Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അക്ഷപാടം, വാടം - Akshapaadam, Vaadam വന്ദനം - Vandhanam ഭാനം - Bhaanam അയലൂതി - Ayaloothi ഇന്ദ്രിയജിത്ത് - Indhriyajiththu ജ്ഞാതി - Jnjaathi അത്യുഗ്രഗന്ധ - Athyugragandha ചിങ്കാരി - Chinkaari കല്ലോലിത - Kallolitha ഊര്‍ധ്വലോകം - Oor‍dhvalokam ആഞ്ചക്കംബം - Aanchakkambam വ്യപവര്‍ജിത - Vyapavar‍jitha നദനം - Nadhanam ഓജ - Oja ഭാരി - Bhaari പൊഴുതുമൂടി - Pozhuthumoodi പ്രക്രമണം - Prakramanam ജലേരുഹം - Jaleruham ഉപദശം - Upadhasham പച്ചച്ചോറ് - Pachachoru എന്‍പുരാന്‍ - En‍puraan‍ ചഞ്ചലാപാംഗം - Chanchalaapaamgam ചമതപ്പൂവ് - Chamathappoovu ഭോലാനാഥന്‍ - Bholaanaathan‍ കൗശലി - Kaushali യോഗാര്‍ഥം - Yogaar‍tham താമ്രശിഖം - Thaamrashikham യൗതകം - Yauthakam പൈദാഹം - Paidhaaham ഔപവസ്ത്രം - Aupavasthram മലയനുഭവം - Malayanubhavam പാത്രീകരിക്കുക - Paathreekarikkuka ഏകപക്ഷ - Ekapaksha ശൗര്യവത്ത് - Shauryavaththu ശുഭ - Shubha ചില്ലറ - Chillara ഇടഞ്ചാടി - Idanchaadi കസ്തീരം, -രകം - Kastheeram, -rakam പ്രതമഞ്ചം - Prathamancham ബലചതുഷ്ടയം - Balachathushdayam കക്ഷാന്തരം - Kakshaantharam കല്പവ­ി - Kalpava­i നിര്‍നാശ - Nir‍naasha ഭൂധരം - Bhoodharam ലോല - Lola മഹാശയം - Mahaashayam സുരപന്‍ - Surapan‍ ചിരട്ടി - Chiratti ഗ്രാമണി - Graamani ക്ഷതാംഗ - Kshathaamga

Random Words

യാതനാശരീരം - Yaathanaashareeram കൂര്‍പ്പം - Koor‍ppam ഉച്ഛിന്നസന്ധി - Uchchinnasandhi അപി- - Api- പാരത്രിക - Paarathrika ആഹേയം - Aaheyam കര്‍ണാടി - Kar‍naadi ചൗരികം - Chaurikam പേരുക - Peruka അശീത - Asheetha അപാര്‍ഥിവ - Apaar‍thiva സമന്തതഃ - Samanthatha സാവദ്യം - Saavadhyam അഘാശ്വന്‍ - Aghaashvan‍ ഖട്ടാശി - Khattaashi രാധസ്സ് - Raadhassu ഇന്നും - Innum അചഞ്ചല - Achanchala പക്ഷാന്തം - Pakshaantham മത്തവിലാസം - Maththavilaasam അമാലന്‍ - Amaalan‍ ഗോ(വ്) - Go(vu) കൃതാന്ത - Kruthaantha കണ്ണുരുട്ട് - Kannuruttu ദിധിഷു - Dhidhishu ധര്‍മവാന്‍ - Dhar‍mavaan‍ ഗവേഷ - Gavesha ഭാര്‍ഗവി - Bhaar‍gavi വൃത്തിപരവിദ്യാഭ്യാസം - Vruththiparavidhyaabhyaasam വാരിജനേത്രന്‍ - Vaarijanethran‍ കാമര്‍ധി - Kaamar‍dhi ജിഷ്ണു - Jishnu രക്തചന്ദനം - Rakthachandhanam അഭ്യവഹാര്യം - Abhyavahaaryam ആദിത്യപുത്രന്‍ - Aadhithyaputhran‍ ചള്ളക്കന്‍ - Challakkan‍ അപ്രതിസംഖ്യ - Aprathisamkhya ഇളത് - Ilathu അനുയോജ്യ - Anuyojya തുപ്പകം, തുളം - Thuppakam, Thulam മൂട്ടുമുറി - Moottumuri നൂറായിരം - Nooraayiram അക്ഷരാത്മിക - Aksharaathmika തന്നിഷ്ടം - Thannishdam അരകുറ - Arakura കാഹളം - Kaahalam ചീക്കല്‍ - Cheekkal‍ മുട്ടാളന്‍ - Muttaalan‍ അര്‍ക്കശിഷ്യന്‍ - Ar‍kkashishyan‍ തുലാത്തേക്ക് - Thulaaththekku
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About നൂല്‍.

Get English Word for നൂല്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
നൂല്‍ - Nool‍  :  ഇഴകള്‍ കൂട്ടിപ്പിരിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ചരട് - Izhakal‍ Koottippirichundaakkunna Charadu
     
     
നൂല്‍ - Nool‍  :  ഗ്രന്ഥം - Grantham
     
നൂല്‍ - Nool‍  :  വസ്ത്രം - Vasthram
     
നൂല്‍ - Nool‍  :  ബാധോപദ്രവം. (പ്ര.) നൂലടിക്കുക = ഈര്‍ച്ചവാള്‍കൊണ്ട് തടിയറുക്കുമ്പോള്‍ വാള്‍ പോകേണ്ടവഴി അടയാളപ്പെടുത്തുക. നൂലറുക്കുക = 1. ഭര്‍ത്താവു മരിച്ചാല്‍ ശവസംസ്കാരം നടത്തുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ വിധവയുടെ താലിപൊട്ടിച്ചുകളയുന്ന ആചാരം - Baadhopadhravam. (pra.) Nooladikkuka = Eer‍chavaal‍kondu Thadiyarukkumpol‍ Vaal‍ Pokendavazhi Adayaalappeduththuka. Noolarukkuka = 1. Bhar‍ththaavu Marichaal‍ Shavasamskaaram Nadaththunnathinumumputhanne Vidhavayude Thaalipottichukalayunna Aachaaram
     
നൂല്‍ - Nool‍  :  വിവാഹബന്ധം വേര്‍പെടുത്തുക. നൂലാചാരം = വിവാഹമോചനം - Vivaahabandham Ver‍peduththuka. Noolaachaaram = Vivaahamochanam
     
നൂല്‍ക്കതിര് - Nool‍kkathiru  :  നെയ്ത്തു തറിയില്‍ ഓടത്തിനുള്ളിലുള്ള നീണ്ട തണ്ട് - Neyththu Thariyil‍ Odaththinullilulla Neenda Thandu
     
നൂല്‍ക്കല്‍ - Nool‍kkal‍  :  പഞ്ഞിയില്‍നിന്നു നൂലുണ്ടാക്കല്‍ - Panjiyil‍ninnu Noolundaakkal‍
     
നൂല്‍ക്കുക - Nool‍kkuka  :  പഞ്ഞിയില്‍നിന്നു തക്ലി ചര്‍ക്ക മുതലായ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചു നൂലുണ്ടാക്കുക - Panjiyil‍ninnu Thakli Char‍kka Muthalaaya Upakaranangal‍ Upayogichu Noolundaakkuka
     
നൂല്‍ച്ചെട്ടി - Nool‍chetti  :  നയ്ത്തുകാരന്‍ - Nayththukaaran‍
     
നൂല്‍പ്പരുത്തി - Nool‍pparuththi  :  പരുത്തിച്ചെടി - Paruththichedi
     
നൂല്‍പ്പ് - Nool‍ppu  :  നൂല്‍ക്കല്‍ - Nool‍kkal‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×