Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഗന്ധര്‍വസത്ത്വം - Gandhar‍vasaththvam പൂ - Poo കിടയുക - Kidayuka ആണകം - Aanakam വീണ്ട് - Veendu ഭിന്നസംഖ്യ - Bhinnasamkhya ഷഡംഗം - Shadamgam കെഞ്ച് - Kenchu കൂര്‍പ്പരം - Koor‍pparam സാങ്ഖ്യ - Saangkhya ആഗത്യ - Aagathya ചുള്ളിക്കമ്പ് - Chullikkampu ശൈലാലി - Shailaali ഉറഹാ - Urahaa ദു:ഖഭാക്ക് - Dhu:khabhaakku വാങ്ങിക്കുക - Vaangikkuka വ്യവേത - Vyavetha തുര്യയന്ത്രം - Thuryayanthram അഭിമന്ത്രിക്കുക - Abhimanthrikkuka പിനാകി - Pinaaki നിരുദ്വേഗ - Nirudhvega വിസാരകം - Visaarakam യജഥ - Yajatha ചുള്ളല്‍ - Chullal‍ ബീറ്റ് - Beettu ശരലോമം - Sharalomam തന്തുവായം - Thanthuvaayam കാര്യക്ഷമത - Kaaryakshamatha ഓടി - Odi അനപര - Anapara രത്നാംഗുലീയം - Rathnaamguleeyam നിയന്ത്രിക്കുക - Niyanthrikkuka തമ്പ്രം - Thampram പക്കത്തൂണ് - Pakkaththoonu വണ്ഠരം - Vandaram ജീവാക്ഷരം - Jeevaaksharam അസൂതജരതി - Asoothajarathi ചിത്രണം - Chithranam ചക്രധാരി - Chakradhaari അശ്രുപാതം - Ashrupaatham രോധ്രം - Rodhram പുഷ്കരവ്യാഘ്രം - Pushkaravyaaghram സിംഹയാന - Simhayaana ഇത്രടം - Ithradam പശുമാന്‍ - Pashumaan‍ കെടശ്ശി - Kedashi പ്രണിനാദം - Praninaadham ജാമാതാ - Jaamaathaa ഇളാപാലനം - Ilaapaalanam മസ്തിഷ്കം - Masthishkam

Random Words

ഭൂജിഷ്ണു - Bhoojishnu ഉന്മാനം - Unmaanam സുരലോകം - Suralokam ദണ്ഡ് - Dhandu പ്രത്യാശ - Prathyaasha കപോതാരി - Kapothaari വ്യോമമണ്ഡലം - Vyomamandalam വേര്‍പാട് - Ver‍paadu വേലിയേറ്റം - Veliyettam പ്രത്യഗക്ഷം - Prathyagaksham ശയനീയം - Shayaneeyam നീപ - Neepa ജന്മസ്ഥാനം - Janmasthaanam മൂലകാരണം - Moolakaaranam പ്രതിമ - Prathima പടവലം - Padavalam കുര്‍മ, കുറുമ - Kur‍ma, Kuruma ക്ഷുദ്രാശയന്‍ - Kshudhraashayan‍ ക്ലേശക - Kleshaka പ്രതപടഹം - Prathapadaham ക്രയവിക്രയം - Krayavikrayam സ്ഥൂരന്‍, സ്ഥൂരം - Sthooran‍, Sthooram കിങ്ങിണി - Kingini കഷായിക്കുക - Kashaayikkuka ഗണപര്‍വതം - Ganapar‍vatham ചിരതരം - Chiratharam നാഗസ്വരവിദ്വാന്‍ - Naagasvaravidhvaan‍ പ്രാണഭയം - Praanabhayam ശിശിര - Shishira അനിലാശനന്‍ - Anilaashanan‍ ഹതബോധ - Hathabodha ഉഴക്ക് - Uzhakku കൊടിക്കപ്പല്‍ - Kodikkappal‍ അയലൂതി - Ayaloothi വിസ്പഷ്ട - Vispashda പതിദേവത - Pathidhevatha അഗര്‍ഭപ്രാണായാമം - Agar‍bhapraanaayaamam കരുവാന്‍, -മാന്‍ - Karuvaan‍, -maan‍ ത്രവര്‍ണികന്‍ - Thravar‍nikan‍ ത്രിമണി - Thrimani ഉപ്പാട്ടി - Uppaatti മേലേടം - Meledam നേരിയത് - Neriyathu ആയ് - Aayu നിരങ്ക - Niranka ക്രീതാനുശയം - Kreethaanushayam പാദപൂരണം - Paadhapooranam ബ്രഹ്മാവ് - Brahmaavu ഇരുമ്പുചട്ടി - Irumpuchatti തൂലിഫല - Thooliphala
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പൂതി.

Get English Word for പൂതി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പൂതി - Poothi  :  ദുര്‍ഗന്ധമുള്ള. ഈ ശബ്ദംചേര്‍ന്ന് ഒട്ടേറെ മരങ്ങളുടെ പേരുകാണാം - Dhur‍gandhamulla. Ee Shabdhamcher‍nnu Ottere Marangalude Perukaanaam
     
     
പൂതി - Poothi  :  ദുര്‍ഗന്ധം - Dhur‍gandham
     
പൂതി - Poothi  :  ശരീരസംസ്കാരം (കുളിയും മറ്റും) ഇല്ലാത്തവന്‍ - Shareerasamskaaram (kuliyum Mattum) Illaaththavan‍
     
പൂതി - Poothi  :  ശുദ്ധി - Shuddhi
     
പൂതി - Poothi  :  നാന്മുകപ്പുല്ല് - Naanmukappullu
     
പൂതി - Poothi  :  ചേറ് - Cheru
     
പൂതി - Poothi  :  ഒരു നരകം - Oru Narakam
     
പൂതി - Poothi  :  ഭൂതി - Bhoothi
     
പൂതി - Poothi  :  ആഗ്രഹം, കൊതി - Aagraham, Kothi
     
പൂതികം - Poothikam  :  ആവിമരം, ഞെട്ടാവല്‍ (ദുര്‍ഗന്ധമുള്ളതിനാല്‍) - Aavimaram, Njettaaval‍ (dhur‍gandhamullathinaal‍)
     
പൂതികം - Poothikam  :  വെരുക് - Veruku
     
പൂതികച - Poothikacha  :  പച്ചപ്പുഴു(ക്) - Pachappuzhu(ku)
     
പൂതികരജം - Poothikarajam  :  ആവിമരം - Aavimaram
     
പൂതികര്‍ണകം - Poothikar‍nakam  :  ഓടമരം - Odamaram
     
പൂതികര്‍ണകം - Poothikar‍nakam  :  ആവിമരം - Aavimaram
     
പൂതികാഷ്ഠം - Poothikaashdam  :  ചരളം, ദേവതാരം - Charalam, Dhevathaaram
     
പൂതിഗന്ധ - Poothigandha  :  ദുര്‍ഗന്ധമുള്ള - Dhur‍gandhamulla
     
പൂതിഗന്ധ - Poothigandha  :  കാര്‍കോകില്‍ - Kaar‍kokil‍
     
പൂതിഗന്ധം - Poothigandham  :  ദുര്‍ഗന്ധം - Dhur‍gandham
     
പൂതിഗന്ധം - Poothigandham  :  ഗന്ധകം - Gandhakam
     
പൂതിഗന്ധം - Poothigandham  :  കറുത്തകാട്ടുതുളസി - Karuththakaattuthulasi
     
പൂതിഗന്ധം - Poothigandham  :  ഓടല്‍ - Odal‍
     
പൂതിഗന്ധം - Poothigandham  :  വെളുത്തീയം - Veluththeeyam
     
പൂതിഗന്ധി - Poothigandhi  :  ദുര്‍ഗന്ധമുള്ള വസ്തു - Dhur‍gandhamulla Vasthu
     
പൂതിഘാസം - Poothighaasam  :  വെരുക് - Veruku
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×