Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അശ്വ - Ashva ചമരിമാന്‍ - Chamarimaan‍ പക്ഷകൃത്ത് - Pakshakruththu രേരിഹാണന്‍ - Rerihaanan‍ ഊര്‍ധ്വദൃഷ്ടി - Oor‍dhvadhrushdi ആസ്തീര്‍ണ - Aastheer‍na അഭ്യന്തരീകരിക്കുക - Abhyanthareekarikkuka പരാപരന്‍ - Paraaparan‍ ശത്രുഞ്ജയന്‍ - Shathrunjjayan‍ നിലവയ്ക്കുക - Nilavaykkuka മദനാര്‍ത്ത - Madhanaar‍ththa വണ്ടിണ്ട - Vandinda നാഴികക്കല്ല് - Naazhikakkallu ആദേവനം - Aadhevanam ഓമന - Omana ഫലോദ്യാനം - Phalodhyaanam ശിരഃഫലം - Shiraphalam വസന്തം - Vasantham ഊട - Ooda മേഘനാദം - Meghanaadham ആര്യപട്ടര്‍ - Aaryapattar‍ തൈലകല്കജം - Thailakalkajam ലസത്ത് - Lasaththu ബക - Baka കൊഞ്ചം - Koncham ഝഷബന്ധം - Jhashabandham ദ്രവ്യവാചക - Dhravyavaachaka ഖോടി - Khodi പ്രമുത്ത് - Pramuththu ഗരുഡി - Garudi നോബല്‍സമ്മാനം - Nobal‍sammaanam ഫലീകരിക്കുക - Phaleekarikkuka തുംബരം - Thumbaram കുരക്കേണിക്കൊല്ലം - Kurakkenikkollam മുകുന്ദം - Mukundham താമരസി - Thaamarasi കുക്കുടവ്രതം - Kukkudavratham ഗ്ലാസ്നു - Glaasnu ഗീഷ്പതി - Geeshpathi കനം - Kanam കാളരാത്രി - Kaalaraathri വികല്പിത - Vikalpitha ഇന്‍പം - In‍pam ലഹരി - Lahari മാടമ്പ് - Maadampu ചോരിത - Choritha സേചകം - Sechakam അമ - Ama പ്രതിജിഹ്വാ - Prathijihvaa ഗീതി - Geethi

Random Words

ഗീര്‍വാണ - Geer‍vaana കൊല്ലി - Kolli ജലമുസ്തം - Jalamustham മണം - Manam അഗരം - Agaram ചേന്തുക - Chenthuka കേസരവരം - Kesaravaram സ്ഥഗിത - Sthagitha ജവിനം - Javinam രൗഷ്യം - Raushyam ബദ്ധല്‍ - Baddhal‍ ചെറുമ - Cheruma ഘര്‍ഷണം - Ghar‍shanam കഴുനാ(യ്) - Kazhunaa(yu) ഊളി - Ooli ഔപാസന - Aupaasana അയുഗള - Ayugala കരിങ്കന്ന് - Karinkannu വായനക്കോല്‍ - Vaayanakkol‍ മാരിക്കാലം - Maarikkaalam കാന്ദവം - Kaandhavam കയ്യാമം - Kayyaamam ആങ്ങള, -ള്‍ - Aangala, -l‍ ജ്യോതിര്‍വര്‍ഗം - Jyothir‍var‍gam കരാളി - Karaali ഹൃദയേശന്‍ - Hrudhayeshan‍ ഇളുക്കുക - Ilukkuka നടനടേ - Nadanade ഉച്ഛ്രിത - Uchchritha ചേതോരംഗം - Chethoramgam കുടിലവിധി - Kudilavidhi നികാരം - Nikaaram അതികന്ദനം - Athikandhanam പടേണി - Padeni കുടുംബഭരന്‍ - Kudumbabharan‍ ശതാവധാനി - Shathaavadhaani പിച്ഛം - Pichcham ബദ്ധാദരം - Baddhaadharam ഘോടം - Ghodam അങ്ങാടിപ്പാട്ട് - Angaadippaattu വെളുപ്പ് - Veluppu ഉരോഗ്രഹം - Urograham രക്തസാക്ഷി - Rakthasaakshi നിഷ്ണ - Nishna കല്ലാതവര്‍ - Kallaathavar‍ ഇടമാസം - Idamaasam കശു - Kashu ആവിര്‍മോദം - Aavir‍modham ചെകിളപ്പൂ - Chekilappoo കലാഭൃത്ത് - Kalaabhruththu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പൊലി.

Get English Word for പൊലി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പൊലി - Poli  :  "പൊലിയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "poliyuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
     
പൊലി - Poli  :  മെതിച്ചുകൂട്ടിയ നെല്ല് - Methichukoottiya Nellu
     
പൊലി - Poli  :  സമ്മാനം - Sammaanam
     
പൊലി - Poli  :  പലിശ. പൊലിക്കടം = പലിശയ്ക്കുകൊടുത്ത മുതല്‍. പൊലിക്കല്യാണം = കല്യാണ സദ്യയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ വിവാഹത്തിന്‍റെ ചെലവിലേക്കു യഥാശക്തി സംഭാവനനല്‍കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നടത്തുന്ന കല്യാണം - Palisha. Polikkadam = Palishaykkukoduththa Muthal‍. Polikkalyaanam = Kalyaana Sadhyayil‍ Pankedukkunnavar‍ Vivaahaththin‍re Chelavilekku Yathaashakthi Sambhaavananal‍kumenna Pratheekshayode Nadaththunna Kalyaanam
     
പൊലിക്കാണം - Polikkaanam  :  പലിശയ്ക്കുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന മുതല്‍ - Palishaykkukoduththirikkunna Muthal‍
     
പൊലിക്കാണം - Polikkaanam  :  സ്‌ത്രീധനം - Sthreedhanam
     
പൊലിക്കുക - Polikkuka  :  വര്‍ധിപ്പിക്കുക - Var‍dhippikkuka
     
പൊലിക്കുക - Polikkuka  :  (വിവാഹസദ്യയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍) സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്ത വധുപിതാവിന് പണംകൊടുത്തു സഹായിക്കുക - (vivaahasadhyayil‍ Pankedukkunnavar‍) Saampaththika Sheshiyillaaththa Vadhupithaavinu Panamkoduththu Sahaayikkuka
     
പൊലിപ്പണം - Polippanam  :  വിവാഹസമയം പള്ളിക്കുകൊടുക്കുന്ന പണം - Vivaahasamayam Pallikkukodukkunna Panam
     
പൊലിപ്പണം - Polippanam  :  പൊതുക്കാര്യത്തിനു സംഭാവന ചെയ്യുന്ന പണം - Pothukkaaryaththinu Sambhaavana Cheyyunna Panam
     
പൊലിപ്പൊന്‍ - Polippon‍  :  പലിശയ്ക്കായി നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന പൊന്ന് - Palishaykkaayi Nikshepichirikkunna Ponnu
     
പൊലിപ്പ് - Polippu  :  പൊലിക്കല്‍ - Polikkal‍
     
പൊലിമ - Polima  :  പൊലിക്കല്‍, വര്‍ധന - Polikkal‍, Var‍dhana
     
പൊലിമ - Polima  :  ഭംഗി - Bhamgi
     
പൊലിമ - Polima  :  സമൃദ്ധി - Samruddhi
     
പൊലിയുക - Poliyuka  :  നശിക്കുക, അസ്തമിക്കുക, അണയുക - Nashikkuka, Asthamikkuka, Anayuka
     
പൊലിയുക - Poliyuka  :  വര്‍ധിക്കുക - Var‍dhikkuka
     
പൊലിവ് - Polivu  :  പൊലിമ - Polima
     
പൊലിവ് - Polivu  :  പലിശ - Palisha
     
പൊലിവ് - Polivu  :  നാശം. പൊലിശ = പലിശ - Naasham. Polisha = Palisha
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×