Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അമാത്യന്‍ - Amaathyan‍ ഏകാന്തകൈവല്യം - Ekaanthakaivalyam ചന്ദ്രാര്‍ധം - Chandhraar‍dham കവളംകാളി - Kavalamkaali ഗഞ്ജം - Ganjjam നികുരംബം - Nikurambam ചേതി - Chethi ദിവസക്കൂലി - Dhivasakkooli ആയണി - Aayani തണ്ണീര്‍പ്പന്തല്‍ - Thanneer‍ppanthal‍  - La ക്ഷമാഭൃത്ത് - Kshamaabhruththu കുടുകുടുപ്പ് - Kudukuduppu ഗണേശഭൂഷണം - Ganeshabhooshanam മാമൂല്‍ - Maamool‍ ഹന്തു - Hanthu ആഗന്തവ്യ - Aaganthavya ദുര്‍നിവാര - Dhur‍nivaara സ്ഥാലം - Sthaalam ഫോട്ടോ - Photto വിക്ഷോഭം - Vikshobham ഏകപിണ്ഡത - Ekapindatha വസ്തവ്യ - Vasthavya നിമേയം - Nimeyam ആനി - Aani ഇറയാല്‍ - Irayaal‍ മുഖപ്പ് - Mukhappu തലയ്ക്കല്‍ - Thalaykkal‍ മൃഗരാജന്‍ - Mrugaraajan‍ ആര്യപ്രായ - Aaryapraaya പാദാതന്‍ - Paadhaathan‍ ഒപ്പുക - Oppuka അഗ്രജ്യാവ് - Agrajyaavu ആര്‍ദ്രത, -ത്വം - Aar‍dhratha, -thvam ഓളം - Olam പ്രാണനാശം - Praananaasham നിഷ്കാലനം - Nishkaalanam അശ്രദ്ധ - Ashraddha ഗുണക - Gunaka അഭ്യര്‍ഥിത - Abhyar‍thitha കാണ്ഡഗോചരം - Kaandagocharam അഭിവാസം - Abhivaasam കളാചം - Kalaacham ഉന്നമിക്കുക - Unnamikkuka സഹധര്‍മം - Sahadhar‍mam അനന്വയം - Ananvayam ദ്വിപദ - Dhvipadha ഡേര - Dera ചറു - Charu സര്‍ജരസം - Sar‍jarasam

Random Words

സിക്തിലം - Sikthilam വിസവര്‍ത്മാ - Visavar‍thmaa സ്ഫുത്കരം - Sphuthkaram ഉഗ്രപൂതി - Ugrapoothi ഖഡ്ഗമുദ്ര - Khadgamudhra താരാസുതന്‍ - Thaaraasuthan‍ ആത്മാര്‍പ്പണം - Aathmaar‍ppanam ദ്രൗപദി - Dhraupadhi ഛായാസ്ഥായം - Chaayaasthaayam കുരു - Kuru കോതമ്പം - Kothampam ജയന്തി - Jayanthi കുണ്ഡ - Kunda പുത്രഷണ - Puthrashana മടുപ്പ് - Maduppu എതിര്‍ - Ethir‍ താഡ്യമാനം - Thaadyamaanam ആപഗ - Aapaga അംശുമാലി - Amshumaali ഞെരിവ് - Njerivu രേകായോഗം - Rekaayogam ഈഞ്ഞ - Eenja മനസ്സലിവ് - Manassalivu ജടായു(സ്സ്) - Jadaayu(ssu) വിരി - Viri കാമലം - Kaamalam പങ്കജഭവന്‍ - Pankajabhavan‍ ഊഹിക്കുക - Oohikkuka ക്വഥിത - Kvathitha പരധനം - Paradhanam ഊശാന്‍ - Ooshaan‍ ക്രമണം - Kramanam ഇപ്പഴ്, ഇപ്പള് - Ippazhu, Ippalu നൈഷ്ഠികന്‍ - Naishdikan‍ വൈനാശിക - Vainaashika കുചേലി - Kucheli കക്ഷപടം, കക്ഷാ- - Kakshapadam, Kakshaa- ഭ്രാമകം - Bhraamakam ആഗമവത്ത് - Aagamavaththu സുഷുപ്സ - Sushupsa പൊന്തിപ്പയറ്റ് - Ponthippayattu തഥാ - Thathaa എഴുനാ - Ezhunaa ദോലിത - Dholitha ഛായാഗൗരി - Chaayaagauri ചെഞ്ചല്യം - Chenchalyam ജ്യോതിസ്ത്രയം - Jyothisthrayam നിര്‍മര്യാദം - Nir‍maryaadham ശരം - Sharam എമ്പിടി, എമ്പടി - Empidi, Empadi
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ജാലി.

Get English Word for ജാലി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ജാലി - Jaali  :  പടവലം - Padavalam
     
     
ജാലി - Jaali  :  കൈപ്പന്‍പടവലം - Kaippan‍padavalam
     
ജാലി - Jaali  :  കാട്ടുപീച്ചില്‍ - Kaattupeechil‍
     
ജാലി - Jaali  :  ചണ - Chana
     
ജാലി - Jaali  :  പിച്ചകം - Pichakam
     
ജാലി - Jaali  :  വല - Vala
     
ജാലി - Jaali  :  വലയുടെ ആകൃതിയില്‍ അഴികളോ കൊത്തുപണികളോ ഉള്ള ജന്നല്‍ തട്ടി മുതലായവ - Valayude Aakruthiyil‍ Azhikalo Koththupanikalo Ulla Jannal‍ Thatti Muthalaayava
     
ജാലിക - Jaalika  :  കൗശലമുള്ള - Kaushalamulla
     
ജാലിക - Jaalika  :  വലയുള്ള - Valayulla
     
ജാലിക - Jaalika  :  വല - Vala
     
ജാലിക - Jaalika  :  മൂടുപടം - Moodupadam
     
ജാലിക - Jaalika  :  വിധവ - Vidhava
     
ജാലിക - Jaalika  :  കാട്ടുപീച്ചില്‍ - Kaattupeechil‍
     
ജാലിക - Jaalika  :  വാഴ - Vaazha
     
ജാലിക - Jaalika  :  അട്ട - Atta
     
ജാലിക - Jaalika  :  പടച്ചട്ട - Padachatta
     
ജാലിക - Jaalika  :  ഇരുമ്പ് - Irumpu
     
ജാലിക - Jaalika  :  എട്ടുകാലി - Ettukaali
     
ജാലികം - Jaalikam  :  കുരങ്ങ് - Kurangu
     
ജാലികം - Jaalikam  :  എട്ടുകാലി - Ettukaali
     
ജാലികന്‍ - Jaalikan‍  :  വലവച്ചു മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും മറ്റും പിടിക്കുന്നവന്‍ - Valavachu Mrugangaleyum Pakshikaleyum Mattum Pidikkunnavan‍
     
ജാലികന്‍ - Jaalikan‍  :  നാടുവാഴി - Naaduvaazhi
     
ജാലികന്‍ - Jaalikan‍  :  ചതിയന്‍ - Chathiyan‍
     
ജാലികന്‍ - Jaalikan‍  :  ചെപ്പടിവിദ്യക്കാരന്‍ - Cheppadividhyakkaaran‍
     
ജാലികന്‍ - Jaalikan‍  :  മുക്കുവന്‍ - Mukkuvan‍
     
ജാലികന്‍ - Jaalikan‍  :  ചാലിയന്‍ - Chaaliyan‍
     
ജാലിനി - Jaalini  :  ചിത്രങ്ങള്‍കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചമുറി - Chithrangal‍kondu Alankarichamuri
     
ജാലിനി - Jaalini  :  കാട്ടുപീച്ചില്‍ - Kaattupeechil‍
     
ജാലിനി - Jaalini  :  ഒരിനം പ്രമേഹക്കുരു - Orinam Pramehakkuru
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×