Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഉത്സം - Uthsam സുര്‍മ - Sur‍ma ജമദഗ്നി - Jamadhagni മുഷ്കം - Mushkam അനന്യപൂര്‍വ - Ananyapoor‍va തിരുവോണം - Thiruvonam കളഭക്കൂട്ട് - Kalabhakkoottu ലോകവാര്‍ത്ത - Lokavaar‍ththa അരക്കന്‍ - Arakkan‍ ഖരിക - Kharika മധ്യസ്ഥത - Madhyasthatha കുണതിച - Kunathicha മുരുതോട് - Muruthodu പോതവാഹന്‍ - Pothavaahan‍ ഉപതടം - Upathadam വരിക്ക - Varikka ഗ്രാവണം - Graavanam എപ്പോഴ് - Eppozhu വിനിഹതം - Vinihatham ദാലം - Dhaalam അവകര്‍ഷിക്കുക - Avakar‍shikkuka സ്വസ്തിമത്ത് - Svasthimaththu അവസ്കാര - Avaskaara അപാനം - Apaanam എരട്ട - Eratta എക്കച്ചുമ - Ekkachuma അമ്പലമ്പൊറുതി - Ampalamporuthi തപോവൃത്തി - Thapovruththi നിവേശം - Nivesham മൃഷ്ടം - Mrushdam ഊഴം കുത്തുക - Oozham Kuththuka കലങ്കഷം - Kalankasham കൃതാവസ്ഥ - Kruthaavastha പഞ്ജി - Panjji സത്ത്വമേജയ - Saththvamejaya ജീവവാദ്യം - Jeevavaadhyam സ്ഥാവിരം - Sthaaviram കാങ്കയന്‍ - Kaankayan‍ ചിത്രകര്‍മം - Chithrakar‍mam ജാറത്ത് - Jaaraththu കങ്കാളദേവന്‍ - Kankaaladhevan‍ കച - Kacha ആകാരഗുപ്തി, -ഗുഹനം - Aakaaragupthi, -guhanam വിക്രയ - Vikraya അക്രമഭിന്നം - Akramabhinnam ആഢ്യകുലീന - Aaddyakuleena കോക്കിരി - Kokkiri ഗാത്രബന്ധം - Gaathrabandham മുകില്‍ - Mukil‍ വിഷയീഭവിക്കുക - Vishayeebhavikkuka

Random Words

നീധ്രം - Needhram ആയ - Aaya ക്ഷിതികണം - Kshithikanam അതിസ്ഥിര - Athisthira അപച്ഛായ - Apachchaaya കമലവാഹനം - Kamalavaahanam അംഗവികൃതി - Amgavikruthi കരി - Kari കൃഷ്ണവേത്രം - Krushnavethram ചീമുഞ്ഞി - Cheemunji കണ്ണോക്ക്, കണ്ണാക്ക് - Kannokku, Kannaakku ഇരുള്‍മയക്കം - Irul‍mayakkam ചികുര - Chikura ചാപ്പാട്ട്, ശാ- - Chaappaattu, Shaa- സങ്കുഞ്ചിത - Sankunchitha ഉദ്വസിക്കുക - Udhvasikkuka പൂര്‍വാപര - Poor‍vaapara കോല്‍ വിളക്ക് - Kol‍ Vilakku സൂക്ത - Sooktha നിരുജ - Niruja കൃതകാല - Kruthakaala കൃതികാതനയന്‍, -പുത്രന്‍ - Kruthikaathanayan‍, -puthran‍ വാത്സല്യം - Vaathsalyam കാലിക - Kaalika ത്രാടകം - Thraadakam ഛദപത്രം - Chadhapathram ഹംസഗദ്ഗദ - Hamsagadhgadha പ്രമോദ(ന)ം - Pramodha(na)m ഈറ്റുവിളി - Eettuvili കണ്‍കുരു - Kan‍kuru കാമവികാരം - Kaamavikaaram ആരാധന - Aaraadhana അഖണ്ഡജ്യോതിസ്സ്, -ദീപം - Akhandajyothissu, -dheepam സാക്ഷീഭവിക്ക - Saaksheebhavikka നിയന്ത്രണാധീന - Niyanthranaadheena മുടിയന്‍ - Mudiyan‍ കൊലക്കുറ്റം - Kolakkuttam ഉഷ്ണം - Ushnam ചോതനി - Chothani അപലാപം - Apalaapam കവുച്ചി - Kavuchi ഏകച്ഛത്രാധിപതി - Ekachchathraadhipathi ജന്മാന്തരീയ - Janmaanthareeya ഉദ്വേജന - Udhvejana ചക്രസംജ്ഞം - Chakrasamjnjam ബദ്ധപരികരന്‍ - Baddhaparikaran‍ തുനി - Thuni കുലം - Kulam പാങ്ക് - Paanku സമാപ്തം - Samaaptham
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About നമ്പി.

Get English Word for നമ്പി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
നമ്പി - Nampi  :  ഒരു അന്തരാളജാതി, അമ്പലവാസി - Oru Antharaalajaathi, Ampalavaasi
     
     
നമ്പി - Nampi  :  വൈഷ്ണവാചാര്യന്‍ - Vaishnavaachaaryan‍
     
നമ്പി - Nampi  :  നടന്‍ - Nadan‍
     
നമ്പി - Nampi  :  പൂജാരി - Poojaari
     
നമ്പി - Nampi  :  നമ്പുന്നവന്‍ - Nampunnavan‍
     
നമ്പി - Nampi  :  ഭൂ.രൂ - Bhoo. Roo
     
നമ്പിടി - Nampidi  :  ഒരു അന്തരാളജാതി, അമ്പലവാസികളില്‍ ഒരു വിഭാഗം - Oru Antharaalajaathi, Ampalavaasikalil‍ Oru Vibhaagam
     
നമ്പിയശ്ശന്‍ - Nampiyashan‍  :  നമ്പീശന്‍ - Nampeeshan‍
     
നമ്പിയാതിരി - Nampiyaathiri  :  ഒരു ബ്രാഹ്മണജാതി - Oru Braahmanajaathi
     
നമ്പിയാര്‍, നമ്പ്യാര്‍ - Nampiyaar‍, Nampyaar‍  :  ഒരു ജാതി, അമ്പലത്തില്‍ മിഴാവുകൊട്ടുക തുടങ്ങിയ തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ (പൂണൂലുള്ളവര്‍, തിയ്യാടികള്‍ എന്നിങ്ങനെ അന്തരാളജാതിക്കാരില്‍ മൂന്നുവക നമ്പ്യാര്‍മാര്‍) - Oru Jaathi, Ampalaththil‍ Mizhaavukottuka Thudangiya Thozhil‍ Cheyyunnavar‍ (poonoolullavar‍, Thiyyaadikal‍ Enningane Antharaalajaathikkaaril‍ Moonnuvaka Nampyaar‍maar‍)
     
നമ്പിയാര്‍, നമ്പ്യാര്‍ - Nampiyaar‍, Nampyaar‍  :  പുഷ്പകജാതിയില്‍പ്പെട്ടചിലര്‍ക്കുള്ള സ്ഥാനപ്പേര്‍ - Pushpakajaathiyil‍ppettachilar‍kkulla Sthaanapper‍
     
നമ്പിയാര്‍, നമ്പ്യാര്‍ - Nampiyaar‍, Nampyaar‍  :  കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍ - Kunchan‍ Nampyaar‍
     
നമ്പിയാര്‍, നമ്പ്യാര്‍ - Nampiyaar‍, Nampyaar‍  :  ക്ഷേത്രഭരണത്തിനു ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - Kshethrabharanaththinu Chumathalappetta Udhyogasthan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×