Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കൈപ്പ, കയ്പ - Kaippa, Kaypa ചിള്‍ - Chil‍ ക്ഷണാന്തരം - Kshanaantharam ഊരുന്നത്, -ണത് - Oorunnathu, -nathu ഒരുനാളും - Orunaalum ചക്രാകി - Chakraaki വാദര - Vaadhara കൂന് - Koonu ഇടവം - Idavam കാകസ്‌ത്രീ - Kaakasthree കോപ്പാട്ടി - Koppaatti ചങ്ങിടി - Changidi ഗരളം - Garalam ദത്തമതി - Dhaththamathi പിടാരം - Pidaaram അര്‍ത്ഥപ്രയോഗം - Ar‍ththaprayogam പരോക്ഷവൃത്തി - Parokshavruththi കളഭക്കളി - Kalabhakkali ട്രാക്റ്റര്‍ - Draakttar‍ അഭിവന്ദിക്കുക - Abhivandhikkuka ശ്രവ്യം - Shravyam വിശിഖന്‍ - Vishikhan‍ ആരുരുക്ഷു - Aarurukshu കദാചാര - Kadhaachaara തിങ്കള്‍ക്കലാധരന്‍ - Thinkal‍kkalaadharan‍ കാവ്യകാരന്‍, -കൃത്ത് - Kaavyakaaran‍, -kruththu തിരപ്പം - Thirappam ദൂത - Dhootha അഴക് - Azhaku ദ്രുഘണന്‍ - Dhrughanan‍ വിനുത - Vinutha സംവര്‍ത്തിക - Samvar‍ththika ദത്തപുത്രന്‍ - Dhaththaputhran‍ ഡകാരം - Dakaaram ഉഴമ - Uzhama കലവാണിയന്‍ - Kalavaaniyan‍ ഇടച്ചില്‍ - Idachil‍ വിജ്ഞാപക - Vijnjaapaka ഊശി - Ooshi ഞുറുമ്പ് - Njurumpu അക്ഷ്ണം - Akshnam ചുറുതി - Churuthi അട്ടാലം - Attaalam റാട്ട് - Raattu അതിശായി - Athishaayi തണ്ണീര്‍ - Thanneer‍ പുഷ്പരാഗം - Pushparaagam ചര്‍ക്കരിതം - Char‍kkaritham പ്രായ - Praaya അരണ്യാനി - Aranyaani

Random Words

സാവിത്രം - Saavithram ഗാര്‍ദഭികം - Gaar‍dhabhikam എകറുക - Ekaruka കല്പിത - Kalpitha അപക്രമം, -ക്രമണം - Apakramam, -kramanam ഔലോത് - Aulothu സുഖകര - Sukhakara ജയ - Jaya വൈകടികന്‍ - Vaikadikan‍ പാഷണ്ഡം - Paashandam നീഹാരിക - Neehaarika കരിവള്ളി, കരു- - Karivalli, Karu- ധര്‍മരോധി - Dhar‍marodhi ഗ്രഹനാശ(ന)ം - Grahanaasha(na)m കുടുക്ക് - Kudukku അനേഡന്‍, -ളന്‍ - Anedan‍, -lan‍ നവഗ്രഹങ്ങള്‍ - Navagrahangal‍ കൊള്ളുക - Kolluka കടൈവൃത്തി - Kadaivruththi മൗസലപര്‍വം - Mausalapar‍vam പരിപാണ്ഡു(ര) - Paripaandu(ra) തവിട് - Thavidu പാശി - Paashi ഏഷണിക - Eshanika ആശ്വത്ഥ - Aashvaththa അപ്രജാത - Aprajaatha അയിലാളര്‍ - Ayilaalar‍ കണങ്കൈ - Kanankai മാന്നി - Maanni സുരര്‍ഷി - Surar‍shi കുരട്ട, കുറട്ട - Kuratta, Kuratta ദശരശ്മിശതന്‍ - Dhasharashmishathan‍ ദണ്ഡമാണവന്‍ - Dhandamaanavan‍ പതുങ്ങല്‍ - Pathungal‍ ഉദ്ഗാഢ - Udhgaadda ചലമ്പുക - Chalampuka ചെവിക്കട - Chevikkada ചെലവ് - Chelavu ഉന്മനസ്സ് - Unmanassu സുഷുപ്സ - Sushupsa ബഹുമുഖ - Bahumukha അനാത്മീയ - Anaathmeeya അപരിത്യാജ്യ - Aparithyaajya താനായ്വട്ടം - Thaanaayvattam പഞ്ചലക്ഷണം - Panchalakshanam ഗിരിപക്ഷഭിത്ത് - Giripakshabhiththu കരിമ്പാള - Karimpaala അരള്‍ച്ച - Aral‍cha ചന്ദ്രജ - Chandhraja വിശുദ്ധ - Vishuddha
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About മഴവില്ല്.

Get English Word for മഴവില്ല് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
മഴവില്ല് - Mazhavillu  :  ഇന്ദ്രധനുസ്സ് (മഴപെയ്യുമ്പോള്‍ സൂര്യന്‍ നില്‍ക്കുന്നതിന്‍റെ എതിര്‍ദിശയില്‍ ആകാശത്തു വില്ലിന്‍റെ ആകൃതിയില്‍ സപ്തവര്‍ണങ്ങളോടുകൂടി കാണുന്നത്) - Indhradhanussu (mazhapeyyumpol‍ Sooryan‍ Nil‍kkunnathin‍re Ethir‍dhishayil‍ Aakaashaththu Villin‍re Aakruthiyil‍ Sapthavar‍nangalodukoodi Kaanunnathu)
     
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×