Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

നിഷദ്വരം - Nishadhvaram പാലാശം - Paalaasham ത്രപുലം - Thrapulam ശതധാരം - Shathadhaaram ചീങ്കപ്പാറ - Cheenkappaara ജലേജം - Jalejam വപ്രന്‍ - Vapran‍ താരണം - Thaaranam പാരക്ക് - Paarakku ഇത്തന - Iththana നസ - Nasa കരുഞ്ചാത്തി, കരിം- - Karunchaaththi, Karim- അമമ - Amama ച്യുതസായകന്‍ - Chyuthasaayakan‍ ഹിരണ്മയ - Hiranmaya പറം - Param അവധൂപിത - Avadhoopitha പോര്‍ക്ക് - Por‍kku അകൃതശോഭ - Akruthashobha അഴ - Azha ആശാപുഷ്പി - Aashaapushpi കാലക്രിയ - Kaalakriya സുബന്ധം - Subandham ആട്ടക്കല്ലിക്കായ് - Aattakkallikkaayu ചേന - Chena കാസി - Kaasi വിഹതി - Vihathi ശിതിവാസസ്സ് - Shithivaasassu കൃത്തിവസനന്‍, -വാസസ്സ് - Kruththivasanan‍, -vaasassu മോചാടം - Mochaadam നിരാഹാര - Niraahaara മെഴുക്കല്‍ - Mezhukkal‍ ചക്രബാണം - Chakrabaanam മൂഷം - Moosham ദേവമാര്‍ഗം - Dhevamaar‍gam ഹസ്താമലകം - Hasthaamalakam അപക്ഷപാതം - Apakshapaatham ഗുണനിധി - Gunanidhi കല്ലാട് - Kallaadu മുടയുക - Mudayuka ധമന - Dhamana ഊട്ടുപായസം - Oottupaayasam പരുകല്‍ - Parukal‍ ആയിലി - Aayili കോഷ്ണം - Koshnam കിന്നരി - Kinnari തുലുക്കന്‍ - Thulukkan‍ പുലകം - Pulakam രാജാന്നം - Raajaannam ആഴുകാല്‍ - Aazhukaal‍

Random Words

ദച്ഛദം - Dhachchadham കിര്‍മീരം - Kir‍meeram പയ്യവെ - Payyave ഹീലുകം - Heelukam ചിത്രഫലകം - Chithraphalakam ഹിരണം - Hiranam വിപ്രതിപന്ന - Viprathipanna ഊനിക്കുക - Oonikkuka കരുപിടിക്ക - Karupidikka ചുളുകിത - Chulukitha ചഴയുക - Chazhayuka കാലാംഗന്‍ - Kaalaamgan‍ ഉറിഞ്ചുക, ഉറു- - Urinchuka, Uru- മര്‍മാണി - Mar‍maani മെത്ത - Meththa ഇടങ്കാല്‍ - Idankaal‍ ജരാതുര - Jaraathura ചാത്ത് - Chaaththu കമ്പോളം - Kampolam ദുര്യോധനന്‍ - Dhuryodhanan‍ അധോംഗം - Adhomgam ചതുര്‍വിദ്യ - Chathur‍vidhya മുകുരം - Mukuram ശ്യാമകം - Shyaamakam ജയക്കൊടി - Jayakkodi ഈട്ടി, വീട്ടി - Eetti, Veetti ചുളുചുളുന്നനെ - Chuluchulunnane അംബുജാക്ഷി - Ambujaakshi ലക്ഷം - Laksham ജളാത്മാ(വ്) - Jalaathmaa(vu) ത്രാടിഹസ്തം - Thraadihastham അട്ട - Atta ടഗര - Dagara അംഗാരകന്‍, അംഗാ- - Amgaarakan‍, Amgaa- അഭിഭൂത - Abhibhootha നേര്‍പാട്ടം - Ner‍paattam നീക്ഷണം - Neekshanam ചര്‍മാരന്‍ - Char‍maaran‍ ചളുക്ക - Chalukka അശ്വക്രാന്ത - Ashvakraantha മാര്‍ഗണീയ - Maar‍ganeeya തേന്മൊഴി - Thenmozhi ജലപ്രാന്തം - Jalapraantham ഉണ്ടറുതി - Undaruthi ആശൂന - Aashoona കുത്തുക - Kuththuka ഏകസപ്തതി - Ekasapthathi പെണ്‍ചൊല്ല് - Pen‍chollu ജ്വാലാമാലി - Jvaalaamaali ദ്വൈധീകരിക്കുക - Dhvaidheekarikkuka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പ്രായ.

Get English Word for പ്രായ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പ്രായ - Praaya  :  തുല്യമായ - Thulyamaaya
     
     
പ്രായ - Praaya  :  അധികമുള്ള - Adhikamulla
     
പ്രായം - Praayam  :  പ്രായേണ - Praayena
     
പ്രായം - Praayam  :  തുല്യമായി, പോലെ. ഉദാഃ മൃതപ്രായന്‍ = മരിച്ചതിനു തുല്യന്‍ - Thulyamaayi, Pole. Udhaaa Mruthapraayan‍ = Marichathinu Thulyan‍
     
പ്രായം - Praayam  :  വയസ്സ് - Vayassu
     
പ്രായശഃ - Praayasha  :  മിക്കവാറും, പ്രായേണ - Mikkavaarum, Praayena
     
പ്രായശ്ചിത്തം - Praayashchiththam  :  തന്‍റെ പേരിലുള്ള കുറ്റമോ പാപമോ തീരുന്നതിനായി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, പ്രതിവിധി, പിഴ - Than‍re Perilulla Kuttamo Paapamo Theerunnathinaayi Cheyyunna Pravruththi, Prathividhi, Pizha
     
പ്രായസ്സ് - Praayassu  :  പ്രായേണ - Praayena
     
പ്രായേണ - Praayena  :  മിക്കവാറും - Mikkavaarum
     
പ്രായേണ - Praayena  :  പക്ഷെ - Pakshe
     
പ്രായോഗിക - Praayogika  :  പ്രയോഗത്തില്‍ വരുത്താവുന്ന - Prayogaththil‍ Varuththaavunna
     
പ്രായോപഗമനം - Praayopagamanam  :  ആഹാരം ഉപേക്ഷിച്ച് മരിക്കാന്‍ തയ്യാറായി ദര്‍ഭപ്പുല്ലിന്മേലിരിക്കല്‍, മരണപര്യന്തമുള്ള നിരാഹാരം, പ്രായോപവേശ(ന)ം - Aahaaram Upekshichu Marikkaan‍ Thayyaaraayi Dhar‍bhappullinmelirikkal‍, Maranaparyanthamulla Niraahaaram, Praayopavesha(na)m
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×