Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ശാങ്കരി - Shaankari ശുക്രവാരം - Shukravaaram ആണിയം - Aaniyam മുഷ്കശൂന്യന്‍ - Mushkashoonyan‍ വ്യപനീത - Vyapaneetha വള്ളിക്കടുക്കന്‍ - Vallikkadukkan‍ ഉത്പാതം - Uthpaatham ചാരിത്രശുദ്ധി - Chaarithrashuddhi ആശ്വിനര്‍ - Aashvinar‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധി - Pakar‍chavyaadhi അത്യൂഹം - Athyooham കണവീരം - Kanaveeram ചെവിക്കായം - Chevikkaayam മണ്‍കോരി, -വെട്ടി - Man‍kori, -vetti കക്ഷിരാഷ്ട്രീയം - Kakshiraashdreeyam ലുണ്ടകന്‍ - Lundakan‍ ഉക്കില്‍ - Ukkil‍ അഗ്രശൂലം - Agrashoolam വ്യപോഢ - Vyapodda പൂണി - Pooni കണ്ണിമാങ്ങ - Kannimaanga ഗുണാഢ്യ - Gunaaddya കരിബന്ധം - Karibandham ഏറ്റിനം - Ettinam വൈലക്ഷണ്യം - Vailakshanyam ഇരുതലമൂരി, -മൂലി - Iruthalamoori, -mooli ചള്ളത്തം - Challaththam പഞ്ചാക്ഷരം, -രി - Panchaaksharam, -ri നതമധ്യ - Nathamadhya ഗരുഡമുദ്ര - Garudamudhra മുകത്തരം - Mukaththaram എമ്പെരുമാക്കള്‍ - Emperumaakkal‍ രുമ്ര - Rumra മുത്തപ്പന്‍ - Muththappan‍ നേര്‍മഞ്ചി - Ner‍manchi പര്യകം - Paryakam അകണ്ട്കി - Akandki കന്നിവെറി - Kanniveri താലൂഷകം - Thaalooshakam അവ്യളിക - Avyalika ജഡധി - Jadadhi വിചാരണം - Vichaaranam ഖാതകന്‍ - Khaathakan‍ ഈദൃക്ത - Eedhruktha പോഷക - Poshaka കട്ടങ്ങം - Kattangam വെണ്‍കടല്‍ - Ven‍kadal‍ ചര്‍മകരണ്ഡം - Char‍makarandam ജീര്‍ണ - Jeer‍na അഹിലത - Ahilatha

Random Words

മാമറ - Maamara ചല - Chala വീജകോശം - Veejakosham കോട്ട് - Kottu മോചാടം - Mochaadam ചൂതമഞ്ജരി - Choothamanjjari നിശാബലരാശികള്‍ - Nishaabalaraashikal‍ ഞടുഞട - Njadunjada ആനന്ദഥൂ - Aanandhathoo ദ്യോതകം - Dhyothakam ദാക്ഷി - Dhaakshi മത്തകാമിനി - Maththakaamini ചളുങ്ങ് - Chalungu ഒളി - Oli പരാസ്കന്ദി - Paraaskandhi രോഷ്ടാവ് - Roshdaavu അപഭയം - Apabhayam ആഭാഷം - Aabhaasham കാലയുക്തി - Kaalayukthi തുറുതുറെ - Thuruthure ദസറ - Dhasara കുരവയാട്ടം - Kuravayaattam തുത്ത് - Thuththu തിളക്കം - Thilakkam വകിരുക - Vakiruka അഭിഘാതം - Abhighaatham അന്തരവയവം - Antharavayavam ബഹുശ്രുതന്‍ - Bahushruthan‍ ചദിരന്‍ - Chadhiran‍ പൂതിഗന്ധി - Poothigandhi മക്കന - Makkana ശ്രപിത - Shrapitha ചുനയന്‍ - Chunayan‍ ബ്രാണ്ടി - Braandi അപരോക്ഷം - Aparoksham ഊശാമ്പി. - Ooshaampi. കിന്ദാസന്‍ - Kindhaasan‍ അളിയരാര്‍ - Aliyaraar‍ ഉദ്ദായം - Uddhaayam ഉരുശൃംഗം - Urushrumgam ഉപ്പ് - Uppu കേലകന്‍ - Kelakan‍ ഉടല്‍ - Udal‍ അമീബാ - Ameebaa ധര്‍മചാരി - Dhar‍machaari ധൂമാഭ - Dhoomaabha ഗഞ്ചിറ - Ganchira കോണിക്കുക - Konikkuka വിനത - Vinatha കൈക്കുറിപ്പ് - Kaikkurippu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About മഴു.

Get English Word for മഴു [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
മഴു - Mazhu  :  ഒരിനം കോടാലി, കൈക്കോടാലി - Orinam Kodaali, Kaikkodaali
     
     
മഴു - Mazhu  :  ഒരുതരം ആയുധം (കല്ലുവെട്ടാനുള്ളത്) - Orutharam Aayudham (kalluvettaanullathu)
     
മഴു - Mazhu  :  മങ്ങിയ - Mangiya
     
മഴു - Mazhu  :  മേച്ചയില്ലാത്ത - Mechayillaaththa
     
മഴുക്കുക - Mazhukkuka  :  കുറയ്ക്കുക - Kuraykkuka
     
മഴുക്കുറ - Mazhukkura  :  (വെട്ടിയെടുത്ത കല്ല് ഒരുക്കുമ്പോള്‍) മഴുകൊണ്ടു ചെത്തിക്കളയുന്നത് - (vettiyeduththa Kallu Orukkumpol‍) Mazhukondu Cheththikkalayunnathu
     
മഴുങ്ങുക - Mazhunguka  :  മൂര്‍ച്ചകുറയുക - Moor‍chakurayuka
     
മഴുങ്ങുക - Mazhunguka  :  വര്‍ധനയില്ലാതാവുക - Var‍dhanayillaathaavuka
     
മഴുവമ്പ് - Mazhuvampu  :  മഴുവിന്‍റെ ആകൃതിയില്‍ വായ്ത്തലയുള്ള ഒരുതരം അമ്പ് - Mazhuvin‍re Aakruthiyil‍ Vaayththalayulla Orutharam Ampu
     
മഴുവാളി - Mazhuvaali  :  മഴുധരിച്ചവന്‍ - Mazhudharichavan‍
     
മഴുവാളി - Mazhuvaali  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
മഴുവാളി - Mazhuvaali  :  പരശുരാമന്‍ - Parashuraaman‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×