Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഉപ- - Upa- മുതലാവുക - Muthalaavuka ഇരുതല - Iruthala ചരയിക്കുക - Charayikkuka സ്ഥിരപ്രതിജ്ഞ - Sthiraprathijnja കപ്പൂച്ചിങ്കുരങ്ങ് - Kappoochinkurangu മയിലാഞ്ചി - Mayilaanchi ദുരാചാര - Dhuraachaara തൈലബീജം - Thailabeejam മുകുളിക്കുക - Mukulikkuka പാണ്‍ - Paan‍ അരി - Ari ഭണിതം - Bhanitham അയോജാല - Ayojaala തദ്രൂപം - Thadhroopam ഉത്പാടിക - Uthpaadika വേണുന്ന - Venunna ആത്മശുദ്ധി - Aathmashuddhi അര്‍ത്ഥവാന്‍ - Ar‍ththavaan‍ അവിനയം - Avinayam പെരിയപുരാണം - Periyapuraanam ജഗദീശന്‍ - Jagadheeshan‍ തട്ടുകട - Thattukada തുന്ദിഭന്‍ - Thundhibhan‍ അനുച്ഛിഷ്ട - Anuchchishda അഭിലഷിത - Abhilashitha ഉച്ച - Ucha കരപ്പൊങ്ങ് - Karappongu ഏഷണി - Eshani ഐഷ്ടിക - Aishdika അഷ്ടപുഷ്പങ്ങള്‍ - Ashdapushpangal‍ കാരായിക - Kaaraayika അസംഗ - Asamga അടയ്ക്കാ, അടക്കാ - Adaykkaa, Adakkaa കിംബരം - Kimbaram അനുഭോഗഇറയിലി - Anubhogairayili ആലാപനസംഗീതം - Aalaapanasamgeetham അതട്ടുക, അതറ്റുക - Athattuka, Athattuka ബലശാലി - Balashaali മംഗല്യവാന്‍ - Mamgalyavaan‍ അര്‍ജകം - Ar‍jakam ചലിക്കുക - Chalikkuka ദദ്രുകുഷ്ഠം - Dhadhrukushdam തൗല്യം - Thaulyam ഘോരഹാസ്യം - Ghorahaasyam ധൂലകം - Dhoolakam കര്‍ത്തവ്യമൂഡന്‍ - Kar‍ththavyamoodan‍ അനൂന - Anoona ഉള്‍ത്തൂര്‍ന്ന - Ul‍ththoor‍nna കൂതികിലിക്കി - Koothikilikki

Random Words

കരത്താമര - Karaththaamara നരകാരി - Narakaari ആത്മവിദ്യ - Aathmavidhya അവസ്രംസനം - Avasramsanam നരന്‍ - Naran‍ കര്‍ദടം - Kar‍dhadam കരംഭം, കരംബം - Karambham, Karambam ക്രീഡാരത്നം - Kreedaarathnam നാസ്തികന്‍ - Naasthikan‍ മുണ്ഡജം - Mundajam കള്ളവാറ്റ് - Kallavaattu തുംബരം - Thumbaram വിരളം - Viralam ശിരോരുക്ക് - Shirorukku മല്ലി - Malli ബലാനുജന്‍ - Balaanujan‍ ജ്ഞാനാവരണം - Jnjaanaavaranam ഗന്‍ - Gan‍ മലവിസര്‍ഗം - Malavisar‍gam പണസ്‌ത്രീ - Panasthree വിഞ്ജാമരം - Vinjjaamaram ഹര്‍ത്താവ് - Har‍ththaavu ബാലപാശ്യം - Baalapaashyam ചവികം - Chavikam അകറ്റല്‍ - Akattal‍ നികര്‍ത്തനം - Nikar‍ththanam ചിരികണ്ടന്‍ - Chirikandan‍ ഒടുക് - Oduku കാനം - Kaanam ആറ്റുനൊച്ചി - Aattunochi മന്ത്രശാല - Manthrashaala അഭ്യര്‍ഥിക്കുക - Abhyar‍thikkuka കൊണ്ടി - Kondi കോപാഗ്നി - Kopaagni നാളീകിനി - Naaleekini പള്ളിപ്പീഠം - Pallippeedam ആനന്ദപ്രഭവം - Aanandhaprabhavam അല്പസാര - Alpasaara ഉത്ക്രാഥിനി - Uthkraathini കുഡ്യച്ഛേദി - Kudyachchedhi ഉസ്രം - Usram അണ്ടയോനി - Andayoni ആണ്ടു - Aandu ഇയ്യോല, ഈയോല, ഈയത്തോല - Iyyola, Eeyola, Eeyaththola മുതലായ്മ - Muthalaayma ലക്ഷിത - Lakshitha ഇളമ്പാകം - Ilampaakam ഏകാത്മകന്‍ - Ekaathmakan‍ പൈശുനം - Paishunam അപധൂമ - Apadhooma
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About മഴു.

Get English Word for മഴു [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
മഴു - Mazhu  :  ഒരിനം കോടാലി, കൈക്കോടാലി - Orinam Kodaali, Kaikkodaali
     
     
മഴു - Mazhu  :  ഒരുതരം ആയുധം (കല്ലുവെട്ടാനുള്ളത്) - Orutharam Aayudham (kalluvettaanullathu)
     
മഴു - Mazhu  :  മങ്ങിയ - Mangiya
     
മഴു - Mazhu  :  മേച്ചയില്ലാത്ത - Mechayillaaththa
     
മഴുക്കുക - Mazhukkuka  :  കുറയ്ക്കുക - Kuraykkuka
     
മഴുക്കുറ - Mazhukkura  :  (വെട്ടിയെടുത്ത കല്ല് ഒരുക്കുമ്പോള്‍) മഴുകൊണ്ടു ചെത്തിക്കളയുന്നത് - (vettiyeduththa Kallu Orukkumpol‍) Mazhukondu Cheththikkalayunnathu
     
മഴുങ്ങുക - Mazhunguka  :  മൂര്‍ച്ചകുറയുക - Moor‍chakurayuka
     
മഴുങ്ങുക - Mazhunguka  :  വര്‍ധനയില്ലാതാവുക - Var‍dhanayillaathaavuka
     
മഴുവമ്പ് - Mazhuvampu  :  മഴുവിന്‍റെ ആകൃതിയില്‍ വായ്ത്തലയുള്ള ഒരുതരം അമ്പ് - Mazhuvin‍re Aakruthiyil‍ Vaayththalayulla Orutharam Ampu
     
മഴുവാളി - Mazhuvaali  :  മഴുധരിച്ചവന്‍ - Mazhudharichavan‍
     
മഴുവാളി - Mazhuvaali  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
മഴുവാളി - Mazhuvaali  :  പരശുരാമന്‍ - Parashuraaman‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×