Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കരണശരീരം - Karanashareeram ചോറ്റുപണി - Chottupani വിധൂതി - Vidhoothi ആന്‍ - Aan‍ ശതധാ - Shathadhaa ചേക്കാലി - Chekkaali ഖജാഞി - Khajaanji ജനാകീര്‍ണം - Janaakeer‍nam അക്ഷകുശല - Akshakushala ഇരട്ട്, രട്ട് - Irattu, Rattu ബ്രഹ്മപാദപം - Brahmapaadhapam ചയം - Chayam മണ്ടപത്തുംവാതില്‍ - Mandapaththumvaathil‍ കോയിമ്മ - Koyimma ചന്ദ്രപുരം - Chandhrapuram ആവള, ആവളം - Aavala, Aavalam ഘലം - Ghalam ഓട - Oda ആബദ്ധം - Aabaddham ഛാഗണം - Chaaganam ഔത്തര - Auththara പെരളി - Perali ആയത്തുറ - Aayaththura വീണ്ടും - Veendum ഏകഷഷ്ട - Ekashashda ഋഷിപ്രാക്ത - Rushipraaktha വടക്കെ - Vadakke തോര്‍ത്തുക - Thor‍ththuka ഉന്മുഖര - Unmukhara ജന്യജനകഭാവം - Janyajanakabhaavam സ്വരൂപ - Svaroopa ഘുണവല്ലഭ - Ghunavallabha ഛായാനാഥന്‍ - Chaayaanaathan‍ അഭിവാദക - Abhivaadhaka കോര്‍മ്പല്‍ - Kor‍mpal‍ വിഹര്‍ഷം - Vihar‍sham രമ - Rama ബന്ധനസ്ഥന്‍ - Bandhanasthan‍ ചെമല് - Chemalu ത്രപുബന്ധകം - Thrapubandhakam പുരസ്ക്രിയ - Puraskriya വ്യാഘട്ടനം - Vyaaghattanam ശൗക്തം - Shauktham നിര്‍ഭീക - Nir‍bheeka മൃതകം - Mruthakam മൂലി - Mooli അമിഴ്ത്തുക - Amizhththuka ചിന്തനീയ - Chinthaneeya അപസ്പശ - Apaspasha കീരമൊഴി - Keeramozhi

Random Words

മാളവം - Maalavam ഭ്രാമരം - Bhraamaram ആമുഷ്മിക - Aamushmika  - E റിസീവര്‍ - Riseevar‍ അത്യാപത്ത് - Athyaapaththu ബാധിര്യം - Baadhiryam ചൗക്ക് - Chaukku അരണ്യശ്വാവ് - Aranyashvaavu ഇട്ടുപടിപ്പാട്ടം - Ittupadippaattam ഗര്‍ഭിണ്യവേക്ഷനം - Gar‍bhinyavekshanam ഝിരീക - Jhireeka കോനാളകം - Konaalakam തത്പുരുഷന്‍ - Thathpurushan‍ ഞൊണ്ട് - Njondu പപ്പടച്ചെട്ടി - Pappadachetti കാഷ്ഠപ്രദാനം - Kaashdapradhaanam കരണഗ്രാമം - Karanagraamam അച്ചടിക്കരു - Achadikkaru ചുണ്ടുവില്ല് - Chunduvillu ചൂളുക - Chooluka കൂടാരം - Koodaaram ഞെരുങ്ങുക - Njerunguka അബ്രൂകൃതം - Abrookrutham കണ്ടിന്‍ ജന്‍സി - Kandin‍ Jan‍si ക്ഷീരാബ്ധിജന്‍ - Ksheeraabdhijan‍ മൃതാംഗം - Mruthaamgam ഈടുവെപ്പ്, -വയ്പ് - Eeduveppu, -vaypu കരകിസലയം - Karakisalayam സപ്തദ്വീപ - Sapthadhveepa വിച്ഛിത്തി - Vichchiththi അരക്ക് - Arakku ചൊട്ട - Chotta മിന്‍ - Min‍ ആരതി - Aarathi നിഷ്ക്വാഥം - Nishkvaatham അളവുവാശി - Alavuvaashi ലാഞ്ഛനം - Laanjchanam പൊതിയുക - Pothiyuka സ്വകാര്യം - Svakaaryam നിര്‍ലോപ - Nir‍lopa സംസക്തി - Samsakthi ജലധി - Jaladhi ചുണ്ണാമ്പുചൂള - Chunnaampuchoola നൈട്രജന്‍ - Naidrajan‍ നഗരാവ് - Nagaraavu ശിഥിലത - Shithilatha മുടുവല്‍ - Muduval‍ വീതം - Veetham നിടലനയനന്‍ - Nidalanayanan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About നമ്പി.

Get English Word for നമ്പി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
നമ്പി - Nampi  :  ഒരു അന്തരാളജാതി, അമ്പലവാസി - Oru Antharaalajaathi, Ampalavaasi
     
     
നമ്പി - Nampi  :  വൈഷ്ണവാചാര്യന്‍ - Vaishnavaachaaryan‍
     
നമ്പി - Nampi  :  നടന്‍ - Nadan‍
     
നമ്പി - Nampi  :  പൂജാരി - Poojaari
     
നമ്പി - Nampi  :  നമ്പുന്നവന്‍ - Nampunnavan‍
     
നമ്പി - Nampi  :  ഭൂ.രൂ - Bhoo. Roo
     
നമ്പിടി - Nampidi  :  ഒരു അന്തരാളജാതി, അമ്പലവാസികളില്‍ ഒരു വിഭാഗം - Oru Antharaalajaathi, Ampalavaasikalil‍ Oru Vibhaagam
     
നമ്പിയശ്ശന്‍ - Nampiyashan‍  :  നമ്പീശന്‍ - Nampeeshan‍
     
നമ്പിയാതിരി - Nampiyaathiri  :  ഒരു ബ്രാഹ്മണജാതി - Oru Braahmanajaathi
     
നമ്പിയാര്‍, നമ്പ്യാര്‍ - Nampiyaar‍, Nampyaar‍  :  ഒരു ജാതി, അമ്പലത്തില്‍ മിഴാവുകൊട്ടുക തുടങ്ങിയ തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ (പൂണൂലുള്ളവര്‍, തിയ്യാടികള്‍ എന്നിങ്ങനെ അന്തരാളജാതിക്കാരില്‍ മൂന്നുവക നമ്പ്യാര്‍മാര്‍) - Oru Jaathi, Ampalaththil‍ Mizhaavukottuka Thudangiya Thozhil‍ Cheyyunnavar‍ (poonoolullavar‍, Thiyyaadikal‍ Enningane Antharaalajaathikkaaril‍ Moonnuvaka Nampyaar‍maar‍)
     
നമ്പിയാര്‍, നമ്പ്യാര്‍ - Nampiyaar‍, Nampyaar‍  :  പുഷ്പകജാതിയില്‍പ്പെട്ടചിലര്‍ക്കുള്ള സ്ഥാനപ്പേര്‍ - Pushpakajaathiyil‍ppettachilar‍kkulla Sthaanapper‍
     
നമ്പിയാര്‍, നമ്പ്യാര്‍ - Nampiyaar‍, Nampyaar‍  :  കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍ - Kunchan‍ Nampyaar‍
     
നമ്പിയാര്‍, നമ്പ്യാര്‍ - Nampiyaar‍, Nampyaar‍  :  ക്ഷേത്രഭരണത്തിനു ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - Kshethrabharanaththinu Chumathalappetta Udhyogasthan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×