Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

മാലയ - Maalaya പരിലസിക്കുക - Parilasikkuka സ്വസ്രീയന്‍ - Svasreeyan‍ പരാശരന്‍ - Paraasharan‍ മുഖക്കളി - Mukhakkali അപവ്യയനം - Apavyayanam എള്ളേറ് - Elleru കൂറ്റുവന്‍ - Koottuvan‍ ചൂലാട്ടി - Choolaatti കുടക്കൂത്ത് - Kudakkooththu ദീപിത - Dheepitha സംസര്‍പ്പം - Samsar‍ppam കൈയടക്കം - Kaiyadakkam ഏകചിത്ത - Ekachiththa പഞ്ചഗണം - Panchaganam തക്രാടം - Thakraadam മൂലസ്ഥാനം - Moolasthaanam പത്തഞ്ഞൂറ് - Paththanjooru കന്യാസ്‌ത്രീ - Kanyaasthree എണ്ണച്ചായം - Ennachaayam അവിപാകം - Avipaakam ദിഗ്ഭ്രമം - Dhigbhramam കൃഷേളിമം - Krushelimam നിര്‍ഗന്ധപുഷ്പി - Nir‍gandhapushpi ക്രമിക്കുക - Kramikkuka കായോത്സര്‍ഗം - Kaayothsar‍gam ഉപ്പുകൊറ്റന്‍, ഉപ്പുകൂറ്റന്‍ - Uppukottan‍, Uppukoottan‍ രവി - Ravi കോണക്കുഴല്‍ - Konakkuzhal‍ ദലാഹ്വം - Dhalaahvam മുളയ്പ്പ് - Mulayppu രക്തകന്ദം - Rakthakandham അതിശയനി - Athishayani സദിശം - Sadhisham താതപാദര്‍ - Thaathapaadhar‍ ഇരമ്പല്‍ - Irampal‍ സൗഷ്ഠവം - Saushdavam അവന്തിസോമം - Avanthisomam ഇക്ഷുകീയ - Ikshukeeya ലിംഗസ്ഥന്‍ - Limgasthan‍ വാസ്തവിക - Vaasthavika അടിതിരി - Adithiri കുലനിലയം - Kulanilayam ചക്രശില - Chakrashila പുഷ്പാജീവന്‍ - Pushpaajeevan‍  - Sa താന്ത്രം - Thaanthram തനുഭൃത്ത് - Thanubhruththu പട്ടിണിക്കാരന്‍ - Pattinikkaaran‍ കലാജ്ഞാനം - Kalaajnjaanam

Random Words

പ്രത്യാത്മം - Prathyaathmam വിശ്വരേതസ്സ് - Vishvarethassu ചുഴപ്പ് - Chuzhappu മമ - Mama അപദം - Apadham അസുരഗുരു - Asuraguru ഹൈഹയന്‍ - Haihayan‍ മൂഷികക്ഷത്രിയര്‍ - Mooshikakshathriyar‍ പള്ളികൊണ്ടാന്‍ - Pallikondaan‍ മുഗ്ധ - Mugdha കിണ്ടുക - Kinduka മാര്‍ഗം - Maar‍gam നാണിയം - Naaniyam ഉപസ്നേഹം - Upasneham അതിസുരദ്രു - Athisuradhru വൈരിഞ്ച - Vairincha മുണ്ട് - Mundu കാമരൂപിത - Kaamaroopitha വയമ്പ് - Vayampu പതപ്പ് - Pathappu കിറു - Kiru ഘനാഘനം - Ghanaaghanam അസംഭോജ്യന്‍ - Asambhojyan‍ നിച്ചാത്തം - Nichaaththam രസാഭാസം - Rasaabhaasam സാധക - Saadhaka കാസി - Kaasi പരികഥ - Parikatha ഹിതപ്രണന്‍ - Hithapranan‍ അലാവു - Alaavu ഒന്നിനൊന്ന് - Onninonnu തോട്ട - Thotta ചോരപ്പയിന്‍ - Chorappayin‍ പ്രയോഗാതിശയം - Prayogaathishayam ഓലപ്പടക്കം - Olappadakkam ഗോനര്‍ദിയന്‍ - Gonar‍dhiyan‍ ഓര്‍നിലം - Or‍nilam വിഷ്വക്സേനന്‍ - Vishvaksenan‍ ഏറ്റം - Ettam മുദ്ര - Mudhra കപ്പാന്‍ - Kappaan‍ ഉളച്ചില്‍ - Ulachil‍ തായു - Thaayu അനിലന്‍ - Anilan‍ അക്ഷപീഡ - Akshapeeda ഔത്പാതികം - Authpaathikam ജനിഷ്ണു - Janishnu അതൃണാദന്‍ - Athrunaadhan‍ പണ്ടി - Pandi ഉണ്ടിയല്‍ക്കലശം - Undiyal‍kkalasham
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പൊള്ള.

Get English Word for പൊള്ള [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പൊള്ള - Polla  :  ദ്വാരമുള്ള. ഉദാഃ ഓട്ടക്കലം - Dhvaaramulla. Udhaaa Ottakkalam
     
     
പൊള്ള - Polla  :  ഉള്ളില്‍ ഒന്നുമില്ലാത്ത - Ullil‍ Onnumillaaththa
     
പൊള്ളം - Pollam  :  പൊള്ളല്‍ - Pollal‍
     
പൊള്ളച്ചിരി - Pollachiri  :  പൊള്ളയായ (അര്‍ത്ഥമില്ലാത്ത) ചിരി - Pollayaaya (ar‍ththamillaaththa) Chiri
     
പൊള്ളയ്ക്കുക - Pollaykkuka  :  കുമിളയുണ്ടാകുക - Kumilayundaakuka
     
പൊള്ളിക്കുക - Pollikkuka  :  പൊള്ളാനിടയാക്കുക - Pollaanidayaakkuka
     
പൊള്ളുക - Polluka  :  അധികമായ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുക - Adhikamaaya Choodu Anubhavappeduka
     
പൊള്ളുക - Polluka  :  അഗ്നിയോഗംകൊണ്ടോ മരുന്നിന്‍റെ ശക്തികൊണ്ടോ മറ്റോ ശരീരത്തു തൊലി കുമിളയ്ക്കുക - Agniyogamkondo Marunnin‍re Shakthikondo Matto Shareeraththu Tholi Kumilaykkuka
     
പൊള്ള് - Pollu  :  പൊളി - Poli
     
പൊള്ള് - Pollu  :  കുമിള - Kumila
     
പൊള്ള് - Pollu  :  പൊള്ളിയ, കുമിളച്ച - Polliya, Kumilacha
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×