Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

തുള്ളിച്ചി - Thullichi സേനാമുഖം - Senaamukham ആര്‍ത്വിജ്യം - Aar‍thvijyam ഫലാഫലം - Phalaaphalam അവദരണം - Avadharanam ചാടക്കുട്ടി - Chaadakkutti കാലകൃത - Kaalakrutha ഖഗാസനന്‍ - Khagaasanan‍ ക്ഷാന്തന്‍ - Kshaanthan‍ ഊരടിവയല്‍ - Ooradivayal‍ നിര്‍ഘാതം - Nir‍ghaatham പാഴി - Paazhi ചീ - Chee അക്ഷിഭേഷജം - Akshibheshajam അനുചര - Anuchara വിളറുക - Vilaruka കലാഗോവിദന്‍ - Kalaagovidhan‍ തിയങ്ങുക - Thiyanguka ആപസ്തംബന്‍ - Aapasthamban‍ തൊടല്‍ - Thodal‍ ഉപ്പുറ്റി - Upputti വെളുക്കുക - Velukkuka കരുക്കുക - Karukkuka ഛര്‍ദം - Char‍dham ചന്ദനക്കാപ്പ് - Chandhanakkaappu അസുരക്ഷ - Asuraksha യുതാനം - Yuthaanam അവിശ്വാസം - Avishvaasam ക്രാഡീകരിക്കുക - Kraadeekarikkuka നൃവാഹനന്‍ - Nruvaahanan‍ ആദിരസം - Aadhirasam വികസിത - Vikasitha താരമ്പന്‍ - Thaarampan‍ പെണ്‍കിടാവ് - Pen‍kidaavu ചാന്ദ്രദിനം - Chaandhradhinam പങ്ക്തിക - Pankthika പണസ്‌ത്രീ - Panasthree പൈഷ്ടി - Paishdi ലോഹിത്യം - Lohithyam ആതപവര്‍ഷ്യ - Aathapavar‍shya കവര്‍ - Kavar‍ പ്രതിപൂജ - Prathipooja എറോപ്പക്കാരന്‍ - Eroppakkaaran‍ ഇളമുറ - Ilamura ചുണ്ണാമ്പ് - Chunnaampu കെത്താന - Keththaana ഉപരോധം, -രോധനം - Uparodham, -rodhanam കലന - Kalana പടച്ചവന്‍, -ച്ചോന്‍ - Padachavan‍, -chon‍ ഉമ്പ്രി - Umpri

Random Words

തൂക്കുകട്ട - Thookkukatta അസന്നികൃഷ്ട - Asannikrushda ദന്തധാവനി - Dhanthadhaavani തത്കാലധീ - Thathkaaladhee പതിമൂക്കന്‍ - Pathimookkan‍ അല്പാന്തി - Alpaanthi അഗ്നികോണം - Agnikonam അതിസുരദ്രു - Athisuradhru കാല്‍വിളക്ക് - Kaal‍vilakku കരിവലം - Karivalam അവഘുഷ്ടം - Avaghushdam ഔദുംബരന്‍ - Audhumbaran‍ ആവ് - Aavu ആച്ചിയാര്‍ - Aachiyaar‍ ഉപവീതം - Upaveetham കന്നിയീറ്റ് - Kanniyeettu അതിരൂപം - Athiroopam ച്യുതം - Chyutham കിഴക്കിനേത് - Kizhakkinethu താരകബ്രഹ്മം - Thaarakabrahmam ഘോര - Ghora പ്രകര - Prakara ഉപദര്‍ശകന്‍ - Upadhar‍shakan‍ പരിഭോഗം - Paribhogam ചാപ്സ് - Chaapsu കായല്‍പ്പാടം - Kaayal‍ppaadam യാതി - Yaathi വിനസ - Vinasa പിഞ്ചിക്കുട്ടി - Pinchikkutti അസത്കൃതം - Asathkrutham അനവദ്രാണ - Anavadhraana പതിതത്വം - Pathithathvam ഇന്ധാന - Indhaana അശ്വദൂതന്‍ - Ashvadhoothan‍ ആരൂഢ - Aaroodda ചവുക്കം - Chavukkam ഫസല്‍ - Phasal‍ യഷ്ടിമധുകം - Yashdimadhukam പുഷ്കലന്‍ - Pushkalan‍ അനഭിലാഷം - Anabhilaasham ചളി - Chali തൊരത്തുക - Thoraththuka ഗൂഢപുത്രന്‍ - Gooddaputhran‍ വൃത്തി - Vruththi കവിള്‍ - Kavil‍ ജഘന്യം - Jaghanyam ഈഴത്തുരുത്ത്, -ദ്വീപ് - Eezhaththuruththu, -dhveepu കടവുബലി - Kadavubali നിശാബലരാശികള്‍ - Nishaabalaraashikal‍ വികല - Vikala
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ജാലി.

Get English Word for ജാലി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ജാലി - Jaali  :  പടവലം - Padavalam
     
     
ജാലി - Jaali  :  കൈപ്പന്‍പടവലം - Kaippan‍padavalam
     
ജാലി - Jaali  :  കാട്ടുപീച്ചില്‍ - Kaattupeechil‍
     
ജാലി - Jaali  :  ചണ - Chana
     
ജാലി - Jaali  :  പിച്ചകം - Pichakam
     
ജാലി - Jaali  :  വല - Vala
     
ജാലി - Jaali  :  വലയുടെ ആകൃതിയില്‍ അഴികളോ കൊത്തുപണികളോ ഉള്ള ജന്നല്‍ തട്ടി മുതലായവ - Valayude Aakruthiyil‍ Azhikalo Koththupanikalo Ulla Jannal‍ Thatti Muthalaayava
     
ജാലിക - Jaalika  :  കൗശലമുള്ള - Kaushalamulla
     
ജാലിക - Jaalika  :  വലയുള്ള - Valayulla
     
ജാലിക - Jaalika  :  വല - Vala
     
ജാലിക - Jaalika  :  മൂടുപടം - Moodupadam
     
ജാലിക - Jaalika  :  വിധവ - Vidhava
     
ജാലിക - Jaalika  :  കാട്ടുപീച്ചില്‍ - Kaattupeechil‍
     
ജാലിക - Jaalika  :  വാഴ - Vaazha
     
ജാലിക - Jaalika  :  അട്ട - Atta
     
ജാലിക - Jaalika  :  പടച്ചട്ട - Padachatta
     
ജാലിക - Jaalika  :  ഇരുമ്പ് - Irumpu
     
ജാലിക - Jaalika  :  എട്ടുകാലി - Ettukaali
     
ജാലികം - Jaalikam  :  കുരങ്ങ് - Kurangu
     
ജാലികം - Jaalikam  :  എട്ടുകാലി - Ettukaali
     
ജാലികന്‍ - Jaalikan‍  :  വലവച്ചു മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും മറ്റും പിടിക്കുന്നവന്‍ - Valavachu Mrugangaleyum Pakshikaleyum Mattum Pidikkunnavan‍
     
ജാലികന്‍ - Jaalikan‍  :  നാടുവാഴി - Naaduvaazhi
     
ജാലികന്‍ - Jaalikan‍  :  ചതിയന്‍ - Chathiyan‍
     
ജാലികന്‍ - Jaalikan‍  :  ചെപ്പടിവിദ്യക്കാരന്‍ - Cheppadividhyakkaaran‍
     
ജാലികന്‍ - Jaalikan‍  :  മുക്കുവന്‍ - Mukkuvan‍
     
ജാലികന്‍ - Jaalikan‍  :  ചാലിയന്‍ - Chaaliyan‍
     
ജാലിനി - Jaalini  :  ചിത്രങ്ങള്‍കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചമുറി - Chithrangal‍kondu Alankarichamuri
     
ജാലിനി - Jaalini  :  കാട്ടുപീച്ചില്‍ - Kaattupeechil‍
     
ജാലിനി - Jaalini  :  ഒരിനം പ്രമേഹക്കുരു - Orinam Pramehakkuru
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×