Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഭൂചരന്‍ - Bhoocharan‍ ആകല്പകാരന്‍ - Aakalpakaaran‍ ഗരണം - Garanam ഉദ്വീക്ഷിത - Udhveekshitha കെട്ട് - Kettu തുഭം - Thubham പീതലം - Peethalam അവൈദിക - Avaidhika കീചകം - Keechakam പങ്കുപറ്റുക - Pankupattuka കൊല്ലം - Kollam ചതുര്‍വ്യവസിതം - Chathur‍vyavasitham അവമം - Avamam മട - Mada അസംഗ - Asamga ലബ്ധകാമ - Labdhakaama അകൃതജ്ഞ - Akruthajnja അച്ച് - Achu പതുപതുപ്പ് - Pathupathuppu ചാക്കിരി - Chaakkiri തരുമൃഗം - Tharumrugam ഉഷ്ട്രശിരോധരം - Ushdrashirodharam ചമ്പറം - Champaram ആയുത - Aayutha ഗര്‍ധന - Gar‍dhana പ്രണയിക്കുക - Pranayikkuka ഭൂതാവാസം - Bhoothaavaasam ഹിരംഗു - Hiramgu ഒരുമ്പെടുക - Orumpeduka കാഷം - Kaasham വറചട്ടി - Varachatti ദ്രുഘണം - Dhrughanam ഇന്ദ്രജാലികന്‍ - Indhrajaalikan‍ വിജയോത്സവം - Vijayothsavam അസ്മാദൃക്ക് - Asmaadhrukku തപ്പല്‍ - Thappal‍ അപ്രകര - Aprakara കോരിക, -രിയ - Korika, -riya ദലജം - Dhalajam അസന്തുഷ്ട - Asanthushda മുസ്തകം - Musthakam ഉതക്ക് - Uthakku ഉദ്ഘാടകം - Udhghaadakam തുരുഷ്ക - Thurushka അണ്ണാരക്കൊട്ടന്‍, അണ്ണാ-, അണ്ണാറ- - Annaarakkottan‍, Annaa-, Annaara- മാണ്ഡലിക - Maandalika വിവസിക്കുക - Vivasikkuka  - O സ്ഥാലീബിലം - Sthaaleebilam അബ്ദുര്‍ഗം - Abdhur‍gam

Random Words

കാല്യ - Kaalya ചലവീണ - Chalaveena സ്ഥിര - Sthira ഗുളികന്‍ - Gulikan‍ എരിക്കോലം - Erikkolam നുഴ - Nuzha വഴിയൂട്ട് - Vazhiyoottu കുദ്മളം - Kudhmalam ആനിലന്‍, ആനിലി - Aanilan‍, Aanili ഓട്ടന്‍ - Ottan‍ രണേച്ഛം - Ranechcham ഗോനായന്‍ - Gonaayan‍ മടുക്കുക - Madukkuka തൃണാഹ്വം - Thrunaahvam ഗുണീഭാവം - Guneebhaavam ആപൂപികം - Aapoopikam ഉദകമേഹം - Udhakameham മാലികന്‍ - Maalikan‍ സ്ഥാനമാഹാത്മ്യം - Sthaanamaahaathmyam അക്ഷധൂര്‍ത്തം - Akshadhoor‍ththam ഉത്തരനാഭി - Uththaranaabhi എങ്ങടെ - Engade ഉദ്വൃത്തം - Udhvruththam ചപല - Chapala നിയമച്ചെലവ് - Niyamachelavu അംബുജബാന്ധവന്‍ - Ambujabaandhavan‍ മുഖശ്രീ - Mukhashree വയറ്റുപ്പാട് - Vayattuppaadu ഗാന്ധാരഗതി - Gaandhaaragathi അഹമ്മതി - Ahammathi ഗ്രാമത - Graamatha ഉത്തമശ്രുത - Uththamashrutha അവികത്ഥ - Avikaththa കഹാഹം - Kahaaham ലിപികാരന്‍ - Lipikaaran‍ പളക് - Palaku അക്ഷകന്‍ - Akshakan‍ തണ്‍പ് - Than‍pu ജവനാലം - Javanaalam പരിശമിക്കുക - Parishamikkuka മഠായതനം - Madaayathanam കര്‍ത്തവ്യാനുഷ്ഠാനം - Kar‍ththavyaanushdaanam അശ്വഭ്രമരം - Ashvabhramaram കൗടുംബികന്‍ - Kaudumbikan‍ ഗുദസ്തംഭം - Gudhasthambham ചതകുപ്പ - Chathakuppa വാച്ചി - Vaachi പുത്തരി - Puththari കണ്ണാള്‍ - Kannaal‍ വൈദല - Vaidhala
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പ്രസ്ഥ.

Get English Word for പ്രസ്ഥ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പ്രസ്ഥ - Prastha  :  പരക്കുന്ന - Parakkunna
     
     
പ്രസ്ഥ - Prastha  :  ഉറപ്പായിട്ടിരിക്കുന്ന - Urappaayittirikkunna
     
പ്രസ്ഥ - Prastha  :  പോകുന്ന - Pokunna
     
പ്രസ്ഥം - Prastham  :  ഒരു അളവ് - Oru Alavu
     
പ്രസ്ഥം - Prastham  :  പലം - Palam
     
പ്രസ്ഥം - Prastham  :  ഇടങ്ങഴി - Idangazhi
     
പ്രസ്ഥം - Prastham  :  കണക്കാക്കപ്പെട്ട വസ്തു - Kanakkaakkappetta Vasthu
     
പ്രസ്ഥം - Prastham  :  മലയുടെ മധ്യേയുള്ള പരപ്പ് - Malayude Madhyeyulla Parappu
     
പ്രസ്ഥം - Prastham  :  തടം - Thadam
     
പ്രസ്ഥമാനം - Prasthamaanam  :  നാഴി ഇടങ്ങഴി മുതലായവകൊണ്ട് അളന്ന് കൃത്യപ്പെടുത്തുന്നത് - Naazhi Idangazhi Muthalaayavakondu Alannu Kruthyappeduththunnathu
     
പ്രസ്ഥാനം - Prasthaanam  :  യാത്ര, (സൈന്യത്തിന്‍റെ) പുറപ്പാട് - Yaathra, (sainyaththin‍re) Purappaadu
     
പ്രസ്ഥാനം - Prasthaanam  :  രീതി - Reethi
     
പ്രസ്ഥാനം - Prasthaanam  :  പദ്ധതി - Paddhathi
     
പ്രസ്ഥാനം - Prasthaanam  :  ഒരുതരം നൃത്യകൃതി, പ്രസ്ഥാനരാസകം - Orutharam Nruthyakruthi, Prasthaanaraasakam
     
പ്രസ്ഥാനം - Prasthaanam  :  അയപ്പ് - Ayappu
     
പ്രസ്ഥാനത്രയം - Prasthaanathrayam  :  ദ്വൈതം - Dhvaitham
     
പ്രസ്ഥാനത്രയം - Prasthaanathrayam  :  വിശിഷ്ടാദ്വൈതം - Vishishdaadhvaitham
     
പ്രസ്ഥാനത്രയം - Prasthaanathrayam  :  അദ്വൈതം) - Adhvaitham)
     
പ്രസ്ഥാപന - Prasthaapana  :  അയപ്പ് - Ayappu
     
പ്രസ്ഥാപനം - Prasthaapanam  :  അയപ്പ് - Ayappu
     
പ്രസ്ഥാപനം - Prasthaapanam  :  നീക്കല്‍ - Neekkal‍
     
പ്രസ്ഥാപനം - Prasthaapanam  :  സംഭാഷണം - Sambhaashanam
     
പ്രസ്ഥാപനം - Prasthaapanam  :  ശരിയായി വയ്ക്കല്‍ - Shariyaayi Vaykkal‍
     
പ്രസ്ഥാപനം - Prasthaapanam  :  തെളിയിക്കല്‍ - Theliyikkal‍
     
പ്രസ്ഥാപനം - Prasthaapanam  :  പ്രയോഗം - Prayogam
     
പ്രസ്ഥാപനം - Prasthaapanam  :  പ്രസ്ഥാപിക്കുക - Prasthaapikkuka
     
പ്രസ്ഥാപിത - Prasthaapitha  :  പ്രസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട (പ്രകര്‍ഷേണ സ്ഥാപിതമായ) - Prasthaapikkappetta (prakar‍shena Sthaapithamaaya)
     
പ്രസ്ഥിത - Prasthitha  :  പുറപ്പെട്ട - Purappetta
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×