Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കന്ദാരം - Kandhaaram ചൊറിവാക്ക് - Chorivaakku യജുര്‍വേദി - Yajur‍vedhi ഗരുഡന്‍ - Garudan‍ മാംഗലിക - Maamgalika ചിത്രാപൂര്‍ണിമ - Chithraapoor‍nima ഷഡ്ഭാഗം - Shadbhaagam മുകടുവള - Mukaduvala പ്രസൂക - Prasooka തുകയ്ക്കുക - Thukaykkuka അലിപകം - Alipakam അടുക്കളക്കാര്യം - Adukkalakkaaryam സം രക്ത - Sam Raktha കാമിനി - Kaamini ഭാസ്കരന്‍ - Bhaaskaran‍ ദിഗ്വലയം - Dhigvalayam കനിവ് - Kanivu പര്യാപ്തി - Paryaapthi ദ്വിജിഹ്വന്‍ - Dhvijihvan‍ ജിതാരി - Jithaari പിഴയാളി - Pizhayaali അള - Ala ദ്വാത്രിംശതി - Dhvaathrimshathi അഗ്നിമാലി - Agnimaali ആലപ്യ - Aalapya ഷട്കം - Shadkam അര്‍ധസ്വരങ്ങള്‍ - Ar‍dhasvarangal‍ കൊത്ത - Koththa ഉപേയ - Upeya ആദഹനം - Aadhahanam ഇടുമ്പ് - Idumpu ചിമിട്ടന്‍ - Chimittan‍ ഉപാഗത - Upaagatha ഗണ്ഡിനി - Gandini ഹകാരം - Hakaaram ഓത്തന്‍ - Oththan‍ ഏട്ടത്തം - Ettaththam മര്‍മസ്പൃക്ക് - Mar‍masprukku ഹൈയംഗവീനം - Haiyamgaveenam അര്‍ഹിക്കുക - Ar‍hikkuka പേര്‍ച്ച - Per‍cha ഏകത്വം - Ekathvam ഗൃഹകര്‍ത്താ(വ്) - Gruhakar‍ththaa(vu) ദ്രുഘണം - Dhrughanam നിര്‍ണേയ - Nir‍neya മോന്‍ - Mon‍ വിടയോട്ടം - Vidayottam അജാവീകം - Ajaaveekam യജ്ഞബാഹു - Yajnjabaahu അധോഘണ്ട - Adhoghanda

Random Words

ഭാരികം - Bhaarikam രൂപകം - Roopakam പെറ്റക്കന്ന് - Pettakkannu നികൃതി - Nikruthi കണ്ഠഭൂഷ - Kandabhoosha ഗണ്ഡലി - Gandali അര്‍ക്കകല - Ar‍kkakala വിടവിക്കുക - Vidavikkuka തൃഡ്വശന്‍ - Thrudvashan‍ ഋക്ഷിക - Rukshika ഗ്രന്ഥികന്‍ - Granthikan‍ ചോടിക - Chodika തുത്ഥാഞ്ജനം - Thuththaanjjanam കായികാഭ്യാസി - Kaayikaabhyaasi നിമ്നഗ - Nimnaga പരിധൃത - Paridhrutha കാര - Kaara ചേടത്തി - Chedaththi അക്ലമം - Aklamam ചണ്ഡരൂപ - Chandaroopa കൂര്‍പ്പം - Koor‍ppam കണ്ടാളന്‍ - Kandaalan‍ ഹരകന്‍ - Harakan‍ ചൂണ്ടുപലക - Choondupalaka വിഷഘ്നം - Vishaghnam പണ്ടാരപ്പിള്ളര്‍ - Pandaarappillar‍ ത്രിജാതകം - Thrijaathakam മുഴങ്കൈ - Muzhankai ആലവാലം - Aalavaalam അഗ്നിസഹായം - Agnisahaayam തെകട്ടുക - Thekattuka അപസ്വരം - Apasvaram മുഖപ്പണി - Mukhappani സമ്യത - Samyatha അഴിയോട - Azhiyoda ധന്യം - Dhanyam കെട്ടുക - Kettuka ചേയ് - Cheyu ഔദര്യാഗ്നി - Audharyaagni ചിനച്ചം - Chinacham ഉദ്ദാമ - Uddhaama ഉപകാന്ത - Upakaantha ചോരത്തിളപ്പ് - Choraththilappu അല്പപരജീവി - Alpaparajeevi പരിണയിക്കുക - Parinayikkuka ജീവം - Jeevam എഴുനില്‍ക്കുക - Ezhunil‍kkuka എഴുഞായര്‍ - Ezhunjaayar‍ ഛര്‍ദി - Char‍dhi ജനസ്വാധീനം - Janasvaadheenam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഞാണ്‍.

Get English Word for ഞാണ്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഞാണ്‍ - Njaan‍  :  വില്ല് വലിച്ചുകെട്ടുന്നതിനുള്ള ചരട് - Villu Valichukettunnathinulla Charadu
     
     
ഞാണ്‍ - Njaan‍  :  ചരട്, കയറ് - Charadu, Kayaru
     
ഞാണ്‍ - Njaan‍  :  തംബുരു, വീണ മുതലായ സംഗീതവാദ്യങ്ങളുടെ തന്ത്രി - Thamburu, Veena Muthalaaya Samgeethavaadhyangalude Thanthri
     
ഞാണ്‍ - Njaan‍  :  അരഞ്ഞാണ്‍ - Aranjaan‍
     
ഞാണ്‍ - Njaan‍  :  ഒരു വക്രരേഖയുടെ രണ്ടുബിന്ദുക്കളെത്തമ്മില്‍ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഋജുരേഖാഖണ്ഡം - Oru Vakrarekhayude Randubindhukkaleththammil‍ Yojippikkunna Rujurekhaakhandam
     
ഞാണ്‍തഴമ്പ് - Njaan‍thazhampu  :  വലിച്ചുവിട്ട ഞാണ്‍ വന്ന് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വില്ലാളികളുടെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന തഴമ്പ് - Valichuvitta Njaan‍ Vannu Adikkunnathukondu Villaalikalude Kayyilundaakunna Thazhampu
     
ഞാണ്‍പൂട്ടുക - Njaan‍poottuka  :  വില്ലില്‍ ഞാണ്‍ വലിച്ചുകെട്ടുക - Villil‍ Njaan‍ Valichukettuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×