Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ആമുഷ്മിക - Aamushmika ഭുജംഗഹാവ് - Bhujamgahaavu ഉശി - Ushi ശാര്‍ംഗകം - Shaar‍mgakam വാനരന്‍ - Vaanaran‍ എണ്‍കോണം - En‍konam കുഡ്യം - Kudyam പുകയുക - Pukayuka തുഷാരകരം - Thushaarakaram കാളാഷ്ടമി - Kaalaashdami കറ്റാമര - Kattaamara ആസ്ത്മ - Aasthma ഉദാരദര്‍ശന - Udhaaradhar‍shana ക്ഷയസംഖ്യ - Kshayasamkhya ഗളിതദന്ത - Galithadhantha അഭീ - Abhee ഇങ്ങത്തേ - Ingaththe ചാമം - Chaamam ശാമിയാന - Shaamiyaana മഞ്ഞ - Manja അദംഭി - Adhambhi ഉണ്ടികപ്പണം - Undikappanam നിരോധം - Nirodham അന്തരജ്ഞ - Antharajnja ധൗതേയം - Dhautheyam ചവ്യ - Chavya അങ്ങ് - Angu വെണ്ടര്‍ - Vendar‍ അക്ഷയഷഷ്ഠി - Akshayashashdi മാനവിക്രമന്‍ - Maanavikraman‍ അല്പജീവി - Alpajeevi ദേഹി - Dhehi വ്യാഹരണം - Vyaaharanam ജവനകം - Javanakam ചരിക്കുക - Charikkuka പരിതഃ - Paritha നികഷോപലം - Nikashopalam പാദശുശ്രൂഷ - Paadhashushroosha കാരയെല്ല് - Kaarayellu ദ്വിത്വസന്ധി - Dhvithvasandhi പിണക്കാട് - Pinakkaadu ഉടനടി - Udanadi ചടങ്ങം - Chadangam കറുക്കന്‍ - Karukkan‍ വസ്കം - Vaskam ചതുര - Chathura ജാഗര - Jaagara നൊണ്ടിവീക്കം - Nondiveekkam കൃതാസ്പദ - Kruthaaspadha കൊട്ടുക - Kottuka

Random Words

ഗുണവത്ത്വം - Gunavaththvam ഘോഷ്ടാവ് - Ghoshdaavu ഞാലി - Njaali ഉപനിഷദ്യോഗം - Upanishadhyogam അഗ്നിസന്ദീപനം - Agnisandheepanam ചെകതി - Chekathi പുല്ലട്ടം - Pullattam ശയനം - Shayanam പൊതി - Pothi കൈവെടി - Kaivedi ഗൗധുമീനം - Gaudhumeenam ഉപന്യസിക്കുക - Upanyasikkuka സ്ഥേയ - Stheya ചക്ഷുശ്ശ്രാത്രം - Chakshushraathram വെയിറ്റര്‍ - Veyittar‍ ഭദ്രപദം - Bhadhrapadham സമാക്രാന്ത - Samaakraantha ഇത്താ - Iththaa ലൈംഗിക - Laimgika അന്തര്‍ഗൃഹം - Anthar‍gruham പന്ത്രണ്ടാംവ്യാഴം - Panthrandaamvyaazham കണിയാരം - Kaniyaaram ഹ്യസ് - Hyasu വികലനം - Vikalanam ഗോപുത്രന്‍ - Goputhran‍ ഹനനന്‍ - Hananan‍ മാര്‍ക്കം - Maar‍kkam ഹ്ലാദി - Hlaadhi സീമാന്തം - Seemaantham കുചേലന്‍ - Kuchelan‍ തിളപ്പ് - Thilappu വര്‍ധിത - Var‍dhitha ആരോഹണിക - Aarohanika മദനി - Madhani ഗുഡുചി(ക) - Guduchi(ka) ധവളിമാ - Dhavalimaa കാഴ്ചപ്പുറം - Kaazhchappuram ഉപഘാത(ക) - Upaghaatha(ka) ഉര്‍വീഭൃത്ത് - Ur‍veebhruththu ചര്‍ക്ക - Char‍kka അഗ്നിദീപ്ത - Agnidheeptha വിളാകം - Vilaakam ജീവിതമൂല്യം - Jeevithamoolyam തുലാത്തെക്കന്‍ - Thulaaththekkan‍ മന്ദുര - Mandhura ധൂമയോനി - Dhoomayoni ഇറക്കിപ്പണയം - Irakkippanayam ഹാരികണ്ഠം - Haarikandam ആധാര്യ - Aadhaarya പടപ്പ് - Padappu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About നിമി.

Get English Word for നിമി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
നിമി - Nimi  :  കണ്ണുചിമ്മല്‍ - Kannuchimmal‍
     
     
നിമി - Nimi  :  ഇക്ഷാകുവംശത്തില്‍പ്പിറന്ന ഒരു രാജാവ് - Ikshaakuvamshaththil‍ppiranna Oru Raajaavu
     
നിമിത്തകം - Nimiththakam  :  നിമിത്തം - Nimiththam
     
നിമിത്തകം - Nimiththakam  :  ചുംബനം - Chumbanam
     
നിമിത്തകാരണം - Nimiththakaaranam  :  മൂന്നുവിധം കാരണങ്ങളില്‍ ഒന്ന് (സമവായികാരണം, അസമവായികാരണം എന്നു മറ്റു രണ്ട്) - Moonnuvidham Kaaranangalil‍ Onnu (samavaayikaaranam, Asamavaayikaaranam Ennu Mattu Randu)
     
നിമിത്തകാലം - Nimiththakaalam  :  ഏതെങ്കിലും സംഭവത്തിനു കാരണമായി പറയാവുന്ന കാലമോ കാലഘട്ടമോ - Ethenkilum Sambhavaththinu Kaaranamaayi Parayaavunna Kaalamo Kaalaghattamo
     
നിമിത്തകൃത്ത് - Nimiththakruththu  :  കാക്ക - Kaakka
     
നിമിത്തജ്ഞ - Nimiththajnja  :  ശകുനഫലമറിയുന്ന - Shakunaphalamariyunna
     
നിമിത്തജ്ഞ - Nimiththajnja  :  കാരണം അറിയാവുന്ന - Kaaranam Ariyaavunna
     
നിമിത്തജ്ഞന്‍ - Nimiththajnjan‍  :  ലക്ഷണം നോക്കി ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നവന്‍, ജ്യോത്സ്യന്‍ - Lakshanam Nokki Bhaavi Pravachikkunnavan‍, Jyothsyan‍
     
നിമിത്തഭൂത - Nimiththabhootha  :  കാരണമായിഭവിച്ച - Kaaranamaayibhavicha
     
നിമിത്തവിത്ത് - Nimiththaviththu  :  നിമിത്തജ്ഞന്‍ - Nimiththajnjan‍
     
നിമിത്തി - Nimiththi  :  നിമിത്തത്തോടുകൂടിയ, കാരണമുള്ള - Nimiththaththodukoodiya, Kaaranamulla
     
നിമിത്തി - Nimiththi  :  കാര്യം - Kaaryam
     
നിമിത്തി - Nimiththi  :  നിമിത്തജ്ഞന്‍ - Nimiththajnjan‍
     
നിമിഷം - Nimisham  :  കണ്ണടച്ചുതുറക്കാന്‍ വേണ്ട സമയം - Kannadachuthurakkaan‍ Venda Samayam
     
നിമിഷം - Nimisham  :  അല്‍പസമയം - Al‍pasamayam
     
നിമിഷം - Nimisham  :  കണ്ണടയ്ക്കല്‍ - Kannadaykkal‍
     
നിമിഷം - Nimisham  :  കൂമ്പല്‍ - Koompal‍
     
നിമിഷം - Nimisham  :  അല്‍പസമയംകൊണ്ട്, ഉടനടി, പെട്ടെന്ന് - Al‍pasamayamkondu, Udanadi, Pettennu
     
നിമിഷന്‍ - Nimishan‍  :  വിഷ്ണു - Vishnu
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×