Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കോടക്കണ്ണന്‍ - Kodakkannan‍ തിതിരം, -രി - Thithiram, -ri മെഴുകുതിരി - Mezhukuthiri പുരീഷം - Pureesham പാദാനുചരം - Paadhaanucharam അഗ്നിസാക്ഷി - Agnisaakshi അഗ്നിചൂര്‍ണം - Agnichoor‍nam ദുര - Dhura നാരാചിക - Naaraachika ഇടക്കാത്താലി - Idakkaaththaali പാടലദ്രുമം - Paadaladhrumam അനുശയാന - Anushayaana ത്രിമദം - Thrimadham കുറുക്ക് - Kurukku തരുണജ്വരം - Tharunajvaram ഗാലിബ് - Gaalibu ടംഗ - Damga മുച്ചതുരം - Muchathuram ചന്ദ്രായുധം - Chandhraayudham തൂപ്പി - Thooppi കപീകച്ഛു, കപി- - Kapeekachchu, Kapi- ധര്‍മകൃത്ത് - Dhar‍makruththu ത്രിപദി - Thripadhi താരം - Thaaram ഓണത്താര്‍ - Onaththaar‍ കോന്ന് - Konnu താത്ക്ഷണിക - Thaathkshanika കൊടുന്തമിഴ് - Kodunthamizhu മഹോത്സാഹന്‍ - Mahothsaahan‍ അസംഗത - Asamgatha ഗഡു, ഗഡുവ് - Gadu, Gaduvu പരലോകവിധി - Paralokavidhi വണ്ഡാലം - Vandaalam കുലകം - Kulakam ആസ്ഥാനമണ്ഡപം - Aasthaanamandapam നിര്‍വികാരന്‍ - Nir‍vikaaran‍ ഛാത്രവൃത്തി - Chaathravruththi ജ്വലനശിഖ - Jvalanashikha കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് - Kammyoonisttu പൂഞ്ചുരിക - Poonchurika മന്ദീകരിക്കുക - Mandheekarikkuka കിരാതകാന്തം - Kiraathakaantham തേനീച്ച - Theneecha ആഭൂ - Aabhoo ഗന്ദിനീസുതന്‍ - Gandhineesuthan‍ ഗുണഭാവം - Gunabhaavam ബോദ്ധവ്യ - Boddhavya ഏകകര്‍ത്തൃകത്വം - Ekakar‍ththrukathvam കാമന്ദകീയ - Kaamandhakeeya ഗാഥിജന്മാവ്, ഗാധി- - Gaathijanmaavu, Gaadhi-

Random Words

ഭദ്രകര്‍മം - Bhadhrakar‍mam നിര്യാമന്‍ - Niryaaman‍ ഒഴുക് - Ozhuku ആതിശയ്യം - Aathishayyam പട്ടണം - Pattanam ത്രിവിശേഷങ്ങള്‍ - Thrivisheshangal‍ തക - Thaka ഇനുപ്പം - Inuppam താങ്ങള്‍ - Thaangal‍ ആപാദിത - Aapaadhitha ഭൂമിജ - Bhoomija ജനൗഘം - Janaugham ശോധം - Shodham അജാനി, -ജാനികന്‍, -ജാനേയ - Ajaani, -jaanikan‍, -jaaneya ചേഷ്ടാബലം - Cheshdaabalam വശക്കേട് - Vashakkedu അമാത്ര - Amaathra ആനാസം - Aanaasam മാഴക്കണ്ണാള്‍ - Maazhakkannaal‍ കൊമ്പുകാരന്‍ - Kompukaaran‍ മാര്‍ഗശിരം, -ശിരസ് - Maar‍gashiram, -shirasu ത്രിഭാഗം - Thribhaagam അനാവരണം - Anaavaranam ഇറുമാന്ന് - Irumaannu ജന്തുപ്രായ - Janthupraaya വിബുധം - Vibudham പപ്പയ്ക്ക - Pappaykka അനത്തുക - Anaththuka ആയമ്പാടി - Aayampaadi തിരുമാലിത്തരം - Thirumaaliththaram ദീദിവി - Dheedhivi അമ്പിയാക്കള്‍ - Ampiyaakkal‍ ഞമ - Njama നിപാനസരസ്സ് - Nipaanasarassu ചോട - Choda അരുള്‍ - Arul‍ കാര്‍കൊണ്ടല്‍ - Kaar‍kondal‍ ചിത്തനാഥന്‍ - Chiththanaathan‍ ചപ്പാണ്ടി - Chappaandi ശതാഭിഷേകം - Shathaabhishekam ഘരട്ട(ക) - Gharatta(ka) മുതല്‍പിടി - Muthal‍pidi ധൂമ്രകം - Dhoomrakam വീക്ക് - Veekku വിമഥന്‍ - Vimathan‍ ഈഡിക്കുക - Eedikkuka സ്നവം - Snavam നീലവര്‍ണന്‍ - Neelavar‍nan‍ ജന്തുകംബു - Janthukambu അഗ്രാപഹാരം - Agraapahaaram
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പൊള്ള.

Get English Word for പൊള്ള [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പൊള്ള - Polla  :  ദ്വാരമുള്ള. ഉദാഃ ഓട്ടക്കലം - Dhvaaramulla. Udhaaa Ottakkalam
     
     
പൊള്ള - Polla  :  ഉള്ളില്‍ ഒന്നുമില്ലാത്ത - Ullil‍ Onnumillaaththa
     
പൊള്ളം - Pollam  :  പൊള്ളല്‍ - Pollal‍
     
പൊള്ളച്ചിരി - Pollachiri  :  പൊള്ളയായ (അര്‍ത്ഥമില്ലാത്ത) ചിരി - Pollayaaya (ar‍ththamillaaththa) Chiri
     
പൊള്ളയ്ക്കുക - Pollaykkuka  :  കുമിളയുണ്ടാകുക - Kumilayundaakuka
     
പൊള്ളിക്കുക - Pollikkuka  :  പൊള്ളാനിടയാക്കുക - Pollaanidayaakkuka
     
പൊള്ളുക - Polluka  :  അധികമായ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുക - Adhikamaaya Choodu Anubhavappeduka
     
പൊള്ളുക - Polluka  :  അഗ്നിയോഗംകൊണ്ടോ മരുന്നിന്‍റെ ശക്തികൊണ്ടോ മറ്റോ ശരീരത്തു തൊലി കുമിളയ്ക്കുക - Agniyogamkondo Marunnin‍re Shakthikondo Matto Shareeraththu Tholi Kumilaykkuka
     
പൊള്ള് - Pollu  :  പൊളി - Poli
     
പൊള്ള് - Pollu  :  കുമിള - Kumila
     
പൊള്ള് - Pollu  :  പൊള്ളിയ, കുമിളച്ച - Polliya, Kumilacha
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×