Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കൊഴിക്കുക - Kozhikkuka ധാന്യം - Dhaanyam പ്രതിവാദം - Prathivaadham അനാലാപ - Anaalaapa വന്ദി - Vandhi ചാപം - Chaapam ദഹനാരാതി - Dhahanaaraathi അനുതാപി - Anuthaapi ശ്രീവേല - Shreevela ഉത്കോച(ക)ം - Uthkocha(ka)m കുത്തുകാരന്‍ - Kuththukaaran‍ കാലീകം - Kaaleekam കാളാഹി - Kaalaahi വേകുക - Vekuka വീടാരം - Veedaaram ചെണ്ടപ്പോര് - Chendapporu ചാച്ചന്‍ - Chaachan‍ അതിരേചക - Athirechaka ദീന - Dheena ചുവകേട് - Chuvakedu ഇടുമ്പ് - Idumpu അനുമാനിക്കുക - Anumaanikkuka ചിലുചിലെ - Chiluchile മിനുക്കല്‍ - Minukkal‍ പരിക്ഷിപ്ത - Parikshiptha അഗ്നിസാക്ഷി - Agnisaakshi ഗുണനസൂചി - Gunanasoochi ഗുണഭോക്താവ് - Gunabhokthaavu പരിചാരിണി - Parichaarini ശയാന - Shayaana അംഗു, അംഗു - Amgu, Amgu അതിഘ്ന - Athighna അഭ്യനുജ്ഞ - Abhyanujnja നീര്‍ക്കൊള്ളുക - Neer‍kkolluka ഗുണദോഷജ്ഞ - Gunadhoshajnja കാട്ടുക - Kaattuka മാദനന്‍ - Maadhanan‍ പത്രവാഹ(ക)ന്‍ - Pathravaaha(ka)n‍ പരിണിനീഷിത - Parinineeshitha ഭൂതഗ്രാമം - Bhoothagraamam അധര്‍ഷിത - Adhar‍shitha ഉപാഗ്രഹണം - Upaagrahanam സുശീതലം - Susheethalam ഭദ്രദീപം - Bhadhradheepam പൂട്ടേറ് - Pootteru ഉപയായി - Upayaayi ഗാര്‍ഗ - Gaar‍ga പാളുക - Paaluka ഛിന്ന - Chinna നവാംഗി - Navaamgi

Random Words

അന്തചര - Anthachara മൂലജം - Moolajam കാര്‍പ്പാസനാസിക - Kaar‍ppaasanaasika പുണ്യദര്‍ശനം - Punyadhar‍shanam മാരകന്‍ - Maarakan‍ വിഞ്ജാമരം - Vinjjaamaram കൗടുംബികന്‍ - Kaudumbikan‍ ഓയാതെ - Oyaathe ചാക്ഷുഷജ്ഞാനം - Chaakshushajnjaanam വിശ്വപതി - Vishvapathi പത്രാഞ്ജനം - Pathraanjjanam ഉത്തരിക്കുക - Uththarikkuka രാജാശ്മം - Raajaashmam ധൂപനം - Dhoopanam ഊരാഴ്മ - Ooraazhma നാട്യധര്‍മം - Naadyadhar‍mam ദീര്‍ഘസത്രന്‍ - Dheer‍ghasathran‍ മൃഗാങ്കന്‍ - Mrugaankan‍ തീക്ഷ്ണത - Theekshnatha ഉദ്ഘടിതം - Udhghaditham കുടമുഴാ - Kudamuzhaa കിഴുക്കാമ്പാട് - Kizhukkaampaadu പഞ്ചാക്ഷരം, -രി - Panchaaksharam, -ri കൈവണങ്ങുക - Kaivananguka ഏല്‍ക്കുക - El‍kkuka കെട്ടിവരവ് - Kettivaravu വ്യവസ്ഥ - Vyavastha പിഷ്ടം - Pishdam ഉപചിത്ര - Upachithra ജന്മപാദപം - Janmapaadhapam അതിദേശം - Athidhesham കപ്പളം - Kappalam ലാടം - Laadam സ്ഥാവരം - Sthaavaram അവറ്റ - Avatta വപന്‍ - Vapan‍ ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍ ഗൂഢകാമി - Gooddakaami ശക്രപ്രസ്ഥം - Shakraprastham സുതരാം - Sutharaam പര്യവേക്ഷണം - Paryavekshanam ഏച്ചില്‍ - Echil‍ വാമനം - Vaamanam പഞ്ചരസ - Pancharasa പ്രാഗുദീചി - Praagudheechi ഛായ് - Chaayu ഇഴക്കോല്‍ - Izhakkol‍ ഉച്ച് - Uchu പാരതന്ത്യ്രം - Paarathanthyram ദന്തകോശം - Dhanthakosham
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About തമോ.

Get English Word for തമോ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
തമോ - Thamo  :  തമസ് എന്നപദം സമാസത്തില്‍ അകാരം മൃദുഘോഷങ്ങള്‍ അനുനാസികകള്‍ ഹ കാരം എന്നിവയ്ക്കുമുമ്പില്‍ കൈക്കൊള്ളുന്ന രൂപം. - Thamasu Ennapadham Samaasaththil‍ Akaaram Mrudhughoshangal‍ Anunaasikakal‍ Ha Kaaram Ennivaykkumumpil‍ Kaikkollunna Roopam.
     
     
തമോഗര്‍ത്തം - Thamogar‍ththam  :  നക്ഷത്രത്തിന്‍റെ പരിണാമഘട്ടത്തിലെ ഒരവസ്ഥ (ശക്തമായ ഗുരുത്വബലത്തോടുകൂടി നക്ഷത്രങ്ങള്‍ തകര്‍ന്നടിയുമ്പോള്‍ ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം മൂലം പ്രകാശത്തിനുപോലും പുറത്തുപോകാനാകാതെ വരുന്നതിനാള്‍ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നതായി അവയെക്കുറിച്ചു നിരീക്ഷകനുതൊന്നുന്ന അവസ്ഥ, പരോക്ഷമായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെയാണ് ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം അറിയുന്നത്) - Nakshathraththin‍re Parinaamaghattaththile Oravastha (shakthamaaya Guruthvabalaththodukoodi Nakshathrangal‍ Thakar‍nnadiyumpol‍ Guruthvaakar‍shanam Moolam Prakaashaththinupolum Puraththupokaanaakaathe Varunnathinaal‍ Iruttilirikkunnathaayi Avayekkurichu Nireekshakanuthonnunna Avastha, Parokshamaaya Maar‍gaththiloodeyaanu Ivayude Saannidhyam Ariyunnathu)
     
തമോഗു - Thamogu  :  "തമോരൂപങ്ങളായ രശ്മികളോടുകൂടിയവന്‍", രാഹു - "thamoroopangalaaya Rashmikalodukoodiyavan‍", Raahu
     
തമോഗുണം - Thamogunam  :  തമസ്സ് എന്ന ഗുണം - Thamassu Enna Gunam
     
തമോഗ്രഹം - Thamograham  :  ഇരുണ്ടഗ്രഹം - Irundagraham
     
തമോഘ്ന - Thamoghna  :  തമസ്സിനെ ഹനിക്കുന്ന - Thamassine Hanikkunna
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  ജ്ഞാനം - Jnjaanam
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  ദീപം - Dheepam
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  അഗ്നി - Agni
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  കൊടുവേലി - Koduveli
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  ചന്ദ്രന്‍ - Chandhran‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  അഗ്നി - Agni
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  ബുദ്ധന്‍ - Buddhan‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  വിഷ്ണു - Vishnu
     
തമോജ്യോതിസ്സ് - Thamojyothissu  :  മിന്നാമിനുങ്ങ് - Minnaaminungu
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  പ്രകാശം - Prakaasham
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  ചന്ദ്രന്‍ - Chandhran‍
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  അഗ്നി - Agni
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  വിളക്ക് - Vilakku
     
തമോപഹന്‍ - Thamopahan‍  :  തമോനുത്ത് - Thamonuththu
     
തമോഭിത്ത് - Thamobhiththu  :  മിന്നാമിനുങ്ങ് - Minnaaminungu
     
തമോഭേത്താവ് - Thamobheththaavu  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
തമോമണി - Thamomani  :  ഗോമേദകം - Gomedhakam
     
തമോമണി - Thamomani  :  മിന്നാമിനുങ്ങ് - Minnaaminungu
     
തമോമണ്ഡലം - Thamomandalam  :  കൂരിരുട്ട് - Kooriruttu
     
തമോമയ - Thamomaya  :  ഇരുട്ടുനിറഞ്ഞ - Iruttuniranja
     
തമോമയ - Thamomaya  :  അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ - Ajnjaanam Niranja
     
തമോമയന്‍ - Thamomayan‍  :  രാഹു - Raahu
     
തമോവികാരം - Thamovikaaram  :  രോഗം - Rogam
     
തമോവൃത - Thamovrutha  :  ഇരുട്ടിനാല്‍ മറയ്ക്കപ്പെട്ട, കാര്‍മൂടിയ - Iruttinaal‍ Maraykkappetta, Kaar‍moodiya
     
തമോവൃത - Thamovrutha  :  കോപം ഭയം തുടങ്ങിയ തമോഗുണങ്ങള്‍ ബാധിച്ച - Kopam Bhayam Thudangiya Thamogunangal‍ Baadhicha
     
തമോവൃത - Thamovrutha  :  അജ്ഞാനത്താല്‍ മറഞ്ഞ - Ajnjaanaththaal‍ Maranja
     
തമോവൈരി - Thamovairi  :  തമോപഹന്‍ - Thamopahan‍
     
തമോഹര - Thamohara  :  ഇരുട്ട് അകറ്റുന്ന - Iruttu Akattunna
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×