Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ത്രിതലം - Thrithalam സ്രംസി - Sramsi ഗാന്ധിസം - Gaandhisam ദാക്ഷായണ്യന്‍ - Dhaakshaayanyan‍ അമിത്രാന്തകന്‍ - Amithraanthakan‍ ഏകാന്തയോഗി - Ekaanthayogi പര്യുത്സുക - Paryuthsuka സൗനന്ദി - Saunandhi ബിഭീഷക - Bibheeshaka കണക്കന്‍ - Kanakkan‍ കരള്‍ - Karal‍ തരളാപാംഗി - Tharalaapaamgi പതനം - Pathanam മണ്ഡലത്രയം - Mandalathrayam സഹചര - Sahachara ഖേലനി - Khelani കൂടപട്ടം - Koodapattam ബഹുബലന്‍, -ലം - Bahubalan‍, -lam ശുനന്‍ - Shunan‍ പിഞ്ജുഷം - Pinjjusham അബദ്ധന്‍ - Abaddhan‍ ഉന്മീലത്ത് - Unmeelaththu വീഴ്ചവരുക - Veezhchavaruka ഖോലി - Kholi വാതാപിദ്വിട്ട് - Vaathaapidhvittu മുഗ്ധ - Mugdha ജുഹുരാണ - Juhuraana ഇക്ഷുശുക്തം - Ikshushuktham ഏകാംഗീണ - Ekaamgeena ഹക്കല് - Hakkalu വിദ്യാരംഭം - Vidhyaarambham താങ്ങി - Thaangi നിഗിരണം - Nigiranam സോക്രട്ടീസ് - Sokratteesu ഉടപ്പം - Udappam അഭ്യവമര്‍ദം - Abhyavamar‍dham യഥാചാരം - Yathaachaaram മുണ്ടിക്കുക - Mundikkuka അവഗതി - Avagathi കഴല്‍ - Kazhal‍ അതിമാംസ - Athimaamsa അഭിധായക - Abhidhaayaka നടുത്തരം - Naduththaram തര്‍ജിക്കുക - Thar‍jikkuka ചമ്പാധിപതി - Champaadhipathi ഉല്ലേഖി - Ullekhi അര്‍ത്ഥാന്വിത - Ar‍ththaanvitha അജിഹ്മഗം - Ajihmagam നൃജന്മം - Nrujanmam ഇന്ദ്രാരി - Indhraari

Random Words

ഇടിച്ചക്ക - Idichakka മെല്ലിശ - Mellisha ജനാന്തികം - Janaanthikam കുന്തിഭോജന്‍ - Kunthibhojan‍ ചിത്രപുങ്ഖം - Chithrapungkham താദര്‍ഥ്യം - Thaadhar‍thyam തഹശീല്‍ദാര്‍ - Thahasheel‍dhaar‍ അബോധവേള - Abodhavela വരത്തന്‍ - Varaththan‍ ഗൂനം - Goonam ഉക്ഷാലന്‍ - Ukshaalan‍ മാലവാര്‍കുഴല്‍ - Maalavaar‍kuzhal‍ തൊണ്ണാന്‍ - Thonnaan‍ കൊലുമ - Koluma കര്‍മൂസ്, കര്‍മോസ്, കരമൂസാ - Kar‍moosu, Kar‍mosu, Karamoosaa അവിനയം - Avinayam കണ്ട - Kanda തൊണ്ട - Thonda ഉഡ്ഡാമര - Uddaamara മഞ്ജുള - Manjjula നീകം - Neekam കള്ളത്താപ്പ് - Kallaththaappu സംവൃതോകാരം - Samvruthokaaram തണ്ടേറുക - Thanderuka അഗസ്ത്യകൂടം - Agasthyakoodam ദിവസപ്പടി - Dhivasappadi മേല്‍പ്പട - Mel‍ppada നഗ്നഫലം - Nagnaphalam പൊത്ത - Poththa മിഥില - Mithila ഗ്രഹയജ്ഞം - Grahayajnjam യന്ത്രകം - Yanthrakam ഭൂതികാമന്‍ - Bhoothikaaman‍ ഋൗ - Ruau അവ്യക്തരാശി - Avyaktharaashi നാഗചൂഡന്‍ - Naagachoodan‍ മഴുങ്ങുക - Mazhunguka പ്രകാശ്യ - Prakaashya ക്വാചിത്ക - Kvaachithka മുദ്രത്തിരി - Mudhraththiri വാന - Vaana വിടം - Vidam ഭോഷ്ക് - Bhoshku ശര്‍വരന്‍ - Shar‍varan‍ തര്‍ഷന്‍ - Thar‍shan‍ പീട് - Peedu കേക - Keka ആഗസ്ത്യ - Aagasthya ബ്രഹ്മാസ്ത്രം - Brahmaasthram പരച്ഛന്ദം - Parachchandham
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഞാണ്‍.

Get English Word for ഞാണ്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഞാണ്‍ - Njaan‍  :  വില്ല് വലിച്ചുകെട്ടുന്നതിനുള്ള ചരട് - Villu Valichukettunnathinulla Charadu
     
     
ഞാണ്‍ - Njaan‍  :  ചരട്, കയറ് - Charadu, Kayaru
     
ഞാണ്‍ - Njaan‍  :  തംബുരു, വീണ മുതലായ സംഗീതവാദ്യങ്ങളുടെ തന്ത്രി - Thamburu, Veena Muthalaaya Samgeethavaadhyangalude Thanthri
     
ഞാണ്‍ - Njaan‍  :  അരഞ്ഞാണ്‍ - Aranjaan‍
     
ഞാണ്‍ - Njaan‍  :  ഒരു വക്രരേഖയുടെ രണ്ടുബിന്ദുക്കളെത്തമ്മില്‍ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഋജുരേഖാഖണ്ഡം - Oru Vakrarekhayude Randubindhukkaleththammil‍ Yojippikkunna Rujurekhaakhandam
     
ഞാണ്‍തഴമ്പ് - Njaan‍thazhampu  :  വലിച്ചുവിട്ട ഞാണ്‍ വന്ന് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വില്ലാളികളുടെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന തഴമ്പ് - Valichuvitta Njaan‍ Vannu Adikkunnathukondu Villaalikalude Kayyilundaakunna Thazhampu
     
ഞാണ്‍പൂട്ടുക - Njaan‍poottuka  :  വില്ലില്‍ ഞാണ്‍ വലിച്ചുകെട്ടുക - Villil‍ Njaan‍ Valichukettuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×