Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഒച്ചയടപ്പ് - Ochayadappu മത്തഗജം - Maththagajam വര്‍ത്തനം - Var‍ththanam ഭോഗവസ്തു - Bhogavasthu ചക്രച്ചാല് - Chakrachaalu ധൂസരന്‍ - Dhoosaran‍ ഉമാപതി - Umaapathi ചൊന - Chona ഇറമ്പുകാലി, എറമ്പുകാലി, ഇറമ്പുചാലി - Irampukaali, Erampukaali, Irampuchaali ഇറയിലി - Irayili യക്ഷധൂപം - Yakshadhoopam ഉണ്ടവല - Undavala പുറമ്പോക്ക് - Purampokku അനാര്യക, -കജ - Anaaryaka, -kaja പുല്ലാങ്കുഴല്‍ - Pullaankuzhal‍ പ്രണുത്ത, -ന്ന - Pranuththa, -nna പുറ - Pura തര്‍ക്കാരി - Thar‍kkaari കൈക്കോഴ - Kaikkozha പ്രാണാത്യയം - Praanaathyayam അമ്മവിളയാട്ട് - Ammavilayaattu അസംപൂര്‍ണ - Asampoor‍na ദൗര്‍വചസ്യം - Dhaur‍vachasyam നിയമ ഭംഗം - Niyama Bhamgam ലഞ്ച - Lancha ഏകശാസകന്‍ - Ekashaasakan‍ പ്രാലേയകരം - Praaleyakaram കിറുക്കന്‍ - Kirukkan‍ ഇലയമൃത് - Ilayamruthu പവിത്രക്കെട്ട് - Pavithrakkettu ചങ്കൂറ്റം - Chankoottam ചാണ്ട് - Chaandu പശ്ചാര്‍ധം - Pashchaar‍dham ചതുഷ്കിക - Chathushkika പ്രഗൃഹീത - Pragruheetha കായിക - Kaayika വാതരായണം - Vaatharaayanam ആപനം - Aapanam ആറ്റുകനലി - Aattukanali ശ്രവണപാശം - Shravanapaasham അക്ഷരവീഴ്ച - Aksharaveezhcha വിഷയജ്ഞാനം - Vishayajnjaanam മധുയഷ്ടി - Madhuyashdi ആജാനേയ - Aajaaneya കുതറത്ത് - Kutharaththu സുധര്‍മാവ് - Sudhar‍maavu വ്യായത - Vyaayatha വിഭാഷിക്കുക - Vibhaashikkuka ചുരുചുരാ - Churuchuraa ചെമ്മാത്ത് - Chemmaaththu

Random Words

കരിമൊട്ട്, കരു- - Karimottu, Karu- എടയന്‍ - Edayan‍ ഉവച്ചന്‍ - Uvachan‍ ചാവിരുത്തി - Chaaviruththi ഗന്ധര്‍വഗ്രഹപീഡ - Gandhar‍vagrahapeeda വാസന്തം - Vaasantham മുനീശ്വരന്‍ - Muneeshvaran‍ വമിക്കുക - Vamikkuka കൗലത്ഥീനം - Kaulaththeenam പൂജ - Pooja ദീപ്തിക - Dheepthika ധനഞ്ജയന്‍ - Dhananjjayan‍ മന്ദഗാമി - Mandhagaami അര്‍ഹാപണം - Ar‍haapanam ആനപ്പുല്ല് - Aanappullu ജനാശ്രയം - Janaashrayam പഞ്ചബന്ധം - Panchabandham തലവന്‍ - Thalavan‍ ചന്ദ്രക്കലാധരന്‍ - Chandhrakkalaadharan‍ ദ്വീപ് - Dhveepu എഴുത്തുകളരി - Ezhuththukalari പ്രാണഹാനി - Praanahaani തുരംഗി - Thuramgi നാഡീസ്വേദം - Naadeesvedham കല്ലിട - Kallida കാടുവാരം - Kaaduvaaram അസുരാചാര്യന്‍ - Asuraachaaryan‍ സര്‍വേശ്വരി - Sar‍veshvari അക്രമാതിശയോക്തി - Akramaathishayokthi ശുണ്ഡാപാനം - Shundaapaanam പൊങ്ങത്തി - Pongaththi കാരീയം - Kaareeyam അവിതഥം - Avithatham ഗോക്ഷുര(ക)ം - Gokshura(ka)m വൈഖാനസ - Vaikhaanasa വിയുക്തി - Viyukthi വിത്തവാന്‍ - Viththavaan‍ വിഹൃത - Vihrutha ഇനിമ, ഇനുമ - Inima, Inuma അന്വിതി - Anvithi കേദാരം - Kedhaaram രാശ്യാധിപ്പൊരുത്തം - Raashyaadhipporuththam അപ്രഗമ - Apragama ഉഭയരാശി - Ubhayaraashi ഏകാഗ്യ്ര - Ekaagyra ഊളയിടുക - Oolayiduka ജിനദേവന്‍ - Jinadhevan‍ പതുമ - Pathuma ഇരികട - Irikada ആസ്മ - Aasma
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ജഘന്യ.

Get English Word for ജഘന്യ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ജഘന്യ - Jaghanya  :  ഒടുവിലത്തെ, ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ള - Oduvilaththe, Ettavum Pinnilulla
     
     
ജഘന്യ - Jaghanya  :  നിന്ദ്യമായ - Nindhyamaaya
     
ജഘന്യ - Jaghanya  :  താഴ്ന്നനിലയിലുള്ള. ജഘന്യാചരണം = നിന്ദ്യകര്‍മം ചെയ്യല്‍ - Thaazhnnanilayilulla. Jaghanyaacharanam = Nindhyakar‍mam Cheyyal‍
     
ജഘന്യം - Jaghanyam  :  പന്ത്രണ്ടുവയസ്സില്‍ താഴെ പ്രായമുള്ള ആന - Panthranduvayassil‍ Thaazhe Praayamulla Aana
     
ജഘന്യം - Jaghanyam  :  ശിശ്നം - Shishnam
     
ജഘന്യം - Jaghanyam  :  താണതരം രക്തചന്ദനം - Thaanatharam Rakthachandhanam
     
ജഘന്യജന്‍ - Jaghanyajan‍  :  ഒടുവില്‍ ജനിച്ചവന്‍, ഏറ്റവും ഇളയ അനുജന്‍ - Oduvil‍ Janichavan‍, Ettavum Ilaya Anujan‍
     
ജഘന്യജന്‍ - Jaghanyajan‍  :  ശൂദ്രന്‍ - Shoodhran‍
     
ജഘന്യന്‍ - Jaghanyan‍  :  ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ജനിച്ചവന്‍ - Ettavum Oduvil‍ Janichavan‍
     
ജഘന്യന്‍ - Jaghanyan‍  :  താണജാതിയില്‍ ജനിച്ചവന്‍, ശൂദ്രന്‍ - Thaanajaathiyil‍ Janichavan‍, Shoodhran‍
     
ജഘന്യന്‍ - Jaghanyan‍  :  അധമന്‍ - Adhaman‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×