Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പെരുമാറ്റം - Perumaattam ജീവന്മൃത - Jeevanmrutha ഉഴക്കന്‍വള - Uzhakkan‍vala അസംഭൂത - Asambhootha മുക്തിസാധനം - Mukthisaadhanam ഇങ്കിരിയേസ്സ് - Inkiriyessu ഗോട്ടുവാദ്യം - Gottuvaadhyam ശശിപ്രഭം - Shashiprabham ദുഷ്ട - Dhushda അങ്കുശി - Ankushi കുലപ്രതിഷ്ഠ - Kulaprathishda തര്‍ക്കി, ടര്‍ക്കി - Thar‍kki, Dar‍kki വൃത്തിഭംഗം - Vruththibhamgam ഗര്‍ഗരം - Gar‍garam തുഭ്യം - Thubhyam നാഡിക - Naadika മഹാന്‍ - Mahaan‍ പരപുരുഷന്‍ - Parapurushan‍ ചര്‍മകൃത്ത് - Char‍makruththu ദാംഭികന്‍ - Dhaambhikan‍ തെറ - Thera ലോകേശന്‍ - Lokeshan‍ നക്രരാജം - Nakraraajam അവരോധകം - Avarodhakam സാര്‍വജനീന - Saar‍vajaneena അവ്യാപ്തി - Avyaapthi ഉത്കൃതി - Uthkruthi വാവല്‍ - Vaaval‍ പീതരോഹിണി - Peetharohini ജൂള്‍ - Jool‍ യഷ്ടി - Yashdi ഉപചികീര്‍ഷ - Upachikeer‍sha വേദഗര്‍ഭന്‍ - Vedhagar‍bhan‍ മേചക - Mechaka ശാടി - Shaadi അമ്പാടി - Ampaadi കര്‍ണേജപ - Kar‍nejapa പരാത്മാവ് - Paraathmaavu തണ്‍പെടുക - Than‍peduka സംശോധിത - Samshodhitha ഏവലന്‍ - Evalan‍ ഉരുക്ക് - Urukku ലോകത - Lokatha പത്തി - Paththi മുന്‍ഗാമി - Mun‍gaami നിര്‍ലജ്ജ - Nir‍lajja പരശുരാമന്‍ - Parashuraaman‍ ധുരം - Dhuram കണ്ണുവൈദ്യം - Kannuvaidhyam എന്നെന്നേക്കും - Ennennekkum

Random Words

വിതഥന്‍ - Vithathan‍ അപാകരണം - Apaakaranam യഥാബലം - Yathaabalam നിസ്ത്രിംശ - Nisthrimsha ഉന്മന്ഥനം, ഉന്മന്ഥം, ഉന്മാഥം - Unmanthanam, Unmantham, Unmaatham അനാഗതശ്മശ്രു, -സ്മശ്രു - Anaagathashmashru, -smashru പൂര്‍വജ - Poor‍vaja അല്ലിയന്‍ - Alliyan‍ കുപ്പി - Kuppi രഥാംഗപാണി - Rathaamgapaani പാദചാരികന്‍ - Paadhachaarikan‍ കൊക്കി - Kokki ഇളക്കം - Ilakkam കൊടിക്കപ്പല്‍ - Kodikkappal‍ കൃഷ്ടി - Krushdi ചാള - Chaala പല്ലരണ - Pallarana മൃന്‍മയ - Mrun‍maya അഷ്ടകാംഗം - Ashdakaamgam ശൈവം - Shaivam സാമഗ്രി - Saamagri അവസരം - Avasaram ഇയപ്പ് - Iyappu അമ്പലക്കാരന്‍ - Ampalakkaaran‍ ശാഖാരഥ്യ - Shaakhaarathya ഖര്‍ജുരപാനകം - Khar‍jurapaanakam കുതിരച്ചേണം - Kuthirachenam എഴുന്നള്ളിപ്പ് - Ezhunnallippu യവപിഷ്ടം - Yavapishdam പദ്മം - Padhmam ഗൗധുമീനം - Gaudhumeenam ആകുഞ്ചനം - Aakunchanam തിഥി - Thithi ബദ്ധരാഗ - Baddharaaga അങ്ങാടിക്കൂലി - Angaadikkooli ഞകാരം - Njakaaram കവഡാ - Kavadaa ഇവിടെ - Ivide അബ്ദം - Abdham ഗന്ധമാര്‍ജാരവീര്യം - Gandhamaar‍jaaraveeryam ആയൂഷ്ടോമം - Aayooshdomam എക്കരയ്ക്കുക - Ekkaraykkuka കിളരുക - Kilaruka കിരീടാവകാശി - Kireedaavakaashi ഇഷണി - Ishani അവദാഘ - Avadhaagha ഉച്ചസ്ഥലി - Uchasthali പ്രദരം - Pradharam കൈതമുല - Kaithamula നൊത്തു - Noththu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഭൗത.

Get English Word for ഭൗത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഭൗത - Bhautha  :  പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച - Panchabhoothangale Sambandhicha
     
     
ഭൗത - Bhautha  :  ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച - Jeevikale Sambandhicha
     
ഭൗത - Bhautha  :  ഭൂതപിശാചുക്കളെ സംബന്ധിച്ച - Bhoothapishaachukkale Sambandhicha
     
ഭൗത - Bhautha  :  ഭ്രാന്തുള്ള - Bhraanthulla
     
ഭൗതിക - Bhauthika  :  ഭൂതസംബന്ധമ്മയ - Bhoothasambandhammaya
     
ഭൗതിക - Bhauthika  :  പഞ്ചഭൂതനിര്‍മിതമായ - Panchabhoothanir‍mithamaaya
     
ഭൗതിക - Bhauthika  :  ലോകസംബന്ധിയായ - Lokasambandhiyaaya
     
ഭൗതികം - Bhauthikam  :  ഭൂതവസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം (ഫിസിക്സ്) - Bhoothavasthukkalekkurichu Padikkunna Shaasthram (phisiksu)
     
ഭൗതികം - Bhauthikam  :  ചേരുമരം - Cherumaram
     
ഭൗതികം - Bhauthikam  :  മുത്ത് - Muththu
     
ഭൗതികം - Bhauthikam  :  നീണ്ടകാഹളം - Neendakaahalam
     
ഭൗതികന്‍ - Bhauthikan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
ഭൗതികപിണ്ഡം - Bhauthikapindam  :  ശരീരം (പഞ്ചഭൂതനിര്‍മിതമായ പിണ്ഡം) - Shareeram (panchabhoothanir‍mithamaaya Pindam)
     
ഭൗതികവാദം - Bhauthikavaadham  :  അനാത്മവാദം, ചാര്‍വാകമതം, ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമാണ് ഉണ്മ എന്ന വാദം - Anaathmavaadham, Chaar‍vaakamatham, Dhrushyaprapanchamaanu Unma Enna Vaadham
     
ഭൗതികവിദ്യ - Bhauthikavidhya  :  മന്ത്രവാദം - Manthravaadham
     
ഭൗതികവിദ്യ - Bhauthikavidhya  :  ആധ്യാത്മികശസ്ത്രങ്ങളൊഴികെയുള്ള വിജ്ഞാനം, പ്രായോഗിക ശാസ്ത്രവിദ്യ - Aadhyaathmikashasthrangalozhikeyulla Vijnjaanam, Praayogika Shaasthravidhya
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×