Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

തട്ടിന്മേല്‍ക്കൂത്ത് - Thattinmel‍kkooththu പഞ്ചഗുണി - Panchaguni തൊന്തുക - Thonthuka നാരീമണി - Naareemani ചിതിശക്തി - Chithishakthi ഏകപുടതാളം - Ekapudathaalam അരണ്യൗകസ്സ് - Aranyaukassu പ്രതിവന്ദനം - Prathivandhanam വേണ്ടിക്കൊള്‍ക - Vendikkol‍ka കുടിയാളന്‍ - Kudiyaalan‍ ആയിപ്പ് - Aayippu ചീരുക - Cheeruka നരഭുക്ക് - Narabhukku ആശിതിക - Aashithika കാര്യസ്ഥന്‍ - Kaaryasthan‍ അഗിരം - Agiram പന്നഗേശന്‍ - Pannageshan‍ അവിചാലി - Avichaali ഭക്തകാരന്‍ - Bhakthakaaran‍ ഗൃഭീത - Grubheetha ഒപ്പോന്‍ - Oppon‍ നടപ്പുകേട് - Nadappukedu ജലജ - Jalaja കര്‍മസന്ന്യാസം - Kar‍masannyaasam കോശനിര്‍ഹാരം - Koshanir‍haaram മൂലിക - Moolika ബഹിരംഗം - Bahiramgam പെരുമാളട്ട - Perumaalatta തുരണം - Thuranam പൂജയെടുപ്പ് - Poojayeduppu ഉപഹസനം - Upahasanam തല്വം - Thalvam കേസരി - Kesari വീക്ഷിക്കുക - Veekshikkuka ക്ഷിതികര്‍ത്താ - Kshithikar‍ththaa അപരാന്തിക - Aparaanthika തനിയേ - Thaniye നിരീക്ഷക - Nireekshaka അജായിബത്ത് - Ajaayibaththu അമൃതനീര് - Amruthaneeru യാചിത - Yaachitha അംബഷ്ഠം - Ambashdam നിശാകേതു - Nishaakethu കുടിവാങ്ങുക - Kudivaanguka ഗഭസ്തിനേമി - Gabhasthinemi ഛാത്രഗണ്ഡന്‍ - Chaathragandan‍ പട്ടകം - Pattakam ഉത്പലപത്രകം - Uthpalapathrakam സൗന്ദര്യപ്പിണക്കം - Saundharyappinakkam ക്രമശ: - Kramasha:

Random Words

എരുത് - Eruthu ഉപ്പിലി, ഉപ്പിളി - Uppili, Uppili ഉപദ്രുതി - Upadhruthi അസ്പൃശി - Asprushi ഔത്പലം - Authpalam വികാശക - Vikaashaka ചാല - Chaala തളിരം - Thaliram പരിശോധിക്കുക - Parishodhikkuka ചാട്ടുക - Chaattuka അപ്രതിയോഗി - Aprathiyogi കിരീടപതി - Kireedapathi ലാമജ്ജം - Laamajjam ഊര്‍ധ്വഗമ(ന)ം - Oor‍dhvagama(na)m ഇടക്കാഴി - Idakkaazhi നൂലോടിക്കുക - Noolodikkuka ചൊത്ത - Choththa ഗന്ധവത്ത് - Gandhavaththu സചിവന്‍ - Sachivan‍ അശ്മം - Ashmam ശബള - Shabala കൈപ്പറ്റുക - Kaippattuka ഗ്രഷ്മ - Grashma ഗുണസാഗര - Gunasaagara ഇലക്കുടിഞ്ഞില്‍ - Ilakkudinjil‍ ശൂന്യത, -ത്വം - Shoonyatha, -thvam ഝുണി - Jhuni ആര്‍പ്പുവിളി - Aar‍ppuvili ചൈനം - Chainam ഉപലക്ഷ്യം - Upalakshyam ഛാദനം - Chaadhanam ഭക്ഷ്യകാരന്‍ - Bhakshyakaaran‍ ചിത്രഗൃഹം - Chithragruham ജലാര്‍ണവം - Jalaar‍navam സമാന - Samaana ആടകം - Aadakam ആനച്ചൂര് - Aanachooru ഖടകം - Khadakam പടത്തലവന്‍ - Padaththalavan‍ ദിവ്യയാനം - Dhivyayaanam ഠാരം - Daaram ചാകുടം - Chaakudam പഠിക്കുക - Padikkuka അന്തചര - Anthachara തൊടുക്കുക - Thodukkuka ഉറാഒറ്റി - Uraaotti ചേന്തി - Chenthi കൗലത്ഥീനം - Kaulaththeenam പരിഭാവനം - Paribhaavanam കുല - Kula
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പതാക.

Get English Word for പതാക [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പതാക - Pathaaka  :  കൊടിക്കൂറ - Kodikkoora
     
     
പതാക - Pathaaka  :  സൗഭാഗ്യം - Saubhaagyam
     
പതാക - Pathaaka  :  അടയാളം - Adayaalam
     
പതാക - Pathaaka  :  പ്രധാനകഥയുടെ അവസാനം വരെ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ഉപകഥ - Pradhaanakathayude Avasaanam Vare Neendunil‍kkunna Upakatha
     
പതാക - Pathaaka  :  പതാകാസ്ഥാനകം - Pathaakaasthaanakam
     
പതാക - Pathaaka  :  ഒരു മുദ്രക്കൈ, അഞ്ചുവിരലുകളും നിവര്‍ത്തി ചേര്‍ത്തുപിടിച്ചു കൈകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആംഗ്യം - Oru Mudhrakkai, Anchuviralukalum Nivar‍ththi Cher‍ththupidichu Kaikondulla Oru Aamgyam
     
പതാകാംശുകം - Pathaakaamshukam  :  കൊടിക്കൂറ - Kodikkoora
     
പതാകാവ്യൂഹം - Pathaakaavyooham  :  സേനകളെ യുദ്ധത്തിനു അണിനിരത്തുന്ന രീതികളില്‍ ഒന്ന് - Senakale Yuddhaththinu Aniniraththunna Reethikalil‍ Onnu
     
പതാകാസ്ഥാന(ക)ം - Pathaakaasthaana(ka)m  :  ഒരു അര്‍ത്ഥം ചിന്തിതമായിരിക്കവേ അതേലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ മറ്റൊരര്‍ഥത്തിന്‍റെ പ്രയോഗം - Oru Ar‍ththam Chinthithamaayirikkave Athelakshanaththodukoodiya Mattorar‍thaththin‍re Prayogam
     
പതാകി - Pathaaki  :  കൊടിക്കൂറയുള്ളവന്‍ - Kodikkoorayullavan‍
     
പതാകിക - Pathaakika  :  പതാകയുള്ള - Pathaakayulla
     
പതാകിക - Pathaakika  :  കൊടിക്കൂറ - Kodikkoora
     
പതാകിനി - Pathaakini  :  "കൊടിയടയാളമുള്ളവള്‍", സൈന്യം - "kodiyadayaalamullaval‍", Sainyam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×