Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

വിചകിലം - Vichakilam ഓരിക്ക - Orikka അടിയാര്‍പണം - Adiyaar‍panam ഭാര്യാരു - Bhaaryaaru വിശ്ര - Vishra വേശ്മം - Veshmam നേജനം - Nejanam ക്രാധവശ - Kraadhavasha വിജിഘൃക്ഷു - Vijighrukshu ദമക - Dhamaka കടുതല്‍ - Kaduthal‍ പൂതികരജം - Poothikarajam കല്ലുളി - Kalluli പത്നീസഹായന്‍ - Pathneesahaayan‍ ഏകലിംഗന്‍ - Ekalimgan‍ ഗര്‍ഹണം - Gar‍hanam സേര്‍ - Ser‍ ഇറുമാന്ന് - Irumaannu അവബ്രവം - Avabravam ആണ് - Aanu പുന്നരകം - Punnarakam കാണുക - Kaanuka കൂര്‍ക്കുക - Koor‍kkuka ബില്വ - Bilva പൂവ് - Poovu ഉല്‍ക്കോപം - Ul‍kkopam വാണിമാത് - Vaanimaathu അജ്ഞത - Ajnjatha വിശ്വവിധാത്രി - Vishvavidhaathri നിരുത്സാഹ - Niruthsaaha കൃത്രിമി - Kruthrimi ശുക്ഷി - Shukshi വര്‍ഗ്യം - Var‍gyam പുനര്‍വസു - Punar‍vasu കിഴക്കേ - Kizhakke അനാകുലം - Anaakulam പ്രതിപദം - Prathipadham നിതാന്തം - Nithaantham ദിക്ശൂലം - Dhikshoolam ദന്തക്ഷതം - Dhanthakshatham അയുഗശരന്‍ - Ayugasharan‍ ജലധി - Jaladhi കണ്ണിയാര്‍കളി - Kanniyaar‍kali കന്നിക്കാറുകാച്ചല്‍ - Kannikkaarukaachal‍ സാമവായികന്‍ - Saamavaayikan‍ ഉരുത്തിരിയുക - Uruththiriyuka പിട്ട് - Pittu ഉപയന്ത്രം - Upayanthram ഹാഫിക - Haaphika നക്ഷത്രനേമി - Nakshathranemi

Random Words

സഹായം - Sahaayam നിശിത - Nishitha ഗാഢാശ്ലേഷം - Gaaddaashlesham നൂതനത, -ത്വം - Noothanatha, -thvam സ്ഥിരായുസ്സ് - Sthiraayussu കൂര്‍ക്കിലി - Koor‍kkili ആമഗ്ന - Aamagna കതിര്, കതിര്‍ - Kathiru, Kathir‍ അതിവാഹിതം - Athivaahitham വാരിചാമരം - Vaarichaamaram തൃപ്പാദം - Thruppaadham അനുമന്താവ് - Anumanthaavu കാപാലിക - Kaapaalika ബീജധാന്യം - Beejadhaanyam ഉത്പദിക്കുക, ഉല്‍- - Uthpadhikkuka, Ul‍- നിര്‍വീര - Nir‍veera കുലധുര്യന്‍ - Kuladhuryan‍ അംശുപതി - Amshupathi ദീര്‍ഘലോചന - Dheer‍ghalochana ആകായം - Aakaayam അഗ്നിവ്രതം - Agnivratham അനാഖ്യ - Anaakhya വിലക്കുക - Vilakkuka അബീജ - Abeeja കൊറ്റന്‍ - Kottan‍ ഇത: - Itha: അവരൂപ - Avaroopa ഏഴുപുറംപരിഷ - Ezhupuramparisha പക്ഷപ്രദ്യോതം - Pakshapradhyotham രക്തതുണ്ഡം - Rakthathundam കൃശാംഗി - Krushaamgi മരപ്പട്ടി - Marappatti കച്ഛൂരി - Kachchoori ഇടന്തന്‍ - Idanthan‍ ങനം - Nganam അകൗതുകം - Akauthukam അപരകര്‍മം - Aparakar‍mam പാശഹസ്തന്‍ - Paashahasthan‍ ഗിരിദ്വാരം - Giridhvaaram തൈക്കാറ്റ് - Thaikkaattu ഭാരക്കട്ടി - Bhaarakkatti മനോവതി - Manovathi പ്രബോധനം - Prabodhanam ഇക്ഷുബാലിക - Ikshubaalika പ്രഭഗ്ന - Prabhagna വഹിത - Vahitha കൈവര്‍ത്തി - Kaivar‍ththi കുണ്ടകം - Kundakam ചിതയ്ക്കുക - Chithaykkuka ദിശ്യ - Dhishya
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ദൃഷ്ട.

Get English Word for ദൃഷ്ട [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ദൃഷ്ട - Dhrushda  :  കണ്ട, കാണപ്പെട്ട - Kanda, Kaanappetta
     
     
ദൃഷ്ട - Dhrushda  :  പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട - Prakaashippikkappetta
     
ദൃഷ്ട - Dhrushda  :  അനുഭവപ്പെട്ട, ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട, നിര്‍ണയിക്കപ്പെട്ട - Anubhavappetta, Grahikkappetta, Nir‍nayikkappetta
     
ദൃഷ്ട - Dhrushda  :  സഹിച്ച - Sahicha
     
ദൃഷ്ടം - Dhrushdam  :  ദര്‍ശിക്കപ്പെട്ടത്, കാണപ്പെട്ടത് - Dhar‍shikkappettathu, Kaanappettathu
     
ദൃഷ്ടം - Dhrushdam  :  ദര്‍ശനം - Dhar‍shanam
     
ദൃഷ്ടവാദം - Dhrushdavaadham  :  പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ളതിനെമാത്രം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാദം - Prathyakshamaayittullathinemaathram Pramaanichukondulla Vaadham
     
ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham  :  ശാസ്ത്രം - Shaasthram
     
ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham  :  സാക്ഷി - Saakshi
     
ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham  :  ഒരു ശാസ്ത്രം - Oru Shaasthram
     
ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham  :  ഒരു വലിയ സംഖ്യ - Oru Valiya Samkhya
     
ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham  :  മരണം - Maranam
     
ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham  :  ഒരലങ്കാരം - Oralankaaram
     
ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham  :  ഒരുകാര്യം കൂടുതല്‍ വ്യക്തമാക്കുവാനായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകവസ്തുതയോ മാതൃകയോ - Orukaaryam Kooduthal‍ Vyakthamaakkuvaanaayi Choondikkaanikkappedunna Prathyekavasthuthayo Maathrukayo
     
ദൃഷ്ടാര്‍ഥം - Dhrushdaar‍tham  :  അര്‍ത്ഥം സ്പഷ്ടമായ ശബ്ദം - Ar‍ththam Spashdamaaya Shabdham
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  കണ്ണ് - Kannu
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  കാഴ്ച, ദര്‍ശനം - Kaazhcha, Dhar‍shanam
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  നോട്ടം - Nottam
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  അറിവ്, ജ്ഞാനം - Arivu, Jnjaanam
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  ബുദ്ധി - Buddhi
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  ആശയം - Aashayam
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  ധ്യാനം - Dhyaanam
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  ശ്രദ്ധ - Shraddha
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  പ്രകാശം - Prakaasham
     
ദൃഷ്ടി - Dhrushdi  :  ആദരം - Aadharam
     
ദൃഷ്ടികൃത്ത് - Dhrushdikruththu  :  ഓരിലത്താമര - Orilaththaamara
     
ദൃഷ്ടിക്ഷേപം - Dhrushdikshepam  :  നോട്ടം - Nottam
     
ദൃഷ്ടിഗത - Dhrushdigatha  :  കണ്ണില്‍പ്പെട്ട, കാണാനിടയായ - Kannil‍ppetta, Kaanaanidayaaya
     
ദൃഷ്ടിഗോചര - Dhrushdigochara  :  കാണത്തക്ക, കാണാവുന്ന - Kaanaththakka, Kaanaavunna
     
ദൃഷ്ടിദോഷം - Dhrushdidhosham  :  കണ്ണേറ് - Kanneru
     
ദൃഷ്ടിദോഷം - Dhrushdidhosham  :  കരിങ്കണ്ണ് - Karinkannu
     
ദൃഷ്ടിദോഷം - Dhrushdidhosham  :  നോട്ടപ്പിഴ - Nottappizha
     
ദൃഷ്ടിപഥം - Dhrushdipatham  :  ദൃക്പഥം - Dhrukpatham
     
ദൃഷ്ടിപാതം - Dhrushdipaatham  :  നോട്ടം - Nottam
     
ദൃഷ്ടിപാതം - Dhrushdipaatham  :  ദര്‍ശനം - Dhar‍shanam
     
ദൃഷ്ടിബന്ധം - Dhrushdibandham  :  ഇന്ദ്രജാലം - Indhrajaalam
     
ദൃഷ്ടിബന്ധു - Dhrushdibandhu  :  മിന്നാമിനുങ്ങ് - Minnaaminungu
     
ദൃഷ്ടിബാധ - Dhrushdibaadha  :  ദൃഷ്ടിദോഷം - Dhrushdidhosham
     
ദൃഷ്ടിവാദം - Dhrushdivaadham  :  ദൃഷ്ടവാദം - Dhrushdavaadham
     
ദൃഷ്ടിവാദം - Dhrushdivaadham  :  ദിഗംബരജൈനന്മാരുടെ ഒരു അധ്യാത്മശാസ്ത്രം - Dhigambarajainanmaarude Oru Adhyaathmashaasthram
     
ദൃഷ്ടിവിക്ഷേപം - Dhrushdivikshepam  :  കടക്കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടം, കടാക്ഷം - Kadakkannukondulla Nottam, Kadaaksham
     
ദൃഷ്ടിസ്തംഭം - Dhrushdisthambham  :  കണ്‍കെട്ട് - Kan‍kettu
     
ദൃഷ്ട്വാ - Dhrushdvaa  :  കണ്ടിട്ട് - Kandittu
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×