Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അനന്യദൃഷ്ടി - Ananyadhrushdi ഗാറന്റി - Gaaranti കപടലേഖ്യം - Kapadalekhyam ക്രയിന്‍ - Krayin‍ കൈ, കയ് - Kai, Kayu വസിക്കുക - Vasikkuka അംഗുഷ്ഠമാത്ര - Amgushdamaathra മാനസജന്മാ(വ്) - Maanasajanmaa(vu) ഭണ്ഡാഗാരം - Bhandaagaaram ചരണലഗ്ന - Charanalagna ആശങ്കിക്കുക - Aashankikkuka പുത്തരി - Puththari കേരി - Keri ഗരുഡപുരാണം - Garudapuraanam കരിമ്പച്ച - Karimpacha കുടിക്കാര്യം - Kudikkaaryam വഞ്ചഥം - Vanchatham അകര്‍ണന്‍ - Akar‍nan‍ ഉത്തോരണ - Uththorana അദ്ഭുതം - Adhbhutham ഉണ്ടക്കോള്‍ - Undakkol‍ തോട് - Thodu വ്യോമധൂമം - Vyomadhoomam നഖകുട്ടന്‍ - Nakhakuttan‍ കര്‍ണീരഥം - Kar‍neeratham തൃഷ്ണാരി - Thrushnaari കൊടുവാക്ക് - Koduvaakku തറിമരം - Tharimaram ഉടെ, ഉടയ - Ude, Udaya ഛന്ദോവേദി - Chandhovedhi ത്രതം - Thratham സന്ദാനം - Sandhaanam അസംയോഗം - Asamyogam മൂലഭാഷ - Moolabhaasha ചാമ്പേയകം - Chaampeyakam തന്തുസാരം - Thanthusaaram ദ്യോതിസ്സ് - Dhyothissu കുലക - Kulaka കച്ചമുണ്ട് - Kachamundu അനുപ്ത - Anuptha കാല്‍ക്കല്‍ - Kaal‍kkal‍ ഋക്ഷനാഥന്‍ - Rukshanaathan‍ കല്പസൂത്രം - Kalpasoothram ജഹക - Jahaka ഓത്തുപള്ളി - Oththupalli വീചം - Veecham ബ്രഹ്മി - Brahmi കിടപ്പ് - Kidappu കാമിനി - Kaamini സാധക - Saadhaka

Random Words

ചരുവം - Charuvam മേഘജം - Meghajam ഉപലംഭം - Upalambham മാ - Maa മായോപജീവി - Maayopajeevi മാടമ്പി - Maadampi തലകാപ്പ് - Thalakaappu ദൃഷ്ടിഗോചര - Dhrushdigochara നിരായന്‍ - Niraayan‍ നിവിര - Nivira രിപ്ഫം - Rippham ഭദ്രിക - Bhadhrika ഗ്രീവാചക്രം - Greevaachakram കര്‍മന്ദി - Kar‍mandhi ക്രിയാനാമം - Kriyaanaamam കൂക്കൂറ്റ് - Kookkoottu ഭോഗി - Bhogi കലിക - Kalika മുമ്പിനാലേ - Mumpinaale പ്രവര്‍ത്തിത - Pravar‍ththitha പെണ്ടാട്ടി - Pendaatti ചങ്കൂറ്റം - Chankoottam കൈക്കുറ്റം - Kaikkuttam കവര്‍ - Kavar‍ വൃക്ഷവാടി - Vrukshavaadi തുംബി - Thumbi അനുശയാന - Anushayaana നവീന - Naveena ആദരേണ - Aadharena ജ്ഞാനമാതാവ് - Jnjaanamaathaavu വിഷമനയനന്‍ - Vishamanayanan‍ പൃഥുല - Pruthula ഗാന്ധാരഗതി - Gaandhaaragathi ജഞ്ജപുകന്‍ - Janjjapukan‍ അമര് - Amaru കുചര്യ - Kucharya അനുദക - Anudhaka അക്ഷോഭ്യം - Akshobhyam നേര്‍പലിശ - Ner‍palisha അഭ്യുദ്ധൃത - Abhyuddhrutha ഷാഡവം - Shaadavam ഇടയാട്ടം - Idayaattam പാണ്ഡുമൃത്ത് - Paandumruththu ഗണിതി - Ganithi പാണപ്പഴം - Paanappazham ശാകുന്തളം - Shaakunthalam സ്ഥാപത്യന്‍ - Sthaapathyan‍ അനാകര്‍ഷക - Anaakar‍shaka തേ - The മഹത്തര - Mahaththara
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ദൃഷ്ട.

Get English Word for ദൃഷ്ട [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ദൃഷ്ട - Dhrushda  :  കണ്ട, കാണപ്പെട്ട - Kanda, Kaanappetta
     
     
ദൃഷ്ട - Dhrushda  :  പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട - Prakaashippikkappetta
     
ദൃഷ്ട - Dhrushda  :  അനുഭവപ്പെട്ട, ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട, നിര്‍ണയിക്കപ്പെട്ട - Anubhavappetta, Grahikkappetta, Nir‍nayikkappetta
     
ദൃഷ്ട - Dhrushda  :  സഹിച്ച - Sahicha
     
ദൃഷ്ടം - Dhrushdam  :  ദര്‍ശിക്കപ്പെട്ടത്, കാണപ്പെട്ടത് - Dhar‍shikkappettathu, Kaanappettathu
     
ദൃഷ്ടം - Dhrushdam  :  ദര്‍ശനം - Dhar‍shanam
     
ദൃഷ്ടവാദം - Dhrushdavaadham  :  പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ളതിനെമാത്രം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാദം - Prathyakshamaayittullathinemaathram Pramaanichukondulla Vaadham
     
ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham  :  ശാസ്ത്രം - Shaasthram
     
ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham  :  സാക്ഷി - Saakshi
     
ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham  :  ഒരു ശാസ്ത്രം - Oru Shaasthram
     
ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham  :  ഒരു വലിയ സംഖ്യ - Oru Valiya Samkhya
     
ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham  :  മരണം - Maranam
     
ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham  :  ഒരലങ്കാരം - Oralankaaram
     
ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham  :  ഒരുകാര്യം കൂടുതല്‍ വ്യക്തമാക്കുവാനായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകവസ്തുതയോ മാതൃകയോ - Orukaaryam Kooduthal‍ Vyakthamaakkuvaanaayi Choondikkaanikkappedunna Prathyekavasthuthayo Maathrukayo
     
ദൃഷ്ടാര്‍ഥം - Dhrushdaar‍tham  :  അര്‍ത്ഥം സ്പഷ്ടമായ ശബ്ദം - Ar‍ththam Spashdamaaya Shabdham
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  കണ്ണ് - Kannu
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  കാഴ്ച, ദര്‍ശനം - Kaazhcha, Dhar‍shanam
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  നോട്ടം - Nottam
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  അറിവ്, ജ്ഞാനം - Arivu, Jnjaanam
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  ബുദ്ധി - Buddhi
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  ആശയം - Aashayam
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  ധ്യാനം - Dhyaanam
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  ശ്രദ്ധ - Shraddha
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  പ്രകാശം - Prakaasham
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  ആദരം - Aadharam
     
ദൃഷ്ടികൃത്ത് - Dhrushdikruththu  :  ഓരിലത്താമര - Orilaththaamara
     
ദൃഷ്ടിക്ഷേപം - Dhrushdikshepam  :  നോട്ടം - Nottam
     
ദൃഷ്ടിഗത - Dhrushdigatha  :  കണ്ണില്‍പ്പെട്ട, കാണാനിടയായ - Kannil‍ppetta, Kaanaanidayaaya
     
ദൃഷ്ടിഗോചര - Dhrushdigochara  :  കാണത്തക്ക, കാണാവുന്ന - Kaanaththakka, Kaanaavunna
     
ദൃഷ്ടിദോഷം - Dhrushdidhosham  :  കണ്ണേറ് - Kanneru
     
ദൃഷ്ടിദോഷം - Dhrushdidhosham  :  കരിങ്കണ്ണ് - Karinkannu
     
ദൃഷ്ടിദോഷം - Dhrushdidhosham  :  നോട്ടപ്പിഴ - Nottappizha
     
ദൃഷ്ടിപഥം - Dhrushdipatham  :  ദൃക്പഥം - Dhrukpatham
     
ദൃഷ്ടിപാതം - Dhrushdipaatham  :  നോട്ടം - Nottam
     
ദൃഷ്ടിപാതം - Dhrushdipaatham  :  ദര്‍ശനം - Dhar‍shanam
     
ദൃഷ്ടിബന്ധം - Dhrushdibandham  :  ഇന്ദ്രജാലം - Indhrajaalam
     
ദൃഷ്ടിബന്ധു - Dhrushdibandhu  :  മിന്നാമിനുങ്ങ് - Minnaaminungu
     
ദൃഷ്ടിബാധ - Dhrushdibaadha  :  ദൃഷ്ടിദോഷം - Dhrushdidhosham
     
ദൃഷ്ടിവാദം - Dhrushdivaadham  :  ദൃഷ്ടവാദം - Dhrushdavaadham
     
ദൃഷ്ടിവാദം - Dhrushdivaadham  :  ദിഗംബരജൈനന്മാരുടെ ഒരു അധ്യാത്മശാസ്ത്രം - Dhigambarajainanmaarude Oru Adhyaathmashaasthram
     
ദൃഷ്ടിവിക്ഷേപം - Dhrushdivikshepam  :  കടക്കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടം, കടാക്ഷം - Kadakkannukondulla Nottam, Kadaaksham
     
ദൃഷ്ടിസ്തംഭം - Dhrushdisthambham  :  കണ്‍കെട്ട് - Kan‍kettu
     
ദൃഷ്ട്വാ - Dhrushdvaa  :  കണ്ടിട്ട് - Kandittu
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×