Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

വിഭാവരി - Vibhaavari വിദാരിത - Vidhaaritha അലമലക്കോന്‍ - Alamalakkon‍ പണിമൊഴി - Panimozhi ഉപവിഷ്ടകം - Upavishdakam ക്രിയാദീപകം - Kriyaadheepakam  - Ga മുറിവൈദ്യന്‍ - Murivaidhyan‍ പങ്കക്രീഡം - Pankakreedam തിരികുറ്റി - Thirikutti ഗുണനം - Gunanam പ്രാത്യഹിക - Praathyahika ഹേഡജം - Hedajam ദ്രവ്യഗണം - Dhravyaganam നിര്യശസ്ക - Niryashaska പ്രതിവാദം - Prathivaadham മലശോധന - Malashodhana ലേയം - Leyam മുടന്ത് - Mudanthu അഴിഞ്ഞ - Azhinja ലുണ്ഠകന്‍ - Lundakan‍ ചൗഡം - Chaudam ഉപവര്‍ണന, ഉപവര്‍ണനം - Upavar‍nana, Upavar‍nanam ചുളുചുള - Chuluchula പ്രശാസ്താവ് - Prashaasthaavu ഗൗരവം - Gauravam ഉപഘാതിനി - Upaghaathini മന്ത്രവിദ്യ - Manthravidhya അഭിപ്രത - Abhipratha മന്ദം - Mandham ഇടചുരുക്, -ചൊരുക് - Idachuruku, -choruku ഗൃഹിണി - Gruhini ഉത്പുളകം, ഉല്‍- - Uthpulakam, Ul‍- കൊടിഞ്ഞില്‍കുത്ത് - Kodinjil‍kuththu ആമുക്തം - Aamuktham വിണ്‍ - Vin‍ ശ്രഷ്ഠന്‍ - Shrashdan‍ അഗ്നീന്ധനം - Agneendhanam ഏകാണു - Ekaanu പ്രത്യുപകാരി - Prathyupakaari അസമാധേയ - Asamaadheya ഏകാത്മകന്‍ - Ekaathmakan‍ ക്ഷാരീയ - Kshaareeya സന്നതി - Sannathi വ്യാജോക്തി - Vyaajokthi ഫാണ്ഡം - Phaandam ധന്യത - Dhanyatha പനിക്കുക - Panikkuka കിഴ - Kizha കാസേക്ഷു - Kaasekshu

Random Words

ചാന്ദ്രമസ - Chaandhramasa പണത, -ത്വം - Panatha, -thvam പാണിവാദന്‍ - Paanivaadhan‍ നിരന്തരന്‍ - Nirantharan‍ എല്ലുമൂപ്പ് - Ellumooppu കുറുമ്പന്‍ - Kurumpan‍ ഉത്പതനം, ഉല്‍- - Uthpathanam, Ul‍- ആണിവേര് - Aaniveru തീവെയില്‍ - Theeveyil‍ നിതംബം - Nithambam കാളക - Kaalaka വിന്ത - Vintha പ്രസക്തി - Prasakthi പ്രവചിക്കുക - Pravachikkuka കാശുകാരം - Kaashukaaram സാഹജിക - Saahajika ഉപന്യസ്തം - Upanyastham രമേശന്‍ - Rameshan‍ മുഖവശ്യം - Mukhavashyam ചര്‍മജം - Char‍majam മഹാമുനി - Mahaamuni കവികം - Kavikam വൃതി - Vruthi കുലഭൃത്യന്‍ - Kulabhruthyan‍ ഉള്‍ക്കമ്പം - Ul‍kkampam മുകുളനം - Mukulanam വിഭൂഷിത - Vibhooshitha ഞരട് - Njaradu വിപിനചരന്‍ - Vipinacharan‍ ഓരായ്മ - Oraayma ചാരിത്രദോഷം - Chaarithradhosham ചതുരാശ്രമങ്ങള്‍ - Chathuraashramangal‍ എളവ് - Elavu അല്ലാ - Allaa ചീനോഷണം - Cheenoshanam കമലാജാനി - Kamalaajaani കുര്‍ക്കൂരം - Kur‍kkooram പരിവൃത - Parivrutha പനങ്കരണ്ടി - Panankarandi കരരുഹം - Kararuham ചെറുമപ്പാട്ടം - Cherumappaattam വിതന്തു - Vithanthu മാഞ്ജിഷ്ഠം - Maanjjishdam അമത്രം - Amathram ബൃംഹണം - Brumhanam വിചേഷ്ട - Vicheshda ശാര - Shaara ഇക്ബാല്‍ - Ikbaal‍ വിരഹോത്കണ്ഠിത - Virahothkanditha ശാക്യന്‍ - Shaakyan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ജാലി.

Get English Word for ജാലി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ജാലി - Jaali  :  പടവലം - Padavalam
     
     
ജാലി - Jaali  :  കൈപ്പന്‍പടവലം - Kaippan‍padavalam
     
ജാലി - Jaali  :  കാട്ടുപീച്ചില്‍ - Kaattupeechil‍
     
ജാലി - Jaali  :  ചണ - Chana
     
ജാലി - Jaali  :  പിച്ചകം - Pichakam
     
ജാലി - Jaali  :  വല - Vala
     
ജാലി - Jaali  :  വലയുടെ ആകൃതിയില്‍ അഴികളോ കൊത്തുപണികളോ ഉള്ള ജന്നല്‍ തട്ടി മുതലായവ - Valayude Aakruthiyil‍ Azhikalo Koththupanikalo Ulla Jannal‍ Thatti Muthalaayava
     
ജാലിക - Jaalika  :  കൗശലമുള്ള - Kaushalamulla
     
ജാലിക - Jaalika  :  വലയുള്ള - Valayulla
     
ജാലിക - Jaalika  :  വല - Vala
     
ജാലിക - Jaalika  :  മൂടുപടം - Moodupadam
     
ജാലിക - Jaalika  :  വിധവ - Vidhava
     
ജാലിക - Jaalika  :  കാട്ടുപീച്ചില്‍ - Kaattupeechil‍
     
ജാലിക - Jaalika  :  വാഴ - Vaazha
     
ജാലിക - Jaalika  :  അട്ട - Atta
     
ജാലിക - Jaalika  :  പടച്ചട്ട - Padachatta
     
ജാലിക - Jaalika  :  ഇരുമ്പ് - Irumpu
     
ജാലിക - Jaalika  :  എട്ടുകാലി - Ettukaali
     
ജാലികം - Jaalikam  :  കുരങ്ങ് - Kurangu
     
ജാലികം - Jaalikam  :  എട്ടുകാലി - Ettukaali
     
ജാലികന്‍ - Jaalikan‍  :  വലവച്ചു മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും മറ്റും പിടിക്കുന്നവന്‍ - Valavachu Mrugangaleyum Pakshikaleyum Mattum Pidikkunnavan‍
     
ജാലികന്‍ - Jaalikan‍  :  നാടുവാഴി - Naaduvaazhi
     
ജാലികന്‍ - Jaalikan‍  :  ചതിയന്‍ - Chathiyan‍
     
ജാലികന്‍ - Jaalikan‍  :  ചെപ്പടിവിദ്യക്കാരന്‍ - Cheppadividhyakkaaran‍
     
ജാലികന്‍ - Jaalikan‍  :  മുക്കുവന്‍ - Mukkuvan‍
     
ജാലികന്‍ - Jaalikan‍  :  ചാലിയന്‍ - Chaaliyan‍
     
ജാലിനി - Jaalini  :  ചിത്രങ്ങള്‍കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചമുറി - Chithrangal‍kondu Alankarichamuri
     
ജാലിനി - Jaalini  :  കാട്ടുപീച്ചില്‍ - Kaattupeechil‍
     
ജാലിനി - Jaalini  :  ഒരിനം പ്രമേഹക്കുരു - Orinam Pramehakkuru
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×