Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഈദൃക്ത - Eedhruktha മുടുക് - Muduku ചാലിത - Chaalitha ജീവത്പതി(ക) - Jeevathpathi(ka) സഭ്യം - Sabhyam കാലയോഗി - Kaalayogi കാകതാലീയം - Kaakathaaleeyam കുന്നിക്കുക - Kunnikkuka ഘൂര്‍ണായമാന - Ghoor‍naayamaana കാണ്ഡപടം - Kaandapadam കിഴിക്കുക - Kizhikkuka വിത്താവമാനി - Viththaavamaani പൂജിത - Poojitha കൗര്‍മം - Kaur‍mam കറ്റ - Katta ദീപ്തകീര്‍ത്തി - Dheepthakeer‍ththi വിഷധര്‍മ - Vishadhar‍ma മതകര്‍മങ്ങള്‍ - Mathakar‍mangal‍ ഉരു, ഉരുപം, ഉരുവം, ഉരുവ് - Uru, Urupam, Uruvam, Uruvu നൈരന്തര്യം - Nairantharyam തരക്ക് - Tharakku ചിന്തിക്കുക - Chinthikkuka ഗിരിശിഖരം - Girishikharam ഉലശല്‍, -ച്ചല്‍, -ച്ചില്‍, -സല്‍ - Ulashal‍, -chal‍, -chil‍, -sal‍ നാള്‍ക്കുനാള്‍ - Naal‍kkunaal‍ പ്രാക്ത - Praaktha ചീത്തത്തം - Cheeththaththam ജന്തുധര്‍മം - Janthudhar‍mam കണ്‍മണി - Kan‍mani ചുക്കിതം - Chukkitham തിരുടുക - Thiruduka ദ്വേഷിക്കുക - Dhveshikkuka ക്രയശക്തി - Krayashakthi കൈയകലം - Kaiyakalam നീര്‍പ്പൊന്മ - Neer‍pponma തീറ്റിക്കൂലി - Theettikkooli ജാംബുനദം - Jaambunadham സ്രസ്ത - Srastha ചിങ്കന്‍ - Chinkan‍ എഴുന്ന - Ezhunna കന്നന്‍ - Kannan‍ കാര്‍മിക്യം - Kaar‍mikyam നാട്യോചിതം - Naadyochitham അന്ത്യജാതി - Anthyajaathi ദധ്യോദനം - Dhadhyodhanam ഇരട്ടപ്പത്താക്ക് - Irattappaththaakku ക്ഷപാപതി - Kshapaapathi അധോമുഖ - Adhomukha കുടപ്പന്‍ - Kudappan‍ സജ്ജനം - Sajjanam

Random Words

ഋജുരേഖ - Rujurekha ആസാദനം - Aasaadhanam ചോറ്റുതവി - Chottuthavi പ്രമാണിക്കുക - Pramaanikkuka കലശാബ്ധി - Kalashaabdhi കിടുക്കുക - Kidukkuka മാന്തോപ്പ് - Maanthoppu വിധ്വംസിത - Vidhvamsitha മാട്ടുകിഴായി - Maattukizhaayi അല്പഗന്ധം - Alpagandham മൊട്ടച്ചി - Mottachi മുകില്‍ - Mukil‍ ആമത്താഴ് - Aamaththaazhu കിണ്ണം - Kinnam ഗാത്രരുഹ്ം - Gaathraruhm ആകാംക്ഷിക്കുക - Aakaamkshikkuka അപിതൃക - Apithruka ഉപജോഷം - Upajosham ആര്‍ത്തവി - Aar‍ththavi എരിമലര്‍ - Erimalar‍ ഉല്‍പന്നം - Ul‍pannam വര്‍ക്കുടം - Var‍kkudam കാളക - Kaalaka വിരലണി - Viralani ശൈലാടം - Shailaadam ചെങ്കുട്ടുവന്‍ - Chenkuttuvan‍ ദേവയോനി - Dhevayoni ദോഷപ്പെടുക - Dhoshappeduka അശ്വശാവം - Ashvashaavam അമദ - Amadha തെന്‍പാണ്ടി - Then‍paandi അശ്മയോനി - Ashmayoni വേപ്പ് - Veppu ഇരുപത്തെട്ടുകെട്ട് - Irupaththettukettu അനവകാശ - Anavakaasha അര്‍ച്ചനീയ, അര്‍ച്യ - Ar‍chaneeya, Ar‍chya ഉത്തമശ്ലോക - Uththamashloka ചൊക്ക് - Chokku വിലക്കം - Vilakkam നഹര്‍ - Nahar‍ കുണ്ടക്കോഴി - Kundakkozhi കോലെഴുത്ത് - Kolezhuththu വാതം - Vaatham അസംശ്ലിഷ്ട - Asamshlishda കൗണ്‍സിലര്‍ - Kaun‍silar‍ സിതാപാംഗം - Sithaapaamgam സ്മൃതിമാന്‍ - Smruthimaan‍ പാര്‍ഥക്യം - Paar‍thakyam ഇഷ്ടിക - Ishdika കന്നി - Kanni
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About തൂലിക.

Get English Word for തൂലിക [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
തൂലിക - Thoolika  :  പക്ഷിത്തൂവല്‍ - Pakshiththooval‍
     
     
തൂലിക - Thoolika  :  ചിത്രകാരന്‍റെ ബ്രഷ് - Chithrakaaran‍re Brashu
     
തൂലിക - Thoolika  :  തൂവല്‍പ്പേന - Thooval‍ppena
     
തൂലിക - Thoolika  :  അമരി - Amari
     
തൂലിക - Thoolika  :  പഞ്ഞിമെത്ത - Panjimeththa
     
തൂലികാചിത്രം - Thoolikaachithram  :  വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ലഘുചിത്രീകരണം - Vyakthikalekkurichulla Laghuchithreekaranam
     
തൂലികാനാമം - Thoolikaanaamam  :  എഴുത്തുകാരന്‍ തന്‍റെ യഥാര്‍ഥമായ പേരിനു പകരം വയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്‍പികനാമം - Ezhuththukaaran‍ Than‍re Yathaar‍thamaaya Perinu Pakaram Vaykkunna Saankal‍pikanaamam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×