Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ശരീരജന്‍ - Shareerajan‍ കൊട്ടപ്പാട് - Kottappaadu അഖണ്ഡാര്‍ഥസിദ്ധി - Akhandaar‍thasiddhi ശാന്ത - Shaantha ആരായുക - Aaraayuka കുണാലന്‍ - Kunaalan‍ പയ്യ - Payya കലോറി - Kalori ഗ്രഹചക്രം - Grahachakram ദീപ്തകം - Dheepthakam വില്‍പ്പാട് - Vil‍ppaadu വ്യപവര്‍ത്തിക്കുക - Vyapavar‍ththikkuka ഉപസത്തി - Upasaththi എക്കരയ്ക്കുക - Ekkaraykkuka സരോവരം - Sarovaram തുരടി - Thuradi എന്മോന്‍ - Enmon‍ കൈക്കുഴി - Kaikkuzhi പെരുവഴി - Peruvazhi പിടാരിച്ചി - Pidaarichi വെറിയന്‍ - Veriyan‍ കുതിരതുള്ളല്‍ - Kuthirathullal‍ ചെറുനാഴി - Cherunaazhi എട്ടി - Etti പരിപതനം - Paripathanam ഉദരപൂരണം - Udharapooranam ഇട്ടറ - Ittara അപഹാരകന്‍ - Apahaarakan‍ ചേന്നാവില - Chennaavila കണ്ണങ്കുത്ത് - Kannankuththu അന്ധ്രം - Andhram സന്ദാനിനി - Sandhaanini അഹംബോധം - Ahambodham അവനിജ - Avanija ദ്യുലോകം - Dhyulokam അപരിണാമം - Aparinaamam അന്ത്യഗമനം - Anthyagamanam അള - Ala മൃഗാദനന്‍ - Mrugaadhanan‍ വണക്കം - Vanakkam ഉദര്‍ധം - Udhar‍dham രിപ്ഫം - Rippham അസിതാപാംഗി - Asithaapaamgi അനൂനകം - Anoonakam ഗറില്ല - Garilla ഉന്നല്‍ - Unnal‍ ഉച്ചദേവത - Uchadhevatha പരചക്രം - Parachakram ഉപശല്യം - Upashalyam പാത്രീകരിക്കുക - Paathreekarikkuka

Random Words

മാനഭംഗപ്പെടുത്തുക - Maanabhamgappeduththuka അലം - Alam യാദവന്‍ - Yaadhavan‍ അത്രടം - Athradam നേതൃമ്മന്യന്‍ - Nethrummanyan‍ അനുഗ - Anuga ദാരണം - Dhaaranam ചണ്ഡാംശുജന്‍ - Chandaamshujan‍ സൗവാസ്തവ - Sauvaasthava പ്രതികൃഷ്ട - Prathikrushda ഹതബോധ - Hathabodha ജരുഥം - Jarutham ദശമം - Dhashamam കശകശ - Kashakasha കനൂജം - Kanoojam ചുറ്റുക - Chuttuka നിരാകാരം - Niraakaaram എച്ചിത്തൊഴില്‍ - Echiththozhil‍ അനുമാനം - Anumaanam പൊന്‍കോലം - Pon‍kolam ശിഖാമണി - Shikhaamani വട്ടന്‍ - Vattan‍ കോപ്യം - Kopyam കീഴ്മാവ് - Keezhmaavu ഉമിഴ്നീര്‍ - Umizhneer‍ കാലദോഷം - Kaaladhosham ഗമി - Gami അഹിഫേനം - Ahiphenam ഉഷ്ണരോഗം - Ushnarogam പാക - Paaka പത്രലേഖനമ്മ് - Pathralekhanammu കന്നൂട്ടിക്കയ്യന്‍ - Kannoottikkayyan‍ ത്രിഗുണ - Thriguna അജ്ഞാതി - Ajnjaathi പങ്ക് - Panku ഭീത - Bheetha ഭുജശിരസ്സ് - Bhujashirassu ശൂര്‍പ്പം - Shoor‍ppam ഗിരിദുര്‍ഗം - Giridhur‍gam യഥാതഥ - Yathaathatha പൊടിക്കൈ - Podikkai കീരമൊഴി - Keeramozhi വ്യവഹരിക്കുക - Vyavaharikkuka ബലിമൃഗം - Balimrugam വാശിത - Vaashitha അദണ്ഡ - Adhanda പോക്കാച്ചി - Pokkaachi അദത്തം - Adhaththam സഹിത - Sahitha എടപ്രഭു - Edaprabhu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പതാക.

Get English Word for പതാക [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പതാക - Pathaaka  :  കൊടിക്കൂറ - Kodikkoora
     
     
പതാക - Pathaaka  :  സൗഭാഗ്യം - Saubhaagyam
     
പതാക - Pathaaka  :  അടയാളം - Adayaalam
     
പതാക - Pathaaka  :  പ്രധാനകഥയുടെ അവസാനം വരെ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ഉപകഥ - Pradhaanakathayude Avasaanam Vare Neendunil‍kkunna Upakatha
     
പതാക - Pathaaka  :  പതാകാസ്ഥാനകം - Pathaakaasthaanakam
     
പതാക - Pathaaka  :  ഒരു മുദ്രക്കൈ, അഞ്ചുവിരലുകളും നിവര്‍ത്തി ചേര്‍ത്തുപിടിച്ചു കൈകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആംഗ്യം - Oru Mudhrakkai, Anchuviralukalum Nivar‍ththi Cher‍ththupidichu Kaikondulla Oru Aamgyam
     
പതാകാംശുകം - Pathaakaamshukam  :  കൊടിക്കൂറ - Kodikkoora
     
പതാകാവ്യൂഹം - Pathaakaavyooham  :  സേനകളെ യുദ്ധത്തിനു അണിനിരത്തുന്ന രീതികളില്‍ ഒന്ന് - Senakale Yuddhaththinu Aniniraththunna Reethikalil‍ Onnu
     
പതാകാസ്ഥാന(ക)ം - Pathaakaasthaana(ka)m  :  ഒരു അര്‍ത്ഥം ചിന്തിതമായിരിക്കവേ അതേലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ മറ്റൊരര്‍ഥത്തിന്‍റെ പ്രയോഗം - Oru Ar‍ththam Chinthithamaayirikkave Athelakshanaththodukoodiya Mattorar‍thaththin‍re Prayogam
     
പതാകി - Pathaaki  :  കൊടിക്കൂറയുള്ളവന്‍ - Kodikkoorayullavan‍
     
പതാകിക - Pathaakika  :  പതാകയുള്ള - Pathaakayulla
     
പതാകിക - Pathaakika  :  കൊടിക്കൂറ - Kodikkoora
     
പതാകിനി - Pathaakini  :  "കൊടിയടയാളമുള്ളവള്‍", സൈന്യം - "kodiyadayaalamullaval‍", Sainyam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×