Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഉച്ചിക്കുരുടന്‍ - Uchikkurudan‍ നിര്‍ഗമിക്കുക - Nir‍gamikkuka ഗോവ് - Govu ഖസംഭവ - Khasambhava ഉച്ചദേവത - Uchadhevatha പൂതനാരി - Poothanaari നിരുത്സുകന്‍ - Niruthsukan‍ ശൗരി - Shauri വിക്രീത - Vikreetha നികടം - Nikadam ഉറുമാല്‍ - Urumaal‍ മാസ്യ - Maasya ഔവ - Auva ദേശകം - Dheshakam ദോസ് - Dhosu ധര്‍മദാരങ്ങള്‍ - Dhar‍madhaarangal‍ ഉടങ്കട്ട - Udankatta ഗാര്‍ഹപത്യം - Gaar‍hapathyam ഉപലിപ്ത - Upaliptha ഇന്നാള്‍ - Innaal‍ വസ്ത്രം - Vasthram ജീമാതകം - Jeemaathakam ആധ്രം - Aadhram വര്‍ണാചാരം - Var‍naachaaram ദശമൂലം - Dhashamoolam തൊടുക - Thoduka പരമേശ്വരന്‍ - Parameshvaran‍ ആരേകം - Aarekam ഇപ്പം - Ippam പദ്യം - Padhyam കാകതുണ്ഡം - Kaakathundam ആരാധന - Aaraadhana ചേറ്റുകുളം - Chettukulam കുണുങ്ങുക - Kununguka അധിതലീയം - Adhithaleeyam ശ്രവസ്സ് - Shravassu നാക്ഷത്രം - Naakshathram ക്രവ്യഭുക്ക് - Kravyabhukku അപലപനീയ - Apalapaneeya അമൃത - Amrutha ചികിത്സാസ്ഥാനം - Chikithsaasthaanam ഇണച്ചം - Inacham ആരാമികന്‍ - Aaraamikan‍ ജ്യോതിര്‍ബീജം - Jyothir‍beejam അപാനമുദ്ര - Apaanamudhra പാവിത - Paavitha ഗുരുഭം - Gurubham ഘനോദം - Ghanodham ഊളയിടുക - Oolayiduka ഗ്രസ്യ - Grasya

Random Words

അവക്തവ്യം - Avakthavyam ഗവ്യ - Gavya ആദരിക്കുക - Aadharikkuka ഓല - Ola പ്രചണ്ഡ - Prachanda കവടി - Kavadi സാക്ഷരത, -ത്വം - Saaksharatha, -thvam ഹരിഹയന്‍ - Harihayan‍ നിവസിക്കുക - Nivasikkuka പ്രതിസൂര്യകം - Prathisooryakam കുതന്ത്രി - Kuthanthri നാകേശന്‍ - Naakeshan‍ പാത്ത - Paaththa മണ്ഡൂകപ്ലുതി - Mandookapluthi അര്‍ഘാര്‍ഹ - Ar‍ghaar‍ha പാത്രശുദ്ധി - Paathrashuddhi മീമാംസകന്‍ - Meemaamsakan‍ അസുരക്രിയ - Asurakriya നിഗൂഹനം - Nigoohanam വികര്‍മ - Vikar‍ma കോണിറയം - Konirayam ഇടച്ചല്‍ - Idachal‍ എത്തോ - Eththo തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി - Theeppettikkolli പായികന്‍ - Paayikan‍ അപത്നീകന്‍ - Apathneekan‍ തലമുണ്ട് - Thalamundu വഞ്ചിക - Vanchika തണ്ടി - Thandi കുന്തി - Kunthi അസ്വപ്നന്‍ - Asvapnan‍ സ്രംസം - Sramsam പ്ലുഷം - Plusham ചാലകോര്‍ജം - Chaalakor‍jam പന്ത് - Panthu സത്കൃതം - Sathkrutham ഉദകകുംഭശ്രാദ്ധം - Udhakakumbhashraaddham അര്‍ധകേക - Ar‍dhakeka വന്നരി - Vannari കിട്ടവര്‍ജിതം - Kittavar‍jitham പലാലദോഹദം - Palaaladhohadham പ്രാണകം - Praanakam പരജന്മം - Parajanmam സുദര്‍ശനം - Sudhar‍shanam തീപ്പാറ - Theeppaara ചൂട - Chooda അതിഭരം, -ഭാരം - Athibharam, -bhaaram കൂട്ടക്ഷരം - Koottaksharam സുതപസ്സ് - Suthapassu മാര്‍ത്തോമ്മാ - Maar‍ththommaa
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പതാക.

Get English Word for പതാക [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പതാക - Pathaaka  :  കൊടിക്കൂറ - Kodikkoora
     
     
പതാക - Pathaaka  :  സൗഭാഗ്യം - Saubhaagyam
     
പതാക - Pathaaka  :  അടയാളം - Adayaalam
     
പതാക - Pathaaka  :  പ്രധാനകഥയുടെ അവസാനം വരെ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ഉപകഥ - Pradhaanakathayude Avasaanam Vare Neendunil‍kkunna Upakatha
     
പതാക - Pathaaka  :  പതാകാസ്ഥാനകം - Pathaakaasthaanakam
     
പതാക - Pathaaka  :  ഒരു മുദ്രക്കൈ, അഞ്ചുവിരലുകളും നിവര്‍ത്തി ചേര്‍ത്തുപിടിച്ചു കൈകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആംഗ്യം - Oru Mudhrakkai, Anchuviralukalum Nivar‍ththi Cher‍ththupidichu Kaikondulla Oru Aamgyam
     
പതാകാംശുകം - Pathaakaamshukam  :  കൊടിക്കൂറ - Kodikkoora
     
പതാകാവ്യൂഹം - Pathaakaavyooham  :  സേനകളെ യുദ്ധത്തിനു അണിനിരത്തുന്ന രീതികളില്‍ ഒന്ന് - Senakale Yuddhaththinu Aniniraththunna Reethikalil‍ Onnu
     
പതാകാസ്ഥാന(ക)ം - Pathaakaasthaana(ka)m  :  ഒരു അര്‍ത്ഥം ചിന്തിതമായിരിക്കവേ അതേലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ മറ്റൊരര്‍ഥത്തിന്‍റെ പ്രയോഗം - Oru Ar‍ththam Chinthithamaayirikkave Athelakshanaththodukoodiya Mattorar‍thaththin‍re Prayogam
     
പതാകി - Pathaaki  :  കൊടിക്കൂറയുള്ളവന്‍ - Kodikkoorayullavan‍
     
പതാകിക - Pathaakika  :  പതാകയുള്ള - Pathaakayulla
     
പതാകിക - Pathaakika  :  കൊടിക്കൂറ - Kodikkoora
     
പതാകിനി - Pathaakini  :  "കൊടിയടയാളമുള്ളവള്‍", സൈന്യം - "kodiyadayaalamullaval‍", Sainyam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×