Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അല്പപരജീവി - Alpaparajeevi അകിഞ്ചിജ്ഞ - Akinchijnja കഠോപനിഷത്ത് - Kadopanishaththu ഒത്റ്റുഴയ്ക്കുക - Othttuzhaykkuka ഘനജ്വാല - Ghanajvaala വാര്‍ഷികം - Vaar‍shikam ത്യ്രങ്കടന്‍ - Thyrankadan‍ അവതരം - Avatharam മൂലദേവന്‍ - Mooladhevan‍ കുപഥന്‍ - Kupathan‍ തേരോട്ടം - Therottam അങ്കയര്‍കണ്ണി - Ankayar‍kanni ആരക്ഷം - Aaraksham കൂപയന്ത്രം - Koopayanthram ഇളി - Ili ആളങ്കം - Aalankam ഇട്ടിയമ്മ - Ittiyamma അതിരോമശം - Athiromasham വിവോഢാവ് - Vivoddaavu ദാനവീരന്‍ - Dhaanaveeran‍ ഇടപറയുക - Idaparayuka മമ്മ - Mamma ഔപവാഹ്യം - Aupavaahyam അലസുക - Alasuka കദാത്ത് - Kadhaaththu അര്‍ത്ഥാന്തരം - Ar‍ththaantharam ഡാവ് - Daavu പാളയം - Paalayam ധര്‍മാപേത - Dhar‍maapetha അനുല്ലങ്ഘൃ - Anullangghru രക്തമുഖം - Rakthamukham നിഷ്കണ്ഠം - Nishkandam അഭ്യാകര്‍ഷണം - Abhyaakar‍shanam പ്രാമാണ്യം - Praamaanyam ചീനക്കയറ് - Cheenakkayaru കരീരന്‍ - Kareeran‍ അതിഗന്ധിക - Athigandhika നെട്ടെഴുത്ത് - Nettezhuththu ചക്രധരന്‍ - Chakradharan‍ നിഷ്പതനം - Nishpathanam തൂവരിക - Thoovarika ക്ഷുഭ - Kshubha ത്രയ - Thraya കൂട്ടനിലവിളി - Koottanilavili പൈങ്കണ്ണി - Painkanni പുണ്യമാസങ്ങള്‍ - Punyamaasangal‍ പ്ലോതം - Plotham അനന്തരവന്‍ -ന്തിരവന്‍ - Anantharavan‍ -nthiravan‍ പര്യുഷിത - Paryushitha ഒപ്പല്‍ - Oppal‍

Random Words

സം രംഭം - Sam Rambham കുടിയിരിപ്പ് - Kudiyirippu താനഭേദം - Thaanabhedham പാരസ്ത്രണേയന്‍ - Paarasthraneyan‍ താരി - Thaari ഏനം - Enam കുന്ദകം - Kundhakam ഇക്ഷുരം - Ikshuram പരിശങ്ക - Parishanka കരുകുല, -കൊല - Karukula, -kola ഗ്ലപനം - Glapanam ഗണ്ഡഭിത്തി - Gandabhiththi ഭുജഗി - Bhujagi മണിക്കട്ടില്‍ - Manikkattil‍ പഴഞ്ചോറ് - Pazhanchoru ദൃബ്ധി - Dhrubdhi അതിമര്‍ത്യ - Athimar‍thya ഉപവസഥം - Upavasatham വീഴ്ച - Veezhcha മധ്യമപദലോപി - Madhyamapadhalopi അയിത്തോച്ചാടനം - Ayiththochaadanam താര്‍ത്തെന്നല്‍ - Thaar‍ththennal‍ പ്രദ - Pradha സാഹസ്രന്‍ - Saahasran‍ അരുഹ - Aruha ത്രിദശാലയം - Thridhashaalayam വരിവെള്ളം - Varivellam വിഷയേച്ഛാ - Vishayechchaa ആപനം - Aapanam ഗന്ധാഢ്യ - Gandhaaddya കുമാരവ്രതം - Kumaaravratham വിലഗ്നം - Vilagnam അപഹൃത്യ - Apahruthya പകരം - Pakaram അധ്യക്ഷം - Adhyaksham അകാലിക - Akaalika കളമന്‍ - Kalaman‍ അരുതായ്ക - Aruthaayka സൂക്തി - Sookthi തമിസ്ര - Thamisra വിശേഷിക്കുക - Visheshikkuka രക്തഗുന്മം - Rakthagunmam തെക്കുക - Thekkuka ജനോപദ്രവം - Janopadhravam കേറുക - Keruka സേചനം - Sechanam അവരതി - Avarathi നിര്‍ലീന - Nir‍leena സ്ഥലചര - Sthalachara ഭട്ടാര(ക) - Bhattaara(ka)
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഞാണ്‍.

Get English Word for ഞാണ്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഞാണ്‍ - Njaan‍  :  വില്ല് വലിച്ചുകെട്ടുന്നതിനുള്ള ചരട് - Villu Valichukettunnathinulla Charadu
     
     
ഞാണ്‍ - Njaan‍  :  ചരട്, കയറ് - Charadu, Kayaru
     
ഞാണ്‍ - Njaan‍  :  തംബുരു, വീണ മുതലായ സംഗീതവാദ്യങ്ങളുടെ തന്ത്രി - Thamburu, Veena Muthalaaya Samgeethavaadhyangalude Thanthri
     
ഞാണ്‍ - Njaan‍  :  അരഞ്ഞാണ്‍ - Aranjaan‍
     
ഞാണ്‍ - Njaan‍  :  ഒരു വക്രരേഖയുടെ രണ്ടുബിന്ദുക്കളെത്തമ്മില്‍ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഋജുരേഖാഖണ്ഡം - Oru Vakrarekhayude Randubindhukkaleththammil‍ Yojippikkunna Rujurekhaakhandam
     
ഞാണ്‍തഴമ്പ് - Njaan‍thazhampu  :  വലിച്ചുവിട്ട ഞാണ്‍ വന്ന് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വില്ലാളികളുടെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന തഴമ്പ് - Valichuvitta Njaan‍ Vannu Adikkunnathukondu Villaalikalude Kayyilundaakunna Thazhampu
     
ഞാണ്‍പൂട്ടുക - Njaan‍poottuka  :  വില്ലില്‍ ഞാണ്‍ വലിച്ചുകെട്ടുക - Villil‍ Njaan‍ Valichukettuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×