Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അക്കുളം - Akkulam ആഹ്ലാദം - Aahlaadham ചിത്രപ്രതികൃതി - Chithraprathikruthi കരവീരം - Karaveeram കച്ചേരി - Kacheri കര്‍മപാകം - Kar‍mapaakam അദക്ഷ - Adhaksha ഇപ്പോത് - Ippothu വേറ്റുര - Vettura നേത്രയോനി - Nethrayoni ഞാവുക - Njaavuka തരിക - Tharika ഈറ്റിലപ്പിരമ്പ് - Eettilappirampu അഭ്യാതാനം - Abhyaathaanam കല്ലൊട്ടവ് - Kallottavu എരപ്പ് - Erappu പടീരന്‍ - Padeeran‍ കച്ചപ്പുറം - Kachappuram അഹംബുദ്ധി - Ahambuddhi പത്തുവ - Paththuva അസ്ഥിഭൂയസ്സ് - Asthibhooyassu പ്രാകുക - Praakuka കളകൊത്ത് - Kalakoththu തുവരപ്പരിപ്പ് - Thuvarapparippu ക്ഷാരം - Kshaaram നൃപശു - Nrupashu ആവല്‍ - Aaval‍ അതിസ്നേഹം - Athisneham ചോയി - Choyi അപരിക്ഷത - Aparikshatha മ്ലാനത - Mlaanatha വാര്‍മൊഴി - Vaar‍mozhi വര്‍ജനി - Var‍jani പേഷണം - Peshanam സാധുത്വം - Saadhuthvam ഏലായുഗ്മം, ദ്വയം - Elaayugmam, Dhvayam ഗജാസനം - Gajaasanam കുത്തുകട്ടില്‍ - Kuththukattil‍ തൈര്‍ഥികന്‍ - Thair‍thikan‍ ആയിരങ്കാപ്പൂവന്‍ - Aayirankaappoovan‍ ഉപാലംഭ(ന)ം - Upaalambha(na)m ചണ്ഡമരുത്ത് - Chandamaruththu അമൃതബീജം - Amruthabeejam ചാരണം - Chaaranam ഖാലിത്യം - Khaalithyam ചിതയന്‍ - Chithayan‍ ഛര്‍ദിഘ്നം - Char‍dhighnam തലോദരി - Thalodhari ഭദ്രാംഗന്‍ - Bhadhraamgan‍ ജനലോകം - Janalokam

Random Words

ദീപ്യത്ത് - Dheepyaththu ഋണപത്രം - Runapathram കുമള്‍, -മിഴ് - Kumal‍, -mizhu ചങ്ങഴി - Changazhi ഡീക്ക് - Deekku രുക്മി - Rukmi ധര്‍മപരീക്ഷ - Dhar‍mapareeksha വാര്‍കടല്‍ - Vaar‍kadal‍ കൂജം - Koojam ഊഴിയം, ഊഴ്യം - Oozhiyam, Oozhyam കോട്ടുക - Kottuka വെളുപ്പിന് - Veluppinu ഒലി - Oli അമളിക്കുക - Amalikkuka വാഴിക്കുക - Vaazhikkuka ഞാഴല്‍ - Njaazhal‍ ഏജക, -ജത്ക - Ejaka, -jathka അവശേഷിത - Avasheshitha ചിത്രാന്നം - Chithraannam അരിനിപാദം - Arinipaadham എട്ടുവീടര്‍ - Ettuveedar‍ അരു - Aru പിതുരാര്‍ജിതം - Pithuraar‍jitham പാദാദികേശം - Paadhaadhikesham പാടകം - Paadakam അപ്പപ്പാ - Appappaa ഏലാപര്‍ണി - Elaapar‍ni മഹാപ്രളയം - Mahaapralayam രക്തപുഷ്പം - Rakthapushpam നക്രബാഷ്പം - Nakrabaashpam കാരാപ്പൂന്തി - Kaaraappoonthi കനകപ്രസവ - Kanakaprasava ഇഴപ്പണി - Izhappani ചേന്നാവില - Chennaavila മുക്കോണിക്കുക - Mukkonikkuka തുരഗം - Thuragam അഴകച്ച് - Azhakachu അര്‍ത്ഥദാനം - Ar‍ththadhaanam സംസര്‍ഗം - Samsar‍gam കാലായനി - Kaalaayani സാമുദ്രം - Saamudhram ഭന്ദിലന്‍ - Bhandhilan‍ ഒത്തുമൂളുക - Oththumooluka കുടുംബനാഥന്‍ - Kudumbanaathan‍ ആഭിചാരികം - Aabhichaarikam പായല്‍ - Paayal‍ ബൃഹദ്ഭാനു - Bruhadhbhaanu അഭ്യുത്കൃഷ്ടം - Abhyuthkrushdam അഹര്‍വൃത്തി - Ahar‍vruththi ദന്തിപുരം - Dhanthipuram
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About തമോ.

Get English Word for തമോ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
തമോ - Thamo  :  തമസ് എന്നപദം സമാസത്തില്‍ അകാരം മൃദുഘോഷങ്ങള്‍ അനുനാസികകള്‍ ഹ കാരം എന്നിവയ്ക്കുമുമ്പില്‍ കൈക്കൊള്ളുന്ന രൂപം. - Thamasu Ennapadham Samaasaththil‍ Akaaram Mrudhughoshangal‍ Anunaasikakal‍ Ha Kaaram Ennivaykkumumpil‍ Kaikkollunna Roopam.
     
     
തമോഗര്‍ത്തം - Thamogar‍ththam  :  നക്ഷത്രത്തിന്‍റെ പരിണാമഘട്ടത്തിലെ ഒരവസ്ഥ (ശക്തമായ ഗുരുത്വബലത്തോടുകൂടി നക്ഷത്രങ്ങള്‍ തകര്‍ന്നടിയുമ്പോള്‍ ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം മൂലം പ്രകാശത്തിനുപോലും പുറത്തുപോകാനാകാതെ വരുന്നതിനാള്‍ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നതായി അവയെക്കുറിച്ചു നിരീക്ഷകനുതൊന്നുന്ന അവസ്ഥ, പരോക്ഷമായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെയാണ് ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം അറിയുന്നത്) - Nakshathraththin‍re Parinaamaghattaththile Oravastha (shakthamaaya Guruthvabalaththodukoodi Nakshathrangal‍ Thakar‍nnadiyumpol‍ Guruthvaakar‍shanam Moolam Prakaashaththinupolum Puraththupokaanaakaathe Varunnathinaal‍ Iruttilirikkunnathaayi Avayekkurichu Nireekshakanuthonnunna Avastha, Parokshamaaya Maar‍gaththiloodeyaanu Ivayude Saannidhyam Ariyunnathu)
     
തമോഗു - Thamogu  :  "തമോരൂപങ്ങളായ രശ്മികളോടുകൂടിയവന്‍", രാഹു - "thamoroopangalaaya Rashmikalodukoodiyavan‍", Raahu
     
തമോഗുണം - Thamogunam  :  തമസ്സ് എന്ന ഗുണം - Thamassu Enna Gunam
     
തമോഗ്രഹം - Thamograham  :  ഇരുണ്ടഗ്രഹം - Irundagraham
     
തമോഘ്ന - Thamoghna  :  തമസ്സിനെ ഹനിക്കുന്ന - Thamassine Hanikkunna
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  ജ്ഞാനം - Jnjaanam
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  ദീപം - Dheepam
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  അഗ്നി - Agni
     
തമോഘ്നം - Thamoghnam  :  കൊടുവേലി - Koduveli
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  ചന്ദ്രന്‍ - Chandhran‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  അഗ്നി - Agni
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  ബുദ്ധന്‍ - Buddhan‍
     
തമോഘ്നന്‍ - Thamoghnan‍  :  വിഷ്ണു - Vishnu
     
തമോജ്യോതിസ്സ് - Thamojyothissu  :  മിന്നാമിനുങ്ങ് - Minnaaminungu
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  പ്രകാശം - Prakaasham
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  ചന്ദ്രന്‍ - Chandhran‍
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  അഗ്നി - Agni
     
തമോനുത്ത് - Thamonuththu  :  വിളക്ക് - Vilakku
     
തമോപഹന്‍ - Thamopahan‍  :  തമോനുത്ത് - Thamonuththu
     
തമോഭിത്ത് - Thamobhiththu  :  മിന്നാമിനുങ്ങ് - Minnaaminungu
     
തമോഭേത്താവ് - Thamobheththaavu  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
തമോമണി - Thamomani  :  ഗോമേദകം - Gomedhakam
     
തമോമണി - Thamomani  :  മിന്നാമിനുങ്ങ് - Minnaaminungu
     
തമോമണ്ഡലം - Thamomandalam  :  കൂരിരുട്ട് - Kooriruttu
     
തമോമയ - Thamomaya  :  ഇരുട്ടുനിറഞ്ഞ - Iruttuniranja
     
തമോമയ - Thamomaya  :  അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ - Ajnjaanam Niranja
     
തമോമയന്‍ - Thamomayan‍  :  രാഹു - Raahu
     
തമോവികാരം - Thamovikaaram  :  രോഗം - Rogam
     
തമോവൃത - Thamovrutha  :  ഇരുട്ടിനാല്‍ മറയ്ക്കപ്പെട്ട, കാര്‍മൂടിയ - Iruttinaal‍ Maraykkappetta, Kaar‍moodiya
     
തമോവൃത - Thamovrutha  :  കോപം ഭയം തുടങ്ങിയ തമോഗുണങ്ങള്‍ ബാധിച്ച - Kopam Bhayam Thudangiya Thamogunangal‍ Baadhicha
     
തമോവൃത - Thamovrutha  :  അജ്ഞാനത്താല്‍ മറഞ്ഞ - Ajnjaanaththaal‍ Maranja
     
തമോവൈരി - Thamovairi  :  തമോപഹന്‍ - Thamopahan‍
     
തമോഹര - Thamohara  :  ഇരുട്ട് അകറ്റുന്ന - Iruttu Akattunna
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×