Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ജ്യോതിഷി(കന്‍) - Jyothishi(kan‍) വിപ്രയുക്ത - Viprayuktha പികാനന്ദം - Pikaanandham അമൃതമാലിനി - Amruthamaalini ദൈത്യപുരോധസ്സ് - Dhaithyapurodhassu ഓച്ചാനിക്കുക - Ochaanikkuka തിരിപ്പണം - Thirippanam ശിഞ്ജിത - Shinjjitha കൊല്ലിയാന്‍ - Kolliyaan‍ ഇതരേതരം - Itharetharam ഘൃണീവത്ത് - Ghruneevaththu ഭാരതവര്‍ഷം - Bhaarathavar‍sham  - I കാമരൂപി - Kaamaroopi വഞ്ചുല, -ള - Vanchula, -la വടിവാള്‍ - Vadivaal‍ മറുകുറി - Marukuri കളധൗതം - Kaladhautham ഇഞ്ചിമാങ്ങ - Inchimaanga ദിവാന്ധ - Dhivaandha ധനുഷ്കോടി - Dhanushkodi രാമഠം - Raamadam വിസ്ഫുര്‍ജിതം - Visphur‍jitham ജഡാജഡം - Jadaajadam  - E ബുര്‍ച്ച് - Bur‍chu കിഴങ്ങ് - Kizhangu വിയുത - Viyutha സേവക - Sevaka കങ്കന്‍ - Kankan‍ പൊറ്റ - Potta വിക്ഷേപക - Vikshepaka ഊഷണ - Ooshana ചതുസ്തന - Chathusthana കയ്യൊരുപാതി, കൈ - Kayyorupaathi, Kai ദ്യുചാരി - Dhyuchaari തുടസ്സം - Thudassam താരണി - Thaarani പണിതവ്യ - Panithavya പദാംഗി - Padhaamgi ഊഷരവിസര്‍പ്പം - Oosharavisar‍ppam ബ്രഹ്മസംഭവന്‍ - Brahmasambhavan‍ ആസ്രവം - Aasravam പ്രതിധാനം - Prathidhaanam സൗകുമാര്യം - Saukumaaryam പാരിതോഷികം - Paarithoshikam ശക്രാണി - Shakraani അത്യായം - Athyaayam ഇളവറ്റ - Ilavatta അനന്യഹൃത്ത് - Ananyahruththu

Random Words

ദശാസന്ധി - Dhashaasandhi ലാലാമേഹം - Laalaameham അഭ്യാഘാതം - Abhyaaghaatham ആകാശകല്പന്‍ - Aakaashakalpan‍ ഉപവാസി - Upavaasi കപ്പമാവ് - Kappamaavu നാമാങ്കിതം - Naamaankitham കിള - Kila തീര്‍ഥങ്കരന്‍ - Theer‍thankaran‍ കണ്ണുമറയത്ത് - Kannumarayaththu വൃദ്ധകാകം - Vruddhakaakam അസദ്ഭാവം - Asadhbhaavam ആര്‍ത്തപരായണ - Aar‍ththaparaayana അരക്ഷസ്സ് - Arakshassu പനസിക - Panasika അരക്കാല്‍, -യ്ക്കാല്‍ - Arakkaal‍, -ykkaal‍ മനോരമ - Manorama നിത്യോപവാസം - Nithyopavaasam ചമയവിളക്ക് - Chamayavilakku അക്ഷികം - Akshikam വരണ്ട - Varanda കാംബോജം - Kaambojam കുടിലത്വം - Kudilathvam വാതാത്മജന്‍ - Vaathaathmajan‍ അടനം - Adanam ആള്‍ - Aal‍ സുരഭില - Surabhila സുഖാപഹ - Sukhaapaha സേതിക - Sethika കേവഞ്ചി - Kevanchi വൃത്തികേട് - Vruththikedu ഉഴലുക - Uzhaluka അല്പായുസ്സ് - Alpaayussu നൈധന - Naidhana പൊളിച്ചല്‍, -ച്ചില്‍ - Polichal‍, -chil‍ അമിത - Amitha വിടു - Vidu ജരിക - Jarika ശിശിരകിരണന്‍ - Shishirakiranan‍ സാല്വ - Saalva കണ്ട്രാള്‍ - Kandraal‍ കുടുംബവൈദ്യന്‍ - Kudumbavaidhyan‍ മാമകന്‍ - Maamakan‍ ഈറ്റിനം - Eettinam പിച്ച - Picha ചേടിച്ചി - Chedichi വിസ്രവണം - Visravanam  - E മുദ്രക്കടലാസ് - Mudhrakkadalaasu വരന്‍ - Varan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പ്രായ.

Get English Word for പ്രായ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പ്രായ - Praaya  :  തുല്യമായ - Thulyamaaya
     
     
പ്രായ - Praaya  :  അധികമുള്ള - Adhikamulla
     
പ്രായം - Praayam  :  പ്രായേണ - Praayena
     
പ്രായം - Praayam  :  തുല്യമായി, പോലെ. ഉദാഃ മൃതപ്രായന്‍ = മരിച്ചതിനു തുല്യന്‍ - Thulyamaayi, Pole. Udhaaa Mruthapraayan‍ = Marichathinu Thulyan‍
     
പ്രായം - Praayam  :  വയസ്സ് - Vayassu
     
പ്രായശഃ - Praayasha  :  മിക്കവാറും, പ്രായേണ - Mikkavaarum, Praayena
     
പ്രായശ്ചിത്തം - Praayashchiththam  :  തന്‍റെ പേരിലുള്ള കുറ്റമോ പാപമോ തീരുന്നതിനായി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, പ്രതിവിധി, പിഴ - Than‍re Perilulla Kuttamo Paapamo Theerunnathinaayi Cheyyunna Pravruththi, Prathividhi, Pizha
     
പ്രായസ്സ് - Praayassu  :  പ്രായേണ - Praayena
     
പ്രായേണ - Praayena  :  മിക്കവാറും - Mikkavaarum
     
പ്രായേണ - Praayena  :  പക്ഷെ - Pakshe
     
പ്രായോഗിക - Praayogika  :  പ്രയോഗത്തില്‍ വരുത്താവുന്ന - Prayogaththil‍ Varuththaavunna
     
പ്രായോപഗമനം - Praayopagamanam  :  ആഹാരം ഉപേക്ഷിച്ച് മരിക്കാന്‍ തയ്യാറായി ദര്‍ഭപ്പുല്ലിന്മേലിരിക്കല്‍, മരണപര്യന്തമുള്ള നിരാഹാരം, പ്രായോപവേശ(ന)ം - Aahaaram Upekshichu Marikkaan‍ Thayyaaraayi Dhar‍bhappullinmelirikkal‍, Maranaparyanthamulla Niraahaaram, Praayopavesha(na)m
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×