Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

തലയാരി - Thalayaari വിസാരി - Visaari ചിരക്കത്തി - Chirakkaththi കണ്ടകിത - Kandakitha ആയമ്യ - Aayamya ഗുരുഭൃത്ത് - Gurubhruththu ഞല്ലി - Njalli തമ്പായി - Thampaayi പിച്ച - Picha വൈഷ്ണവി - Vaishnavi അധമമേളം - Adhamamelam അര്‍ത്ഥാന്വിത - Ar‍ththaanvitha സ്വജം - Svajam കൃമിഹ - Krumiha വിമാതാ(വ്) - Vimaathaa(vu) ഘനത്വം - Ghanathvam അകാലമരണം - Akaalamaranam കവിള്‍ - Kavil‍ അസംഖ്യേയ - Asamkhyeya മഹാശ്മം - Mahaashmam ചാപ്പ - Chaappa ഛായാനാഥന്‍ - Chaayaanaathan‍ വിരമിക്കുക - Viramikkuka അടയോല - Adayola ദാനവഗുരു - Dhaanavaguru ജന്യ - Janya മേഘതിമിരം - Meghathimiram ചുല്ലകി - Chullaki കേശം - Kesham പഞ്ചവല്ലഭ - Panchavallabha യുഗ്മരാശി - Yugmaraashi തൈത്തിരീയം - Thaiththireeyam ചിത്രബര്‍ഹം - Chithrabar‍ham അടികള്‍ - Adikal‍ ഏവുകാരന്‍ - Evukaaran‍ വൃദ്ധകാകം - Vruddhakaakam കപിലപുരാണം - Kapilapuraanam കുനിഷ്ഠന്‍ - Kunishdan‍ അക്ഷദര്‍ശകന്‍ - Akshadhar‍shakan‍ ഘുരണം - Ghuranam ഉപേതി - Upethi കര്‍ക്കരാക്ഷം - Kar‍kkaraaksham വിദേശി - Vidheshi ഉപാചരിത - Upaacharitha തിമിര്‍ - Thimir‍ പരിപ്ലുഷ്ട - Pariplushda അചാരു - Achaaru മുഷ്ടിമധ്യം - Mushdimadhyam ആമ്രവണം - Aamravanam ലാലസ - Laalasa

Random Words

സമീരം - Sameeram ചെരവ - Cherava ആമോദിക്കുക - Aamodhikkuka പുഷ്പപഥം - Pushpapatham പിശുക്ക് - Pishukku പാര്‍വത്യകാര്‍ - Paar‍vathyakaar‍ ഉദകഭാഗം - Udhakabhaagam പ്രഹിതം - Prahitham കന്നിയാക്കം - Kanniyaakkam അനുശാസിത - Anushaasitha അര്‍ത്ഥദന്‍ - Ar‍ththadhan‍ ദ്യുജയം - Dhyujayam ശൈവലം - Shaivalam ഉത്കര്‍ഷം - Uthkar‍sham വചസാംപതി - Vachasaampathi കുഞ്ചിതം - Kunchitham അപ്രതിഷ്ഠം - Aprathishdam ഐരാവണന്‍ - Airaavanan‍ തിക്തതണ്ഡുല - Thikthathandula നിസ്തുഷരത്നം - Nisthusharathnam ഉത്പാദിക, ഉല്‍- - Uthpaadhika, Ul‍- പഞ്ചപദി - Panchapadhi ശുക്ലപക്ഷം - Shuklapaksham ദൂരസ്ഥിത - Dhoorasthitha മീത്തല്‍ - Meeththal‍ ദശതാലം - Dhashathaalam ബിസലം - Bisalam എള്‍ക്കരപ്പന്‍ - El‍kkarappan‍ പൊട്ടുബുദ്ധി - Pottubuddhi അധി- - Adhi- തലയായ്മ - Thalayaayma താരാലി - Thaaraali വരഗാത്രി - Varagaathri ജീത - Jeetha ഉയര്‍ത്തുക - Uyar‍ththuka ചക്രാവര്‍ത്തം - Chakraavar‍ththam നിവര്‍ത്തിത - Nivar‍ththitha വെങ്കലം - Venkalam രത്നസാനു - Rathnasaanu ശ്രീനന്ദനന്‍ - Shreenandhanan‍ മര്‍ദനീയ - Mar‍dhaneeya ചിവുകന്മാര്‍ - Chivukanmaar‍ മുന്നാണി - Munnaani കവിച്ചില്‍ - Kavichil‍ രാജിക - Raajika ജാനുഗത - Jaanugatha കാക്വാക്ഷിപ്തം - Kaakvaakshiptham അമൃതഫല - Amruthaphala പേര്‍ക്കുക - Per‍kkuka പടര്‍ച്ചുണ്ട - Padar‍chunda
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About മഴു.

Get English Word for മഴു [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
മഴു - Mazhu  :  ഒരിനം കോടാലി, കൈക്കോടാലി - Orinam Kodaali, Kaikkodaali
     
     
മഴു - Mazhu  :  ഒരുതരം ആയുധം (കല്ലുവെട്ടാനുള്ളത്) - Orutharam Aayudham (kalluvettaanullathu)
     
മഴു - Mazhu  :  മങ്ങിയ - Mangiya
     
മഴു - Mazhu  :  മേച്ചയില്ലാത്ത - Mechayillaaththa
     
മഴുക്കുക - Mazhukkuka  :  കുറയ്ക്കുക - Kuraykkuka
     
മഴുക്കുറ - Mazhukkura  :  (വെട്ടിയെടുത്ത കല്ല് ഒരുക്കുമ്പോള്‍) മഴുകൊണ്ടു ചെത്തിക്കളയുന്നത് - (vettiyeduththa Kallu Orukkumpol‍) Mazhukondu Cheththikkalayunnathu
     
മഴുങ്ങുക - Mazhunguka  :  മൂര്‍ച്ചകുറയുക - Moor‍chakurayuka
     
മഴുങ്ങുക - Mazhunguka  :  വര്‍ധനയില്ലാതാവുക - Var‍dhanayillaathaavuka
     
മഴുവമ്പ് - Mazhuvampu  :  മഴുവിന്‍റെ ആകൃതിയില്‍ വായ്ത്തലയുള്ള ഒരുതരം അമ്പ് - Mazhuvin‍re Aakruthiyil‍ Vaayththalayulla Orutharam Ampu
     
മഴുവാളി - Mazhuvaali  :  മഴുധരിച്ചവന്‍ - Mazhudharichavan‍
     
മഴുവാളി - Mazhuvaali  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
മഴുവാളി - Mazhuvaali  :  പരശുരാമന്‍ - Parashuraaman‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×