠ - Aprathishda കാവല്‍പ്പാട് - Kaaval‍ppaadu വിലുഞ്ചനം - Vilunchanam അസ്ത്രവേദി - Asthravedhi ചെം - Chem കീര്‍ത്തിസ്തംഭം - Keer‍ththisthambham ഉതയ്ക്കുക - Uthaykkuka വാമ - Vaama താഴ് - Thaazhu ഞെറികല്‍ - Njerikal‍ ക്ഷുമ - Kshuma കാനല്‍ - Kaanal‍ വില്ലി - Villi വെ - Ve അവഷ്ടബ്ധ - Avashdabdha

Random Words

വാഴ - Vaazha നേരിയം - Neriyam ശക്രപത്നി - Shakrapathni കാലവിളംബനം - Kaalavilambanam എണ്ണച്ചട്ടി - Ennachatti ശാപം - Shaapam പര്യവേക്ഷണം - Paryavekshanam തനുത - Thanutha മുട്ടുശാന്തി - Muttushaanthi പിത്താന്‍ - Piththaan‍ സ്ഫികതടം - Sphikathadam ഇന്ദ്രച്ഛന്ദം - Indhrachchandham ഇവണ്ണം, ഇവ്വണ്ണം, ഈ- - Ivannam, Ivvannam, Ee- ധ്യേയ - Dhyeya ചെയ്യകച്ച - Cheyyakacha നൈര്യാണിക - Nairyaanika പാതാളഗ്രഹണം - Paathaalagrahanam വേച്ച് - Vechu കയ്യാള്‍ - Kayyaal‍ ജാതിത്തം - Jaathiththam താളക്കൂട്ടം - Thaalakkoottam അക്ഷതഹോമം - Akshathahomam പട്ടേല്‍ - Pattel‍ പേഷക - Peshaka എക്കളിപ്പ് - Ekkalippu അപോദകം - Apodhakam അദൃഷ്ടി - Adhrushdi ചാതുര്‍ഥ്യം - Chaathur‍thyam വിപശ്ചിത്ത് - Vipashchiththu താഴ്വര - Thaazhvara ജലദുര്‍ഗ - Jaladhur‍ga പ്രശംസകന്‍ - Prashamsakan‍ ജയ - Jaya നിരാകാങ്ക്ഷ - Niraakaanksha അവഘൂര്‍ണനം - Avaghoor‍nanam അക്കം - Akkam ചിദംബരം - Chidhambaram ശതകം - Shathakam പരിചിത - Parichitha നാക്കടിക്കുക - Naakkadikkuka കുലവ് - Kulavu അപ്പുക - Appuka കുണ്ട്യപ്പന്‍ - Kundyappan‍ ലാക്കരി - Laakkari വിധിവശ - Vidhivasha മൂവുലകം, -ഉലക് - Moovulakam, -ulaku ഭാരോപജീവി - Bhaaropajeevi ഉദരസര്‍വസ്വന്‍ - Udharasar‍vasvan‍ പടുതമന്‍ - Paduthaman‍ മുലക്കച്ച - Mulakkacha
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ജഘന്യ.

Get English Word for ജഘന്യ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ജഘന്യ - Jaghanya  :  ഒടുവിലത്തെ, ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ള - Oduvilaththe, Ettavum Pinnilulla
     
     
ജഘന്യ - Jaghanya  :  നിന്ദ്യമായ - Nindhyamaaya
     
ജഘന്യ - Jaghanya  :  താഴ്ന്നനിലയിലുള്ള. ജഘന്യാചരണം = നിന്ദ്യകര്‍മം ചെയ്യല്‍ - Thaazhnnanilayilulla. Jaghanyaacharanam = Nindhyakar‍mam Cheyyal‍
     
ജഘന്യം - Jaghanyam  :  പന്ത്രണ്ടുവയസ്സില്‍ താഴെ പ്രായമുള്ള ആന - Panthranduvayassil‍ Thaazhe Praayamulla Aana
     
ജഘന്യം - Jaghanyam  :  ശിശ്നം - Shishnam
     
ജഘന്യം - Jaghanyam  :  താണതരം രക്തചന്ദനം - Thaanatharam Rakthachandhanam
     
ജഘന്യജന്‍ - Jaghanyajan‍  :  ഒടുവില്‍ ജനിച്ചവന്‍, ഏറ്റവും ഇളയ അനുജന്‍ - Oduvil‍ Janichavan‍, Ettavum Ilaya Anujan‍
     
ജഘന്യജന്‍ - Jaghanyajan‍  :  ശൂദ്രന്‍ - Shoodhran‍
     
ജഘന്യന്‍ - Jaghanyan‍  :  ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ജനിച്ചവന്‍ - Ettavum Oduvil‍ Janichavan‍
     
ജഘന്യന്‍ - Jaghanyan‍  :  താണജാതിയില്‍ ജനിച്ചവന്‍, ശൂദ്രന്‍ - Thaanajaathiyil‍ Janichavan‍, Shoodhran‍
     
ജഘന്യന്‍ - Jaghanyan‍  :  അധമന്‍ - Adhaman‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×