Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കണ്ണുപൊട്ടന്‍ - Kannupottan‍ ശൂന്യ - Shoonya പരിത്യക്ത - Parithyaktha ഭേകം - Bhekam ദീപേക്ഷിക - Dheepekshika അകൃതി - Akruthi കീഴ്വണക്കം - Keezhvanakkam ശകുനം - Shakunam അശുമ്പ് - Ashumpu അരശ് - Arashu പരിഹാരം - Parihaaram ഉദാസീന - Udhaaseena ഝകാരം - Jhakaaram പറ്റല്‍ - Pattal‍ ഊര്‍ക്കണക്ക് - Oor‍kkanakku ആകാശവേര് - Aakaashaveru തൈലിനി - Thailini ചുള്ളിവിറക് - Chulliviraku അകക്കാമ്പ് - Akakkaampu മണിക്കുക - Manikkuka അതുഹിനകരന്‍ - Athuhinakaran‍ പാദാംഗുലീയ - Paadhaamguleeya ഏക്ക് - Ekku അജാനി, -ജാനികന്‍, -ജാനേയ - Ajaani, -jaanikan‍, -jaaneya ഒടിവിദ്യ - Odividhya പ്രഗുണ - Praguna ഓല്‍ - Ol‍ സംസാരിക്കുക - Samsaarikkuka ലട - Lada മനോഹര - Manohara അവിത്യജം - Avithyajam തര്‍ക്കവാദം - Thar‍kkavaadham നിരാശ - Niraasha ജലധിഗ - Jaladhiga വൈദ്യശാസ്ത്രശീതക്രിയ - Vaidhyashaasthrasheethakriya കമ്പിത - Kampitha ഉദധിഹരണം - Udhadhiharanam കൃശല - Krushala പാരാശര്യന്‍ - Paaraasharyan‍ വര്‍ഷി - Var‍shi വലീമുഖം - Valeemukham ദശതാലം - Dhashathaalam തീമഴ - Theemazha സുചിരം - Suchiram ദൈവാസുരം - Dhaivaasuram ഉദരശയ - Udharashaya യദുഷ്പതി - Yadhushpathi അനുപാനം - Anupaanam യുഗ്മനം - Yugmanam നോയ് - Noyu

Random Words

ആകൃതിപ്പെടുക - Aakruthippeduka കുത്തുകൈ - Kuththukai മരുങ്ങുക - Marunguka അന്ധം - Andham കൂര്‍പ്പം - Koor‍ppam സുരതി - Surathi കരിവാട് - Karivaadu വിളിമ്പ് - Vilimpu പഴഞ്ചന്‍ - Pazhanchan‍ മെല്ലനെ - Mellane ഒപ്പന, -നം - Oppana, -nam ഉത്തേജിതം - Uththejitham സ്വദേശം - Svadhesham ഉത്കട - Uthkada ഉക്ഥ - Uktha മുറിക്കുക - Murikkuka നിഖാത - Nikhaatha അകന്മഷ, -കല്‍മഷ - Akanmasha, -kal‍masha തരുണപീതിക - Tharunapeethika പാചയിതാ(വ്) - Paachayithaa(vu) നൃതു - Nruthu കാര്യാര്‍ഥി - Kaaryaar‍thi പൂര്‍വജ - Poor‍vaja കിളിക്കൊഞ്ചല്‍ - Kilikkonchal‍ ഗുഞ്ജരി - Gunjjari കത്രികപ്പൂട്ട് - Kathrikappoottu അധരപട്ടിക - Adharapattika കിണി - Kini അനുത്തമ - Anuththama മുതുമകന്‍ - Muthumakan‍ അനുഗുണം - Anugunam ന്യാസധാരകന്‍ - Nyaasadhaarakan‍ ദിവ്യപൂജ - Dhivyapooja ആകാംക്ഷിക്കുക - Aakaamkshikkuka ചുഴല - Chuzhala ഗൃഹപതി - Gruhapathi തൈര്‍ - Thair‍ വ്യവസ്ഥാനം - Vyavasthaanam ശിരസ്കം - Shiraskam ഓരായിരം - Oraayiram ആദ്യോപാന്തം - Aadhyopaantham പുരഃസ്ഥ - Purastha വാചകം - Vaachakam ധര്‍ഷിത - Dhar‍shitha കടല്വര്‍ണന്‍ - Kadalvar‍nan‍ മാര്‍ത്തോമ്മാ - Maar‍ththommaa ബാഹുദന്തി - Baahudhanthi പണ്ടത്തെത് - Pandaththethu താരപതനം - Thaarapathanam ഏകോന - Ekona
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About തമോ.

Get English Word for തമോ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
തമോ - Thamo  :  തമസ് എന്നപദം സമാസത്തില്‍ അകാരം മൃദുഘോഷങ്ങള്‍ അനുനാസികകള്‍ ഹ കാരം എന്നിവയ്ക്കുമുമ്പില്‍ കൈക്കൊള്ളുന്ന രൂപം. - Thamasu Ennapadham Samaasaththil‍ Akaaram Mrudhughoshangal‍ Anunaasikakal‍ Ha Kaaram Ennivaykkumumpil‍ Kaikkollunna Roopam.
     
     
തമോഗര്‍ത്തം - Thamogar‍ththam  :  നക്ഷത്രത്തിന്‍റെ പരിണാമഘട്ടത്തിലെ ഒരവസ്ഥ (ശക്തമായ ഗുരുത്വബലത്തോടുകൂടി നക്ഷത്രങ്ങള്‍ തകര്‍ന്നടിയുമ്പോള്‍ ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം മൂലം പ്രകാശത്തിനുപോലും പുറത്തുപോകാനാകാതെ വരുന്നതിനാള്‍ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നതായി അവയെക്കുറിച്ചു നിരീക്ഷകനുതൊന്നുന്ന അവസ്ഥ, പരോക്ഷമായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെയാണ് ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം അറിയുന്നത്) - Nakshathraththin‍re Parinaamaghattaththile Oravastha (shakthamaaya Guruthvabalaththodukoodi Nakshathrangal‍ Thakar‍nnadiyumpol‍ Guruthvaakar‍shanam Moolam Prakaashaththinupolum Puraththupokaanaakaathe Varunnathinaal‍ Iruttilirikkunnathaayi Avayekkurichu Nireekshakanuthonnunna Avastha, Parokshamaaya Maar‍gaththiloodeyaanu Ivayude Saannidhyam Ariyunnathu)
     
തമോഗു - Thamogu  :  "തമോരൂപങ്ങളായ രശ്മികളോടുകൂടിയവന്‍", രാഹു - "thamoroopangalaaya Rashmikalodukoodiyavan‍", Raahu
     
തമോഗുണം - Thamogunam  :  തമസ്സ് എന്ന ഗുണം - Thamassu Enna Gunam
     
തമോഗ്രഹം - Thamograham  :  ഇരുണ്ടഗ്രഹം - Irundagraham
     
തമോഘ്ന - Thamoghna  :  തമസ്സിനെ ഹനിക്കുന്ന - Thamassine Hanikkunna
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  ജ്ഞാനം - Jnjaanam
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  ദീപം - Dheepam
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  അഗ്നി - Agni
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  കൊടുവേലി - Koduveli
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  ചന്ദ്രന്‍ - Chandhran‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  അഗ്നി - Agni
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  ബുദ്ധന്‍ - Buddhan‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  വിഷ്ണു - Vishnu
     
തമോജ്യോതിസ്സ് - Thamojyothissu  :  മിന്നാമിനുങ്ങ് - Minnaaminungu
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  പ്രകാശം - Prakaasham
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  ചന്ദ്രന്‍ - Chandhran‍
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  അഗ്നി - Agni
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  വിളക്ക് - Vilakku
     
തമോപഹന്‍ - Thamopahan‍  :  തമോനുത്ത് - Thamonuththu
     
തമോഭിത്ത് - Thamobhiththu  :  മിന്നാമിനുങ്ങ് - Minnaaminungu
     
തമോഭേത്താവ് - Thamobheththaavu  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
തമോമണി - Thamomani  :  ഗോമേദകം - Gomedhakam
     
തമോമണി - Thamomani  :  മിന്നാമിനുങ്ങ് - Minnaaminungu
     
തമോമണ്ഡലം - Thamomandalam  :  കൂരിരുട്ട് - Kooriruttu
     
തമോമയ - Thamomaya  :  ഇരുട്ടുനിറഞ്ഞ - Iruttuniranja
     
തമോമയ - Thamomaya  :  അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ - Ajnjaanam Niranja
     
തമോമയന്‍ - Thamomayan‍  :  രാഹു - Raahu
     
തമോവികാരം - Thamovikaaram  :  രോഗം - Rogam
     
തമോവൃത - Thamovrutha  :  ഇരുട്ടിനാല്‍ മറയ്ക്കപ്പെട്ട, കാര്‍മൂടിയ - Iruttinaal‍ Maraykkappetta, Kaar‍moodiya
     
തമോവൃത - Thamovrutha  :  കോപം ഭയം തുടങ്ങിയ തമോഗുണങ്ങള്‍ ബാധിച്ച - Kopam Bhayam Thudangiya Thamogunangal‍ Baadhicha
     
തമോവൃത - Thamovrutha  :  അജ്ഞാനത്താല്‍ മറഞ്ഞ - Ajnjaanaththaal‍ Maranja
     
തമോവൈരി - Thamovairi  :  തമോപഹന്‍ - Thamopahan‍
     
തമോഹര - Thamohara  :  ഇരുട്ട് അകറ്റുന്ന - Iruttu Akattunna
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×