Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

സാക്ഷാത്കരിക്കുക - Saakshaathkarikkuka കൊള്ളിമിനുക്കം - Kolliminukkam ചിന്തിക്കച്ചവടം - Chinthikkachavadam ഖര്‍പ്പരി(ക) - Khar‍ppari(ka) കപോതസാരം - Kapothasaaram ചിരവൃത്ത - Chiravruththa അടമ്പടി.-പിടി - Adampadi.-pidi ആക്ഷേപക - Aakshepaka തഥാഗത - Thathaagatha ആഭീല - Aabheela റവുക്ക - Ravukka പ്രതിസ്പര്‍ധി - Prathispar‍dhi ക്രമിക - Kramika ഉത്തരോക്ത - Uththaroktha ദൂരാഗത - Dhooraagatha മൂളി - Mooli ബലിപുഷ്ടം - Balipushdam കൃശം - Krusham ഓലപ്പാവക്കൂത്ത് - Olappaavakkooththu ചക്രക്കാല് - Chakrakkaalu അമൃതകരകലാപന്‍ - Amruthakarakalaapan‍ കൊക്കുമന്താരം - Kokkumanthaaram ഉദാത്തന്‍ - Udhaaththan‍ രുഷ്യ - Rushya അഗ്നിമന്ഥനം - Agnimanthanam രാഢ - Raadda പാത് - Paathu അണ്ടകോടരപുഷ്പി - Andakodarapushpi വിതീര്‍ണ - Vitheer‍na ഒലിക്കുക - Olikkuka ദിങ്നാഗന്‍ - Dhingnaagan‍ അതിവാഹിതം - Athivaahitham ഠിക്കാനം - Dikkaanam ചട്ടന്‍ - Chattan‍ അഭ്രസാരം - Abhrasaaram ഖഡ്ഗധാര - Khadgadhaara കുടമ്പുളി - Kudampuli നിഴല്‍ക്കൂട്ടം - Nizhal‍kkoottam അമാന്തക്കാരന്‍ - Amaanthakkaaran‍ പ്രതിപാത്രം - Prathipaathram ശീഭ്യം - Sheebhyam വൃക്ഷവാടി - Vrukshavaadi അഷ്ടാവക്രന്‍ - Ashdaavakran‍ ഉഗ്രനക്ഷത്രങ്ങള്‍, -നാളുകള്‍ - Ugranakshathrangal‍, -naalukal‍ ഗണ്ഡൂഷം - Gandoosham കര്‍ക്കടകസങ്ക്രമം - Kar‍kkadakasankramam മുകക്കയറ് - Mukakkayaru ബലീനം - Baleenam ചവല - Chavala കുടവഡ്ഢി, -വണ്ടി - Kudavadddi, -vandi

Random Words

നിസര്‍ഗം - Nisar‍gam കിരണാവലി - Kiranaavali പത്മിനീകാന്തന്‍ - Pathmineekaanthan‍ ദ്വാദശലോചനന്‍ - Dhvaadhashalochanan‍ കാലഭൃത്ത് - Kaalabhruththu സമര്‍പ്പിക്കുക - Samar‍ppikkuka നൈമന്ത്രണകം - Naimanthranakam അഭംഗുര - Abhamgura പിക - Pika ചാലനം - Chaalanam ദേശി - Dheshi വരള്‍ - Varal‍ അഭ്രമ - Abhrama കരിവേങ്ങ - Karivenga ചേകുവം - Chekuvam റെയില്‍വേ - Reyil‍ve ദ്വാസപ്തത - Dhvaasapthatha ചൂല് - Choolu ചുള്‍ - Chul‍ ഝകാരം - Jhakaaram ഗന്ധവാഹി - Gandhavaahi ഉപമര്‍ദം - Upamar‍dham ഏധിത - Edhitha കഫം - Kapham കൊസറുക - Kosaruka കക്ക് - Kakku അസന്തുഷ്ടി - Asanthushdi ഭിഷജ്യം - Bhishajyam ചതുര്‍വിധമുക്തികള്‍ - Chathur‍vidhamukthikal‍ കര്‍ക്കടകിനി - Kar‍kkadakini പ്രാക്ത - Praaktha കുലകന്‍ - Kulakan‍ കരമട്ടം - Karamattam വിശാഖ - Vishaakha യാത്രികന്‍ - Yaathrikan‍ നിമിത്തകാരണം - Nimiththakaaranam കര്‍ച്ചൂര(ക)ം - Kar‍choora(ka)m നിന്ദാവചനം - Nindhaavachanam ഒഴിച്ചുകൂട്ടാന്‍ - Ozhichukoottaan‍ അജ്ഞാതി - Ajnjaathi സത്കൃതി - Sathkruthi ആശ്വിനേയന്മാര്‍ - Aashvineyanmaar‍ പിംഗലന്‍ - Pimgalan‍ രക്ഷാധികാരി - Rakshaadhikaari അത്താഴപ്പൂജ - Aththaazhappooja അനുത്പന്ന - Anuthpanna കുലദേവത - Kuladhevatha പൈശാച - Paishaacha താര്‍ക്കവ - Thaar‍kkava കടുവര്‍ഗം - Kaduvar‍gam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ജഘന്യ.

Get English Word for ജഘന്യ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ജഘന്യ - Jaghanya  :  ഒടുവിലത്തെ, ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ള - Oduvilaththe, Ettavum Pinnilulla
     
     
ജഘന്യ - Jaghanya  :  നിന്ദ്യമായ - Nindhyamaaya
     
ജഘന്യ - Jaghanya  :  താഴ്ന്നനിലയിലുള്ള. ജഘന്യാചരണം = നിന്ദ്യകര്‍മം ചെയ്യല്‍ - Thaazhnnanilayilulla. Jaghanyaacharanam = Nindhyakar‍mam Cheyyal‍
     
ജഘന്യം - Jaghanyam  :  പന്ത്രണ്ടുവയസ്സില്‍ താഴെ പ്രായമുള്ള ആന - Panthranduvayassil‍ Thaazhe Praayamulla Aana
     
ജഘന്യം - Jaghanyam  :  ശിശ്നം - Shishnam
     
ജഘന്യം - Jaghanyam  :  താണതരം രക്തചന്ദനം - Thaanatharam Rakthachandhanam
     
ജഘന്യജന്‍ - Jaghanyajan‍  :  ഒടുവില്‍ ജനിച്ചവന്‍, ഏറ്റവും ഇളയ അനുജന്‍ - Oduvil‍ Janichavan‍, Ettavum Ilaya Anujan‍
     
ജഘന്യജന്‍ - Jaghanyajan‍  :  ശൂദ്രന്‍ - Shoodhran‍
     
ജഘന്യന്‍ - Jaghanyan‍  :  ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ജനിച്ചവന്‍ - Ettavum Oduvil‍ Janichavan‍
     
ജഘന്യന്‍ - Jaghanyan‍  :  താണജാതിയില്‍ ജനിച്ചവന്‍, ശൂദ്രന്‍ - Thaanajaathiyil‍ Janichavan‍, Shoodhran‍
     
ജഘന്യന്‍ - Jaghanyan‍  :  അധമന്‍ - Adhaman‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×