Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പൂതികച - Poothikacha പരികല്കനം - Parikalkanam എടുത്തുചാട്ടക്കാരന്‍ - Eduththuchaattakkaaran‍ ഹസ്തസൂത്രം - Hasthasoothram ത്രമാസ്യം - Thramaasyam ചാല് - Chaalu ചെകിത്താന്‍ - Chekiththaan‍ ജഗാഹേ - Jagaahe ദ്വിഗുണ - Dhviguna അന്നപ്രാവ് - Annapraavu ധര്‍മാര്‍ഥം - Dhar‍maar‍tham ഉള്ളട്ടക്കരി - Ullattakkari ചുഴലിച്ചൂളന്‍ - Chuzhalichoolan‍ വാഹം - Vaaham മുക്താവലി - Mukthaavali രേവന്തന്‍ - Revanthan‍ ഇതിലേ, ഇതിലെ - Ithile, Ithile മുഷ്ടിന്ധയന്‍ - Mushdindhayan‍ മോശ - Mosha ചരകം - Charakam അചലാത്മജ - Achalaathmaja ശൃംഗാടം - Shrumgaadam ഇറയുത്തരം - Irayuththaram ബലഭദ്ര - Balabhadhra ഗാന്ധികാമ്ലം - Gaandhikaamlam അപ്രസക്തി - Aprasakthi അഭ്യാധാനം - Abhyaadhaanam പൂക്കണ്ണി - Pookkanni ആക്ഷിത്ത് - Aakshiththu വടുകിടുക - Vadukiduka പ്രാകൃതിക - Praakruthika വ്യാഘട്ടനം - Vyaaghattanam ക്ലീബ - Kleeba സിദ്ധാശ്രമം - Siddhaashramam അമുക്കുവന്‍ - Amukkuvan‍ വിഷൂചിക - Vishoochika വൈശ്വാസികന്‍ - Vaishvaasikan‍ ശ്രയണം - Shrayanam ഗോമേദ(ക)ം - Gomedha(ka)m അംഭോജന്‍ - Ambhojan‍ അപലപനം - Apalapanam സുരഭി - Surabhi മൃഗപാലിക - Mrugapaalika അഭിസംരംഭം - Abhisamrambham പോന്ത - Pontha കൊരുക്കുക - Korukkuka ഫാല്ഗുനന്‍ - Phaalgunan‍ ഭ്രമത്ത് - Bhramaththu ആറ്റല്‍ - Aattal‍ പന്തണി - Panthani

Random Words

അര്‍ത്ഥനീയ - Ar‍ththaneeya ഗോപീചന്ദനം - Gopeechandhanam ഞോളാ - Njolaa പന്ന - Panna എടാമ്മുടുക്ക്, -മുടുക്ക് - Edaammudukku, -mudukku കൃഷ്ണസഖി - Krushnasakhi നിക്ഷേപം - Nikshepam കര്‍പ്പൂരമാവ് - Kar‍ppooramaavu കുണ്ടിയാട്ടി - Kundiyaatti ഉത്കോച(ക)ം - Uthkocha(ka)m ആനയച്ച് - Aanayachu ശശവിഷാണം - Shashavishaanam ഹൈമവത - Haimavatha ഘനാംബു - Ghanaambu ച്യുത - Chyutha അവപാദം - Avapaadham ഉണ്മിഴി - Unmizhi കടച്ചാണി - Kadachaani ചുഴപ്പ് - Chuzhappu അച്ചം - Acham ഭീ - Bhee ഇതര്‍ക്കുക, ഇതിര്‍ക്കുക - Ithar‍kkuka, Ithir‍kkuka അനന്വയം - Ananvayam കുംഭീകുമാരന്‍ - Kumbheekumaaran‍ നൃമേധം - Nrumedham ശമിരം - Shamiram നവച്ഛിദ്രങ്ങള്‍ - Navachchidhrangal‍ ചതുശ്ശാഖം - Chathushaakham കാഷ്ഠകദളി - Kaashdakadhali കൂകല്‍ - Kookal‍ നിരാബാധ - Niraabaadha കൊച്ചം - Kocham ചിവിങ്ങി - Chivingi ശിതശൂകം - Shithashookam ദു:ഖഭാക്ക് - Dhu:khabhaakku പുകല്‍ - Pukal‍ ജന്മാഷ്ടമി - Janmaashdami മുഖചപല - Mukhachapala ശാബ്ദ - Shaabdha മധുവൈരി - Madhuvairi ശിരോമുണ്ഡനം - Shiromundanam ബഹിഷ്കരണം - Bahishkaranam പശ്യന്തി - Pashyanthi ആനപ്പന - Aanappana വട - Vada ഉശതി, ഉഷതി - Ushathi, Ushathi അശ്മിരം - Ashmiram കാളമേഘം - Kaalamegham രഘുവംശം - Raghuvamsham ഭര്‍ത്തൃസാത്കൃത - Bhar‍ththrusaathkrutha
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പൂതി.

Get English Word for പൂതി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പൂതി - Poothi  :  ദുര്‍ഗന്ധമുള്ള. ഈ ശബ്ദംചേര്‍ന്ന് ഒട്ടേറെ മരങ്ങളുടെ പേരുകാണാം - Dhur‍gandhamulla. Ee Shabdhamcher‍nnu Ottere Marangalude Perukaanaam
     
     
പൂതി - Poothi  :  ദുര്‍ഗന്ധം - Dhur‍gandham
     
പൂതി - Poothi  :  ശരീരസംസ്കാരം (കുളിയും മറ്റും) ഇല്ലാത്തവന്‍ - Shareerasamskaaram (kuliyum Mattum) Illaaththavan‍
     
പൂതി - Poothi  :  ശുദ്ധി - Shuddhi
     
പൂതി - Poothi  :  നാന്മുകപ്പുല്ല് - Naanmukappullu
     
പൂതി - Poothi  :  ചേറ് - Cheru
     
പൂതി - Poothi  :  ഒരു നരകം - Oru Narakam
     
പൂതി - Poothi  :  ഭൂതി - Bhoothi
     
പൂതി - Poothi  :  ആഗ്രഹം, കൊതി - Aagraham, Kothi
     
പൂതികം - Poothikam  :  ആവിമരം, ഞെട്ടാവല്‍ (ദുര്‍ഗന്ധമുള്ളതിനാല്‍) - Aavimaram, Njettaaval‍ (dhur‍gandhamullathinaal‍)
     
പൂതികം - Poothikam  :  വെരുക് - Veruku
     
പൂതികച - Poothikacha  :  പച്ചപ്പുഴു(ക്) - Pachappuzhu(ku)
     
പൂതികരജം - Poothikarajam  :  ആവിമരം - Aavimaram
     
പൂതികര്‍ണകം - Poothikar‍nakam  :  ഓടമരം - Odamaram
     
പൂതികര്‍ണകം - Poothikar‍nakam  :  ആവിമരം - Aavimaram
     
പൂതികാഷ്ഠം - Poothikaashdam  :  ചരളം, ദേവതാരം - Charalam, Dhevathaaram
     
പൂതിഗന്ധ - Poothigandha  :  ദുര്‍ഗന്ധമുള്ള - Dhur‍gandhamulla
     
പൂതിഗന്ധ - Poothigandha  :  കാര്‍കോകില്‍ - Kaar‍kokil‍
     
പൂതിഗന്ധം - Poothigandham  :  ദുര്‍ഗന്ധം - Dhur‍gandham
     
പൂതിഗന്ധം - Poothigandham  :  ഗന്ധകം - Gandhakam
     
പൂതിഗന്ധം - Poothigandham  :  കറുത്തകാട്ടുതുളസി - Karuththakaattuthulasi
     
പൂതിഗന്ധം - Poothigandham  :  ഓടല്‍ - Odal‍
     
പൂതിഗന്ധം - Poothigandham  :  വെളുത്തീയം - Veluththeeyam
     
പൂതിഗന്ധി - Poothigandhi  :  ദുര്‍ഗന്ധമുള്ള വസ്തു - Dhur‍gandhamulla Vasthu
     
പൂതിഘാസം - Poothighaasam  :  വെരുക് - Veruku
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×