Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

മഹാനുഭാവന്‍ - Mahaanubhaavan‍ പൂര്‍വോത്തരം - Poor‍voththaram ഏഴാമിടം - Ezhaamidam പ്രതീപം - Pratheepam ക്ഷാരിതന്‍ - Kshaarithan‍ ജക്ഷ - Jaksha ക്രിയാന്യൂനം - Kriyaanyoonam ആധര്‍ഷണം - Aadhar‍shanam പുടാഞ്ജലി - Pudaanjjali നിത്യവ്യയം - Nithyavyayam അഗ്നിമന്ഥകം - Agnimanthakam പക്ഷപാതി - Pakshapaathi ഹരതേജസ്സ് - Harathejassu ഘണ്ടാലം - Ghandaalam ശതകുപ്പ - Shathakuppa അമണ്ഡ - Amanda രക്താര്‍ബുദം - Rakthaar‍budham പിക്കു - Pikku ഒട്ടാര്‍ - Ottaar‍ പുറച്ചിറ - Purachira അകൃഷ്യ - Akrushya സുപര്‍ണകേതു - Supar‍nakethu ചിത്രഭാനു - Chithrabhaanu ജഗദ്ദീപം - Jagaddheepam കുഠാരു - Kudaaru കണജീരകം - Kanajeerakam കവര്‍ച്ചം - Kavar‍cham കേളിനാഗരന്‍ - Kelinaagaran‍ കഴുമുള്‍ - Kazhumul‍ ധൂപകന്‍ - Dhoopakan‍ കവടി - Kavadi കഠിനം - Kadinam ബാഡവേയന്മാര്‍ - Baadaveyanmaar‍ ആത്മജാത - Aathmajaatha മദാമ്മ - Madhaamma സണ്ഡീനം - Sandeenam സ്നാപകന്‍ - Snaapakan‍ വാസോചിത - Vaasochitha പുഷ്പദന്തന്‍ - Pushpadhanthan‍ ഋഷു - Rushu ക്ഷോഭക - Kshobhaka ചെന്താമരക്കണ്ണന്‍ - Chenthaamarakkannan‍ വിശ്വംഭരന്‍ - Vishvambharan‍ ആട്ടും - Aattum മാതുലി - Maathuli ഗോമതി - Gomathi പുകിക്കുക - Pukikkuka അനുഷംഗി - Anushamgi പിശിട് - Pishidu മംഗള - Mamgala

Random Words

പട്ടിശം - Pattisham വാകന്‍ - Vaakan‍ അച്ചടിയന്ത്രം - Achadiyanthram കാന്തകാരി, -ന്താരി - Kaanthakaari, -nthaari അദ്രിഭുവ് - Adhribhuvu ജനാവലി - Janaavali ഈട്ടമക്കി - Eettamakki പിലുകന്‍ - Pilukan‍ ചിങ്കിടി, ശി- - Chinkidi, Shi- പൗത്തലികന്‍ - Pauththalikan‍ ഭൂമിദേവന്‍ - Bhoomidhevan‍ ഹിമാചലം - Himaachalam കാമ്പിത്താന്‍ - Kaampiththaan‍ ചുനയ്ക്കുക - Chunaykkuka അല്പസ്വല്പം - Alpasvalpam ആധിലേഖ്യം - Aadhilekhyam തലോടല്‍ - Thalodal‍ ഇണവസ്ത്രം - Inavasthram മുഴുകുക - Muzhukuka ഞെടുപ്പ് - Njeduppu ബദരം - Badharam കീലാഗ്രം - Keelaagram കമലനാഭന്‍ - Kamalanaabhan‍ ലോഭനീയ - Lobhaneeya ഡിമം - Dimam പുരതോരണം - Purathoranam ഊടാടുക - Oodaaduka ഇന്ദ്രച്ഛന്ദം - Indhrachchandham ദ്വാവിംശ - Dhvaavimsha സര്‍പ്പഗന്ധ - Sar‍ppagandha പ്രതിക്ഷിപ്ത - Prathikshiptha ഇന്ദുലേഖ - Indhulekha വാപദണ്ഡം - Vaapadhandam ആഘര്‍ഷണി - Aaghar‍shani സഹചരന്‍ - Sahacharan‍ മുകളിക്കുക - Mukalikkuka പടച്ചോറ് - Padachoru കോശവ്യസനം - Koshavyasanam ഉള്ളിവട(കം) - Ullivada(kam) വടിവാള്‍ - Vadivaal‍ ഇടയാള്‍ - Idayaal‍ ചന്ദ്രമണ്ഡലം - Chandhramandalam ചേന്തുക - Chenthuka ഉപവീതി - Upaveethi ബത - Batha ജീമൂതവാഹ(ന)ന്‍ - Jeemoothavaaha(na)n‍ തെണ്ട് - Thendu വിസര്‍ജ്യ - Visar‍jya ജാതിവൈരം - Jaathivairam കൂജം - Koojam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About നൂല്‍.

Get English Word for നൂല്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
നൂല്‍ - Nool‍  :  ഇഴകള്‍ കൂട്ടിപ്പിരിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ചരട് - Izhakal‍ Koottippirichundaakkunna Charadu
     
     
നൂല്‍ - Nool‍  :  ഗ്രന്ഥം - Grantham
     
നൂല്‍ - Nool‍  :  വസ്ത്രം - Vasthram
     
നൂല്‍ - Nool‍  :  ബാധോപദ്രവം. (പ്ര.) നൂലടിക്കുക = ഈര്‍ച്ചവാള്‍കൊണ്ട് തടിയറുക്കുമ്പോള്‍ വാള്‍ പോകേണ്ടവഴി അടയാളപ്പെടുത്തുക. നൂലറുക്കുക = 1. ഭര്‍ത്താവു മരിച്ചാല്‍ ശവസംസ്കാരം നടത്തുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ വിധവയുടെ താലിപൊട്ടിച്ചുകളയുന്ന ആചാരം - Baadhopadhravam. (pra.) Nooladikkuka = Eer‍chavaal‍kondu Thadiyarukkumpol‍ Vaal‍ Pokendavazhi Adayaalappeduththuka. Noolarukkuka = 1. Bhar‍ththaavu Marichaal‍ Shavasamskaaram Nadaththunnathinumumputhanne Vidhavayude Thaalipottichukalayunna Aachaaram
     
നൂല്‍ - Nool‍  :  വിവാഹബന്ധം വേര്‍പെടുത്തുക. നൂലാചാരം = വിവാഹമോചനം - Vivaahabandham Ver‍peduththuka. Noolaachaaram = Vivaahamochanam
     
നൂല്‍ക്കതിര് - Nool‍kkathiru  :  നെയ്ത്തു തറിയില്‍ ഓടത്തിനുള്ളിലുള്ള നീണ്ട തണ്ട് - Neyththu Thariyil‍ Odaththinullilulla Neenda Thandu
     
നൂല്‍ക്കല്‍ - Nool‍kkal‍  :  പഞ്ഞിയില്‍നിന്നു നൂലുണ്ടാക്കല്‍ - Panjiyil‍ninnu Noolundaakkal‍
     
നൂല്‍ക്കുക - Nool‍kkuka  :  പഞ്ഞിയില്‍നിന്നു തക്ലി ചര്‍ക്ക മുതലായ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചു നൂലുണ്ടാക്കുക - Panjiyil‍ninnu Thakli Char‍kka Muthalaaya Upakaranangal‍ Upayogichu Noolundaakkuka
     
നൂല്‍ച്ചെട്ടി - Nool‍chetti  :  നയ്ത്തുകാരന്‍ - Nayththukaaran‍
     
നൂല്‍പ്പരുത്തി - Nool‍pparuththi  :  പരുത്തിച്ചെടി - Paruththichedi
     
നൂല്‍പ്പ് - Nool‍ppu  :  നൂല്‍ക്കല്‍ - Nool‍kkal‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×