Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പയോമുക്ക് - Payomukku ദൂരദര്‍ശന്‍ - Dhooradhar‍shan‍ കഠോരഗര്‍ഭ - Kadoragar‍bha ഇജ്യ - Ijya ദണ്ഡമുദ്ര - Dhandamudhra യോനകന്‍ - Yonakan‍ അനൂപരുഹം - Anooparuham ഒറള് - Oralu കരമുദ്രിക - Karamudhrika സോമവല്ലി - Somavalli ഏളാങ്കിക്കുക - Elaankikkuka കരിന്തലച്ചിക്കാളി - Karinthalachikkaali അപരസ്വസ്തികം - Aparasvasthikam കാരട്ട്, -റ്റ് - Kaarattu, -ttu ഐന്ദ്രി - Aindhri ദക്ഷിണത, -ത്വം - Dhakshinatha, -thvam ശുക്ലാംഗം - Shuklaamgam ചൂട്ടാല - Choottaala അര്‍ണോജസംഭവന്‍ - Ar‍nojasambhavan‍ സ്തംഭിനി - Sthambhini ക്ഷണകാന്തി - Kshanakaanthi ക്രാധവശ - Kraadhavasha ഇന്ദുകലിക - Indhukalika ശൂകകീടം - Shookakeedam പൂരി - Poori ഹജ്ജാജി - Hajjaaji കളഭഗാമിനി - Kalabhagaamini ധുര്യം - Dhuryam പേരായിരം - Peraayiram ആയ്യമ്മ - Aayyamma അവ്യുത്പന്ന - Avyuthpanna നഭസ്വത്ത് - Nabhasvaththu ധരണിതലം - Dharanithalam ഗൃഹാഗതന്‍ - Gruhaagathan‍ വെള്ളിമാമല - Vellimaamala ഏത് - Ethu നഭസ്വാന്‍ - Nabhasvaan‍ സംസാരി - Samsaari ചുണയ്ക്കുക - Chunaykkuka അഭിമായ - Abhimaaya ഗഹനന്‍ - Gahanan‍ നഭസ്യം - Nabhasyam കെട്ടിമറിയുക - Kettimariyuka അഷ്ടദാനം - Ashdadhaanam ഇടയായുധം - Idayaayudham രാസിക്യം - Raasikyam വല്ലം - Vallam അരുണാധരി - Arunaadhari കന്നാല - Kannaala എദൃച്ഛയാ, യ- - Edhruchchayaa, Ya-

Random Words

ആനന്ദമയന്‍ - Aanandhamayan‍ അനുജീവിക്കുക - Anujeevikkuka പുത്രഷണ - Puthrashana ശൈവ്യം - Shaivyam മന്ഥന - Manthana ഋഷിജാംഗലം - Rushijaamgalam ഏക്കര്‍ - Ekkar‍ നഭസ്യ - Nabhasya തുഷാരം - Thushaaram രഹസി - Rahasi ഹിഡിംബന്‍ - Hidimban‍ രംഗശാല - Ramgashaala ഉത്തേജനക - Uththejanaka അഭുക്ത - Abhuktha കറി - Kari അനാസക്ത - Anaasaktha കുബേരാക്ഷം - Kuberaaksham പാഠഭേദം - Paadabhedham കോട്ടാരന്‍ - Kottaaran‍ വിമോഹന - Vimohana അപ്രതിഷ്ഠം - Aprathishdam അല്‍ - Al‍ ആനഡൂഹ - Aanadooha ദന്തമൂലീയം - Dhanthamooleeyam മറുപഥ്യം - Marupathyam കോണാട്ട് - Konaattu ചിന്താമണി - Chinthaamani ചൗക്ക് - Chaukku അരഞ്ഞില്‍ - Aranjil‍ സിദ്ധദേവന്‍ - Siddhadhevan‍ സമ്രബ്ധ - Samrabdha സ്മാര്‍ത്ത - Smaar‍ththa നഭസ്ഥലം - Nabhasthalam ഉര്‍വഞ്ചി - Ur‍vanchi തീവാള് - Theevaalu വിനത - Vinatha നഭസ്സ് - Nabhassu സര്‍വധുരാവഹന്‍ - Sar‍vadhuraavahan‍ നല്ലവണ്ണം - Nallavannam സമന്‍സ് - Saman‍su അവലോകിക്കുക - Avalokikkuka സുവര്‍ണ - Suvar‍na അഴിപ്പുര - Azhippura ഛാഗലാന്തം - Chaagalaantham ഉപവിചാരം - Upavichaaram നെരിക്കുക - Nerikkuka തിന്തനം - Thinthanam നന്ദവിലാസിനി - Nandhavilaasini തൊളി - Tholi രാഷ്ട്രസാത്കരണം - Raashdrasaathkaranam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About നൂല്‍.

Get English Word for നൂല്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
നൂല്‍ - Nool‍  :  ഇഴകള്‍ കൂട്ടിപ്പിരിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ചരട് - Izhakal‍ Koottippirichundaakkunna Charadu
     
     
നൂല്‍ - Nool‍  :  ഗ്രന്ഥം - Grantham
     
നൂല്‍ - Nool‍  :  വസ്ത്രം - Vasthram
     
നൂല്‍ - Nool‍  :  ബാധോപദ്രവം. (പ്ര.) നൂലടിക്കുക = ഈര്‍ച്ചവാള്‍കൊണ്ട് തടിയറുക്കുമ്പോള്‍ വാള്‍ പോകേണ്ടവഴി അടയാളപ്പെടുത്തുക. നൂലറുക്കുക = 1. ഭര്‍ത്താവു മരിച്ചാല്‍ ശവസംസ്കാരം നടത്തുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ വിധവയുടെ താലിപൊട്ടിച്ചുകളയുന്ന ആചാരം - Baadhopadhravam. (pra.) Nooladikkuka = Eer‍chavaal‍kondu Thadiyarukkumpol‍ Vaal‍ Pokendavazhi Adayaalappeduththuka. Noolarukkuka = 1. Bhar‍ththaavu Marichaal‍ Shavasamskaaram Nadaththunnathinumumputhanne Vidhavayude Thaalipottichukalayunna Aachaaram
     
നൂല്‍ - Nool‍  :  വിവാഹബന്ധം വേര്‍പെടുത്തുക. നൂലാചാരം = വിവാഹമോചനം - Vivaahabandham Ver‍peduththuka. Noolaachaaram = Vivaahamochanam
     
നൂല്‍ക്കതിര് - Nool‍kkathiru  :  നെയ്ത്തു തറിയില്‍ ഓടത്തിനുള്ളിലുള്ള നീണ്ട തണ്ട് - Neyththu Thariyil‍ Odaththinullilulla Neenda Thandu
     
നൂല്‍ക്കല്‍ - Nool‍kkal‍  :  പഞ്ഞിയില്‍നിന്നു നൂലുണ്ടാക്കല്‍ - Panjiyil‍ninnu Noolundaakkal‍
     
നൂല്‍ക്കുക - Nool‍kkuka  :  പഞ്ഞിയില്‍നിന്നു തക്ലി ചര്‍ക്ക മുതലായ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചു നൂലുണ്ടാക്കുക - Panjiyil‍ninnu Thakli Char‍kka Muthalaaya Upakaranangal‍ Upayogichu Noolundaakkuka
     
നൂല്‍ച്ചെട്ടി - Nool‍chetti  :  നയ്ത്തുകാരന്‍ - Nayththukaaran‍
     
നൂല്‍പ്പരുത്തി - Nool‍pparuththi  :  പരുത്തിച്ചെടി - Paruththichedi
     
നൂല്‍പ്പ് - Nool‍ppu  :  നൂല്‍ക്കല്‍ - Nool‍kkal‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×