Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

തകര്‍പ്പന്‍ - Thakar‍ppan‍ ജുംഅ(ത്ത്) - Juma(ththu) മലയമനാട് - Malayamanaadu അസമാധേയ - Asamaadheya വൃത്തകം - Vruththakam അങ്കൂഷം - Ankoosham കുലധാരകന്‍ - Kuladhaarakan‍ ത്രിണേത്രി - Thrinethri ഘാതുക - Ghaathuka സ്ഥലപുരാണം - Sthalapuraanam വിപ്രകൃഷ്ട - Viprakrushda വാസരാന്തം - Vaasaraantham ആയിരവര്‍ - Aayiravar‍ സുവിദല്ലം - Suvidhallam കാലഭൃത്ത് - Kaalabhruththu അരിഷ്ടദുഷ്ടധീ - Arishdadhushdadhee എല്ലിക്കുക - Ellikkuka താപേന്ദ്രന്‍ - Thaapendhran‍ പരിണാമം - Parinaamam ചിത്രാപൂര്‍ണിമ - Chithraapoor‍nima കോലംബകം - Kolambakam ചവണി - Chavani വിചക്ഷുസ്സ് - Vichakshussu ആനമ്ര - Aanamra ദധിമഥനം - Dhadhimathanam കായപണം - Kaayapanam അംഗജലീല - Amgajaleela തവിഷി - Thavishi വനവാസം - Vanavaasam ഉളിച്ചല്‍ - Ulichal‍ ഗതസംഗ - Gathasamga ഇന്ദ്രിയസ്ഖലനം - Indhriyaskhalanam ഓണി - Oni നവച്ഛാത്രന്‍ - Navachchaathran‍ തുലയ്ക്കുക - Thulaykkuka എലിച്ചുവട് - Elichuvadu തദൈവ - Thadhaiva കോലാ, കോലായ, കോലായി - Kolaa, Kolaaya, Kolaayi മഹാമതി - Mahaamathi കപാലപാണി - Kapaalapaani ബുകം - Bukam അഭികര്‍ഷണം - Abhikar‍shanam മാണവം - Maanavam കുറുമ്പുല്ല്, കുറും പുല്ല് - Kurumpullu, Kurum Pullu വൃദ്ധത, -ത്വം - Vruddhatha, -thvam ഋണബദ്ധ - Runabaddha ഉരുവ് - Uruvu വിഘാതകന്‍ - Vighaathakan‍ ഇസ്പേട്, ഇസ്പിശീട്ട് - Ispedu, Ispisheettu ജിലേബി - Jilebi

Random Words

ഘടോദം - Ghadodham ചക്രീകരിക്കുക - Chakreekarikkuka കുര്‍വത് - Kur‍vathu ജീമൂതയോഗം - Jeemoothayogam ശതഹ്രദ - Shathahradha സംവീത - Samveetha ജിതാക്ഷര - Jithaakshara തൊടീല്‍ - Thodeel‍ ഘസനം - Ghasanam വണ്ടം - Vandam അമ്പ് - Ampu ചടു - Chadu മോക്ഷവിളക്ക് - Mokshavilakku നലകിനി - Nalakini നൃത്തഹസ്തം - Nruththahastham ഗ്രവേയം - Graveyam അലറി - Alari വിദൂരകം - Vidhoorakam ഇംഗണം - Imganam വര്‍ത്തകം - Var‍ththakam യാള്‍പ്പാണം - Yaal‍ppaanam അഞ്ജിഷ്ഠന്‍ - Anjjishdan‍ പരിചില്‍ - Parichil‍ പേരാള്‍, -ളി - Peraal‍, -li മനക്കാമ്പ് - Manakkaampu ആസ്ഥാനം - Aasthaanam അനാധൃഷ്യന്‍ - Anaadhrushyan‍ ഉച്ചലത്ത് - Uchalaththu അനന്യതന്ത്ര - Ananyathanthra ദുരഭിമാനം - Dhurabhimaanam മാലി - Maali വയുനം - Vayunam പറിയുക - Pariyuka ആത്മഗുപ്തി - Aathmagupthi സമാദൃത - Samaadhrutha ആര്‍ക്കല്‍ - Aar‍kkal‍ അവരാര്‍ധം - Avaraar‍dham അഭിരമിക്കുക - Abhiramikkuka കുട്ടീശ്വരം - Kutteeshvaram അഭ്യവകര്‍ഷണം - Abhyavakar‍shanam അഫല - Aphala ശോഷി - Shoshi മലര്‍വില്ലന്‍ - Malar‍villan‍ മോതിരക്കൈ - Mothirakkai ഗോത്രപ്രവരന്‍ - Gothrapravaran‍ ഉപാശ്രമം - Upaashramam ആചാര്യദേവന്‍ - Aachaaryadhevan‍ ചമസം - Chamasam ആലംബിത - Aalambitha യാചി - Yaachi
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About നൂല്‍.

Get English Word for നൂല്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
നൂല്‍ - Nool‍  :  ഇഴകള്‍ കൂട്ടിപ്പിരിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ചരട് - Izhakal‍ Koottippirichundaakkunna Charadu
     
     
നൂല്‍ - Nool‍  :  ഗ്രന്ഥം - Grantham
     
നൂല്‍ - Nool‍  :  വസ്ത്രം - Vasthram
     
നൂല്‍ - Nool‍  :  ബാധോപദ്രവം. (പ്ര.) നൂലടിക്കുക = ഈര്‍ച്ചവാള്‍കൊണ്ട് തടിയറുക്കുമ്പോള്‍ വാള്‍ പോകേണ്ടവഴി അടയാളപ്പെടുത്തുക. നൂലറുക്കുക = 1. ഭര്‍ത്താവു മരിച്ചാല്‍ ശവസംസ്കാരം നടത്തുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ വിധവയുടെ താലിപൊട്ടിച്ചുകളയുന്ന ആചാരം - Baadhopadhravam. (pra.) Nooladikkuka = Eer‍chavaal‍kondu Thadiyarukkumpol‍ Vaal‍ Pokendavazhi Adayaalappeduththuka. Noolarukkuka = 1. Bhar‍ththaavu Marichaal‍ Shavasamskaaram Nadaththunnathinumumputhanne Vidhavayude Thaalipottichukalayunna Aachaaram
     
നൂല്‍ - Nool‍  :  വിവാഹബന്ധം വേര്‍പെടുത്തുക. നൂലാചാരം = വിവാഹമോചനം - Vivaahabandham Ver‍peduththuka. Noolaachaaram = Vivaahamochanam
     
നൂല്‍ക്കതിര് - Nool‍kkathiru  :  നെയ്ത്തു തറിയില്‍ ഓടത്തിനുള്ളിലുള്ള നീണ്ട തണ്ട് - Neyththu Thariyil‍ Odaththinullilulla Neenda Thandu
     
നൂല്‍ക്കല്‍ - Nool‍kkal‍  :  പഞ്ഞിയില്‍നിന്നു നൂലുണ്ടാക്കല്‍ - Panjiyil‍ninnu Noolundaakkal‍
     
നൂല്‍ക്കുക - Nool‍kkuka  :  പഞ്ഞിയില്‍നിന്നു തക്ലി ചര്‍ക്ക മുതലായ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചു നൂലുണ്ടാക്കുക - Panjiyil‍ninnu Thakli Char‍kka Muthalaaya Upakaranangal‍ Upayogichu Noolundaakkuka
     
നൂല്‍ച്ചെട്ടി - Nool‍chetti  :  നയ്ത്തുകാരന്‍ - Nayththukaaran‍
     
നൂല്‍പ്പരുത്തി - Nool‍pparuththi  :  പരുത്തിച്ചെടി - Paruththichedi
     
നൂല്‍പ്പ് - Nool‍ppu  :  നൂല്‍ക്കല്‍ - Nool‍kkal‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×