Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

യവിര - Yavira കാമവീര്യന്‍ - Kaamaveeryan‍ അശിത്രന്‍ - Ashithran‍ വറല്‍ - Varal‍ തുയിര്‍പെടുക - Thuyir‍peduka ഊര്‍ധ്വഗന്‍ - Oor‍dhvagan‍ വിശദീകരണം - Vishadheekaranam തുടം - Thudam പുല്‍പ്പുറം - Pul‍ppuram ഇളങ്കുട - Ilankuda മുട്ടാക്ക് - Muttaakku ദാസേരന്‍ - Dhaaseran‍ നിറയ്ക്കുക - Niraykkuka ഇളുക്കാശി - Ilukkaashi അതനു - Athanu സിന്ധുകഫം - Sindhukapham താരം - Thaaram ശാക്യസിംഹന്‍ - Shaakyasimhan‍ നവാംഗി - Navaamgi അക്ഷരാജന്‍ - Aksharaajan‍ പ്രലംബം - Pralambam ചേക്ക് - Chekku ഉച്ചരണം - Ucharanam സുരവാഹിനി - Suravaahini അസഭ്യ - Asabhya പിംഗ - Pimga കാരണ്ഡം - Kaarandam ഇട്ടിയമ്മ - Ittiyamma കുരയ്ക്കുക - Kuraykkuka സുവസന്തം - Suvasantham അഗമം - Agamam ആക്രാണം - Aakraanam എത്തറ്റം - Eththattam ഖത്ത് - Khaththu ഇഴയ്ക്കുക - Izhaykkuka കൗ - Kau വിയോഗി - Viyogi ഛിദ്രദര്‍ശി - Chidhradhar‍shi വികല്പത - Vikalpatha ഉല്ലാഘവം - Ullaaghavam പ്രതീപന്‍ - Pratheepan‍ ചാര്‍ച്ചിക്യം - Chaar‍chikyam എരുവ് - Eruvu പ്രഫുല്ല - Praphulla നാശക - Naashaka കവളി - Kavali വിപക്ഷീയന്‍ - Vipaksheeyan‍ ആനദ്ധം - Aanaddham താരാപീഡന്‍ - Thaaraapeedan‍ കുടുംബനാഥന്‍ - Kudumbanaathan‍

Random Words

വിധുകരം - Vidhukaram അനുപൂരക - Anupooraka വിചുള്ളി - Vichulli ബീബി - Beebi ആജ്ഞാവശന്‍ - Aajnjaavashan‍ താളജ്ഞന്‍ - Thaalajnjan‍ ലലാടം - Lalaadam അശോകന്‍ - Ashokan‍ പീനാറി - Peenaari പീതഭദ്രകം - Peethabhadhrakam സ്ഥൂലപാദന്‍ - Sthoolapaadhan‍ ലക്ഷ്മണന്‍ - Lakshmanan‍ പാഞ്ചരാത്രന്മാര്‍ - Paancharaathranmaar‍ സാരജം - Saarajam ഇന്ദ്രലോഹകം - Indhralohakam ത്രിവര്‍ഗം - Thrivar‍gam ശീലം - Sheelam പിതൃദായം - Pithrudhaayam ഞെരിവ് - Njerivu ചിക്ര - Chikra സ്മരന്‍ - Smaran‍ അയുഗ - Ayuga ജ്ഞാതസിദ്ധാന്ത - Jnjaathasiddhaantha കുണ്ഠക - Kundaka പശുപന്‍ - Pashupan‍ മേഹനാശിനി - Mehanaashini സൗതി - Sauthi ദൈത്യന്‍ - Dhaithyan‍ എട്ടുകണ്ണന്‍പായ് - Ettukannan‍paayu ശിഞ്ജ - Shinjja ക്ഷമാപണം - Kshamaapanam അവിഖ്യാതി - Avikhyaathi അധിവാകം - Adhivaakam പ്രാണനം - Praananam അശത്രു - Ashathru തമിഴ്, തമിള്‍ - Thamizhu, Thamil‍ അപ്രസാര്യ - Aprasaarya ഗഡ്ഡരിക, ഗഡ്ഡലിക - Gaddarika, Gaddalika ദുപ്തവാസം - Dhupthavaasam മൃഗപതി - Mrugapathi ആര്യകടുക് - Aaryakaduku സ്തനന്ധയന്‍ - Sthanandhayan‍ അല്പമധ്യമ - Alpamadhyama വിത്രസിക്കുക - Vithrasikkuka കടങ്കടം - Kadankadam നിര്‍ഗന്ധകുസുമം - Nir‍gandhakusumam ചുന്ദി - Chundhi കാമകേളി - Kaamakeli പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക - Praathsaahippikkuka മാളം - Maalam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഞാണ്‍.

Get English Word for ഞാണ്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഞാണ്‍ - Njaan‍  :  വില്ല് വലിച്ചുകെട്ടുന്നതിനുള്ള ചരട് - Villu Valichukettunnathinulla Charadu
     
     
ഞാണ്‍ - Njaan‍  :  ചരട്, കയറ് - Charadu, Kayaru
     
ഞാണ്‍ - Njaan‍  :  തംബുരു, വീണ മുതലായ സംഗീതവാദ്യങ്ങളുടെ തന്ത്രി - Thamburu, Veena Muthalaaya Samgeethavaadhyangalude Thanthri
     
ഞാണ്‍ - Njaan‍  :  അരഞ്ഞാണ്‍ - Aranjaan‍
     
ഞാണ്‍ - Njaan‍  :  ഒരു വക്രരേഖയുടെ രണ്ടുബിന്ദുക്കളെത്തമ്മില്‍ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഋജുരേഖാഖണ്ഡം - Oru Vakrarekhayude Randubindhukkaleththammil‍ Yojippikkunna Rujurekhaakhandam
     
ഞാണ്‍തഴമ്പ് - Njaan‍thazhampu  :  വലിച്ചുവിട്ട ഞാണ്‍ വന്ന് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വില്ലാളികളുടെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന തഴമ്പ് - Valichuvitta Njaan‍ Vannu Adikkunnathukondu Villaalikalude Kayyilundaakunna Thazhampu
     
ഞാണ്‍പൂട്ടുക - Njaan‍poottuka  :  വില്ലില്‍ ഞാണ്‍ വലിച്ചുകെട്ടുക - Villil‍ Njaan‍ Valichukettuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×