Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ദ്വീപവത് - Dhveepavathu നങ്കു - Nanku കോണിപ്പന്തി - Konippanthi വ്രീഡിത - Vreeditha പ്രാപ്പിടിയന്‍ - Praappidiyan‍ ജാതകലാപം - Jaathakalaapam ഭൂഗര്‍ഭന്‍ - Bhoogar‍bhan‍ ഇടപോക്ക് - Idapokku ഒന്നിപ്പ് - Onnippu നീര്‍ക്കോലി - Neer‍kkoli പ്രതിഭാനവാന്‍ - Prathibhaanavaan‍ ഗ്രഹരാജന്‍ - Graharaajan‍ എഴാല്‍ - Ezhaal‍ ചൂഡകം - Choodakam പുറവക - Puravaka മേലും - Melum കത്തൃണം - Kaththrunam ശിശുപ്രിയം - Shishupriyam ചീനപ്പടക്കം - Cheenappadakkam കൈല്‍ - Kail‍ അഭിലാഷുകന്‍ - Abhilaashukan‍ കൗടീര്യ - Kaudeerya രസാത്മക - Rasaathmaka പ്രശസ്യ - Prashasya എരിത് - Erithu ഉള്ളൂടെ - Ulloode ഹുത - Hutha ചിലമ്പൊലി - Chilampoli കിടിയന്‍ - Kidiyan‍ വയ്യാ - Vayyaa നമശ്ശിവായ - Namashivaaya വില്ലങ്കക്കാരന്‍ - Villankakkaaran‍ തെല്ല് - Thellu തത്തി - Thaththi ഉഴപ്പ് - Uzhappu സൈനാപത്യം - Sainaapathyam ഗുഡം - Gudam ശയം - Shayam ചീവാട - Cheevaada തനനം - Thananam തീപ്പെട്ടിക്കോല്‍ - Theeppettikkol‍ കുഞ്ജരവൈരി - Kunjjaravairi കരു - Karu ദാശാര്‍ഹന്‍ - Dhaashaar‍han‍ ആമജ്ജനം - Aamajjanam പാറ്റല്‍ - Paattal‍ ഉഭയസംഭവം - Ubhayasambhavam അമൃതധാര - Amruthadhaara ആത്മാവമാനം - Aathmaavamaanam വ്യപനീത - Vyapaneetha

Random Words

ഞടുങ്ങുക - Njadunguka കൗമാരികന്‍ - Kaumaarikan‍ ധാതുഘ്നം - Dhaathughnam പത്മഗുണ - Pathmaguna പുലാകി - Pulaaki അര്‍പ്പിക്കുക - Ar‍ppikkuka സ്തുത്യ - Sthuthya ചിരകൃത - Chirakrutha അടവുക - Adavuka കളനാദം - Kalanaadham ഉദിതി - Udhithi ദുഘ - Dhugha ഉദാര - Udhaara മുട്ടാളത്തം - Muttaalaththam ജാപകം - Jaapakam ഗന്ധലോലുപ - Gandhalolupa പല്ലവഗ്രാഹി - Pallavagraahi ശിംശപ - Shimshapa ഹരം - Haram അന്തഹാര - Anthahaara റമ്പാന്‍ - Rampaan‍ കാമേശ്വരി - Kaameshvari ത്വക്പത്രം - Thvakpathram ജാംബവന്‍, -വാന്‍ - Jaambavan‍, -vaan‍ കമലാഗ്രജ - Kamalaagraja തിന - Thina സ്‌ത്രീമുഖപം - Sthreemukhapam ജഗദാത്മാ(വ്) - Jagadhaathmaa(vu) നിബന്ധന - Nibandhana അനുമന്താവ് - Anumanthaavu അശ്വശാവം - Ashvashaavam അന്തരാവിഷ്ട - Antharaavishda ആടരവം - Aadaravam കൃത്സ്നം - Kruthsnam കാല്‍പ്രയോഗം - Kaal‍prayogam കാമജ്വരം - Kaamajvaram ഇന്ദ്രവൃദ്ധ - Indhravruddha ക്ഷണേക്ഷണേ - Kshanekshane അണിമര്‍മം - Animar‍mam അഭിനി­വം - Abhini­vam ഇഭോഷണ - Ibhoshana ഉദ്യോതമാന - Udhyothamaana ധ്രുവന്‍ - Dhruvan‍ വാഗ്യ - Vaagya ഗോപാലകന്‍ - Gopaalakan‍ ശതഖണ്ഡം - Shathakhandam പരിശമിക്കുക - Parishamikkuka അനൂരുസാരഥി - Anoorusaarathi വനമോച - Vanamocha ദാണ്ഡികന്‍ - Dhaandikan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About തമോ.

Get English Word for തമോ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
തമോ - Thamo  :  തമസ് എന്നപദം സമാസത്തില്‍ അകാരം മൃദുഘോഷങ്ങള്‍ അനുനാസികകള്‍ ഹ കാരം എന്നിവയ്ക്കുമുമ്പില്‍ കൈക്കൊള്ളുന്ന രൂപം. - Thamasu Ennapadham Samaasaththil‍ Akaaram Mrudhughoshangal‍ Anunaasikakal‍ Ha Kaaram Ennivaykkumumpil‍ Kaikkollunna Roopam.
     
     
തമോഗര്‍ത്തം - Thamogar‍ththam  :  നക്ഷത്രത്തിന്‍റെ പരിണാമഘട്ടത്തിലെ ഒരവസ്ഥ (ശക്തമായ ഗുരുത്വബലത്തോടുകൂടി നക്ഷത്രങ്ങള്‍ തകര്‍ന്നടിയുമ്പോള്‍ ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം മൂലം പ്രകാശത്തിനുപോലും പുറത്തുപോകാനാകാതെ വരുന്നതിനാള്‍ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നതായി അവയെക്കുറിച്ചു നിരീക്ഷകനുതൊന്നുന്ന അവസ്ഥ, പരോക്ഷമായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെയാണ് ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം അറിയുന്നത്) - Nakshathraththin‍re Parinaamaghattaththile Oravastha (shakthamaaya Guruthvabalaththodukoodi Nakshathrangal‍ Thakar‍nnadiyumpol‍ Guruthvaakar‍shanam Moolam Prakaashaththinupolum Puraththupokaanaakaathe Varunnathinaal‍ Iruttilirikkunnathaayi Avayekkurichu Nireekshakanuthonnunna Avastha, Parokshamaaya Maar‍gaththiloodeyaanu Ivayude Saannidhyam Ariyunnathu)
     
തമോഗു - Thamogu  :  "തമോരൂപങ്ങളായ രശ്മികളോടുകൂടിയവന്‍", രാഹു - "thamoroopangalaaya Rashmikalodukoodiyavan‍", Raahu
     
തമോഗുണം - Thamogunam  :  തമസ്സ് എന്ന ഗുണം - Thamassu Enna Gunam
     
തമോഗ്രഹം - Thamograham  :  ഇരുണ്ടഗ്രഹം - Irundagraham
     
തമോഘ്ന - Thamoghna  :  തമസ്സിനെ ഹനിക്കുന്ന - Thamassine Hanikkunna
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  ജ്ഞാനം - Jnjaanam
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  ദീപം - Dheepam
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  അഗ്നി - Agni
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  കൊടുവേലി - Koduveli
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  ചന്ദ്രന്‍ - Chandhran‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  അഗ്നി - Agni
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  ബുദ്ധന്‍ - Buddhan‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  വിഷ്ണു - Vishnu
     
തമോജ്യോതിസ്സ് - Thamojyothissu  :  മിന്നാമിനുങ്ങ് - Minnaaminungu
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  പ്രകാശം - Prakaasham
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  ചന്ദ്രന്‍ - Chandhran‍
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  അഗ്നി - Agni
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  വിളക്ക് - Vilakku
     
തമോപഹന്‍ - Thamopahan‍  :  തമോനുത്ത് - Thamonuththu
     
തമോഭിത്ത് - Thamobhiththu  :  മിന്നാമിനുങ്ങ് - Minnaaminungu
     
തമോഭേത്താവ് - Thamobheththaavu  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
തമോമണി - Thamomani  :  ഗോമേദകം - Gomedhakam
     
തമോമണി - Thamomani  :  മിന്നാമിനുങ്ങ് - Minnaaminungu
     
തമോമണ്ഡലം - Thamomandalam  :  കൂരിരുട്ട് - Kooriruttu
     
തമോമയ - Thamomaya  :  ഇരുട്ടുനിറഞ്ഞ - Iruttuniranja
     
തമോമയ - Thamomaya  :  അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ - Ajnjaanam Niranja
     
തമോമയന്‍ - Thamomayan‍  :  രാഹു - Raahu
     
തമോവികാരം - Thamovikaaram  :  രോഗം - Rogam
     
തമോവൃത - Thamovrutha  :  ഇരുട്ടിനാല്‍ മറയ്ക്കപ്പെട്ട, കാര്‍മൂടിയ - Iruttinaal‍ Maraykkappetta, Kaar‍moodiya
     
തമോവൃത - Thamovrutha  :  കോപം ഭയം തുടങ്ങിയ തമോഗുണങ്ങള്‍ ബാധിച്ച - Kopam Bhayam Thudangiya Thamogunangal‍ Baadhicha
     
തമോവൃത - Thamovrutha  :  അജ്ഞാനത്താല്‍ മറഞ്ഞ - Ajnjaanaththaal‍ Maranja
     
തമോവൈരി - Thamovairi  :  തമോപഹന്‍ - Thamopahan‍
     
തമോഹര - Thamohara  :  ഇരുട്ട് അകറ്റുന്ന - Iruttu Akattunna
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×