Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ധന്യം - Dhanyam ഹല്ലകം - Hallakam അസഹന - Asahana സുപര്‍ണകേതു - Supar‍nakethu അംബര്‍ - Ambar‍ ജലധേനു - Jaladhenu കാഹളി - Kaahali അരയാല്‍ - Arayaal‍ യൂപകടകം - Yoopakadakam ഘടകനിപാതം - Ghadakanipaatham അകാര്യം - Akaaryam ഭൂതക്കണ്ണാടി - Bhoothakkannaadi അസൃഗ്വിമോക്ഷണം - Asrugvimokshanam ഖമണി - Khamani വിയന്‍ - Viyan‍ അരവാറ് - Aravaaru ഈശഭം - Eeshabham ഗണ്ഡോലി, -ളി - Gandoli, -li അര്‍ധപാദം - Ar‍dhapaadham ചേലക്കലാപം - Chelakkalaapam തുംബരം - Thumbaram നതമധ്യ - Nathamadhya ക്ഷണാന്തരം - Kshanaantharam ഫണവാന്‍ - Phanavaan‍ മിടല്‍ - Midal‍ ഉരണി - Urani താലൂരം - Thaalooram നിര്‍ദേവ - Nir‍dheva ഉപാസനീയ - Upaasaneeya അതിരുചിര - Athiruchira ചപ്പട്ട - Chappatta ഗോവ്രതി - Govrathi ചിവം - Chivam ക്രകരന്‍ - Krakaran‍ മിഥ്യാഭിധ - Mithyaabhidha ബ്രഹ്മചര്യന്‍ - Brahmacharyan‍ കൗട - Kauda അനുസ്രാവണം - Anusraavanam ആകാലം - Aakaalam ദിനിസ്സ് - Dhinissu തെറ്റുവില്ല് - Thettuvillu മുട - Muda അഷ്ടാധ്യായി - Ashdaadhyaayi നല്ല - Nalla വര്‍ഗിക്കുക - Var‍gikkuka പുളിഞ്ചി - Pulinchi കുപലം - Kupalam ലങ്കേശന്‍ - Lankeshan‍ പകിട്ട് - Pakittu ഉഷ്ണജ്വരം - Ushnajvaram

Random Words

അനുരൂപ - Anuroopa ഗര്‍ഭരോധ(ക)ം - Gar‍bharodha(ka)m തിരുനെറ്റി - Thirunetti ഉഗ്രപുത്രന്‍ - Ugraputhran‍ ദ്രാവകരം - Dhraavakaram വജ്രി - Vajri അധികകോണം - Adhikakonam അനേകമൂര്‍ത്തി - Anekamoor‍ththi ഏത്താ - Eththaa അകമുടയാള്‍ - Akamudayaal‍ അവച്ഛിന്ന - Avachchinna ഭീമം - Bheemam ഗ്രവേയകം - Graveyakam അസ്വസ്ഥത - Asvasthatha കെട്ടുപിണയുക - Kettupinayuka ശക്രാണി - Shakraani ചേറല്‍ - Cheral‍ ക്ഷേത്രസംഭൂതം - Kshethrasambhootham  - Ka ഭാരത - Bhaaratha ചതുരിക - Chathurika ഞെകിഴുക - Njekizhuka അസന്തോഷം - Asanthosham പഞ്ഞിമരം - Panjimaram ഭാണ്ഡിനി - Bhaandini ആനുഷ്ഠാനിക - Aanushdaanika അടപ്പന്‍ - Adappan‍ ഉച്ചൈ: - Uchai: മിനിഞ്ഞാന്ന് - Mininjaannu ദ്വാരയന്ത്രം - Dhvaarayanthram പനനൂര്‍ - Pananoor‍ സംശിത - Samshitha പ്രാണധാരണം - Praanadhaaranam അസിഗണ്ഡം - Asigandam വെന്ന - Venna മുഖരന്‍ - Mukharan‍ വേണ്ടലന്‍ - Vendalan‍ പ്രാപിക്കുക - Praapikkuka ചെലങ്ക - Chelanka തടീയ - Thadeeya സമ്യുക്ത - Samyuktha അമുക്കല്‍ - Amukkal‍ ആസുരവാദ്യം - Aasuravaadhyam കൊള്ളിഉന്തുക - Kolliunthuka ചന്ദ്രഭാഗി - Chandhrabhaagi അതികൃഷ്ണ - Athikrushna അടിവര - Adivara ഒഴിവ് - Ozhivu തേമ്പല്‍ - Thempal‍ പരിഗ്രഹിതാ(വ്) - Parigrahithaa(vu)
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പൊലി.

Get English Word for പൊലി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പൊലി - Poli  :  "പൊലിയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "poliyuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
     
പൊലി - Poli  :  മെതിച്ചുകൂട്ടിയ നെല്ല് - Methichukoottiya Nellu
     
പൊലി - Poli  :  സമ്മാനം - Sammaanam
     
പൊലി - Poli  :  പലിശ. പൊലിക്കടം = പലിശയ്ക്കുകൊടുത്ത മുതല്‍. പൊലിക്കല്യാണം = കല്യാണ സദ്യയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ വിവാഹത്തിന്‍റെ ചെലവിലേക്കു യഥാശക്തി സംഭാവനനല്‍കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നടത്തുന്ന കല്യാണം - Palisha. Polikkadam = Palishaykkukoduththa Muthal‍. Polikkalyaanam = Kalyaana Sadhyayil‍ Pankedukkunnavar‍ Vivaahaththin‍re Chelavilekku Yathaashakthi Sambhaavananal‍kumenna Pratheekshayode Nadaththunna Kalyaanam
     
പൊലിക്കാണം - Polikkaanam  :  പലിശയ്ക്കുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന മുതല്‍ - Palishaykkukoduththirikkunna Muthal‍
     
പൊലിക്കാണം - Polikkaanam  :  സ്‌ത്രീധനം - Sthreedhanam
     
പൊലിക്കുക - Polikkuka  :  വര്‍ധിപ്പിക്കുക - Var‍dhippikkuka
     
പൊലിക്കുക - Polikkuka  :  (വിവാഹസദ്യയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍) സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്ത വധുപിതാവിന് പണംകൊടുത്തു സഹായിക്കുക - (vivaahasadhyayil‍ Pankedukkunnavar‍) Saampaththika Sheshiyillaaththa Vadhupithaavinu Panamkoduththu Sahaayikkuka
     
പൊലിപ്പണം - Polippanam  :  വിവാഹസമയം പള്ളിക്കുകൊടുക്കുന്ന പണം - Vivaahasamayam Pallikkukodukkunna Panam
     
പൊലിപ്പണം - Polippanam  :  പൊതുക്കാര്യത്തിനു സംഭാവന ചെയ്യുന്ന പണം - Pothukkaaryaththinu Sambhaavana Cheyyunna Panam
     
പൊലിപ്പൊന്‍ - Polippon‍  :  പലിശയ്ക്കായി നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന പൊന്ന് - Palishaykkaayi Nikshepichirikkunna Ponnu
     
പൊലിപ്പ് - Polippu  :  പൊലിക്കല്‍ - Polikkal‍
     
പൊലിമ - Polima  :  പൊലിക്കല്‍, വര്‍ധന - Polikkal‍, Var‍dhana
     
പൊലിമ - Polima  :  ഭംഗി - Bhamgi
     
പൊലിമ - Polima  :  സമൃദ്ധി - Samruddhi
     
പൊലിയുക - Poliyuka  :  നശിക്കുക, അസ്തമിക്കുക, അണയുക - Nashikkuka, Asthamikkuka, Anayuka
     
പൊലിയുക - Poliyuka  :  വര്‍ധിക്കുക - Var‍dhikkuka
     
പൊലിവ് - Polivu  :  പൊലിമ - Polima
     
പൊലിവ് - Polivu  :  പലിശ - Palisha
     
പൊലിവ് - Polivu  :  നാശം. പൊലിശ = പലിശ - Naasham. Polisha = Palisha
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×