Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

നോട്ടറി - Nottari ചോറ്റുതവി - Chottuthavi നശ്യത്ത് - Nashyaththu എമ്പിരാന്‍ - Empiraan‍ പുരളി - Purali ദേഹഭൃത്ത് - Dhehabhruththu കുമ്പിരി - Kumpiri വൈമനസ്യം - Vaimanasyam ഉതള്‍ - Uthal‍ നരത, -ത്വം - Naratha, -thvam ഗമിക്കുക - Gamikkuka ചന്ദ്രമണ്ഡലം - Chandhramandalam ഇടന്തലവട്ടം - Idanthalavattam കൃതാഗസ്സ് - Kruthaagassu ഉച്ചദേവത - Uchadhevatha പാരാപതം - Paaraapatham സംവേശിക്കുക - Samveshikkuka ശോഷണം - Shoshanam അടമ്പാടേ - Adampaade ദീപനം - Dheepanam കനകചൂര്‍ണം - Kanakachoor‍nam വേധി - Vedhi ഹര്‍ഷവര്‍ധനന്‍ - Har‍shavar‍dhanan‍ മറയോന്‍ - Marayon‍ പട്ടേരി - Patteri ഉദിത - Udhitha സമാധാരം - Samaadhaaram തോയഡിംബം - Thoyadimbam മുമ്മി - Mummi പുങ്കന്‍ - Punkan‍ ഉദ്ദീപ്ത - Uddheeptha ശിങ്കു - Shinku ഒടിവ് - Odivu ദയിതന്‍ - Dhayithan‍ പരിഖ - Parikha മുതലാളന്‍ - Muthalaalan‍ ഉപപുഷ്പിക - Upapushpika സുരേന്ദ്രജിത്ത് - Surendhrajiththu അശ്വയുക്ക് - Ashvayukku ഇറതെണ്ടം - Irathendam ഔദരിക - Audharika അക്ഷിതരം - Akshitharam അപകല്‍മഷ, -കന്മഷ - Apakal‍masha, -kanmasha ഏകാന്തത - Ekaanthatha അസമാധേയ - Asamaadheya ചന്ദനക്കുടം - Chandhanakkudam അന്വഷ്ടക - Anvashdaka ചിങ്ങരാശി - Chingaraashi അഭിഹിത - Abhihitha റിസീവര്‍ - Riseevar‍

Random Words

കാശ്മീരജ - Kaashmeeraja കണം - Kanam ചെടന്‍ - Chedan‍ നീചം - Neecham തത്ത്വാര്‍ഥം - Thaththvaar‍tham ധ്മാകാരന്‍ - Dhmaakaaran‍ കബളിത - Kabalitha കറുത്തവാവ് - Karuththavaavu ഘടിന്ധമന്‍ - Ghadindhaman‍ തപോ - Thapo ചീമുഞ്ഞി - Cheemunji ഉപചിതി - Upachithi വിര - Vira നാനാഴി - Naanaazhi ചൈത്യപ്രസാദം - Chaithyaprasaadham കളകാഞ്ചി - Kalakaanchi ദക്ഷം - Dhaksham താവ - Thaava ഫല്ഗുനീഭവന്‍ - Phalguneebhavan‍ ഏവന്‍ - Evan‍ വിവര്‍ജിക്കുക - Vivar‍jikkuka ആറാടുക - Aaraaduka ഭാമിനി - Bhaamini എഴുപത് - Ezhupathu സ്ത്ര്യാജീവന്‍ - Sthryaajeevan‍ ഔക്ഷം - Auksham യദൃച്ഛ - Yadhruchcha കലഹപ്രിയന്‍ - Kalahapriyan‍ രാവ് - Raavu കൗല്യ - Kaulya വിയര്‍പ്പ് - Viyar‍ppu ചെട്ടിപ്പൂ - Chettippoo ഉത്ക്ലേദം - Uthkledham ജലാഷം - Jalaasham എത്തറ്റം - Eththattam നിര്‍വിചാരം - Nir‍vichaaram ബദ്ധപരികരന്‍ - Baddhaparikaran‍ തേറ്റം - Thettam നരകയാതന - Narakayaathana ചവിട്ടുകളി - Chavittukali അധര്‍മഭീരു - Adhar‍mabheeru ശൈബ്യ - Shaibya ദേവപാണി - Dhevapaani യഥാവസരം - Yathaavasaram ഒക്കുഫത്ത് - Okkuphaththu ചിവില്ലിക - Chivillika പരാപര - Paraapara ചണ്ഡവേഗം - Chandavegam ഗൃഹ്യസൂത്രം - Gruhyasoothram പൊള്ള - Polla
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About മഴു.

Get English Word for മഴു [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
മഴു - Mazhu  :  ഒരിനം കോടാലി, കൈക്കോടാലി - Orinam Kodaali, Kaikkodaali
     
     
മഴു - Mazhu  :  ഒരുതരം ആയുധം (കല്ലുവെട്ടാനുള്ളത്) - Orutharam Aayudham (kalluvettaanullathu)
     
മഴു - Mazhu  :  മങ്ങിയ - Mangiya
     
മഴു - Mazhu  :  മേച്ചയില്ലാത്ത - Mechayillaaththa
     
മഴുക്കുക - Mazhukkuka  :  കുറയ്ക്കുക - Kuraykkuka
     
മഴുക്കുറ - Mazhukkura  :  (വെട്ടിയെടുത്ത കല്ല് ഒരുക്കുമ്പോള്‍) മഴുകൊണ്ടു ചെത്തിക്കളയുന്നത് - (vettiyeduththa Kallu Orukkumpol‍) Mazhukondu Cheththikkalayunnathu
     
മഴുങ്ങുക - Mazhunguka  :  മൂര്‍ച്ചകുറയുക - Moor‍chakurayuka
     
മഴുങ്ങുക - Mazhunguka  :  വര്‍ധനയില്ലാതാവുക - Var‍dhanayillaathaavuka
     
മഴുവമ്പ് - Mazhuvampu  :  മഴുവിന്‍റെ ആകൃതിയില്‍ വായ്ത്തലയുള്ള ഒരുതരം അമ്പ് - Mazhuvin‍re Aakruthiyil‍ Vaayththalayulla Orutharam Ampu
     
മഴുവാളി - Mazhuvaali  :  മഴുധരിച്ചവന്‍ - Mazhudharichavan‍
     
മഴുവാളി - Mazhuvaali  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
മഴുവാളി - Mazhuvaali  :  പരശുരാമന്‍ - Parashuraaman‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×