Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പുറങ്ങാലിക്കുക - Purangaalikkuka ഉപ്പരണി - Upparani പാനകളി - Paanakali തറക്കൂട്ടം - Tharakkoottam മകുടമണി - Makudamani മദന - Madhana യാമവൃത്തി - Yaamavruththi ബീജവാപം - Beejavaapam അഭ്രാന്ത - Abhraantha ചതുരണു - Chathuranu വിജ്വര - Vijvara അഴുകുരല്‍ - Azhukural‍ ആസിക്കുക - Aasikkuka എന്നിയേ - Enniye യതിതവ്യ - Yathithavya മുലുക്ക് - Mulukku അന്തിവഴങ്ങുക - Anthivazhanguka പച്യ - Pachya ചികള - Chikala പ്രതികൃതി - Prathikruthi ക്ഷപന്‍ - Kshapan‍ അധ്യാരോഹണം - Adhyaarohanam ധ്വജഭംഗം - Dhvajabhamgam കുരിക്കള്‍ - Kurikkal‍ നട്യം - Nadyam ശാണി - Shaani അര്‍ജകം - Ar‍jakam ഖരഗൃഹം, -ഗേഹം - Kharagruham, -geham ഇല്ലപ്പണം - Illappanam പ്രതികാര്യം - Prathikaaryam ലഘു - Laghu വിഭ്രാട് - Vibhraadu ഉന്നമയ്യ - Unnamayya അഭിക്രാന്തി - Abhikraanthi ചൂഴി - Choozhi കാവല്‍പ്പാട് - Kaaval‍ppaadu വിനിപാതം - Vinipaatham തുന്നുക - Thunnuka എരിവാര്‍പ്പന്‍ - Erivaar‍ppan‍ പാതിരാ(വ്) - Paathiraa(vu) ഏകഹായനി - Ekahaayani പൈശാചി - Paishaachi പ്രവാഹക - Pravaahaka സഹധര്‍മിണി - Sahadhar‍mini ഭ്രാഷ്ട്രകം - Bhraashdrakam അംഭസ്സ് - Ambhassu അധിഗമനീയ - Adhigamaneeya കല്ലെഴുത്ത് - Kallezhuththu ധര്‍മദര്‍ശനം - Dhar‍madhar‍shanam ഉഴക്കുതാപ്പ് - Uzhakkuthaappu

Random Words

ആട്ടാള്‍ - Aattaal‍ ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് - Aar‍chubishappu ആധാരികാഭാസം - Aadhaarikaabhaasam നിസുംഭ - Nisumbha ധാവക - Dhaavaka വാഴി - Vaazhi സദ്യോജാത - Sadhyojaatha കാളാപാനി - Kaalaapaani അഭിനിയോഗം - Abhiniyogam രണ്ടാമന്‍ - Randaaman‍ കീകടന്‍ - Keekadan‍ ഘനയടി - Ghanayadi ആടരവക്കൊടി - Aadaravakkodi അന്വിതി - Anvithi കണ്ണാടിപ്പരമ്പ് - Kannaadipparampu പുമനുജ - Pumanuja വികൃതി - Vikruthi ഞൊള്ളി - Njolli ലജ്ജക - Lajjaka കാണക്കാണെ - Kaanakkaane ത്രികര്‍മാവ് - Thrikar‍maavu ആരോപ(ണം) - Aaropa(nam) ധ്മാപനം - Dhmaapanam ധര്‍മവാന്‍ - Dhar‍mavaan‍ അന്ത്യപ്രാസം - Anthyapraasam വിചിത്ത - Vichiththa കലധൂതം - Kaladhootham ജിഹ്മയോധി - Jihmayodhi പ്രതികടം - Prathikadam ഗിരണം - Giranam ഭാവുകം - Bhaavukam ചതുര്‍ഹായണ - Chathur‍haayana പാടിക്കുക - Paadikkuka മെയ്യൊതുക്ക് - Meyyothukku അര്‍ധമാഗധി - Ar‍dhamaagadhi ഉന്മനസ്സ് - Unmanassu വട്ടിച്ചി - Vattichi നടുയാമം - Naduyaamam ആന്ത്രവീക്കം - Aanthraveekkam മുന്‍വിനയെച്ചം - Mun‍vinayecham പെറ്റമ്മ - Pettamma അധ്വര - Adhvara എസ്റ്റേറ്റ് - Esttettu പരപ്പന്‍ - Parappan‍ വിങ്ങളം - Vingalam ഖപുരം - Khapuram എഴുന്നു - Ezhunnu നടുനില - Nadunila നിഷ്കപട - Nishkapada ചരിപ്പ് - Charippu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പരിഷ.

Get English Word for പരിഷ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പരിഷ - Parisha  :  ജനസമൂഹം, കൂട്ടം, സഭ - Janasamooham, Koottam, Sabha
     
     
പരിഷ - Parisha  :  (ആക്ഷേപാര്‍ഥത്തില്‍) ആളുകള്‍ (കൂട്ടര്‍). (പ്ര.) പരിഷക്കാര്‍ = ഒരേകക്ഷിയില്‍പ്പെട്ടവര്‍ - (aakshepaar‍thaththil‍) Aalukal‍ (koottar‍). (pra.) Parishakkaar‍ = Orekakshiyil‍ppettavar‍
     
പരിഷത്ത് - Parishaththu  :  സഭ, പണ്ഡിതസഭ - Sabha, Pandithasabha
     
പരിഷത്ത് - Parishaththu  :  കൂട്ടം - Koottam
     
പരിഷദ്യന്‍ - Parishadhyan‍  :  പരിഷത്തിലുള്ളവന്‍ - Parishaththilullavan‍
     
പരിഷപ്പണം - Parishappanam  :  കുറിപ്പണം, നാട്ടുകൂട്ടത്തില്‍കൊടുക്കേണ്ട വരിപ്പണം - Kurippanam, Naattukoottaththil‍kodukkenda Varippanam
     
പരിഷേചനം - Parishechanam  :  നനയ്ക്കല്‍ - Nanaykkal‍
     
പരിഷേചനം - Parishechanam  :  ഭക്ഷണത്തിനുമുമ്പു മന്ത്രപൂര്‍വം ഇലയ്ക്കുചുറ്റും വെള്ളം തളിക്കല്‍ - Bhakshanaththinumumpu Manthrapoor‍vam Ilaykkuchuttum Vellam Thalikkal‍
     
പരിഷ്കരണം - Parishkaranam  :  പരിഷ്കരിക്കല്‍ - Parishkarikkal‍
     
പരിഷ്കരിക്കുക - Parishkarikkuka  :  അലങ്കരിക്കുക, ഭംഗിപ്പെടുത്തുക, മോടികൂട്ടുക - Alankarikkuka, Bhamgippeduththuka, Modikoottuka
     
പരിഷ്കരിക്കുക - Parishkarikkuka  :  അഭിവൃദ്ധിവരുത്തുക, മെച്ചപ്പെടുത്തുക - Abhivruddhivaruththuka, Mechappeduththuka
     
പരിഷ്കാരം - Parishkaaram  :  അലങ്കാരം, മോടി - Alankaaram, Modi
     
പരിഷ്കാരം - Parishkaaram  :  ശുദ്ധി, വെടിപ്പ് - Shuddhi, Vedippu
     
പരിഷ്കാരം - Parishkaaram  :  വീട്ടുസാമാനം - Veettusaamaanam
     
പരിഷ്കാരം - Parishkaaram  :  നാഗരീകത - Naagareekatha
     
പരിഷ്കൃത - Parishkrutha  :  പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട - Parishkarikkappetta
     
പരിഷ്ടോമം - Parishdomam  :  പരിസേ്താമം - Parise്thaamam
     
പരിഷ്ഠലം - Parishdalam  :  ചുറ്റുപാട് - Chuttupaadu
     
പരിഷ്യന്ദം - Parishyandham  :  പരിസ്യന്ദം - Parisyandham
     
പരിഷ്വംഗം - Parishvamgam  :  ആലിംഗനം - Aalimganam
     
പരിഷ്വംഗം - Parishvamgam  :  സ്പര്‍ശം - Spar‍sham
     
പരിഷ്വക്ത - Parishvaktha  :  ആശ്ലേഷിക്കപ്പെട്ട, കെട്ടിപ്പുണരപ്പെട്ട - Aashleshikkappetta, Kettippunarappetta
     
പരിഷ്വക്ത - Parishvaktha  :  ചുറ്റപ്പെട്ട, ആവരണംചെയ്യപ്പെട്ട - Chuttappetta, Aavaranamcheyyappetta
     
പരിഷ്വജിക്കുക - Parishvajikkuka  :  ആലിംഗനംചെയ്യുക, ചുറ്റിപ്പിടിക്കുക - Aalimganamcheyyuka, Chuttippidikkuka
     
പരിഷ്വജിക്കുക - Parishvajikkuka  :  ചുറ്റുക, ചുറ്റിമറയ്ക്കുക - Chuttuka, Chuttimaraykkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×