Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അവസ്കരം - Avaskaram കാഞ്ചനശൃംഗം - Kaanchanashrumgam കാമ, കോമ - Kaama, Koma വേതസ്വത്ത് - Vethasvaththu വൃത്തിസ്ഥ - Vruththistha ധൂമോത്ഥം - Dhoomoththam സ്വര്‍ന്നദി - Svar‍nnadhi ഗൗധേയം - Gaudheyam ദിനാരം - Dhinaaram പിച്ചിലാട്ടം - Pichilaattam ഉപലക്ഷണം - Upalakshanam തിരുവാഴിത്താന്‍ - Thiruvaazhiththaan‍ ഉപായാതം - Upaayaatham ഇടക്കണ - Idakkana ചീക്ക് - Cheekku കണ്ണീവെറ്റില, -വെറ്റ - Kanneevettila, -vetta ഉദ്ദിനം - Uddhinam ഹരം - Haram നിത്യകല്യാണി - Nithyakalyaani ഉട - Uda ആന്തുക - Aanthuka പുരാന്‍ - Puraan‍ സഹസ്രാരം - Sahasraaram ദ്യുഗം - Dhyugam ദണ്ഡബാലധി - Dhandabaaladhi പൊന്തിഫിക്കല്‍ - Ponthiphikkal‍ ദാസന്‍ - Dhaasan‍ വിഗരന്‍ - Vigaran‍ എയ്തുന്ന - Eythunna കുരള, കുറള - Kurala, Kurala അരിഘ്ന - Arighna ഉദാഹൃതി - Udhaahruthi തുടങ്ങി - Thudangi പര്‍ണശാല - Par‍nashaala വരദ - Varadha അജ്ഞന്‍ - Ajnjan‍ ആലി - Aali ഋജുഗതി - Rujugathi വാറ് - Vaaru സ്യന്ന - Syanna ആകവേ, ആകെ - Aakave, Aake സമാചയനം - Samaachayanam പഞ്ചവക്ത്രന്‍ - Panchavakthran‍ എടുത്തുചാടുക - Eduththuchaaduka ആസ്വദിക്കുക - Aasvadhikkuka ഉല്‍പന്ന - Ul‍panna കര്‍ക്കടി - Kar‍kkadi ജംഭഗര്‍ - Jambhagar‍ അനപായന്‍ - Anapaayan‍ കതിര്‍വേല്‍ - Kathir‍vel‍

Random Words

കുഞ്ജരാശനം - Kunjjaraashanam ആത്മാവജ്ഞ - Aathmaavajnja നിര്യാപണം - Niryaapanam ആത്മനി - Aathmani വാഹിതം - Vaahitham അക്ഷധൂര്‍ത്തിലം - Akshadhoor‍ththilam ഏകരീതി - Ekareethi ത്യ്രഹം - Thyraham കേശാഹ്വം - Keshaahvam അംബുരാശി - Amburaashi ത്രിമദം - Thrimadham ഛദിഘാസം - Chadhighaasam ഘടികാലയം - Ghadikaalayam നദ - Nadha അഭിലാവം - Abhilaavam അശ്വീയ - Ashveeya നിര്‍മൂലം - Nir‍moolam ആപ്യ - Aapya ചിട്ട - Chitta ഭഗ്നകാമ - Bhagnakaama ജ്യാമിനി - Jyaamini ഉത്തരം - Uththaram മുഖചീരി - Mukhacheeri ക്ഷമാലു - Kshamaalu ഡൈവര്‍ - Daivar‍ ശോധിക്കുക - Shodhikkuka പൂട്ട് - Poottu ചര്‍മപ്രസേവിക - Char‍maprasevika ഒടയ - Odaya അഭിനിയുക്ത - Abhiniyuktha ഗോപാലധാനി - Gopaaladhaani കുടല്‍പ്പാമ്പ് - Kudal‍ppaampu അസംസൃഷ്ടന്‍ - Asamsrushdan‍ കൃതകന്‍ - Kruthakan‍ വച - Vacha ഉത്തരച്ഛദം - Uththarachchadham മന്ദത, -ത്വം - Mandhatha, -thvam പുന്നെല്ല് - Punnellu യിയാസ - Yiyaasa അന്തിക്കള്ള് - Anthikkallu ചോര്‍ത്തുക - Chor‍ththuka കാര്‍ത്യായനി - Kaar‍thyaayani അധിദേവന്‍ - Adhidhevan‍ പാംസുത്കരം - Paamsuthkaram അവ്യുത്പന്നന്‍ - Avyuthpannan‍ പാഴ്ചെലവ് - Paazhchelavu ആച്ചല്‍ - Aachal‍ ആവാസി - Aavaasi തോയഡിംബം - Thoyadimbam ക്ലിന്നാക്ഷ - Klinnaaksha
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About നമ്പി.

Get English Word for നമ്പി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
നമ്പി - Nampi  :  ഒരു അന്തരാളജാതി, അമ്പലവാസി - Oru Antharaalajaathi, Ampalavaasi
     
     
നമ്പി - Nampi  :  വൈഷ്ണവാചാര്യന്‍ - Vaishnavaachaaryan‍
     
നമ്പി - Nampi  :  നടന്‍ - Nadan‍
     
നമ്പി - Nampi  :  പൂജാരി - Poojaari
     
നമ്പി - Nampi  :  നമ്പുന്നവന്‍ - Nampunnavan‍
     
നമ്പി - Nampi  :  ഭൂ.രൂ - Bhoo. Roo
     
നമ്പിടി - Nampidi  :  ഒരു അന്തരാളജാതി, അമ്പലവാസികളില്‍ ഒരു വിഭാഗം - Oru Antharaalajaathi, Ampalavaasikalil‍ Oru Vibhaagam
     
നമ്പിയശ്ശന്‍ - Nampiyashan‍  :  നമ്പീശന്‍ - Nampeeshan‍
     
നമ്പിയാതിരി - Nampiyaathiri  :  ഒരു ബ്രാഹ്മണജാതി - Oru Braahmanajaathi
     
നമ്പിയാര്‍, നമ്പ്യാര്‍ - Nampiyaar‍, Nampyaar‍  :  ഒരു ജാതി, അമ്പലത്തില്‍ മിഴാവുകൊട്ടുക തുടങ്ങിയ തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ (പൂണൂലുള്ളവര്‍, തിയ്യാടികള്‍ എന്നിങ്ങനെ അന്തരാളജാതിക്കാരില്‍ മൂന്നുവക നമ്പ്യാര്‍മാര്‍) - Oru Jaathi, Ampalaththil‍ Mizhaavukottuka Thudangiya Thozhil‍ Cheyyunnavar‍ (poonoolullavar‍, Thiyyaadikal‍ Enningane Antharaalajaathikkaaril‍ Moonnuvaka Nampyaar‍maar‍)
     
നമ്പിയാര്‍, നമ്പ്യാര്‍ - Nampiyaar‍, Nampyaar‍  :  പുഷ്പകജാതിയില്‍പ്പെട്ടചിലര്‍ക്കുള്ള സ്ഥാനപ്പേര്‍ - Pushpakajaathiyil‍ppettachilar‍kkulla Sthaanapper‍
     
നമ്പിയാര്‍, നമ്പ്യാര്‍ - Nampiyaar‍, Nampyaar‍  :  കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍ - Kunchan‍ Nampyaar‍
     
നമ്പിയാര്‍, നമ്പ്യാര്‍ - Nampiyaar‍, Nampyaar‍  :  ക്ഷേത്രഭരണത്തിനു ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - Kshethrabharanaththinu Chumathalappetta Udhyogasthan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×