Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

വികൃതിത്തരം - Vikruthiththaram ഷണ്ഡാലി, -ളി - Shandaali, -li കാന്തത, -ത്വം - Kaanthatha, -thvam ജീര്‍ണത - Jeer‍natha ഇറയോന്‍ - Irayon‍ അവമാന്യ, അവമന്തവ്യ - Avamaanya, Avamanthavya കള്ളസത്യം - Kallasathyam ബീജവാപന്‍ - Beejavaapan‍ കാളാഹി - Kaalaahi വലത്തൂട്ട് - Valaththoottu അഭിലുളിത - Abhilulitha കണ്‍കോണ്‍ - Kan‍kon‍ സ്ഥൂലശാടകം - Sthoolashaadakam പുല്ലം - Pullam അരിയമന്‍ - Ariyaman‍ അമ്പിളിവളയം - Ampilivalayam തെക്ക് - Thekku ചതഞ്ഞവന്‍ - Chathanjavan‍ ഓങ്കാരസ്വരൂപന്‍ - Onkaarasvaroopan‍ ഡിമം - Dimam വൈവിധ്യം - Vaividhyam അദ്യ - Adhya കോയില്‍പെണ്ടി - Koyil‍pendi അക്ഷീരം - Aksheeram തുണിക്കുക - Thunikkuka പുരത്രയം - Purathrayam കാണേലി - Kaaneli കൊളുത്തുവാതം - Koluththuvaatham തീര്‍ഥയാത്രി - Theer‍thayaathri തിക്താദ്വയം - Thikthaadhvayam കച്ഛൂരി - Kachchoori കര്‍ക്കം - Kar‍kkam ഫാലവിലോചനന്‍ - Phaalavilochanan‍ ഉദ്ഭട - Udhbhada ഗ്രഹില - Grahila കോട്ടമട്ട് - Kottamattu കാര്യദര്‍ശി - Kaaryadhar‍shi കാരാഞ്ചി - Kaaraanchi ചുടു - Chudu ആത്മോപദേശം - Aathmopadhesham മെഴുക്കുക - Mezhukkuka നാഭി - Naabhi  - Ee വധുക - Vadhuka അനിച്ഛിത്തി - Anichchiththi പച്ചപ്പാമ്പ് - Pachappaampu തണു(വ്) - Thanu(vu) ഗഗനാധ്വഗന്‍ - Gaganaadhvagan‍ ധൂമപന്‍ - Dhoomapan‍ അഹിപതി - Ahipathi

Random Words

സന്തതായന്‍ - Santhathaayan‍ അക്കര - Akkara മ്ലാനത - Mlaanatha കാലാപം - Kaalaapam വഞ്ചുളദ്വാദശി - Vanchuladhvaadhashi ആര്യവേശ - Aaryavesha അര്യമപ്രസ്തരം - Aryamaprastharam നിറപറ - Nirapara ചക്രതൈലം - Chakrathailam ജലസൂത്രം - Jalasoothram ശ്രാണി - Shraani ജാരശങ്ക - Jaarashanka ബിസനാഭി - Bisanaabhi ബ്രഹ്മസൂത്രം - Brahmasoothram ടു - Du ഛട് - Chadu കിഴ - Kizha ഹവ്യവാഹ(ന)ന്‍ - Havyavaaha(na)n‍ കാര്‍ത്സ്ന്യം - Kaar‍thsnyam കരടു, കരേടു - Karadu, Karedu കോമടന്ത - Komadantha കാളം - Kaalam നരകചതുര്‍ദശി - Narakachathur‍dhashi അവധാരണീയ - Avadhaaraneeya ചാലാപോകം - Chaalaapokam കങ്ക - Kanka ജമ്പതികള്‍ - Jampathikal‍ ഖലതികം - Khalathikam ചിരക്കത്തി - Chirakkaththi കൊണ്ടായം - Kondaayam വിരമ(ണ)ം - Virama(na)m അജപൗത്രി - Ajapauthri കനാം - Kanaam കീഴിടുക - Keezhiduka കുംഭനാഭന്‍ - Kumbhanaabhan‍ വൈശ്വദേവി - Vaishvadhevi പൂജയിതാവ് - Poojayithaavu പാലോട് - Paalodu താമരസം - Thaamarasam മാടം - Maadam ഗുജറാത്ത് - Gujaraaththu ഋഷഭതരം - Rushabhatharam ജീവിക - Jeevika ചിത്രവൃത്ത - Chithravruththa ആരംഭം - Aarambham ശമാന്തകന്‍ - Shamaanthakan‍ ബദ്ധജിഹ്വ - Baddhajihva ഘര്‍മച്ഛേദം - Ghar‍machchedham ആകാശഗമനം - Aakaashagamanam വിദാരണം - Vidhaaranam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About നുല.

Get English Word for നുല [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
നുല - Nula  :  കണ്ണിലെ പീള - Kannile Peela
     
     
നുല - Nula  :  ചീഞ്ഞഴുകി കൊഴുത്ത ദ്രാവകരൂപത്തിലായ വസ്തു - Cheenjazhuki Kozhuththa Dhraavakaroopaththilaaya Vasthu
     
നുല - Nula  :  "നുലയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "nulayuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
നുലച്ചല്‍, -ച്ചില്‍ - Nulachal‍, -chil‍  :  ചീഞ്ഞളിയല്‍ - Cheenjaliyal‍
     
നുലച്ചല്‍, -ച്ചില്‍ - Nulachal‍, -chil‍  :  ശര്‍ക്കരപോലെയുള്ള വസ്തുക്കള്‍ അലിയല്‍ - Shar‍kkarapoleyulla Vasthukkal‍ Aliyal‍
     
നുലയുക - Nulayuka  :  ചീയുക - Cheeyuka
     
നുലയുക - Nulayuka  :  അധികം പഴുക്കുക - Adhikam Pazhukkuka
     
നുലയുക - Nulayuka  :  ഉടഞ്ഞു വെടിപ്പില്ലാതാകുക - Udanju Vedippillaathaakuka
     
നുലയ്ക്കുക - Nulaykkuka  :  ചീയാന്‍ ഇടയാക്കുക - Cheeyaan‍ Idayaakkuka
     
നുലയ്ക്കുക - Nulaykkuka  :  ആഹാരസാധനങ്ങളും മറ്റും അധികം വേവിച്ചോ കൂടുതല്‍ സമയം വച്ചിരുന്നോ ഉപയോഗമില്ലാതാക്കുക - Aahaarasaadhanangalum Mattum Adhikam Vevicho Kooduthal‍ Samayam Vachirunno Upayogamillaathaakkuka
     
നുലയ്ക്കുക - Nulaykkuka  :  വസ്ത്രം തുടങ്ങിയവ അഴുക്കാക്കുകയോ പിന്നിപ്പോകത്തക്കവണ്ണം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക - Vasthram Thudangiyava Azhukkaakkukayo Pinnippokaththakkavannam Kaikaaryam Cheyyukayo Cheyyuka
     
നുലവ് - Nulavu  :  ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ സ്ഥിതി - Cheenjalinja Sthithi
     
നുലവ് - Nulavu  :  അധികം വെന്തു കുഴഞ്ഞുപോകല്‍ - Adhikam Venthu Kuzhanjupokal‍
     
നുലവ് - Nulavu  :  നീര്‍ വലിച്ചെടുത്തു കുഴഞ്ഞു പോകല്‍ - Neer‍ Valicheduththu Kuzhanju Pokal‍
     
നുലവ് - Nulavu  :  മാര്‍ദവം, സ്നിഗ്ദ്ധത - Maar‍dhavam, Snigddhatha
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×