Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ചെരയ്ക്കുക - Cheraykkuka ആത്മശാന്തി - Aathmashaanthi വളരുക - Valaruka ഫേനില - Phenila ദിവാഭീത - Dhivaabheetha യോനിജ - Yonija നക്ഷത്രി - Nakshathri ഗോവര്‍ധനമഠം - Govar‍dhanamadam കര്‍പ്പരി - Kar‍ppari ഉത്കുല - Uthkula പിന്തിരിയുക - Pinthiriyuka അഭിശംസനം - Abhishamsanam കൂട്ടല്‍ - Koottal‍ നരപുംഗവന്‍ - Narapumgavan‍ ശമ്പാകം - Shampaakam സിദ്ധാന്തകൗമുദി - Siddhaanthakaumudhi അട്ട - Atta ഉപച്ഛന്ദനം - Upachchandhanam നാഗധ്വനി - Naagadhvani വേണം - Venam നതമധ്യ - Nathamadhya ഉദാഹരണീയ - Udhaaharaneeya കളാചം - Kalaacham പൂര്‍വാര്‍ധം - Poor‍vaar‍dham അന്നാദന്‍ - Annaadhan‍ ഒത്തൊരുമ - Oththoruma സനീഡ - Saneeda ചിനയ്ക്കുക - Chinaykkuka തുടങ്ങി - Thudangi ഞാണൂല്‍ - Njaanool‍ അണല്‍ - Anal‍ ജീവസാക്ഷി - Jeevasaakshi മണിപുരം - Manipuram ക്രൂരദൃക്ക് - Krooradhrukku ഉദ്ഗ്രാഹം - Udhgraaham ചക്രഭൃത്ത് - Chakrabhruththu ശായം - Shaayam ഛായാകര്‍ണം - Chaayaakar‍nam ഉദ്വിഗ്ന - Udhvigna കപോലാര്‍ബുദം - Kapolaar‍budham അസംഗതി - Asamgathi അഷ്ടൈശ്വര്യങ്ങള്‍ - Ashdaishvaryangal‍ മനസ്സ് - Manassu അവരോധനം - Avarodhanam പെരുന്തുക്കോവിലപ്പന്‍ - Perunthukkovilappan‍ ഭൂഭര്‍ത്താവ് - Bhoobhar‍ththaavu വാസ്തവിക - Vaasthavika ഊന്നിവല - Oonnivala ആഴ്മകേട് - Aazhmakedu ഞാണുക - Njaanuka

Random Words

ഏകോദര - Ekodhara നിരീക്ഷ്യ - Nireekshya വ്രാജി - Vraaji പുളപ്പ് - Pulappu അമിതക്രതു - Amithakrathu ദര്‍ഭടം - Dhar‍bhadam ചരിത്രപ്രസിദ്ധം - Charithraprasiddham ഒരുമാ(വ്) - Orumaa(vu) ഒന്നും - Onnum വിഭവം - Vibhavam പുറ്റന്‍ - Puttan‍ ചുടര്‍മൗലിയര്‍ - Chudar‍mauliyar‍ കൂപ്പിടുക - Kooppiduka നന്ദിഗ്രാമം - Nandhigraamam സരിത്ത് - Sariththu ആതാളിക്കുക - Aathaalikkuka ചെമ്മൂര്‍ത്തം - Chemmoor‍ththam തൊല്‍ക്കാപ്പിയം - Thol‍kkaappiyam കീഴ്ക്കിടപ്പത് - Keezhkkidappathu ഉദ്യോത - Udhyotha തപ്പുസാക്ഷി - Thappusaakshi ത്രിഗണം - Thriganam ചതുര്‍ദ്രവ്യഹോമം - Chathur‍dhravyahomam കീരകന്‍ - Keerakan‍ ചീറാല് - Cheeraalu കര്‍മകൃത്ത് - Kar‍makruththu പുഷ്പിക്കുക - Pushpikkuka കാമവല്ലഭം - Kaamavallabham വായുവാഹം - Vaayuvaaham ആക്രീഡം - Aakreedam ജന്തുഹതകം - Janthuhathakam വിസനാഭി - Visanaabhi പുംഗലം - Pumgalam നാഥവാന്‍ - Naathavaan‍ അനര്‍ഥനാശി - Anar‍thanaashi ഊശാമ്പി. - Ooshaampi. ഒന്നര - Onnara ഊരുകാണ്ഡം - Oorukaandam തമസ - Thamasa അംഗാരിണി - Amgaarini ഹയാംഗം - Hayaamgam ജടാപാഠി - Jadaapaadi വേകടന്‍ - Vekadan‍ കളിപ്പാക്ക് - Kalippaakku ഈറ് - Eeru ദ്വിഷത്ത് - Dhvishaththu അഗ്രജാത - Agrajaatha കുടിക്കാരി - Kudikkaari ആനുഷ്ടുഭ് - Aanushdubhu ഗോളന്‍ - Golan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About നുല.

Get English Word for നുല [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
നുല - Nula  :  കണ്ണിലെ പീള - Kannile Peela
     
     
നുല - Nula  :  ചീഞ്ഞഴുകി കൊഴുത്ത ദ്രാവകരൂപത്തിലായ വസ്തു - Cheenjazhuki Kozhuththa Dhraavakaroopaththilaaya Vasthu
     
നുല - Nula  :  "നുലയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "nulayuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
നുലച്ചല്‍, -ച്ചില്‍ - Nulachal‍, -chil‍  :  ചീഞ്ഞളിയല്‍ - Cheenjaliyal‍
     
നുലച്ചല്‍, -ച്ചില്‍ - Nulachal‍, -chil‍  :  ശര്‍ക്കരപോലെയുള്ള വസ്തുക്കള്‍ അലിയല്‍ - Shar‍kkarapoleyulla Vasthukkal‍ Aliyal‍
     
നുലയുക - Nulayuka  :  ചീയുക - Cheeyuka
     
നുലയുക - Nulayuka  :  അധികം പഴുക്കുക - Adhikam Pazhukkuka
     
നുലയുക - Nulayuka  :  ഉടഞ്ഞു വെടിപ്പില്ലാതാകുക - Udanju Vedippillaathaakuka
     
നുലയ്ക്കുക - Nulaykkuka  :  ചീയാന്‍ ഇടയാക്കുക - Cheeyaan‍ Idayaakkuka
     
നുലയ്ക്കുക - Nulaykkuka  :  ആഹാരസാധനങ്ങളും മറ്റും അധികം വേവിച്ചോ കൂടുതല്‍ സമയം വച്ചിരുന്നോ ഉപയോഗമില്ലാതാക്കുക - Aahaarasaadhanangalum Mattum Adhikam Vevicho Kooduthal‍ Samayam Vachirunno Upayogamillaathaakkuka
     
നുലയ്ക്കുക - Nulaykkuka  :  വസ്ത്രം തുടങ്ങിയവ അഴുക്കാക്കുകയോ പിന്നിപ്പോകത്തക്കവണ്ണം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക - Vasthram Thudangiyava Azhukkaakkukayo Pinnippokaththakkavannam Kaikaaryam Cheyyukayo Cheyyuka
     
നുലവ് - Nulavu  :  ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ സ്ഥിതി - Cheenjalinja Sthithi
     
നുലവ് - Nulavu  :  അധികം വെന്തു കുഴഞ്ഞുപോകല്‍ - Adhikam Venthu Kuzhanjupokal‍
     
നുലവ് - Nulavu  :  നീര്‍ വലിച്ചെടുത്തു കുഴഞ്ഞു പോകല്‍ - Neer‍ Valicheduththu Kuzhanju Pokal‍
     
നുലവ് - Nulavu  :  മാര്‍ദവം, സ്നിഗ്ദ്ധത - Maar‍dhavam, Snigddhatha
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×