Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അനാമയന്‍ - Anaamayan‍ ഗന്ധശുണ്ഡിനി - Gandhashundini പുരാകല്പം - Puraakalpam മഗധേശന്‍ - Magadheshan‍ പത്മഗന്ധ - Pathmagandha ഭീഷ - Bheesha ഉപാരംഭം - Upaarambham ഇളമതില്‍ - Ilamathil‍ ആലീനം - Aaleenam വ്യപകൃഷ്ടം - Vyapakrushdam സ്ഥിരഗന്ധം - Sthiragandham പഴം - Pazham ഗിരിശരാസനന്‍ - Girisharaasanan‍ ഭീരു - Bheeru ബദ്ധചിത്ത - Baddhachiththa പ്രബദ്ധ - Prabaddha ഏതാദൃക്ക്, -ശ - Ethaadhrukku, -sha ചുറ - Chura നാസ്തികവാദം - Naasthikavaadham പെണ്ണപ്പന്‍ - Pennappan‍ ആപത്തി - Aapaththi ഒന്നുക - Onnuka ഉലക്കം - Ulakkam അതിശസ്ത്ര - Athishasthra പുലപ്പതി - Pulappathi മെഴുകുക - Mezhukuka നാന്ദീവാദി - Naandheevaadhi അവധിക്രയം - Avadhikrayam മുന്നറിവ് - Munnarivu ബഹിരംഗങ്ങള്‍ - Bahiramgangal‍ പണിക്കോപ്പ് - Panikkoppu ക്രശിത - Krashitha വാനമീന്‍ - Vaanameen‍ ആശ്വത്ഥം - Aashvaththam ഹരികഥ - Harikatha ഉത്തരപടം - Uththarapadam അതികേശരം, -സരം - Athikesharam, -saram വലു - Valu കൊങ്ക - Konka ഹേമകേളി - Hemakeli ശൈബ്യ - Shaibya ഗജനിമീലിക - Gajanimeelika ഭക്തം - Bhaktham പിചവ്യം - Pichavyam അംബുക്രിയ - Ambukriya കല്യാണവതി - Kalyaanavathi പരിദേവക - Paridhevaka സ്മരിക്കുക - Smarikkuka മദനാങ്കുശം - Madhanaankusham കുതികാല്‍വെട്ടുക - Kuthikaal‍vettuka

Random Words

ആത്മരക്ഷ - Aathmaraksha സംവൃത്തന്‍ - Samvruththan‍ അനിര്‍മാല്യപൂജ - Anir‍maalyapooja വൈദര്‍ഭം - Vaidhar‍bham കോലംബകം - Kolambakam ഉപരഞ്ജിക്കുക - Uparanjjikkuka കുജ - Kuja ശലകം - Shalakam വിമര്‍ദിക്കുക - Vimar‍dhikkuka നേത്രദോഷം - Nethradhosham അവിപക - Avipaka ഉഗ്രഗന്ധം - Ugragandham അനേകാന്തികത - Anekaanthikatha പടയണി - Padayani കൃഷ്ണവര്‍ണം - Krushnavar‍nam മെയ്നില - Meynila കച്ചില - Kachila സ്നാപിത - Snaapitha ഉടയര്‍ - Udayar‍ വിഹാപിത - Vihaapitha ചിത്രശാലികം - Chithrashaalikam പയോധികന്യ - Payodhikanya അടിതളിര്‍ - Adithalir‍ കശകശ - Kashakasha അവനിപതി - Avanipathi വിലമതിപ്പ് - Vilamathippu നിര്‍ജരം - Nir‍jaram കേശക - Keshaka ശങ്കരാഭരണം - Shankaraabharanam തുരഗന്ധ - Thuragandha ഘനഫലം - Ghanaphalam ഊളന്‍തകര - Oolan‍thakara വിശ്വാസപാത്രം - Vishvaasapaathram പേണാത്തുള - Penaaththula ഗോപഥബ്രാഹ്മണം - Gopathabraahmanam സഹഭോജനം - Sahabhojanam കരദ - Karadha ഉന്മദം - Unmadham വിയന്മണ്ഡലം - Viyanmandalam ചന്ദനവിരുത്തി - Chandhanaviruththi പനിത - Panitha കന്യാടന്‍ - Kanyaadan‍ ആമമധു - Aamamadhu മഹാമനസ്കത - Mahaamanaskatha അടിയാന്‍ - Adiyaan‍ പുരവൈരി - Puravairi കുര്‍ക്കൂരം - Kur‍kkooram നിദാനവില - Nidhaanavila ശര്‍ക്കരാസപ്തമി - Shar‍kkaraasapthami നൈയമികം - Naiyamikam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പൂതി.

Get English Word for പൂതി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പൂതി - Poothi  :  ദുര്‍ഗന്ധമുള്ള. ഈ ശബ്ദംചേര്‍ന്ന് ഒട്ടേറെ മരങ്ങളുടെ പേരുകാണാം - Dhur‍gandhamulla. Ee Shabdhamcher‍nnu Ottere Marangalude Perukaanaam
     
     
പൂതി - Poothi  :  ദുര്‍ഗന്ധം - Dhur‍gandham
     
പൂതി - Poothi  :  ശരീരസംസ്കാരം (കുളിയും മറ്റും) ഇല്ലാത്തവന്‍ - Shareerasamskaaram (kuliyum Mattum) Illaaththavan‍
     
പൂതി - Poothi  :  ശുദ്ധി - Shuddhi
     
പൂതി - Poothi  :  നാന്മുകപ്പുല്ല് - Naanmukappullu
     
പൂതി - Poothi  :  ചേറ് - Cheru
     
പൂതി - Poothi  :  ഒരു നരകം - Oru Narakam
     
പൂതി - Poothi  :  ഭൂതി - Bhoothi
     
പൂതി - Poothi  :  ആഗ്രഹം, കൊതി - Aagraham, Kothi
     
പൂതികം - Poothikam  :  ആവിമരം, ഞെട്ടാവല്‍ (ദുര്‍ഗന്ധമുള്ളതിനാല്‍) - Aavimaram, Njettaaval‍ (dhur‍gandhamullathinaal‍)
     
പൂതികം - Poothikam  :  വെരുക് - Veruku
     
പൂതികച - Poothikacha  :  പച്ചപ്പുഴു(ക്) - Pachappuzhu(ku)
     
പൂതികരജം - Poothikarajam  :  ആവിമരം - Aavimaram
     
പൂതികര്‍ണകം - Poothikar‍nakam  :  ഓടമരം - Odamaram
     
പൂതികര്‍ണകം - Poothikar‍nakam  :  ആവിമരം - Aavimaram
     
പൂതികാഷ്ഠം - Poothikaashdam  :  ചരളം, ദേവതാരം - Charalam, Dhevathaaram
     
പൂതിഗന്ധ - Poothigandha  :  ദുര്‍ഗന്ധമുള്ള - Dhur‍gandhamulla
     
പൂതിഗന്ധ - Poothigandha  :  കാര്‍കോകില്‍ - Kaar‍kokil‍
     
പൂതിഗന്ധം - Poothigandham  :  ദുര്‍ഗന്ധം - Dhur‍gandham
     
പൂതിഗന്ധം - Poothigandham  :  ഗന്ധകം - Gandhakam
     
പൂതിഗന്ധം - Poothigandham  :  കറുത്തകാട്ടുതുളസി - Karuththakaattuthulasi
     
പൂതിഗന്ധം - Poothigandham  :  ഓടല്‍ - Odal‍
     
പൂതിഗന്ധം - Poothigandham  :  വെളുത്തീയം - Veluththeeyam
     
പൂതിഗന്ധി - Poothigandhi  :  ദുര്‍ഗന്ധമുള്ള വസ്തു - Dhur‍gandhamulla Vasthu
     
പൂതിഘാസം - Poothighaasam  :  വെരുക് - Veruku
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×