Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ചൂര്‍കത്തി - Choor‍kaththi കക്കോല(ക)ം - Kakkola(ka)m അള്ളാന്‍, അള്ളുവന്‍ - Allaan‍, Alluvan‍ മൈത്രന്‍ - Maithran‍ മിത്രന്‍ - Mithran‍ അഭ്രാപഗ - Abhraapaga പ്രതിഭാഗം - Prathibhaagam വടക്കുനോക്കി - Vadakkunokki കുടുമി - Kudumi ചപ്പുക - Chappuka സൂക്ഷ്മേക്ഷിക - Sookshmekshika പിഴക്കൂട്ടം - Pizhakkoottam ഭാജകം - Bhaajakam ദീര്‍ഘനമസ്കാരം - Dheer‍ghanamaskaaram കായശോധനം - Kaayashodhanam അംഗാരകന്‍, അംഗാ- - Amgaarakan‍, Amgaa- ചെത്തുക - Cheththuka മഹാനീചന്‍ - Mahaaneechan‍ നസ്തം - Nastham ആത്മദര്‍ശനം - Aathmadhar‍shanam ദുര്‍വിപാകം - Dhur‍vipaakam അപ്രാഗ്യ്ര - Apraagyra ഈഴക്കയ്യര്‍ - Eezhakkayyar‍ ആവൃത്തിദീപകം - Aavruththidheepakam ഘനാഗമം - Ghanaagamam ധര്‍മവ്യാധന്‍ - Dhar‍mavyaadhan‍ ജടാമാംസി - Jadaamaamsi പിതൃദായം - Pithrudhaayam ശാകടായനന്‍ - Shaakadaayanan‍ ഠാലിനി - Daalini ആംഗലന്‍, ആംഗലേയന്‍ - Aamgalan‍, Aamgaleyan‍ ജാനേ - Jaane ശൂകധാന്യം - Shookadhaanyam കുറിസ്ഥലം - Kuristhalam പരിണേതാ(വ്) - Parinethaa(vu) ഉന്നത - Unnatha ചോര്‍ക്കുക - Chor‍kkuka ഷഷ്ടിപൂര്‍ത്തി - Shashdipoor‍ththi ഇരം - Iram ക്ഷന്തവ്യ - Kshanthavya ഉള്‍ച്ചൂട് - Ul‍choodu മൃജം - Mrujam ഖാടി - Khaadi കിഴവ് - Kizhavu കപ്പലാവ്, കപ്പലുമാവ് - Kappalaavu, Kappalumaavu യുത - Yutha ഇളയോന്‍ - Ilayon‍ ധ്വനിതാവ് - Dhvanithaavu തൃണവത് - Thrunavathu വാരിജസംഭവ - Vaarijasambhava

Random Words

നിരനുഗന്‍ - Niranugan‍ കുടവഡ്ഢി, -വണ്ടി - Kudavadddi, -vandi തീപിടിത്തം - Theepidiththam സ്ഥായിഭാവം - Sthaayibhaavam വര്‍ഷി - Var‍shi പിചിണ്ഡം - Pichindam കച്ചവടപ്പാട് - Kachavadappaadu വിശ്വഭുജന്‍ - Vishvabhujan‍ എരുമപ്പുല്ല് - Erumappullu ലക്ഷ്മണ - Lakshmana പട്ടാളം - Pattaalam ആചാരഭ്രംശം - Aachaarabhramsham ദീദിവി - Dheedhivi ത്രിഹായണ - Thrihaayana അനുദര്‍ശിക്കുക - Anudhar‍shikkuka ഠീങ്കാരം - Deenkaaram തായാര്‍ - Thaayaar‍ ഹരിഹരാത്മജന്‍ - Hariharaathmajan‍ സാന്ദ്രം - Saandhram കാശ്യപനന്ദനന്‍ - Kaashyapanandhanan‍ അതുച്ഛ - Athuchcha പ്രതിമ - Prathima പ്രലംബം - Pralambam ദേവഭോജ്യം - Dhevabhojyam വിഹര്‍ഷം - Vihar‍sham തെരയുക - Therayuka നൊമ്പരം - Nomparam തുളിക്കുക - Thulikkuka ക്ഷയമാസം - Kshayamaasam അചര - Achara പയന്‍കൊപ്പര - Payan‍koppara തൊഴിക്കുക - Thozhikkuka ചാക്കാലം - Chaakkaalam പ്രത്യനീകം - Prathyaneekam അഭിവന്ദക - Abhivandhaka ജന്മാവകാശി - Janmaavakaashi നിമേഷരുക്ക - Nimesharukka അണിവെടി - Anivedi വടവൃക്ഷം - Vadavruksham തൊറസ്സന്‍ - Thorassan‍ ആമാശയം - Aamaashayam കുഞ്ചി - Kunchi വമനീയ - Vamaneeya യുഗ്മിത - Yugmitha വൃഥാവാദം - Vruthaavaadham ബിയര്‍ - Biyar‍ ആകുണ്ഠനം - Aakundanam ഊഢവാന്‍ - Ooddavaan‍ ആട്ടകം - Aattakam തിരുപ്പൂത്ത് - Thiruppooththu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പറവ.

Get English Word for പറവ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പറവ - Parava  :  പക്ഷി, ചെറിയ പക്ഷി - Pakshi, Cheriya Pakshi
     
     
പറവ - Parava  :  ചിന്ത - Chintha
     
പറവ - Parava  :  ഉത്കണ്ഠ - Uthkanda
     
പറവാശി - Paravaashi  :  ഒത്തപറകൊണ്ടളന്നാല്‍ വരുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചില്‍ - Oththaparakondalannaal‍ Varunna Ettakkurachil‍
     
പറവെട്ടുക - Paravettuka  :  യുദ്ധം ചെയ്യുക - Yuddham Cheyyuka
     
പറവെട്ടുക - Paravettuka  :  മത്സരിക്കുക - Mathsarikkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×