Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പിംഗാക്ഷം - Pimgaaksham കമ്മീശ് - Kammeeshu ശൗണ്ഡികേയന്‍ - Shaundikeyan‍ ലോകോത്തര - Lokoththara ദുരാരോഹ - Dhuraaroha കണക്കന്‍ - Kanakkan‍ വജ്രഭൃത്ത് - Vajrabhruththu യമി - Yami അകാ(യ്) - Akaa(yu) പരിധി - Paridhi ഉരോഘാതം - Uroghaatham ഉത്ക്ലേശനം - Uthkleshanam അഭ്യവഹാരം - Abhyavahaaram മടമ - Madama വിനിര്‍ഗമിക്കുക - Vinir‍gamikkuka പിംഗള - Pimgala കാര - Kaara ധര്‍മപരീക്ഷ - Dhar‍mapareeksha ദശാന്തം - Dhashaantham ബില്ല - Billa ഉദ്ദീപം - Uddheepam ശതപര്‍വാവ് - Shathapar‍vaavu കലുഷന്‍ - Kalushan‍ കണ്ടാലം - Kandaalam അയോയുഗം - Ayoyugam നയശീലം - Nayasheelam ദാരിത - Dhaaritha ഗോനര്‍ദം - Gonar‍dham മുച്ചിലിക - Muchilika ഗര്‍വാടന്‍ - Gar‍vaadan‍ അതിമോഹ - Athimoha മഗധേശന്‍ - Magadheshan‍ അട്ടസ്ഥലി - Attasthali നിരായ - Niraaya വാഗ്യ - Vaagya ആരചിക്കുക - Aarachikkuka ഉണ്ടവല - Undavala ഓട്ടുപണിക്കാരന്‍ - Ottupanikkaaran‍ ഹന്തു - Hanthu ചൂരിയന്‍ - Chooriyan‍ കാര്‍ക്കോടകം - Kaar‍kkodakam കയര്‍ - Kayar‍ ഹൃദന്തം - Hrudhantham അപധ്വാവ് - Apadhvaavu തൂശനില - Thooshanila ചെഴിക്കുക - Chezhikkuka സംശ്രയം - Samshrayam സ്ഥാണുനാഥന്‍ - Sthaanunaathan‍ ആയതാക്ഷ - Aayathaaksha കാര്യേക്ഷണം - Kaaryekshanam

Random Words

രതം - Ratham ഞേടുക - Njeduka അനുവ്രത - Anuvratha അകല്യാണ - Akalyaana മറ്റും - Mattum അര്‍ജുനം - Ar‍junam പാലൊളി - Paaloli ജലമജ്ജനം - Jalamajjanam അന്വവേക്ഷണം - Anvavekshanam നാസ്തിക്യം - Naasthikyam ആലവാലം - Aalavaalam ഭൂകാണ്ഡം - Bhookaandam ഏകജന്മാ(വ്) - Ekajanmaa(vu) മൂത്രാതിസാരം - Moothraathisaaram തുടക്ക് - Thudakku വാതപ്പനി - Vaathappani കുകര്‍മം - Kukar‍mam ബീര്‍ - Beer‍ കൗലാലം - Kaulaalam പഞ്ചചാമരം - Panchachaamaram ചന്ദനം - Chandhanam വാത്ത് - Vaaththu തടപടല്‍ - Thadapadal‍ അപഭയം - Apabhayam പട്ടാളം - Pattaalam കൗണപന്‍ - Kaunapan‍ ഏമ്പുക - Empuka കഴുത - Kazhutha ചിത്രാര്‍പ്പിത - Chithraar‍ppitha ആഴിക - Aazhika അക്ഷയഗുണന്‍ - Akshayagunan‍ ഒറ്റക്കൊമ്പന്‍ - Ottakkompan‍ ജലാസ്പദം - Jalaaspadham വാസു - Vaasu ലോത്രം - Lothram ചെമ്പലക - Chempalaka കരിങ്കൊടി - Karinkodi നാന്നാങ്ക് - Naannaanku ശ്വോ - Shvo അവഹേളിത - Avahelitha അധിഗമം - Adhigamam കാലഗത - Kaalagatha കയ്ക്കളവര്‍ - Kaykkalavar‍ ആതപവാരണം - Aathapavaaranam പ്രാചീനം - Praacheenam ധാരയിതാവ് - Dhaarayithaavu ജാതരംഗം - Jaatharamgam വാര്‍ത്താവൃത്തി - Vaar‍ththaavruththi ഇരുമ്പന്‍ - Irumpan‍ പല്ലക്ക് - Pallakku
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പൊലി.

Get English Word for പൊലി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പൊലി - Poli  :  "പൊലിയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "poliyuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
     
പൊലി - Poli  :  മെതിച്ചുകൂട്ടിയ നെല്ല് - Methichukoottiya Nellu
     
പൊലി - Poli  :  സമ്മാനം - Sammaanam
     
പൊലി - Poli  :  പലിശ. പൊലിക്കടം = പലിശയ്ക്കുകൊടുത്ത മുതല്‍. പൊലിക്കല്യാണം = കല്യാണ സദ്യയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ വിവാഹത്തിന്‍റെ ചെലവിലേക്കു യഥാശക്തി സംഭാവനനല്‍കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നടത്തുന്ന കല്യാണം - Palisha. Polikkadam = Palishaykkukoduththa Muthal‍. Polikkalyaanam = Kalyaana Sadhyayil‍ Pankedukkunnavar‍ Vivaahaththin‍re Chelavilekku Yathaashakthi Sambhaavananal‍kumenna Pratheekshayode Nadaththunna Kalyaanam
     
പൊലിക്കാണം - Polikkaanam  :  പലിശയ്ക്കുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന മുതല്‍ - Palishaykkukoduththirikkunna Muthal‍
     
പൊലിക്കാണം - Polikkaanam  :  സ്‌ത്രീധനം - Sthreedhanam
     
പൊലിക്കുക - Polikkuka  :  വര്‍ധിപ്പിക്കുക - Var‍dhippikkuka
     
പൊലിക്കുക - Polikkuka  :  (വിവാഹസദ്യയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍) സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്ത വധുപിതാവിന് പണംകൊടുത്തു സഹായിക്കുക - (vivaahasadhyayil‍ Pankedukkunnavar‍) Saampaththika Sheshiyillaaththa Vadhupithaavinu Panamkoduththu Sahaayikkuka
     
പൊലിപ്പണം - Polippanam  :  വിവാഹസമയം പള്ളിക്കുകൊടുക്കുന്ന പണം - Vivaahasamayam Pallikkukodukkunna Panam
     
പൊലിപ്പണം - Polippanam  :  പൊതുക്കാര്യത്തിനു സംഭാവന ചെയ്യുന്ന പണം - Pothukkaaryaththinu Sambhaavana Cheyyunna Panam
     
പൊലിപ്പൊന്‍ - Polippon‍  :  പലിശയ്ക്കായി നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന പൊന്ന് - Palishaykkaayi Nikshepichirikkunna Ponnu
     
പൊലിപ്പ് - Polippu  :  പൊലിക്കല്‍ - Polikkal‍
     
പൊലിമ - Polima  :  പൊലിക്കല്‍, വര്‍ധന - Polikkal‍, Var‍dhana
     
പൊലിമ - Polima  :  ഭംഗി - Bhamgi
     
പൊലിമ - Polima  :  സമൃദ്ധി - Samruddhi
     
പൊലിയുക - Poliyuka  :  നശിക്കുക, അസ്തമിക്കുക, അണയുക - Nashikkuka, Asthamikkuka, Anayuka
     
പൊലിയുക - Poliyuka  :  വര്‍ധിക്കുക - Var‍dhikkuka
     
പൊലിവ് - Polivu  :  പൊലിമ - Polima
     
പൊലിവ് - Polivu  :  പലിശ - Palisha
     
പൊലിവ് - Polivu  :  നാശം. പൊലിശ = പലിശ - Naasham. Polisha = Palisha
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×