Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അമര്‍ത്യത - Amar‍thyatha ഝഞ്ഝാനിലന്‍ - Jhanjjhaanilan‍ അങ്കാളമ്മ(ന്‍) - Ankaalamma(n‍) എക്കീന്‍ - Ekkeen‍ ജരഠകുമാരി - Jaradakumaari വിള്ളുക - Villuka ക്ഷേത്രികന്‍ - Kshethrikan‍ സ്കന്ധശാഖ - Skandhashaakha നിഭൃത - Nibhrutha ഒട്ട് - Ottu ജ്വലനം - Jvalanam വര്‍ണു - Var‍nu കാലന്‍ - Kaalan‍ കൊടിയന്‍ - Kodiyan‍ കക്ഷാന്തരം - Kakshaantharam സംവൃതം - Samvrutham പരശുരാമായണം - Parashuraamaayanam മൃഗാജിനം - Mrugaajinam കുരുങ്ങ് - Kurungu ഖരത - Kharatha പ്രമീതം - Prameetham അഭ്യാഹിത - Abhyaahitha ഉന്മുഖീകരിക്കുക - Unmukheekarikkuka തുനിയുക - Thuniyuka ദ്വീപുചക്ക - Dhveepuchakka തോലനം - Tholanam അനണു - Ananu നിധ്യാത - Nidhyaatha അപശദന്‍ - Apashadhan‍ ക്രതുഭുക്ക് - Krathubhukku ധനി - Dhani അസാമി - Asaami എമ്മളാര്‍ - Emmalaar‍ ഗുരുഹന്‍ - Guruhan‍ ഞറുങ്ങുക - Njarunguka അവപാത്രന്‍ - Avapaathran‍ രോമകൂര്‍ച്ചം - Romakoor‍cham അവസ്രസ്ത - Avasrastha ഒഴിച്ചില്‍ - Ozhichil‍ പ്രാണിദ്യുതം - Praanidhyutham വ്യവച്ഛേദക - Vyavachchedhaka മഹോക്ഷം - Mahoksham നിര്‍ഗ്രന്ഥ - Nir‍grantha തൊരം - Thoram അഷഡംഗജ്ഞന്‍ - Ashadamgajnjan‍ പരപുരുഷന്‍ - Parapurushan‍ കോതാണ്ടം - Kothaandam എമ്പിരാന്‍ - Empiraan‍ നീഹാരിക - Neehaarika പിചുലം - Pichulam

Random Words

കുത്തിച്ചൂടാന്‍ - Kuththichoodaan‍ കണ്ഡൂയിതാവ് - Kandooyithaavu ലാസനം - Laasanam ഇര്‍വാരു, ഇര്‍വാലു, ഈര്‍വാരു, ഉര്‍വാരു - Ir‍vaaru, Ir‍vaalu, Eer‍vaaru, Ur‍vaaru വലീവര്‍ദം - Valeevar‍dham വ്യതികരം - Vyathikaram ദ്രാപന്‍ - Dhraapan‍ നിര്‍വൃതി - Nir‍vruthi ആനപ്പട - Aanappada പ്രതിമുഖം - Prathimukham ചണ്ടി - Chandi വ്യതിഷക്ത - Vyathishaktha താഡനം - Thaadanam മൂളി - Mooli ചരല്‍ - Charal‍ കുണ്ടാവു - Kundaavu വിനിശ്ചയം - Vinishchayam അടിയിത്തമ്മോന്‍ - Adiyiththammon‍ ഏകഭാവം - Ekabhaavam പടവാപം - Padavaapam അവഭേദ - Avabhedha യമിനി - Yamini പാളിക്കുക - Paalikkuka അണ്ണാമ്പലി, -പുലി - Annaampali, -puli അഡ്യല്‍, അഡ്ഡിയല്‍ - Adyal‍, Addiyal‍ വൈഷയിക - Vaishayika ഉപകാരസ്മരണ, ഉപകാരസ്മരണം - Upakaarasmarana, Upakaarasmaranam നഹിക്കുക - Nahikkuka ജനസാമാന്യം - Janasaamaanyam ഘണ്ടാകര്‍ണന്‍ - Ghandaakar‍nan‍ കവ - Kava ഛാത്രവൃത്തി - Chaathravruththi അപനീത - Apaneetha കീഴ്ത്തളി - Keezhththali ഏകച്ഛത്രാധിപതി - Ekachchathraadhipathi കൊണ്ടല്‍ - Kondal‍ ആശൂശൂക്ഷണി - Aashooshookshani നിദിധ്യാസം - Nidhidhyaasam ശ്രീപുരം - Shreepuram ഗ്രാമസങ്കേതം - Graamasanketham ആനത്തൊണ്ടി - Aanaththondi മഹാകച്ഛന്‍ - Mahaakachchan‍ ജീവിതസര്‍വസ്വം - Jeevithasar‍vasvam മുപ്പാരുമയക്കി - Muppaarumayakki അഭിചാരി - Abhichaari അഭിനിവേശം - Abhinivesham കമലവാഹനം - Kamalavaahanam അര്‍ധചോലകം - Ar‍dhacholakam ഉഴുത്രന്‍, ഉഴുത്തിരന്‍ - Uzhuthran‍, Uzhuththiran‍ കുരിള്‍ - Kuril‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About നമ്പി.

Get English Word for നമ്പി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
നമ്പി - Nampi  :  ഒരു അന്തരാളജാതി, അമ്പലവാസി - Oru Antharaalajaathi, Ampalavaasi
     
     
നമ്പി - Nampi  :  വൈഷ്ണവാചാര്യന്‍ - Vaishnavaachaaryan‍
     
നമ്പി - Nampi  :  നടന്‍ - Nadan‍
     
നമ്പി - Nampi  :  പൂജാരി - Poojaari
     
നമ്പി - Nampi  :  നമ്പുന്നവന്‍ - Nampunnavan‍
     
നമ്പി - Nampi  :  ഭൂ.രൂ - Bhoo. Roo
     
നമ്പിടി - Nampidi  :  ഒരു അന്തരാളജാതി, അമ്പലവാസികളില്‍ ഒരു വിഭാഗം - Oru Antharaalajaathi, Ampalavaasikalil‍ Oru Vibhaagam
     
നമ്പിയശ്ശന്‍ - Nampiyashan‍  :  നമ്പീശന്‍ - Nampeeshan‍
     
നമ്പിയാതിരി - Nampiyaathiri  :  ഒരു ബ്രാഹ്മണജാതി - Oru Braahmanajaathi
     
നമ്പിയാര്‍, നമ്പ്യാര്‍ - Nampiyaar‍, Nampyaar‍  :  ഒരു ജാതി, അമ്പലത്തില്‍ മിഴാവുകൊട്ടുക തുടങ്ങിയ തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ (പൂണൂലുള്ളവര്‍, തിയ്യാടികള്‍ എന്നിങ്ങനെ അന്തരാളജാതിക്കാരില്‍ മൂന്നുവക നമ്പ്യാര്‍മാര്‍) - Oru Jaathi, Ampalaththil‍ Mizhaavukottuka Thudangiya Thozhil‍ Cheyyunnavar‍ (poonoolullavar‍, Thiyyaadikal‍ Enningane Antharaalajaathikkaaril‍ Moonnuvaka Nampyaar‍maar‍)
     
നമ്പിയാര്‍, നമ്പ്യാര്‍ - Nampiyaar‍, Nampyaar‍  :  പുഷ്പകജാതിയില്‍പ്പെട്ടചിലര്‍ക്കുള്ള സ്ഥാനപ്പേര്‍ - Pushpakajaathiyil‍ppettachilar‍kkulla Sthaanapper‍
     
നമ്പിയാര്‍, നമ്പ്യാര്‍ - Nampiyaar‍, Nampyaar‍  :  കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍ - Kunchan‍ Nampyaar‍
     
നമ്പിയാര്‍, നമ്പ്യാര്‍ - Nampiyaar‍, Nampyaar‍  :  ക്ഷേത്രഭരണത്തിനു ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - Kshethrabharanaththinu Chumathalappetta Udhyogasthan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×