Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

മൊക്കളം - Mokkalam അങ്കാളപ്പന്‍ - Ankaalappan‍ നിരുത്സാഹ - Niruthsaaha ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം - Ottapradhakshinam അശ്വതി - Ashvathi പൊതുവില്‍ - Pothuvil‍ ദ്രാവകം - Dhraavakam കസ്മാത്, -ദ്, -ല്‍ - Kasmaathu, -dhu, -l‍ കടിസൂത്രം - Kadisoothram പാകു - Paaku ഔദ്ഭിദ്യം - Audhbhidhyam നിശാനം - Nishaanam നിസ്സംശയം - Nissamshayam രമക - Ramaka സ്വീകരിക്കുക - Sveekarikkuka ചൊരിയുക - Choriyuka ഉതളിക - Uthalika വൃഷണം - Vrushanam കുറുക്കന്‍ - Kurukkan‍ വധൂടി - Vadhoodi ചേതവാരം - Chethavaaram കിന്നരം - Kinnaram പഞ്ചേഷു - Pancheshu ജുഹുരാണം - Juhuraanam ഇവറ്റ് - Ivattu സ്വാരാട്ട് - Svaaraattu ബന്ധനപാലകന്‍ - Bandhanapaalakan‍ അശങ്ക - Ashanka അന്തസ്സ് - Anthassu ചരമാബ്ധി - Charamaabdhi അയ്യരുകളി - Ayyarukali സേവാവൃത്തി - Sevaavruththi ചോരാഒറ്റി - Choraaotti ആകരകര്‍മാന്തം - Aakarakar‍maantham ക്ഷി - Kshi തുണ്ഡി - Thundi ഞെട്ടി - Njetti നശ്യത്ത് - Nashyaththu വീങ്ങടി - Veengadi കരുങ്കടല്‍ - Karunkadal‍ ചീമച്ചേമ്പ് - Cheemachempu ഋതു - Ruthu ഹരിഹരതനയന്‍ - Hariharathanayan‍ അപാര - Apaara കുടുമ - Kuduma ഉത്സ്യ - Uthsya ജലവിതാനം - Jalavithaanam ശബ്ദന - Shabdhana ഒല്ലായ്ക, -മ - Ollaayka, -ma നിയമലംഘനം - Niyamalamghanam

Random Words

അശ്വിനി - Ashvini അവസ്രംസിത - Avasramsitha കേശഗര്‍ഭന്‍ - Keshagar‍bhan‍ താവടി - Thaavadi ഉദ്ധാര - Uddhaara മൂത്രിക്കുക - Moothrikkuka എന്‍പുരാന്‍ - En‍puraan‍ ബൃഹന്നേത്രന്‍ - Bruhannethran‍ പൃഷ്ടഹായനം - Prushdahaayanam മോരടം - Moradam സം യോജിക - Sam Yojika ശുദ്ധീകരണം - Shuddheekaranam ചുരുക്ക് - Churukku ചിലയ്ക്കുക - Chilaykkuka പഞ്ചഗുണ - Panchaguna അതിപ്രസംഗം - Athiprasamgam അപക്രാശം - Apakraasham ആഴിയാന്‍ - Aazhiyaan‍ ഉഡ്ഡീനം - Uddeenam അനീദാ - Aneedhaa നാരംഗന്‍ - Naaramgan‍ ഒളിച്ചുകളി - Olichukali ഹേമകേശന്‍ - Hemakeshan‍ ആവിഷ്ട - Aavishda മൂലീകരണം - Mooleekaranam മുഷ്കന്‍ - Mushkan‍ പൗണ്ട് - Paundu ക്ഷാരകം - Kshaarakam ചികിത്സ്യന്‍ - Chikithsyan‍ കാലാസ്ത്രം - Kaalaasthram വിനയഗ്രാഹി - Vinayagraahi ദ്വയാത്മക - Dhvayaathmaka കല്ലുവാച്ചി - Kalluvaachi മര്‍ക്കന്‍ - Mar‍kkan‍ തമ്പാന്‍ - Thampaan‍ തോയകാമം - Thoyakaamam പരിവേദി - Parivedhi കടുത്തല, -ത്തില - Kaduththala, -ththila ഇടിത്തീ(യ്) - Idiththee(yu) ഉല്‍പല - Ul‍pala നവാബ് - Navaabu മണ്ട് - Mandu ചൂട്ടുകുറി - Choottukuri ഫോട്ടോ - Photto കീഴ്പാല്‍ - Keezhpaal‍ പമ്പ് - Pampu ഉപ്പുപാറ്, ഉപ്പുവാറ് - Uppupaaru, Uppuvaaru അഭ്രഘനം - Abhraghanam ആപോമയ - Aapomaya തിരനോട്ടം - Thiranottam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പൂതി.

Get English Word for പൂതി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പൂതി - Poothi  :  ദുര്‍ഗന്ധമുള്ള. ഈ ശബ്ദംചേര്‍ന്ന് ഒട്ടേറെ മരങ്ങളുടെ പേരുകാണാം - Dhur‍gandhamulla. Ee Shabdhamcher‍nnu Ottere Marangalude Perukaanaam
     
     
പൂതി - Poothi  :  ദുര്‍ഗന്ധം - Dhur‍gandham
     
പൂതി - Poothi  :  ശരീരസംസ്കാരം (കുളിയും മറ്റും) ഇല്ലാത്തവന്‍ - Shareerasamskaaram (kuliyum Mattum) Illaaththavan‍
     
പൂതി - Poothi  :  ശുദ്ധി - Shuddhi
     
പൂതി - Poothi  :  നാന്മുകപ്പുല്ല് - Naanmukappullu
     
പൂതി - Poothi  :  ചേറ് - Cheru
     
പൂതി - Poothi  :  ഒരു നരകം - Oru Narakam
     
പൂതി - Poothi  :  ഭൂതി - Bhoothi
     
പൂതി - Poothi  :  ആഗ്രഹം, കൊതി - Aagraham, Kothi
     
പൂതികം - Poothikam  :  ആവിമരം, ഞെട്ടാവല്‍ (ദുര്‍ഗന്ധമുള്ളതിനാല്‍) - Aavimaram, Njettaaval‍ (dhur‍gandhamullathinaal‍)
     
പൂതികം - Poothikam  :  വെരുക് - Veruku
     
പൂതികച - Poothikacha  :  പച്ചപ്പുഴു(ക്) - Pachappuzhu(ku)
     
പൂതികരജം - Poothikarajam  :  ആവിമരം - Aavimaram
     
പൂതികര്‍ണകം - Poothikar‍nakam  :  ഓടമരം - Odamaram
     
പൂതികര്‍ണകം - Poothikar‍nakam  :  ആവിമരം - Aavimaram
     
പൂതികാഷ്ഠം - Poothikaashdam  :  ചരളം, ദേവതാരം - Charalam, Dhevathaaram
     
പൂതിഗന്ധ - Poothigandha  :  ദുര്‍ഗന്ധമുള്ള - Dhur‍gandhamulla
     
പൂതിഗന്ധ - Poothigandha  :  കാര്‍കോകില്‍ - Kaar‍kokil‍
     
പൂതിഗന്ധം - Poothigandham  :  ദുര്‍ഗന്ധം - Dhur‍gandham
     
പൂതിഗന്ധം - Poothigandham  :  ഗന്ധകം - Gandhakam
     
പൂതിഗന്ധം - Poothigandham  :  കറുത്തകാട്ടുതുളസി - Karuththakaattuthulasi
     
പൂതിഗന്ധം - Poothigandham  :  ഓടല്‍ - Odal‍
     
പൂതിഗന്ധം - Poothigandham  :  വെളുത്തീയം - Veluththeeyam
     
പൂതിഗന്ധി - Poothigandhi  :  ദുര്‍ഗന്ധമുള്ള വസ്തു - Dhur‍gandhamulla Vasthu
     
പൂതിഘാസം - Poothighaasam  :  വെരുക് - Veruku
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×