Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

വല്ലാ - Vallaa കരിവള്ളി - Karivalli നാസ്തിക്യം - Naasthikyam ഒടി - Odi കറപ്പ്, കറുപ്പ - Karappu, Karuppa പിചിണ്ഡം - Pichindam കനകമണി - Kanakamani ആദ്യോതം - Aadhyotham ചക്കരപ്പുകയില - Chakkarappukayila പഞ്ചവക്ത്രന്‍ - Panchavakthran‍ കണ്ഡു - Kandu ഉന്നല്‍ - Unnal‍ ചവിട്ടുപടി - Chavittupadi ചെപ്പം - Cheppam ആമോഹനിക - Aamohanika വൃകം - Vrukam വൃത്തി - Vruththi ദശരഥന്‍ - Dhasharathan‍ ചിലമ്പാണ്ടി - Chilampaandi മകരവ്യൂഹം - Makaravyooham ഏണലോചന - Enalochana സഹസ്വത്ത് - Sahasvaththu മൗഢ്യം - Mauddyam അനുതരിക്കുക - Anutharikkuka അറവന - Aravana വക്തവ്യത - Vakthavyatha പൂരാടം - Pooraadam ഗണിതശാസ്ത്രം - Ganithashaasthram ഉപ്പുകടല്‍ - Uppukadal‍ ദിനപ്രമാണം - Dhinapramaanam ക്രാന്തിമണ്ഡലം - Kraanthimandalam കുറ്റടി - Kuttadi വിചകിലം - Vichakilam ചാലിയം - Chaaliyam ക്ഷിപ്തം - Kshiptham വൈകുണ്ഠം - Vaikundam അശ്വഗ്രീവന്‍ - Ashvagreevan‍ ഏത്തക്കുട്ട - Eththakkutta നിത്യം - Nithyam മാത്സരന്‍ - Maathsaran‍ മുല്ലമലര്‍ - Mullamalar‍ ഉപസേവിത - Upasevitha ഉച്ചരാശി - Ucharaashi മടിപ്പിക്കുക - Madippikkuka ധര്‍മയുഗം - Dhar‍mayugam അമൃതമാലിനി - Amruthamaalini ഞെരിക്കുക - Njerikkuka ഊമന്‍ - Ooman‍ കൊറ്റമുടി - Kottamudi ധരണീദേവന്‍ - Dharaneedhevan‍

Random Words

തന്തു - Thanthu ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka വിന്യസിക്കുക - Vinyasikkuka ഋദ്ധ - Ruddha കര്‍ബുരകം - Kar‍burakam ചൂഴവും - Choozhavum പുഷ്പാജീവന്‍ - Pushpaajeevan‍ ചട്ടനെ - Chattane കതിര്‍ക്കുക, കതുക്കുക - Kathir‍kkuka, Kathukkuka കുതുഹലിക്കുക - Kuthuhalikkuka അച്ഛത - Achchatha പടുകിഴവന്‍ - Padukizhavan‍ വരാഹം - Varaaham മാറടിപ്പ് - Maaradippu ചിരസ്ഥായി - Chirasthaayi ചിര - Chira ദാളനം - Dhaalanam വല്ലവണം - Vallavanam കുരട്ട, കുറട്ട - Kuratta, Kuratta പൊക്കിള്‍ - Pokkil‍ നിതംബി - Nithambi സ്ഫരണം - Spharanam ചാച്ചല്‍ - Chaachal‍ ഗായത്രം - Gaayathram ധാരണകന്‍ - Dhaaranakan‍ കര്‍പ്പൂരകം - Kar‍ppoorakam ചവളം - Chavalam പൗര്‍വിക - Paur‍vika ഉരണകം - Uranakam ഗുഹ്യപ്രദേശം - Guhyapradhesham തേപ്പുപെട്ടി - Theppupetti അയോജാല - Ayojaala പിച്ചി - Pichi ചിന്തു - Chinthu പ്രസന്നത - Prasannatha പഴുവം - Pazhuvam തമോമണി - Thamomani ത്രികാലജ്ഞന്‍ - Thrikaalajnjan‍ സാതം - Saatham ആക്രാന്തം - Aakraantham ചാരവേ - Chaarave പരിവ്രാജ(ക)ന്‍ - Parivraaja(ka)n‍ പിച്ചുക - Pichuka തിലകാശ്രയം - Thilakaashrayam അമാന്തം - Amaantham അദര്‍ശനീയ - Adhar‍shaneeya ദിവാന്ധ്യം - Dhivaandhyam ഇരുപൂള്‍, -പൂള - Irupool‍, -poola യമക - Yamaka ഭദ്രശാഖന്‍ - Bhadhrashaakhan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About തമോ.

Get English Word for തമോ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
തമോ - Thamo  :  തമസ് എന്നപദം സമാസത്തില്‍ അകാരം മൃദുഘോഷങ്ങള്‍ അനുനാസികകള്‍ ഹ കാരം എന്നിവയ്ക്കുമുമ്പില്‍ കൈക്കൊള്ളുന്ന രൂപം. - Thamasu Ennapadham Samaasaththil‍ Akaaram Mrudhughoshangal‍ Anunaasikakal‍ Ha Kaaram Ennivaykkumumpil‍ Kaikkollunna Roopam.
     
     
തമോഗര്‍ത്തം - Thamogar‍ththam  :  നക്ഷത്രത്തിന്‍റെ പരിണാമഘട്ടത്തിലെ ഒരവസ്ഥ (ശക്തമായ ഗുരുത്വബലത്തോടുകൂടി നക്ഷത്രങ്ങള്‍ തകര്‍ന്നടിയുമ്പോള്‍ ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം മൂലം പ്രകാശത്തിനുപോലും പുറത്തുപോകാനാകാതെ വരുന്നതിനാള്‍ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നതായി അവയെക്കുറിച്ചു നിരീക്ഷകനുതൊന്നുന്ന അവസ്ഥ, പരോക്ഷമായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെയാണ് ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം അറിയുന്നത്) - Nakshathraththin‍re Parinaamaghattaththile Oravastha (shakthamaaya Guruthvabalaththodukoodi Nakshathrangal‍ Thakar‍nnadiyumpol‍ Guruthvaakar‍shanam Moolam Prakaashaththinupolum Puraththupokaanaakaathe Varunnathinaal‍ Iruttilirikkunnathaayi Avayekkurichu Nireekshakanuthonnunna Avastha, Parokshamaaya Maar‍gaththiloodeyaanu Ivayude Saannidhyam Ariyunnathu)
     
തമോഗു - Thamogu  :  "തമോരൂപങ്ങളായ രശ്മികളോടുകൂടിയവന്‍", രാഹു - "thamoroopangalaaya Rashmikalodukoodiyavan‍", Raahu
     
തമോഗുണം - Thamogunam  :  തമസ്സ് എന്ന ഗുണം - Thamassu Enna Gunam
     
തമോഗ്രഹം - Thamograham  :  ഇരുണ്ടഗ്രഹം - Irundagraham
     
തമോഘ്ന - Thamoghna  :  തമസ്സിനെ ഹനിക്കുന്ന - Thamassine Hanikkunna
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  ജ്ഞാനം - Jnjaanam
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  ദീപം - Dheepam
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  അഗ്നി - Agni
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  കൊടുവേലി - Koduveli
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  ചന്ദ്രന്‍ - Chandhran‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  അഗ്നി - Agni
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  ബുദ്ധന്‍ - Buddhan‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  വിഷ്ണു - Vishnu
     
തമോജ്യോതിസ്സ് - Thamojyothissu  :  മിന്നാമിനുങ്ങ് - Minnaaminungu
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  പ്രകാശം - Prakaasham
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  ചന്ദ്രന്‍ - Chandhran‍
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  അഗ്നി - Agni
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  വിളക്ക് - Vilakku
     
തമോപഹന്‍ - Thamopahan‍  :  തമോനുത്ത് - Thamonuththu
     
തമോഭിത്ത് - Thamobhiththu  :  മിന്നാമിനുങ്ങ് - Minnaaminungu
     
തമോഭേത്താവ് - Thamobheththaavu  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
തമോമണി - Thamomani  :  ഗോമേദകം - Gomedhakam
     
തമോമണി - Thamomani  :  മിന്നാമിനുങ്ങ് - Minnaaminungu
     
തമോമണ്ഡലം - Thamomandalam  :  കൂരിരുട്ട് - Kooriruttu
     
തമോമയ - Thamomaya  :  ഇരുട്ടുനിറഞ്ഞ - Iruttuniranja
     
തമോമയ - Thamomaya  :  അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ - Ajnjaanam Niranja
     
തമോമയന്‍ - Thamomayan‍  :  രാഹു - Raahu
     
തമോവികാരം - Thamovikaaram  :  രോഗം - Rogam
     
തമോവൃത - Thamovrutha  :  ഇരുട്ടിനാല്‍ മറയ്ക്കപ്പെട്ട, കാര്‍മൂടിയ - Iruttinaal‍ Maraykkappetta, Kaar‍moodiya
     
തമോവൃത - Thamovrutha  :  കോപം ഭയം തുടങ്ങിയ തമോഗുണങ്ങള്‍ ബാധിച്ച - Kopam Bhayam Thudangiya Thamogunangal‍ Baadhicha
     
തമോവൃത - Thamovrutha  :  അജ്ഞാനത്താല്‍ മറഞ്ഞ - Ajnjaanaththaal‍ Maranja
     
തമോവൈരി - Thamovairi  :  തമോപഹന്‍ - Thamopahan‍
     
തമോഹര - Thamohara  :  ഇരുട്ട് അകറ്റുന്ന - Iruttu Akattunna
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×