Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അവപ്ലുത - Avaplutha തരുപടം - Tharupadam ശ്വാമാംസം - Shvaamaamsam സുരധൂപം - Suradhoopam തപ്തപഷാണകുണ്ഡം - Thapthapashaanakundam അനുഭവ - Anubhava ഋണാന്തകൂപം - Runaanthakoopam രഥധൂര്‍ - Rathadhoor‍ അഷ്ടശ്രവണന്‍, -വസ്സ് - Ashdashravanan‍, -vassu ഭൂധരന്‍ - Bhoodharan‍ കോരുതവി - Koruthavi കിടങ്ങ്, കിടങ്ക് - Kidangu, Kidanku പരവശപ്പെടുക - Paravashappeduka ചരുവ് - Charuvu തന്നാണ്ട് - Thannaandu ഊര്‍ധ്വസാനു - Oor‍dhvasaanu അസന്നദ്ധ - Asannaddha വടമീന്‍ - Vadameen‍ ഉപാഗ്രഹണം - Upaagrahanam ഉരഗബന്ധം - Uragabandham ബുധം - Budham വിനീതന്‍ - Vineethan‍ രന്തിദേവം - Ranthidhevam ചായത്തുണി - Chaayaththuni ജിഹ്വാവിഷം - Jihvaavisham മന്ദവൈരാഗ്യം - Mandhavairaagyam അഗ്നിക്രിയ - Agnikriya ആമുഖം - Aamukham വീര്‍പ്പ് - Veer‍ppu മഹായജ്ഞം - Mahaayajnjam ചേരിചേരാനയം - Chericheraanayam പഞ്ജി(കാ)കാരകന്‍ - Panjji(kaa)kaarakan‍ പോഗണ്ഡ - Poganda കര്‍ഷണി, കര്‍ഷിണി - Kar‍shani, Kar‍shini ഗുരുവാല - Guruvaala ജലകല്മഷം - Jalakalmasham അത്യുത്തമം - Athyuththamam ജീവിതഗതി - Jeevithagathi വിമര്‍ശകന്‍ - Vimar‍shakan‍ പൂര്‍വജ്ഞാനം - Poor‍vajnjaanam വേട്ടയ്ക്കരുമകന്‍ - Vettaykkarumakan‍ മുതലവകാശം - Muthalavakaasham ഗൃഹ്യകം - Gruhyakam മഘ - Magha ചപ്പന്‍ - Chappan‍ വിനത - Vinatha സ്ഥൂലത - Sthoolatha വിടിയുക - Vidiyuka എലുമ്പന്‍ - Elumpan‍ ഓത്തുപള്ളി - Oththupalli

Random Words

അപ്രമോദം - Apramodham പുരോഡാശം - Purodaasham കുലക്കൊഴുന്ന് - Kulakkozhunnu കുതീര്‍ഥന്‍ - Kutheer‍than‍ ഇന്ദ്രജയന്‍ - Indhrajayan‍ ഉപവാഹ്യം - Upavaahyam ദ്വിവിധ - Dhvividha ഉദജം - Udhajam അനിഭൃത - Anibhrutha സുമന്ത്ര - Sumanthra കൈലാസൗകസ്സ് - Kailaasaukassu പുല്‍ക്കൂട് - Pul‍kkoodu പെരുക്കം - Perukkam താലവൃന്തം - Thaalavruntham ഉഴിഞ്ഞ - Uzhinja പ്രത്യാഗത - Prathyaagatha ദ്യുരാത്രം - Dhyuraathram ആകാശക്കോട്ട - Aakaashakkotta പഥികന്‍ - Pathikan‍ ദുര്‍നിവാര - Dhur‍nivaara അഷ്ടാംഗശീലം - Ashdaamgasheelam എന്നുമേ - Ennume പത്മാസന - Pathmaasana ദാക്ഷിണ - Dhaakshina മാനസ - Maanasa തത്പരം - Thathparam വിഷമന്‍ - Vishaman‍ അടവിക്കച്ചോലം - Adavikkacholam പുലിരികം - Pulirikam അച്ചുതൊണ്ട് - Achuthondu വികാസനം - Vikaasanam ചിരട്ടി - Chiratti ചവോക്ക് - Chavokku ഭേദോപായം - Bhedhopaayam സ്കന്ധശൃംഗം - Skandhashrumgam തുടമാനം - Thudamaanam കാര്യാധിപന്‍ - Kaaryaadhipan‍ അടിപിഴചാവര്‍ - Adipizhachaavar‍ അതിബുദ്ധി - Athibuddhi ടണ്‍ - Dan‍ ചാമന്‍ - Chaaman‍ രക്കച്ചുമര്‍ - Rakkachumar‍ കന്ദളം, -ലം - Kandhalam, -lam ചടപ്പ്, ചടവ് - Chadappu, Chadavu ആരോരും - Aarorum കൂറുപാട് - Koorupaadu നിവീതി - Niveethi ഇല്ലാത - Illaatha കമക്കുക - Kamakkuka ശകലി - Shakali
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About മഴവില്ല്.

Get English Word for മഴവില്ല് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
മഴവില്ല് - Mazhavillu  :  ഇന്ദ്രധനുസ്സ് (മഴപെയ്യുമ്പോള്‍ സൂര്യന്‍ നില്‍ക്കുന്നതിന്‍റെ എതിര്‍ദിശയില്‍ ആകാശത്തു വില്ലിന്‍റെ ആകൃതിയില്‍ സപ്തവര്‍ണങ്ങളോടുകൂടി കാണുന്നത്) - Indhradhanussu (mazhapeyyumpol‍ Sooryan‍ Nil‍kkunnathin‍re Ethir‍dhishayil‍ Aakaashaththu Villin‍re Aakruthiyil‍ Sapthavar‍nangalodukoodi Kaanunnathu)
     
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×