Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

സന്നം - Sannam പൃഷ്ഠഗാമി - Prushdagaami മകുടി - Makudi ചെമ്പുരായ്മൂല - Chempuraaymoola നിഷേധക - Nishedhaka ചിത്രകണ്ഠം - Chithrakandam കല്ലാല്‍ - Kallaal‍ പ്രതിഗ്രഹണം - Prathigrahanam അമ്പട, അമ്പടാ - Ampada, Ampadaa ദൂരവേധി - Dhooravedhi ബ്രഹ്മജന്‍ - Brahmajan‍ കരകൗശലം - Karakaushalam ഘനശ്യാമന്‍ - Ghanashyaaman‍ മഹത്ത് - Mahaththu കിളിര്‍ക്കുക - Kilir‍kkuka ഹൈമവതി - Haimavathi വക്രഗതി - Vakragathi കര്‍ണില - Kar‍nila പള്ളികൊള്ളുക - Pallikolluka സമുത്ക്രാശം - Samuthkraasham ആത്മാരാമന്‍ - Aathmaaraaman‍ ദിവസേന - Dhivasena ലോകത്രയം - Lokathrayam സൂനയ - Soonaya അതിപത്രം - Athipathram കുടിവറ്റുക - Kudivattuka ഉത്കടം - Uthkadam വാഗരന്‍ - Vaagaran‍ അച്ഛാച്ഛന്‍ - Achchaachchan‍ ഉദ്ധവം - Uddhavam കില്ല് - Killu ഉപക്രമിക്കുക - Upakramikkuka ചട്ട - Chatta അധിഗത - Adhigatha ഈയ്യം - Eeyyam അവപതിക്കുക - Avapathikkuka ഹുതവഹന്‍ - Huthavahan‍ മെരുക്കുക - Merukkuka ഉറ്റോര്‍ - Uttor‍ വെണ്‍ചണായി - Ven‍chanaayi പുഷ്പശയ്യ - Pushpashayya കാലായ്ക്കാലി - Kaalaaykkaali ഉത്സര്‍പ്പിണി - Uthsar‍ppini ഭഗവതി - Bhagavathi പെരുക്ക് - Perukku വടക്കന്‍പെരുമാള്‍ - Vadakkan‍perumaal‍ മൊത്തി - Moththi ഉദ്വാപം - Udhvaapam ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് - In‍shvaran‍su അപസാരണം - Apasaaranam

Random Words

കമുത്തുക - Kamuththuka നേപ്പാളകം - Neppaalakam ചിന്തനീയ - Chinthaneeya ഉഴുതുമൂരി - Uzhuthumoori അകത്താന്‍ - Akaththaan‍ പ്രാവാരികന്‍ - Praavaarikan‍ പൈ - Pai ചാട്ടുകോല്‍ - Chaattukol‍ നീള്‍ - Neel‍ താപതി - Thaapathi അയന്ത്രം - Ayanthram പുരുഷദ്വേഷം - Purushadhvesham ദ്വിഷ്ഠ - Dhvishda അറു - Aru അമക്കുക - Amakkuka ചുളുകി - Chuluki അസ്ഥിശേഷ - Asthishesha ജേതവ്യ - Jethavya നക്ഷത്രമാല - Nakshathramaala മേനിപ്പൊറുതി - Menipporuthi ശതമഖന്‍ - Shathamakhan‍ വൈകുണ്ഠം - Vaikundam ജീവാപായം - Jeevaapaayam ധര്‍ഷക - Dhar‍shaka നിക - Nika വിളംബരം - Vilambaram രക്ഷാകര്‍ത്താവ് - Rakshaakar‍ththaavu കുല - Kula ഒരുമനം - Orumanam ഏഷണിക - Eshanika ഉള്ളാട - Ullaada എഴുത്തുമേശ - Ezhuththumesha ആര്യപുത്രന്‍ - Aaryaputhran‍ ഉരോകണി - Urokani അയമിത - Ayamitha തുദ - Thudha ഒഴിക്കുക - Ozhikkuka അപചാരം - Apachaaram ധരിപ്പ് - Dharippu മാറ്റ് - Maattu ചര്‍മചടി - Char‍machadi ചുടുകല്ല് - Chudukallu പറ്റുതല - Pattuthala കേളിപാത്രം, -യാത്രം, കേള്യാത്രം - Kelipaathram, -yaathram, Kelyaathram ചുണയന്‍ - Chunayan‍ ജിഹ്വാമലം - Jihvaamalam നിടിലം - Nidilam മാനദേയം - Maanadheyam ബാലുകം - Baalukam ക്രൗഞ്ചാരി - Kraunchaari
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പൊലി.

Get English Word for പൊലി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പൊലി - Poli  :  "പൊലിയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "poliyuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
     
പൊലി - Poli  :  മെതിച്ചുകൂട്ടിയ നെല്ല് - Methichukoottiya Nellu
     
പൊലി - Poli  :  സമ്മാനം - Sammaanam
     
പൊലി - Poli  :  പലിശ. പൊലിക്കടം = പലിശയ്ക്കുകൊടുത്ത മുതല്‍. പൊലിക്കല്യാണം = കല്യാണ സദ്യയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ വിവാഹത്തിന്‍റെ ചെലവിലേക്കു യഥാശക്തി സംഭാവനനല്‍കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നടത്തുന്ന കല്യാണം - Palisha. Polikkadam = Palishaykkukoduththa Muthal‍. Polikkalyaanam = Kalyaana Sadhyayil‍ Pankedukkunnavar‍ Vivaahaththin‍re Chelavilekku Yathaashakthi Sambhaavananal‍kumenna Pratheekshayode Nadaththunna Kalyaanam
     
പൊലിക്കാണം - Polikkaanam  :  പലിശയ്ക്കുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന മുതല്‍ - Palishaykkukoduththirikkunna Muthal‍
     
പൊലിക്കാണം - Polikkaanam  :  സ്‌ത്രീധനം - Sthreedhanam
     
പൊലിക്കുക - Polikkuka  :  വര്‍ധിപ്പിക്കുക - Var‍dhippikkuka
     
പൊലിക്കുക - Polikkuka  :  (വിവാഹസദ്യയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍) സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്ത വധുപിതാവിന് പണംകൊടുത്തു സഹായിക്കുക - (vivaahasadhyayil‍ Pankedukkunnavar‍) Saampaththika Sheshiyillaaththa Vadhupithaavinu Panamkoduththu Sahaayikkuka
     
പൊലിപ്പണം - Polippanam  :  വിവാഹസമയം പള്ളിക്കുകൊടുക്കുന്ന പണം - Vivaahasamayam Pallikkukodukkunna Panam
     
പൊലിപ്പണം - Polippanam  :  പൊതുക്കാര്യത്തിനു സംഭാവന ചെയ്യുന്ന പണം - Pothukkaaryaththinu Sambhaavana Cheyyunna Panam
     
പൊലിപ്പൊന്‍ - Polippon‍  :  പലിശയ്ക്കായി നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന പൊന്ന് - Palishaykkaayi Nikshepichirikkunna Ponnu
     
പൊലിപ്പ് - Polippu  :  പൊലിക്കല്‍ - Polikkal‍
     
പൊലിമ - Polima  :  പൊലിക്കല്‍, വര്‍ധന - Polikkal‍, Var‍dhana
     
പൊലിമ - Polima  :  ഭംഗി - Bhamgi
     
പൊലിമ - Polima  :  സമൃദ്ധി - Samruddhi
     
പൊലിയുക - Poliyuka  :  നശിക്കുക, അസ്തമിക്കുക, അണയുക - Nashikkuka, Asthamikkuka, Anayuka
     
പൊലിയുക - Poliyuka  :  വര്‍ധിക്കുക - Var‍dhikkuka
     
പൊലിവ് - Polivu  :  പൊലിമ - Polima
     
പൊലിവ് - Polivu  :  പലിശ - Palisha
     
പൊലിവ് - Polivu  :  നാശം. പൊലിശ = പലിശ - Naasham. Polisha = Palisha
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×