Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ജലവൃദ്ധി - Jalavruddhi ചോരിത - Choritha യജ്ഞാപേതന്‍ - Yajnjaapethan‍ മത്സ്യാശനം - Mathsyaashanam യേന - Yena സംസ്ഥന്‍ - Samsthan‍ ഹരേണു - Harenu മലയനുഭവം - Malayanubhavam നെടുങ്കേണി - Nedunkeni കങ്കം - Kankam പൂര്‍വോക്ത - Poor‍voktha കമ്പിയാപ്പീസ് - Kampiyaappeesu ചേറ്റുക - Chettuka ഗീര് - Geeru ഉല്‍പന്നം - Ul‍pannam ഉദ്വര്‍ത്തം - Udhvar‍ththam പൃദാകു - Prudhaaku വഹനീയ - Vahaneeya ആത്മാഭിമാനം - Aathmaabhimaanam ആഭൂതി - Aabhoothi മോഹം - Moham നഞ്ചം - Nancham ഭവിഷ്യ - Bhavishya ഏകാദശ - Ekaadhasha കരിയുമ്മത്ത്, കാരുമ്മത്ത് - Kariyummaththu, Kaarummaththu ബഹുസൂ - Bahusoo ജനനചതുഷ്ടയം - Jananachathushdayam തരുതരിപ്പ് - Tharutharippu മലിനാംബരം - Malinaambaram കൃതവൈരം - Kruthavairam ദര്‍ഭാങ്കുരം - Dhar‍bhaankuram ജടാല - Jadaala യേ - Ye ക്ഷീരാബ്ധിജം - Ksheeraabdhijam അശ്മയോനി - Ashmayoni നാമജപം - Naamajapam പിണ്ഡിക - Pindika ഹിംസകം - Himsakam ഉപേക്ഷണീയ - Upekshaneeya തുലാഞായര്‍ - Thulaanjaayar‍ ആസുരം - Aasuram ഗര്‍ധിക്കുക - Gar‍dhikkuka വിസംജ്ഞ - Visamjnja പ്രധമനം - Pradhamanam അതിവ്യഥ - Athivyatha പാവുക - Paavuka അത്താഴച്ചക്ക - Aththaazhachakka സംവരിക്കുക - Samvarikkuka ഏകതമ - Ekathama നദീപൂരം - Nadheepooram

Random Words

ഉദരംഭരി - Udharambhari സീദ്യം - Seedhyam കപോതസാരം - Kapothasaaram കാദംബം - Kaadhambam ഹിമരേഖ - Himarekha ദാനം - Dhaanam കുരംഗനാഭി - Kuramganaabhi അഗ്നിരക്ഷണം - Agnirakshanam ലതാംഗി - Lathaamgi പത്മാസനി - Pathmaasani കാങ്കി - Kaanki പരശുഭദ്വേഷി - Parashubhadhveshi പരാര്‍ഥം - Paraar‍tham നഗരൗകസ്സ് - Nagaraukassu ചതു:സ്നേഹം - Chathu:sneham നമ്പര്‍ - Nampar‍ ഉപകരിക്കുക - Upakarikkuka അല്പപ്രജ്ഞ - Alpaprajnja ലവാകം - Lavaakam കൃഷ്ണചന്ദ്രന്‍ - Krushnachandhran‍ കീടോന്‍ - Keedon‍ വൈയാത്യം - Vaiyaathyam അടിയോടി - Adiyodi പ്രചാരണം - Prachaaranam അല്ക - Alka ദീപനം - Dheepanam വാസ്തേയ - Vaastheya താക്കീത് - Thaakkeethu ഉപസംവാദം - Upasamvaadham കൊള്‍ക - Kol‍ka ദ്രാഹി - Dhraahi ഊര്‍ക്കണക്ക് - Oor‍kkanakku സംസ്കൃതന്‍ - Samskruthan‍ നിടാലം - Nidaalam അനസു - Anasu സപ്തദളം - Sapthadhalam തുണ്ഡില - Thundila സമാശ്വാസം - Samaashvaasam അധിഭൂവ് - Adhibhoovu കരിവാട് - Karivaadu അനന്യ - Ananya കേലിഘോഷകന്‍ - Kelighoshakan‍ കമ്പ്ര - Kampra അരിവാല - Arivaala ആവാപകം - Aavaapakam സ്ഫുത്കാരം - Sphuthkaaram കവണാറ് - Kavanaaru കുടീപ്രാവേശികം - Kudeepraaveshikam ചൊറുചൊറെ - Choruchore തുത്ത് - Thuththu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പ്രമ.

Get English Word for പ്രമ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പ്രമ - Prama  :  പരമാര്‍ഥജ്ഞാനം (യഥാര്‍ഥമായി അളക്കുക, കൃത്യപ്പെടുത്തുക) - Paramaar‍thajnjaanam (yathaar‍thamaayi Alakkuka, Kruthyappeduththuka)
     
     
പ്രമ - Prama  :  പ്രേമം (പ്രമാവ്) - Premam (pramaavu)
     
പ്രമകലഹം - Pramakalaham  :  പ്രേമം (സ്നേഹം)കൊണ്ടുള്ള ശണ്ഠ, സൗന്ദര്യപ്പിണക്കം - Premam (sneham)kondulla Shanda, Saundharyappinakkam
     
പ്രമഗ്ന - Pramagna  :  മുഴുകിയ - Muzhukiya
     
പ്രമഗ്ന - Pramagna  :  മങ്ങിയ - Mangiya
     
പ്രമത - Pramatha  :  അറിവുള്ള, തീര്‍ച്ചയാക്കപ്പെട്ട - Arivulla, Theer‍chayaakkappetta
     
പ്രമഥ - Pramatha  :  മഥിക്കുന്ന - Mathikkunna
     
പ്രമഥ(ന)ം - Pramatha(na)m  :  വധം - Vadham
     
പ്രമഥ(ന)ം - Pramatha(na)m  :  പീഡനം - Peedanam
     
പ്രമഥ(ന)ം - Pramatha(na)m  :  കടച്ചില്‍ - Kadachil‍
     
പ്രമഥന്‍ - Pramathan‍  :  ശിവന്‍റെ പാര്‍ഷദന്‍ - Shivan‍re Paar‍shadhan‍
     
പ്രമഥന്‍ - Pramathan‍  :  കുതിര - Kuthira
     
പ്രമഥാലയം - Pramathaalayam  :  നരകം - Narakam
     
പ്രമഥിതം - Pramathitham  :  ശുദ്ധമായ മോര് - Shuddhamaaya Moru
     
പ്രമഥിതം - Pramathitham  :  പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് - Peedippikkappettathu
     
പ്രമഥിതം - Pramathitham  :  കൊല്ലപ്പെട്ടത് - Kollappettathu
     
പ്രമദ - Pramadha  :  മദമുള്ള, ഭ്രാന്തുള്ള - Madhamulla, Bhraanthulla
     
പ്രമദ - Pramadha  :  ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത - Shraddhayillaaththa
     
പ്രമദ - Pramadha  :  സ്‌ത്രീ, യുവതി (പ്രബലമായ കാമാവേഗത്തോടുകൂടിയവള്‍) - Sthree, Yuvathi (prabalamaaya Kaamaavegaththodukoodiyaval‍)
     
പ്രമദം - Pramadham  :  സന്തോഷം (സുഖം) - Santhosham (sukham)
     
പ്രമദം - Pramadham  :  ഉമ്മത്ത് - Ummaththu
     
പ്രമദനം - Pramadhanam  :  കാമം, ഭോഗാസക്തി - Kaamam, Bhogaasakthi
     
പ്രമദാവനം - Pramadhaavanam  :  അന്തഃപുരത്തോടുചേര്‍ന്ന ഉദ്യാനം - Anthapuraththoducher‍nna Udhyaanam
     
പ്രമനസ്സ് - Pramanassu  :  സന്തോഷമുള്ള - Santhoshamulla
     
പ്രമപാത്രം - Pramapaathram  :  പ്രേമത്തിന് ഇരിപ്പിടം, പ്രമഭാജനം - Premaththinu Irippidam, Pramabhaajanam
     
പ്രമര്‍ദനം - Pramar‍dhanam  :  നശിപ്പിക്കല്‍, പീഡനം - Nashippikkal‍, Peedanam
     
പ്രമവതി - Pramavathi  :  ഭാര്യ - Bhaarya
     
പ്രമവതി - Pramavathi  :  കാമുകി - Kaamuki
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  ആധാരം - Aadhaaram
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  വിശ്വാസം - Vishvaasam
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  വേദം - Vedham
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  ഹേതു - Hethu
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  ദൃഷ്ടാന്തം - Dhrushdaantham
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  നിശ്ചയം - Nishchayam
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  സത്യം - Sathyam
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  സാക്ഷി - Saakshi
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  അതിര്‍ത്തി - Athir‍ththi
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  ബഹുമാനം - Bahumaanam
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  അളവ് - Alavu
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  ആചാരം - Aachaaram
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  നിര്‍ണയിക്കുന്ന ആള്‍ - Nir‍nayikkunna Aal‍
     
പ്രമാണം - Pramaanam  :  ശാസ്ത്രം - Shaasthram
     
പ്രമാണചതുഷ്ടയം - Pramaanachathushdayam  :  പ്രത്യക്ഷം അനുമാനം ഉപമാനം ശ്രുതി (ശബ്ദം) ഈ നാലും - Prathyaksham Anumaanam Upamaanam Shruthi (shabdham) Ee Naalum
     
പ്രമാണി - Pramaani  :  പ്രധാനി, തലവന്‍, കാര്യസ്ഥന്‍, ജനസ്വാധീനമുള്ളവന്‍ - Pradhaani, Thalavan‍, Kaaryasthan‍, Janasvaadheenamullavan‍
     
പ്രമാണി - Pramaani  :  പ്രമാണപ്പെട്ടവന്‍ - Pramaanappettavan‍
     
പ്രമാണിക - Pramaanika  :  പ്രമാണസംബന്ധമായ - Pramaanasambandhamaaya
     
പ്രമാണിക്കുക - Pramaanikkuka  :  പ്രമാണമായി വിചാരിക്കുക - Pramaanamaayi Vichaarikkuka
     
പ്രമാണിക്കുക - Pramaanikkuka  :  വിലമതിക്കുക - Vilamathikkuka
     
പ്രമാണിക്കുക - Pramaanikkuka  :  അളവുകുറിക്കുക - Alavukurikkuka
     
പ്രമാണിക്കുക - Pramaanikkuka  :  മാനിക്കുക - Maanikkuka
     
പ്രമാണിക്കുക - Pramaanikkuka  :  വിശ്വസിക്കുക - Vishvasikkuka
     
പ്രമാണിക്കുക - Pramaanikkuka  :  ഹേതുവാക്കുക - Hethuvaakkuka
     
പ്രമാണിത്തം - Pramaaniththam  :  പ്രമാണിയുടെ അവസ്ഥ - Pramaaniyude Avastha
     
പ്രമാണീകരിക്കുക - Pramaaneekarikkuka  :  പ്രമാണമാക്കിച്ചെയ്യുക, പ്രമാണിക്കുക - Pramaanamaakkicheyyuka, Pramaanikkuka
     
പ്രമാതാമഹന്‍ - Pramaathaamahan‍  :  അമ്മയുടെ മുത്തച്ഛന്‍. (സ്‌ത്രീ.) പ്രമാതാമഹി - Ammayude Muththachchan‍. (sthree.) Pramaathaamahi
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×