Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

തൊടി - Thodi താപി - Thaapi വില്ലേര്‍ - Viller‍ മുദശ്രു - Mudhashru രോഗാണു - Rogaanu ശ്രവണേന്ദ്രിയം - Shravanendhriyam വീരവാദം - Veeravaadham ചുണ്ണാമ്പുചൂള - Chunnaampuchoola മാക്കീരക്കല്ല് - Maakkeerakkallu താരാധിനായകന്‍ - Thaaraadhinaayakan‍ മേലെരിചാടല്‍ - Melerichaadal‍ നുമ്പാണി - Numpaani തൊളിയുക - Tholiyuka പാര്‍വണ - Paar‍vana നിര്‍മാണം - Nir‍maanam ഉള്‍വെട്ട് - Ul‍vettu ശീതാംശു - Sheethaamshu അകുസുമിത - Akusumitha ഘര്‍മാര്‍ത്ത - Ghar‍maar‍ththa ഇറവെള്ളര്‍ - Iravellar‍ മോഞ്ച - Moncha ഞെറി - Njeri ചെറുമക്കള്‍ - Cherumakkal‍ ഇയക്കം - Iyakkam വളപ്പ് - Valappu അവധാരിത - Avadhaaritha തുലാമാനം - Thulaamaanam  - Ee മലം - Malam കുടിയല്‍, -യോല്‍ - Kudiyal‍, -yol‍ രസ്യം - Rasyam അപൂര്‍വം - Apoor‍vam മേഘതിമിരം - Meghathimiram ആഹതി - Aahathi ജത്വശ്മകം - Jathvashmakam ഹിണ്ഡകന്‍ - Hindakan‍ ചപേട - Chapeda ഉത്പഞ്ജര - Uthpanjjara വിയയ്ക്കുക - Viyaykkuka ചിലുചിലെ - Chiluchile അങ്ങാടിഭോഗം - Angaadibhogam മുറ്റ് - Muttu പാതാമ്പുറം - Paathaampuram ലംബോഷ്ഠം - Lamboshdam രഘുനാഥന്‍ - Raghunaathan‍ മഞ്ചമണ്ഡപം - Manchamandapam എഴുത്തന്‍ - Ezhuththan‍ ഗഗനാധ്വഗന്‍ - Gaganaadhvagan‍ നിര്‍ലജ്ജം - Nir‍lajjam സോമവാരം - Somavaaram

Random Words

ഛത്രധരന്‍ - Chathradharan‍ കോന്തുല - Konthula മറി - Mari ജഗത്സ്ഥിതി - Jagathsthithi ഞാലുക - Njaaluka ദൗര്‍ഹൃദം - Dhaur‍hrudham ദര്‍ഭാഹ്വയം - Dhar‍bhaahvayam ദിത്വം - Dhithvam നിസര്‍ഗം - Nisar‍gam കുടപ്പന്‍ - Kudappan‍ പരവുക - Paravuka ഗിരിശൃംഗന്‍ - Girishrumgan‍ ഉദ്ഗീര്‍ണ - Udhgeer‍na ജാനപതി - Jaanapathi നീളെ - Neele ലഗ്നകം - Lagnakam അപികര്‍ണം - Apikar‍nam കൂര്‍ച്ചകം - Koor‍chakam അഭിവീക്ഷിക്കുക - Abhiveekshikkuka ഒളിമങ്ക - Olimanka ചമ്പാധിപതി - Champaadhipathi ജഗദാത്മാ(വ്) - Jagadhaathmaa(vu) ചൂണ്ടപ്പന - Choondappana ധൃതിമത്ത് - Dhruthimaththu ഉദ്വഹ - Udhvaha ചുഴലിച്ചൂളന്‍ - Chuzhalichoolan‍ സേവ്യമാന - Sevyamaana പ്രസഹ്യ - Prasahya കുന്ദകം - Kundhakam കീറ്റുനാമം - Keettunaamam അഭിഗ്രാഹിരാജ്യം - Abhigraahiraajyam ഉദ്ഘട്ടിത - Udhghattitha കഞ്ഞാറ്റ - Kanjaatta വൈകൃതിക - Vaikruthika കാലവൃദ്ധി - Kaalavruddhi പൂപ്പൊലി - Pooppoli സ്‌ത്രീഘോഷം - Sthreeghosham അപ്രതിവീര്യ - Aprathiveerya പരിണമനം - Parinamanam ചതുര്‍വിത്ത് - Chathur‍viththu നവദളം - Navadhalam മേദോഗ്രന്ഥി - Medhogranthi ഇറ്റീറ്റിപ്പുള്ള് - Itteettippullu അവവിദ്ധ - Avaviddha ചൗരന്‍ - Chauran‍ മാഴന്‍ - Maazhan‍ ചിപ്പം - Chippam അപവിദ്യ - Apavidhya ഞവുളി - Njavuli അഹിമാരകം - Ahimaarakam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പൊലി.

Get English Word for പൊലി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പൊലി - Poli  :  "പൊലിയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "poliyuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
     
പൊലി - Poli  :  മെതിച്ചുകൂട്ടിയ നെല്ല് - Methichukoottiya Nellu
     
പൊലി - Poli  :  സമ്മാനം - Sammaanam
     
പൊലി - Poli  :  പലിശ. പൊലിക്കടം = പലിശയ്ക്കുകൊടുത്ത മുതല്‍. പൊലിക്കല്യാണം = കല്യാണ സദ്യയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ വിവാഹത്തിന്‍റെ ചെലവിലേക്കു യഥാശക്തി സംഭാവനനല്‍കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നടത്തുന്ന കല്യാണം - Palisha. Polikkadam = Palishaykkukoduththa Muthal‍. Polikkalyaanam = Kalyaana Sadhyayil‍ Pankedukkunnavar‍ Vivaahaththin‍re Chelavilekku Yathaashakthi Sambhaavananal‍kumenna Pratheekshayode Nadaththunna Kalyaanam
     
പൊലിക്കാണം - Polikkaanam  :  പലിശയ്ക്കുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന മുതല്‍ - Palishaykkukoduththirikkunna Muthal‍
     
പൊലിക്കാണം - Polikkaanam  :  സ്‌ത്രീധനം - Sthreedhanam
     
പൊലിക്കുക - Polikkuka  :  വര്‍ധിപ്പിക്കുക - Var‍dhippikkuka
     
പൊലിക്കുക - Polikkuka  :  (വിവാഹസദ്യയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍) സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്ത വധുപിതാവിന് പണംകൊടുത്തു സഹായിക്കുക - (vivaahasadhyayil‍ Pankedukkunnavar‍) Saampaththika Sheshiyillaaththa Vadhupithaavinu Panamkoduththu Sahaayikkuka
     
പൊലിപ്പണം - Polippanam  :  വിവാഹസമയം പള്ളിക്കുകൊടുക്കുന്ന പണം - Vivaahasamayam Pallikkukodukkunna Panam
     
പൊലിപ്പണം - Polippanam  :  പൊതുക്കാര്യത്തിനു സംഭാവന ചെയ്യുന്ന പണം - Pothukkaaryaththinu Sambhaavana Cheyyunna Panam
     
പൊലിപ്പൊന്‍ - Polippon‍  :  പലിശയ്ക്കായി നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന പൊന്ന് - Palishaykkaayi Nikshepichirikkunna Ponnu
     
പൊലിപ്പ് - Polippu  :  പൊലിക്കല്‍ - Polikkal‍
     
പൊലിമ - Polima  :  പൊലിക്കല്‍, വര്‍ധന - Polikkal‍, Var‍dhana
     
പൊലിമ - Polima  :  ഭംഗി - Bhamgi
     
പൊലിമ - Polima  :  സമൃദ്ധി - Samruddhi
     
പൊലിയുക - Poliyuka  :  നശിക്കുക, അസ്തമിക്കുക, അണയുക - Nashikkuka, Asthamikkuka, Anayuka
     
പൊലിയുക - Poliyuka  :  വര്‍ധിക്കുക - Var‍dhikkuka
     
പൊലിവ് - Polivu  :  പൊലിമ - Polima
     
പൊലിവ് - Polivu  :  പലിശ - Palisha
     
പൊലിവ് - Polivu  :  നാശം. പൊലിശ = പലിശ - Naasham. Polisha = Palisha
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×