Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ശാഷ്കുലികം - Shaashkulikam വൈകുണ്ഠലോകം - Vaikundalokam കപ്പപ്പാട്ട് - Kappappaattu ദേശിനി - Dheshini ചെങ്കദളി - Chenkadhali രുഷത്ത് - Rushaththu അതിഥി - Athithi കുന്തപ്പയറ്റ് - Kunthappayattu കൃതി - Kruthi ഉച്ചലനം - Uchalanam ചന്ദ്രഹാരം - Chandhrahaaram തൊഴി - Thozhi പാനി - Paani കിമപി - Kimapi ആട്ടക്കൊട്ടില്‍ - Aattakkottil‍ അംഗവികൃതി - Amgavikruthi വിസരത്ത് - Visaraththu പരാധീന - Paraadheena വജ്രമയ - Vajramaya അല്പചേഷ്ടിത - Alpacheshditha അഹംഭദ്രം - Ahambhadhram തണ്ണീര്‍ - Thanneer‍ പേക്കാളം - Pekkaalam വീരാഖ്യം - Veeraakhyam സൗമ്യം - Saumyam താമസപുരാണങ്ങള്‍ - Thaamasapuraanangal‍ അക്കാനി - Akkaani പന്നിയെലി - Panniyeli ജയമംഗലന്‍ - Jayamamgalan‍ യവാനി - Yavaani ഉടങ്ങ് - Udangu പതര്‍ - Pathar‍ സേവനി - Sevani പരമപദം - Paramapadham പള്ളിവാള്‍ - Pallivaal‍ ചൗര്‍ണേയം - Chaur‍neyam മുപ്പൂ - Muppoo ഭയാവഹ - Bhayaavaha ലേപി - Lepi നിദാഘകാലം - Nidhaaghakaalam ആജ്ഞാകരന്‍ - Aajnjaakaran‍ വിഡം - Vidam ഭസ്മക്കഞ്ഞി - Bhasmakkanji ദുഷ്ട - Dhushda മാഘവതി - Maaghavathi തേക്കം - Thekkam വിഷവിദ്യ - Vishavidhya കണ്ടകുരണ്ടം - Kandakurandam ആമജ്വരം - Aamajvaram ഏഷി - Eshi

Random Words

ബാഷ്പീഭവിക്കുക - Baashpeebhavikkuka നിരോധി - Nirodhi ചന്ദ്രാര്‍ധപ്രഭം - Chandhraar‍dhaprabham ചികീര്‍ഷിത - Chikeer‍shitha അരിശസ്സ് - Arishassu അകുഹ(ക) - Akuha(ka) നിമ്നം - Nimnam സാല്വ - Saalva ഉപമര്‍ദം - Upamar‍dham അരാഗി - Araagi ഒരിക്കലും - Orikkalum അപത്യവിക്രയി - Apathyavikrayi മൂല്യവത്ത് - Moolyavaththu  - Pa പുരീഷാധാനം - Pureeshaadhaanam പൂഞ്ഞ - Poonja ഉളച്ചില്‍ - Ulachil‍ വീകം - Veekam ഘര്‍മബിന്ദു - Ghar‍mabindhu അരിഘ്ന - Arighna ഭാണ്ഡപുടന്‍ - Bhaandapudan‍ ശൂദ്രകന്‍ - Shoodhrakan‍ മത്കുണന്‍ - Mathkunan‍ അമലമണി - Amalamani നിശാഗമം - Nishaagamam ഹ്രദിനി - Hradhini പൃഷ്ട - Prushda അവധാരണം - Avadhaaranam ഭൂമിജന്‍ - Bhoomijan‍ ഏകലിംഗന്‍ - Ekalimgan‍ അസ്തമനം - Asthamanam വിചേഷ്ടിതം - Vicheshditham ശായം - Shaayam വെറുങ്ങലിക്കുക - Verungalikkuka അധമഭൃതകന്‍ - Adhamabhruthakan‍ ബഹുലീകരിക്കുക - Bahuleekarikkuka ഉചഥം - Uchatham സൂരി - Soori തുരുത്തി - Thuruththi ഭവഭൂതി - Bhavabhoothi കണീയസ്സ് - Kaneeyassu ത്രിമൂര്‍ത്തികള്‍ - Thrimoor‍ththikal‍ മണിവിളക്ക് - Manivilakku കാമനന്‍ - Kaamanan‍ എജമാന്‍, -മാനന്‍ - Ejamaan‍, -maanan‍ യുഗാധ്യക്ഷന്‍ - Yugaadhyakshan‍ മൂര്‍ച്ഛന - Moor‍chchana ധര്‍മനാഭന്‍ - Dhar‍manaabhan‍ കുടുത് - Kuduthu ചാവറം - Chaavaram
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പ്രമ.

Get English Word for പ്രമ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പ്രമ - Prama  :  പരമാര്‍ഥജ്ഞാനം (യഥാര്‍ഥമായി അളക്കുക, കൃത്യപ്പെടുത്തുക) - Paramaar‍thajnjaanam (yathaar‍thamaayi Alakkuka, Kruthyappeduththuka)
     
     
പ്രമ - Prama  :  പ്രേമം (പ്രമാവ്) - Premam (pramaavu)
     
പ്രമകലഹം - Pramakalaham  :  പ്രേമം (സ്നേഹം)കൊണ്ടുള്ള ശണ്ഠ, സൗന്ദര്യപ്പിണക്കം - Premam (sneham)kondulla Shanda, Saundharyappinakkam
     
പ്രമഗ്ന - Pramagna  :  മുഴുകിയ - Muzhukiya
     
പ്രമഗ്ന - Pramagna  :  മങ്ങിയ - Mangiya
     
പ്രമത - Pramatha  :  അറിവുള്ള, തീര്‍ച്ചയാക്കപ്പെട്ട - Arivulla, Theer‍chayaakkappetta
     
പ്രമഥ - Pramatha  :  മഥിക്കുന്ന - Mathikkunna
     
പ്രമഥ(ന)ം - Pramatha(na)m  :  വധം - Vadham
     
പ്രമഥ(ന)ം - Pramatha(na)m  :  പീഡനം - Peedanam
     
പ്രമഥ(ന)ം - Pramatha(na)m  :  കടച്ചില്‍ - Kadachil‍
     
പ്രമഥന്‍ - Pramathan‍  :  ശിവന്‍റെ പാര്‍ഷദന്‍ - Shivan‍re Paar‍shadhan‍
     
പ്രമഥന്‍ - Pramathan‍  :  കുതിര - Kuthira
     
പ്രമഥാലയം - Pramathaalayam  :  നരകം - Narakam
     
പ്രമഥിതം - Pramathitham  :  ശുദ്ധമായ മോര് - Shuddhamaaya Moru
     
പ്രമഥിതം - Pramathitham  :  പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് - Peedippikkappettathu
     
പ്രമഥിതം - Pramathitham  :  കൊല്ലപ്പെട്ടത് - Kollappettathu
     
പ്രമദ - Pramadha  :  മദമുള്ള, ഭ്രാന്തുള്ള - Madhamulla, Bhraanthulla
     
പ്രമദ - Pramadha  :  ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത - Shraddhayillaaththa
     
പ്രമദ - Pramadha  :  സ്‌ത്രീ, യുവതി (പ്രബലമായ കാമാവേഗത്തോടുകൂടിയവള്‍) - Sthree, Yuvathi (prabalamaaya Kaamaavegaththodukoodiyaval‍)
     
പ്രമദം - Pramadham  :  സന്തോഷം (സുഖം) - Santhosham (sukham)
     
പ്രമദം - Pramadham  :  ഉമ്മത്ത് - Ummaththu
     
പ്രമദനം - Pramadhanam  :  കാമം, ഭോഗാസക്തി - Kaamam, Bhogaasakthi
     
പ്രമദാവനം - Pramadhaavanam  :  അന്തഃപുരത്തോടുചേര്‍ന്ന ഉദ്യാനം - Anthapuraththoducher‍nna Udhyaanam
     
പ്രമനസ്സ് - Pramanassu  :  സന്തോഷമുള്ള - Santhoshamulla
     
പ്രമപാത്രം - Pramapaathram  :  പ്രേമത്തിന് ഇരിപ്പിടം, പ്രമഭാജനം - Premaththinu Irippidam, Pramabhaajanam
     
പ്രമര്‍ദനം - Pramar‍dhanam  :  നശിപ്പിക്കല്‍, പീഡനം - Nashippikkal‍, Peedanam
     
പ്രമവതി - Pramavathi  :  ഭാര്യ - Bhaarya
     
പ്രമവതി - Pramavathi  :  കാമുകി - Kaamuki
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  ആധാരം - Aadhaaram
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  വിശ്വാസം - Vishvaasam
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  വേദം - Vedham
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  ഹേതു - Hethu
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  നിശ്ചയം - Nishchayam
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  സത്യം - Sathyam
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  സാക്ഷി - Saakshi
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  അതിര്‍ത്തി - Athir‍ththi
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  ബഹുമാനം - Bahumaanam
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  അളവ് - Alavu
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  ആചാരം - Aachaaram
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  നിര്‍ണയിക്കുന്ന ആള്‍ - Nir‍nayikkunna Aal‍
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  ശാസ്ത്രം - Shaasthram
     
പ്രമാണചതുഷ്ടയം - Pramaanachathushdayam  :  പ്രത്യക്ഷം അനുമാനം ഉപമാനം ശ്രുതി (ശബ്ദം) ഈ നാലും - Prathyaksham Anumaanam Upamaanam Shruthi (shabdham) Ee Naalum
     
പ്രമാണി - Pramaani  :  പ്രധാനി, തലവന്‍, കാര്യസ്ഥന്‍, ജനസ്വാധീനമുള്ളവന്‍ - Pradhaani, Thalavan‍, Kaaryasthan‍, Janasvaadheenamullavan‍
     
പ്രമാണി - Pramaani  :  പ്രമാണപ്പെട്ടവന്‍ - Pramaanappettavan‍
     
പ്രമാണിക - Pramaanika  :  പ്രമാണസംബന്ധമായ - Pramaanasambandhamaaya
     
പ്രമാണിക്കുക - Pramaanikkuka  :  പ്രമാണമായി വിചാരിക്കുക - Pramaanamaayi Vichaarikkuka
     
പ്രമാണിക്കുക - Pramaanikkuka  :  വിലമതിക്കുക - Vilamathikkuka
     
പ്രമാണിക്കുക - Pramaanikkuka  :  അളവുകുറിക്കുക - Alavukurikkuka
     
പ്രമാണിക്കുക - Pramaanikkuka  :  മാനിക്കുക - Maanikkuka
     
പ്രമാണിക്കുക - Pramaanikkuka  :  വിശ്വസിക്കുക - Vishvasikkuka
     
പ്രമാണിക്കുക - Pramaanikkuka  :  ഹേതുവാക്കുക - Hethuvaakkuka
     
പ്രമാണിത്തം - Pramaaniththam  :  പ്രമാണിയുടെ അവസ്ഥ - Pramaaniyude Avastha
     
പ്രമാണീകരിക്കുക - Pramaaneekarikkuka  :  പ്രമാണമാക്കിച്ചെയ്യുക, പ്രമാണിക്കുക - Pramaanamaakkicheyyuka, Pramaanikkuka
     
പ്രമാതാമഹന്‍ - Pramaathaamahan‍  :  അമ്മയുടെ മുത്തച്ഛന്‍. (സ്‌ത്രീ.) പ്രമാതാമഹി - Ammayude Muththachchan‍. (sthree.) Pramaathaamahi
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×