Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ചങ്കാഴുരി - Chankaazhuri സംസ്ഥിതി - Samsthithi ദ്രാവിഡം - Dhraavidam കപിലത - Kapilatha അഭിധാവനം - Abhidhaavanam കല്യം - Kalyam ദുരുക്തം - Dhuruktham വാരാ - Vaaraa ഭണ്ഡില - Bhandila അസാധ്യ - Asaadhya കട്ടണം - Kattanam അസ്തശൗച - Asthashaucha ഗരണം - Garanam സുഗതി - Sugathi കഴുത്തുപട്ട - Kazhuththupatta അനുബോധം - Anubodham വികര്‍ണം - Vikar‍nam മദജലം - Madhajalam പക്കണം - Pakkanam സാഗരഗാമിനി - Saagaragaamini വിജ്ഞ - Vijnja അന്ത്യജന്‍, -ജാതന്‍ - Anthyajan‍, -jaathan‍ ചര്യ - Charya ഏകാധിപത്യം - Ekaadhipathyam അടവി - Adavi അഭിനീത - Abhineetha കുലപ്പക - Kulappaka ജീവിതചര്യ - Jeevithacharya കഅ്ബ, -ബം - Kaa്ba, -bam അവേത - Avetha ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ട് - Braahmanippaattu ത്രിംശക - Thrimshaka എഴ - Ezha ഊഹിക്കുക - Oohikkuka എയ്യന്മുള്ള് - Eyyanmullu വാഹിനീപതി - Vaahineepathi തിരിക്കുക - Thirikkuka ദന്തശോധനി - Dhanthashodhani ഇറനിലം - Iranilam പൈക്കൂറ - Paikkoora അത്യര്‍ഥ - Athyar‍tha ഋചീകം - Rucheekam നിദര്‍ശന - Nidhar‍shana ധൂമിത - Dhoomitha ദര്‍വരീകം - Dhar‍vareekam വിലാസം - Vilaasam പതിവിട്ടം - Pathivittam ചതുഷ്പദി - Chathushpadhi ഗുണം - Gunam പൃഷ്ഠേജാത - Prushdejaatha

Random Words

മുന്നം - Munnam അനുരാധ - Anuraadha കൂറ്റാന - Koottaana മാഹേയന്‍ - Maaheyan‍ തണ്ണീര്‍ - Thanneer‍ ചാലിനി - Chaalini ഇഞ്ചിനീയര്‍, എ- - Inchineeyar‍, E- നിശാചരന്‍ - Nishaacharan‍ കാക്കച്ചുവട് - Kaakkachuvadu ബുധ്യ - Budhya പ്രരണീയ - Praraneeya വിജേതാവ് - Vijethaavu താമ്രഭസ്മം - Thaamrabhasmam തികട്ടുക - Thikattuka ദേവതാഗാരം - Dhevathaagaaram സദയം - Sadhayam മനുഷ്യയജ്ഞം - Manushyayajnjam പുഷ്പാഗമം - Pushpaagamam ഖാരം, -രീ - Khaaram, -ree കൊശുവ് - Koshuvu ദസ്ര - Dhasra ബീജവാപന്‍ - Beejavaapan‍ അദ്രിബുധ്ന - Adhribudhna ദരി - Dhari പ്രസക്തം - Prasaktham കൊളുത്തുവായ് - Koluththuvaayu ബാണസന്ധാനം - Baanasandhaanam അമ്പരത്തി - Amparaththi നമസേ്തന്ന് - Namase്thannu അമിനാദാര്‍ - Aminaadhaar‍ അഗ്നിത്രയം - Agnithrayam പത്മാക്ഷം - Pathmaaksham ചങ്ങണ്ടം - Changandam പൂര്‍വതന - Poor‍vathana അലന്ന - Alanna ജലശീകരം - Jalasheekaram കനിഷ്ഠ - Kanishda പങ്ക്തികണ്ഠന്‍ - Pankthikandan‍ അഭിവീക്ഷിക്കുക - Abhiveekshikkuka ചെപ്പ് - Cheppu മംഗലഗൃഹം - Mamgalagruham പാലുണ്ണി - Paalunni ഉസ്യത്ത് - Usyaththu തഞ്ചുക - Thanchuka അട്ടിമതുരം - Attimathuram കുതിരപ്പട - Kuthirappada രദ്ധ്ര - Raddhra അപരിച്ഛേദം - Aparichchedham അലുവാങ്ക് - Aluvaanku നിര്‍വിവര - Nir‍vivara
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About തമോ.

Get English Word for തമോ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
തമോ - Thamo  :  തമസ് എന്നപദം സമാസത്തില്‍ അകാരം മൃദുഘോഷങ്ങള്‍ അനുനാസികകള്‍ ഹ കാരം എന്നിവയ്ക്കുമുമ്പില്‍ കൈക്കൊള്ളുന്ന രൂപം. - Thamasu Ennapadham Samaasaththil‍ Akaaram Mrudhughoshangal‍ Anunaasikakal‍ Ha Kaaram Ennivaykkumumpil‍ Kaikkollunna Roopam.
     
     
തമോഗര്‍ത്തം - Thamogar‍ththam  :  നക്ഷത്രത്തിന്‍റെ പരിണാമഘട്ടത്തിലെ ഒരവസ്ഥ (ശക്തമായ ഗുരുത്വബലത്തോടുകൂടി നക്ഷത്രങ്ങള്‍ തകര്‍ന്നടിയുമ്പോള്‍ ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം മൂലം പ്രകാശത്തിനുപോലും പുറത്തുപോകാനാകാതെ വരുന്നതിനാള്‍ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നതായി അവയെക്കുറിച്ചു നിരീക്ഷകനുതൊന്നുന്ന അവസ്ഥ, പരോക്ഷമായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെയാണ് ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം അറിയുന്നത്) - Nakshathraththin‍re Parinaamaghattaththile Oravastha (shakthamaaya Guruthvabalaththodukoodi Nakshathrangal‍ Thakar‍nnadiyumpol‍ Guruthvaakar‍shanam Moolam Prakaashaththinupolum Puraththupokaanaakaathe Varunnathinaal‍ Iruttilirikkunnathaayi Avayekkurichu Nireekshakanuthonnunna Avastha, Parokshamaaya Maar‍gaththiloodeyaanu Ivayude Saannidhyam Ariyunnathu)
     
തമോഗു - Thamogu  :  "തമോരൂപങ്ങളായ രശ്മികളോടുകൂടിയവന്‍", രാഹു - "thamoroopangalaaya Rashmikalodukoodiyavan‍", Raahu
     
തമോഗുണം - Thamogunam  :  തമസ്സ് എന്ന ഗുണം - Thamassu Enna Gunam
     
തമോഗ്രഹം - Thamograham  :  ഇരുണ്ടഗ്രഹം - Irundagraham
     
തമോഘ്ന - Thamoghna  :  തമസ്സിനെ ഹനിക്കുന്ന - Thamassine Hanikkunna
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  ജ്ഞാനം - Jnjaanam
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  ദീപം - Dheepam
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  അഗ്നി - Agni
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  കൊടുവേലി - Koduveli
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  ചന്ദ്രന്‍ - Chandhran‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  അഗ്നി - Agni
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  ബുദ്ധന്‍ - Buddhan‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  വിഷ്ണു - Vishnu
     
തമോജ്യോതിസ്സ് - Thamojyothissu  :  മിന്നാമിനുങ്ങ് - Minnaaminungu
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  പ്രകാശം - Prakaasham
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  ചന്ദ്രന്‍ - Chandhran‍
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  അഗ്നി - Agni
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  വിളക്ക് - Vilakku
     
തമോപഹന്‍ - Thamopahan‍  :  തമോനുത്ത് - Thamonuththu
     
തമോഭിത്ത് - Thamobhiththu  :  മിന്നാമിനുങ്ങ് - Minnaaminungu
     
തമോഭേത്താവ് - Thamobheththaavu  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
തമോമണി - Thamomani  :  ഗോമേദകം - Gomedhakam
     
തമോമണി - Thamomani  :  മിന്നാമിനുങ്ങ് - Minnaaminungu
     
തമോമണ്ഡലം - Thamomandalam  :  കൂരിരുട്ട് - Kooriruttu
     
തമോമയ - Thamomaya  :  ഇരുട്ടുനിറഞ്ഞ - Iruttuniranja
     
തമോമയ - Thamomaya  :  അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ - Ajnjaanam Niranja
     
തമോമയന്‍ - Thamomayan‍  :  രാഹു - Raahu
     
തമോവികാരം - Thamovikaaram  :  രോഗം - Rogam
     
തമോവൃത - Thamovrutha  :  ഇരുട്ടിനാല്‍ മറയ്ക്കപ്പെട്ട, കാര്‍മൂടിയ - Iruttinaal‍ Maraykkappetta, Kaar‍moodiya
     
തമോവൃത - Thamovrutha  :  കോപം ഭയം തുടങ്ങിയ തമോഗുണങ്ങള്‍ ബാധിച്ച - Kopam Bhayam Thudangiya Thamogunangal‍ Baadhicha
     
തമോവൃത - Thamovrutha  :  അജ്ഞാനത്താല്‍ മറഞ്ഞ - Ajnjaanaththaal‍ Maranja
     
തമോവൈരി - Thamovairi  :  തമോപഹന്‍ - Thamopahan‍
     
തമോഹര - Thamohara  :  ഇരുട്ട് അകറ്റുന്ന - Iruttu Akattunna
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×