Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഒടുങ്ങ് - Odungu മടവ് - Madavu മസ്കരം - Maskaram ഈയാല്‍ - Eeyaal‍ ഏടത്തി - Edaththi അവരോഹക്രമം - Avarohakramam ഇട്ട് - Ittu നൊക്കുക - Nokkuka ഐന്ദ്രി - Aindhri നിഷ്കാലനം - Nishkaalanam ചമത്കാരം - Chamathkaaram പീണി - Peeni കീറപ്പായല്‍ - Keerappaayal‍ നെഞ്ചുറപ്പ് - Nenchurappu എലുമ്പല്‍ - Elumpal‍ വീരപത്നി - Veerapathni അസാധാരണം - Asaadhaaranam പോല്‍ - Pol‍ പ്രധൃഷ്യ - Pradhrushya ഇഴക്കോല്‍ - Izhakkol‍ കവയിതാവ് - Kavayithaavu കവളുകാ(യ്) - Kavalukaa(yu) പതനി - Pathani അന്തരാവിഷ്ട - Antharaavishda കോമല്‍ - Komal‍ താമ്രവര്‍ണി - Thaamravar‍ni നീര്‍ക്കയിടുക - Neer‍kkayiduka ചിന്തന - Chinthana കാളാഞ്ചി - Kaalaanchi ദുദ്രുമം - Dhudhrumam ശിക്ഷ്യന്‍ - Shikshyan‍ ശൂളം - Shoolam അക്ഷീണ - Aksheena ഹവിഷ്മതി - Havishmathi അനേകശബ്ദ - Anekashabdha കാക - Kaaka താംബൂലലത - Thaamboolalatha പാതിരാ(വ്) - Paathiraa(vu) അധിരഥന്‍ - Adhirathan‍ സുപുഷ്പം - Supushpam അപാദാനം - Apaadhaanam പുഷ്കരി - Pushkari ബലിഹാവ് - Balihaavu ജാം - Jaam കമല - Kamala മംഗലഗൃഹം - Mamgalagruham കായപ്രതിമ - Kaayaprathima ചില്ലാനം - Chillaanam മുക്കണ്ണി - Mukkanni നാവാലി - Naavaali

Random Words

ജാഗ്രത്സ്ഥാനം - Jaagrathsthaanam പരപ്പന്‍ - Parappan‍ കൃശോദരി - Krushodhari ദഷ്ടം - Dhashdam നിരാനന്ദ - Niraanandha ദ്വാ - Dhvaa നീലിക്കുക - Neelikkuka ഒറ്റക്കോലം - Ottakkolam സം യുക്ക് - Sam Yukku നിയന്ത്രിത - Niyanthritha സംവരിക്കുക - Samvarikkuka ആകമാനം - Aakamaanam മഹാഭാഷ്യം - Mahaabhaashyam അതീവ - Atheeva ഈടിടുക - Eediduka അല്ലെങ്കില്‍ - Allenkil‍ കരുണവിപ്രലംഭം - Karunavipralambham ശ്മശ്രു - Shmashru ഋക്ഷഗന്ധ - Rukshagandha നാഗമല്ലന്‍ - Naagamallan‍ ബര്‍ബടി - Bar‍badi മതിഭ്രമം - Mathibhramam പക്ഷഘാതം - Pakshaghaatham സുപ്രതീകന്‍ - Supratheekan‍ ഹേതുഹേതുമദ്ഭാവം - Hethuhethumadhbhaavam അപങ്കില - Apankila കൈമോശം - Kaimosham എടത്തൂട് - Edaththoodu ധര്‍മകാര്യം - Dhar‍makaaryam പോറ്റല്‍ - Pottal‍ അരുതാത്ത - Aruthaaththa വല്ലം - Vallam വരിച്ചല്‍ - Varichal‍ പക്ഷച്ഛിത്ത് - Pakshachchiththu നിര്‍ഭോഗ - Nir‍bhoga തെളിവ് - Thelivu ഛിന്നരുഹ - Chinnaruha പ്രപഞ്ചക - Prapanchaka കൂറ്റാരം - Koottaaram മാന്‍കണ്ണി - Maan‍kanni വീട്ടുമിടുക്ക് - Veettumidukku ആജ്ഞാകാരി - Aajnjaakaari അകപ്പാട് - Akappaadu അടര്‍ - Adar‍ അതിമിത - Athimitha പണ്ടാരി - Pandaari മണീചം - Maneecham ദൃഢഫലം - Dhruddaphalam ശ്വശുരന്‍ - Shvashuran‍ പ്രതിനാഹം - Prathinaaham
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ജഘന്യ.

Get English Word for ജഘന്യ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ജഘന്യ - Jaghanya  :  ഒടുവിലത്തെ, ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ള - Oduvilaththe, Ettavum Pinnilulla
     
     
ജഘന്യ - Jaghanya  :  നിന്ദ്യമായ - Nindhyamaaya
     
ജഘന്യ - Jaghanya  :  താഴ്ന്നനിലയിലുള്ള. ജഘന്യാചരണം = നിന്ദ്യകര്‍മം ചെയ്യല്‍ - Thaazhnnanilayilulla. Jaghanyaacharanam = Nindhyakar‍mam Cheyyal‍
     
ജഘന്യം - Jaghanyam  :  പന്ത്രണ്ടുവയസ്സില്‍ താഴെ പ്രായമുള്ള ആന - Panthranduvayassil‍ Thaazhe Praayamulla Aana
     
ജഘന്യം - Jaghanyam  :  ശിശ്നം - Shishnam
     
ജഘന്യം - Jaghanyam  :  താണതരം രക്തചന്ദനം - Thaanatharam Rakthachandhanam
     
ജഘന്യജന്‍ - Jaghanyajan‍  :  ഒടുവില്‍ ജനിച്ചവന്‍, ഏറ്റവും ഇളയ അനുജന്‍ - Oduvil‍ Janichavan‍, Ettavum Ilaya Anujan‍
     
ജഘന്യജന്‍ - Jaghanyajan‍  :  ശൂദ്രന്‍ - Shoodhran‍
     
ജഘന്യന്‍ - Jaghanyan‍  :  ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ജനിച്ചവന്‍ - Ettavum Oduvil‍ Janichavan‍
     
ജഘന്യന്‍ - Jaghanyan‍  :  താണജാതിയില്‍ ജനിച്ചവന്‍, ശൂദ്രന്‍ - Thaanajaathiyil‍ Janichavan‍, Shoodhran‍
     
ജഘന്യന്‍ - Jaghanyan‍  :  അധമന്‍ - Adhaman‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×