Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കെടുവളം - Keduvalam എസല്‍ - Esal‍ ഭൂതിഭൂഷണന്‍ - Bhoothibhooshanan‍ ഗുണേശ്വരന്‍ - Guneshvaran‍ മുന്‍ഷി - Mun‍shi അനഭിധ്യ - Anabhidhya ദുഷ്ട - Dhushda ടിട്ടിഭ(ക)ം - Dittibha(ka)m വേളാളര്‍ - Velaalar‍ കരിവദനന്‍ - Karivadhanan‍  - Aa ദേവഗര്‍ജനം - Dhevagar‍janam കൃതകൃത്യന്‍ - Kruthakruthyan‍ മാടല്‍ - Maadal‍ ഗൂഢസംഖ്യ - Gooddasamkhya എഴു - Ezhu ദത്താപ്രദാനം - Dhaththaapradhaanam ചന്ദ്രകാന്ത - Chandhrakaantha പരിധാനീയം - Paridhaaneeyam മനുഷ്യപ്പുറ്റ് - Manushyapputtu ദബ്ധി - Dhabdhi നിത്യച്ചെലവ് - Nithyachelavu പഞ്ചവടം - Panchavadam വൈശിക - Vaishika പ്രലോഭ(ന)ം - Pralobha(na)m മധുപ്രാശനം - Madhupraashanam പരിരക്ഷി - Parirakshi ജനഭൃത്ത് - Janabhruththu സൗനന്ദി - Saunandhi കൂട്ടുകൃഷി - Koottukrushi വയമ - Vayama പ്രഥമപുരുഷന്‍ - Prathamapurushan‍ ചതുര്‍ഥ - Chathur‍tha ജിജ്ഞാസ - Jijnjaasa അദാക്ഷിണ്യ - Adhaakshinya സപ്തതന്തു - Sapthathanthu പാങ്ങ് - Paangu കൈലം - Kailam അവസരവാദി - Avasaravaadhi കൂടാതെ, -തേ - Koodaathe, -the അന്നവസ്ത്രം - Annavasthram പതിനായിരം - Pathinaayiram ഉതപ്പ്, ഉതെപ്പ് - Uthappu, Utheppu ദാരാധീന - Dhaaraadheena ഘനവ്യവസായം - Ghanavyavasaayam അന്തശ്ശൗചം - Anthashaucham ഉവക്കുക - Uvakkuka വിശരണം - Visharanam ചൂളന്‍ - Choolan‍ ഈരിരിക്കല്‍ - Eeririkkal‍

Random Words

ഉദായുധ - Udhaayudha ദളവ - Dhalava സ്ഥിരതര - Sthirathara ഏറാപ്പാട് - Eraappaadu ഇദ്ധദീധിതി - Iddhadheedhithi ദേവഭൂതി - Dhevabhoothi ചെരിക്കുക - Cherikkuka വന്യ - Vanya ഇളയത്, എളയത് - Ilayathu, Elayathu ചപല - Chapala അല്പനാസിക - Alpanaasika വൈവാവോസി - Vaivaavosi അഴുത്ത് - Azhuththu ഉടക്കുക - Udakkuka ഏറുകണ്ണ് - Erukannu ഗന്ധര്‍വലിപി - Gandhar‍valipi വിശിഷ്യ - Vishishya വീജോദകം - Veejodhakam അപാര്‍ഥിവം - Apaar‍thivam ഏടകം - Edakam ഉരുവിടുക - Uruviduka ചണ്ഡഭാര്‍ഗവന്‍ - Chandabhaar‍gavan‍ നദീമുഖം - Nadheemukham ദൂതകര്‍മം - Dhoothakar‍mam ശണസൂത്രം - Shanasoothram ജിഹ്വാമൂലീയം - Jihvaamooleeyam ഉതക്കം - Uthakkam എളത് - Elathu ഉപാന്ത്യ - Upaanthya അഭീവര്‍ഗം - Abheevar‍gam ഏകചരന്‍ - Ekacharan‍ പന്തുവരാടി - Panthuvaraadi വയസ്സ് - Vayassu അകമലരി - Akamalari വിനിര്‍ഗത - Vinir‍gatha കടവിയ - Kadaviya കൂപ്പുകടവ് - Kooppukadavu ബധ്രം - Badhram നീക്കല്‍ - Neekkal‍ കുലാകുല - Kulaakula പദഗം - Padhagam ഭൂതപൂര്‍വ - Bhoothapoor‍va കാര്‍പ്പാസാസ്ഥി - Kaar‍ppaasaasthi കോയം - Koyam ലംബുഷ - Lambusha മുദ്രാസാധനം - Mudhraasaadhanam വിരോധിക്കുക - Virodhikkuka കേപ്പ് - Keppu ദ്രാവിഡര്‍ - Dhraavidar‍ വാചംയമന്‍ - Vaachamyaman‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ദൃഷ്ട.

Get English Word for ദൃഷ്ട [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ദൃഷ്ട - Dhrushda  :  കണ്ട, കാണപ്പെട്ട - Kanda, Kaanappetta
     
     
ദൃഷ്ട - Dhrushda  :  പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട - Prakaashippikkappetta
     
ദൃഷ്ട - Dhrushda  :  അനുഭവപ്പെട്ട, ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട, നിര്‍ണയിക്കപ്പെട്ട - Anubhavappetta, Grahikkappetta, Nir‍nayikkappetta
     
ദൃഷ്ട - Dhrushda  :  സഹിച്ച - Sahicha
     
ദൃഷ്ടം - Dhrushdam  :  ദര്‍ശിക്കപ്പെട്ടത്, കാണപ്പെട്ടത് - Dhar‍shikkappettathu, Kaanappettathu
     
ദൃഷ്ടം - Dhrushdam  :  ദര്‍ശനം - Dhar‍shanam
     
ദൃഷ്ടവാദം - Dhrushdavaadham  :  പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ളതിനെമാത്രം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാദം - Prathyakshamaayittullathinemaathram Pramaanichukondulla Vaadham
     
ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham  :  ശാസ്ത്രം - Shaasthram
     
ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham  :  സാക്ഷി - Saakshi
     
ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham  :  ഒരു ശാസ്ത്രം - Oru Shaasthram
     
ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham  :  ഒരു വലിയ സംഖ്യ - Oru Valiya Samkhya
     
ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham  :  മരണം - Maranam
     
ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham  :  ഒരലങ്കാരം - Oralankaaram
     
ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham  :  ഒരുകാര്യം കൂടുതല്‍ വ്യക്തമാക്കുവാനായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകവസ്തുതയോ മാതൃകയോ - Orukaaryam Kooduthal‍ Vyakthamaakkuvaanaayi Choondikkaanikkappedunna Prathyekavasthuthayo Maathrukayo
     
ദൃഷ്ടാര്‍ഥം - Dhrushdaar‍tham  :  അര്‍ത്ഥം സ്പഷ്ടമായ ശബ്ദം - Ar‍ththam Spashdamaaya Shabdham
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  കണ്ണ് - Kannu
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  കാഴ്ച, ദര്‍ശനം - Kaazhcha, Dhar‍shanam
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  നോട്ടം - Nottam
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  അറിവ്, ജ്ഞാനം - Arivu, Jnjaanam
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  ബുദ്ധി - Buddhi
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  ആശയം - Aashayam
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  ധ്യാനം - Dhyaanam
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  ശ്രദ്ധ - Shraddha
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  പ്രകാശം - Prakaasham
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  ആദരം - Aadharam
     
ദൃഷ്ടികൃത്ത് - Dhrushdikruththu  :  ഓരിലത്താമര - Orilaththaamara
     
ദൃഷ്ടിക്ഷേപം - Dhrushdikshepam  :  നോട്ടം - Nottam
     
ദൃഷ്ടിഗത - Dhrushdigatha  :  കണ്ണില്‍പ്പെട്ട, കാണാനിടയായ - Kannil‍ppetta, Kaanaanidayaaya
     
ദൃഷ്ടിഗോചര - Dhrushdigochara  :  കാണത്തക്ക, കാണാവുന്ന - Kaanaththakka, Kaanaavunna
     
ദൃഷ്ടിദോഷം - Dhrushdidhosham  :  കണ്ണേറ് - Kanneru
     
ദൃഷ്ടിദോഷം - Dhrushdidhosham  :  കരിങ്കണ്ണ് - Karinkannu
     
ദൃഷ്ടിദോഷം - Dhrushdidhosham  :  നോട്ടപ്പിഴ - Nottappizha
     
ദൃഷ്ടിപഥം - Dhrushdipatham  :  ദൃക്പഥം - Dhrukpatham
     
ദൃഷ്ടിപാതം - Dhrushdipaatham  :  നോട്ടം - Nottam
     
ദൃഷ്ടിപാതം - Dhrushdipaatham  :  ദര്‍ശനം - Dhar‍shanam
     
ദൃഷ്ടിബന്ധം - Dhrushdibandham  :  ഇന്ദ്രജാലം - Indhrajaalam
     
ദൃഷ്ടിബന്ധു - Dhrushdibandhu  :  മിന്നാമിനുങ്ങ് - Minnaaminungu
     
ദൃഷ്ടിബാധ - Dhrushdibaadha  :  ദൃഷ്ടിദോഷം - Dhrushdidhosham
     
ദൃഷ്ടിവാദം - Dhrushdivaadham  :  ദൃഷ്ടവാദം - Dhrushdavaadham
     
ദൃഷ്ടിവാദം - Dhrushdivaadham  :  ദിഗംബരജൈനന്മാരുടെ ഒരു അധ്യാത്മശാസ്ത്രം - Dhigambarajainanmaarude Oru Adhyaathmashaasthram
     
ദൃഷ്ടിവിക്ഷേപം - Dhrushdivikshepam  :  കടക്കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടം, കടാക്ഷം - Kadakkannukondulla Nottam, Kadaaksham
     
ദൃഷ്ടിസ്തംഭം - Dhrushdisthambham  :  കണ്‍കെട്ട് - Kan‍kettu
     
ദൃഷ്ട്വാ - Dhrushdvaa  :  കണ്ടിട്ട് - Kandittu
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×