Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അഗ്നിപാദപം - Agnipaadhapam ലൗഹിത്യം - Lauhithyam വീത് - Veethu കീച്ചുക - Keechuka ഹിമാംബു - Himaambu ആശ്രയഭൂത - Aashrayabhootha കടകം - Kadakam ഘാത്യ - Ghaathya ഗാഹകന്‍ - Gaahakan‍ പാഥോധി - Paathodhi മണ്ഡലകം - Mandalakam ചക്രാന്തം - Chakraantham കന്ദര്‍പ്പനാടകം - Kandhar‍ppanaadakam കരസേന - Karasena അഹിഭുക്ക് - Ahibhukku വളയം - Valayam വഴിക്കുക - Vazhikkuka ഖിലം - Khilam ഏലും - Elum കു - Ku ക്ഷീരാബ്ധി - Ksheeraabdhi ശാല്വന്‍ - Shaalvan‍ അറപ്പ് - Arappu അഭിനിര്‍മുക്ത - Abhinir‍muktha മദ്ഗുരന്‍ - Madhguran‍ ഘനശ്യാമന്‍ - Ghanashyaaman‍ ശിഖാവത്ത് - Shikhaavaththu അംഗുഷ്ഠമാത്ര - Amgushdamaathra പിഷ്ടം - Pishdam അഭിഗര്‍ജനം - Abhigar‍janam കുംഭീകുമാരന്‍ - Kumbheekumaaran‍ കൊഴു - Kozhu വല്ലരി - Vallari അഗ്നിസംവര്‍ത്തം - Agnisamvar‍ththam വിഘ്നേശന്‍ - Vighneshan‍ ആനദ്ധം - Aanaddham ഏത്തന്‍ - Eththan‍ ദ്വീപി - Dhveepi ഞറുങ്ങുക - Njarunguka അംബരചരന്‍ - Ambaracharan‍ ആപൃച്ചനം - Aapruchanam ഹാലു - Haalu സുരതോഷകം - Surathoshakam അകൃതശൗച - Akruthashaucha മധുഹാ(വ്) - Madhuhaa(vu) ഉന്മൂല - Unmoola മാമഹം - Maamaham ചില്ലൂര്‍ - Chilloor‍ പിഞ്ജകന്‍ - Pinjjakan‍ സഖന്‍ - Sakhan‍

Random Words

അര്യാണി - Aryaani വരുങ്കാലം - Varunkaalam നേര്‍പെടുക - Ner‍peduka മരപ്പാത്തി - Marappaaththi ഗ്രാമ്യവല്ലഭ - Graamyavallabha ശംബരന്‍ - Shambaran‍ ഉഭയം - Ubhayam ചണ്ഠിത്തം - Chandiththam വശപ്പെടുക - Vashappeduka ദീര്‍ഘകാഷ്ഠം - Dheer‍ghakaashdam ആപ്യ - Aapya നിദാനം - Nidhaanam ദമി - Dhami മുഴുവനും - Muzhuvanum അവനിപുത്രന്‍ - Avaniputhran‍ മുരാരി - Muraari പട്ടി - Patti ഭര്‍ത്തൃപിണ്ഡം - Bhar‍ththrupindam നിരീക്ഷ്യ - Nireekshya വേണുകം - Venukam പ്രജല്പനം - Prajalpanam പ്രണേജനം - Pranejanam കാമധ്വംസി - Kaamadhvamsi ഉപേക്ഷിതവ്യ - Upekshithavya ചെരിപ്പുവാറ് - Cherippuvaaru ഇടയാട്ടം - Idayaattam വിമനീകൃത - Vimaneekrutha ചിള്ളുക - Chilluka ത്രിബലീകം - Thribaleekam റമ്പാന്‍ - Rampaan‍ അപിതൃക - Apithruka ക്ഷണിനി - Kshanini ത്യാഗവാന്‍ - Thyaagavaan‍ അശ്വീയം - Ashveeyam ഗുപ്ത - Guptha ചെന്നി - Chenni ഇന്ദ്രസാരഥി - Indhrasaarathi കല്ല - Kalla നവജ്വരം - Navajvaram പ്രവ്രജിത - Pravrajitha പവി - Pavi അഹിലത - Ahilatha ഉട്ടങ്കനം - Uttankanam അപഹരിക്കുക - Apaharikkuka ചൂണ്ടുവിരല്‍ - Choonduviral‍ വേശ്മം - Veshmam അപ്രസ്തുത - Aprasthutha ഉദരക - Udharaka ഏകത്വം - Ekathvam ഋതിങ്കര - Ruthinkara
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About നുല.

Get English Word for നുല [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
നുല - Nula  :  കണ്ണിലെ പീള - Kannile Peela
     
     
നുല - Nula  :  ചീഞ്ഞഴുകി കൊഴുത്ത ദ്രാവകരൂപത്തിലായ വസ്തു - Cheenjazhuki Kozhuththa Dhraavakaroopaththilaaya Vasthu
     
നുല - Nula  :  "നുലയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "nulayuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
നുലച്ചല്‍, -ച്ചില്‍ - Nulachal‍, -chil‍  :  ചീഞ്ഞളിയല്‍ - Cheenjaliyal‍
     
നുലച്ചല്‍, -ച്ചില്‍ - Nulachal‍, -chil‍  :  ശര്‍ക്കരപോലെയുള്ള വസ്തുക്കള്‍ അലിയല്‍ - Shar‍kkarapoleyulla Vasthukkal‍ Aliyal‍
     
നുലയുക - Nulayuka  :  ചീയുക - Cheeyuka
     
നുലയുക - Nulayuka  :  അധികം പഴുക്കുക - Adhikam Pazhukkuka
     
നുലയുക - Nulayuka  :  ഉടഞ്ഞു വെടിപ്പില്ലാതാകുക - Udanju Vedippillaathaakuka
     
നുലയ്ക്കുക - Nulaykkuka  :  ചീയാന്‍ ഇടയാക്കുക - Cheeyaan‍ Idayaakkuka
     
നുലയ്ക്കുക - Nulaykkuka  :  ആഹാരസാധനങ്ങളും മറ്റും അധികം വേവിച്ചോ കൂടുതല്‍ സമയം വച്ചിരുന്നോ ഉപയോഗമില്ലാതാക്കുക - Aahaarasaadhanangalum Mattum Adhikam Vevicho Kooduthal‍ Samayam Vachirunno Upayogamillaathaakkuka
     
നുലയ്ക്കുക - Nulaykkuka  :  വസ്ത്രം തുടങ്ങിയവ അഴുക്കാക്കുകയോ പിന്നിപ്പോകത്തക്കവണ്ണം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക - Vasthram Thudangiyava Azhukkaakkukayo Pinnippokaththakkavannam Kaikaaryam Cheyyukayo Cheyyuka
     
നുലവ് - Nulavu  :  ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ സ്ഥിതി - Cheenjalinja Sthithi
     
നുലവ് - Nulavu  :  അധികം വെന്തു കുഴഞ്ഞുപോകല്‍ - Adhikam Venthu Kuzhanjupokal‍
     
നുലവ് - Nulavu  :  നീര്‍ വലിച്ചെടുത്തു കുഴഞ്ഞു പോകല്‍ - Neer‍ Valicheduththu Kuzhanju Pokal‍
     
നുലവ് - Nulavu  :  മാര്‍ദവം, സ്നിഗ്ദ്ധത - Maar‍dhavam, Snigddhatha
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×