Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

മൂര്‍ത്തീഭവിക്കുക - Moor‍ththeebhavikkuka കണ്ഠശരം - Kandasharam നിരുക്ത - Niruktha ഭൂരിമായന്‍ - Bhoorimaayan‍ ആന്ത്രയിറക്കം - Aanthrayirakkam ഉത്കര്‍ഷണം - Uthkar‍shanam ഷാപ്പ് - Shaappu നവം - Navam കളിയാട്ട് - Kaliyaattu ദുഷ്പ്രാപ - Dhushpraapa അബുധന്‍ - Abudhan‍ പാഷണ്ഡം - Paashandam ഉപഹതി - Upahathi എജമാന്‍, -മാനന്‍ - Ejamaan‍, -maanan‍ വടപത്രം - Vadapathram വൈമനസ്യം - Vaimanasyam അനുക്രമണം - Anukramanam തുഴച്ചല്‍, -ച്ചില്‍ - Thuzhachal‍, -chil‍ ബാഹിക - Baahika ആകരഗ്രന്ഥം - Aakaragrantham പതിര്‍ - Pathir‍ പൂരണീയ - Pooraneeya കതിര്‍ - Kathir‍ കമഠം - Kamadam രോധിക്കുക - Rodhikkuka നിത്യച്ചെലവ് - Nithyachelavu കങ്കപത്രം - Kankapathram അര്‍വാചീന - Ar‍vaacheena ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം - Dhvitheeyaaksharapraasam അര്‍ത്ഥികന്‍ - Ar‍ththikan‍ യൗക്തിക - Yaukthika ഭര്‍ത്തൃശുശ്രൂഷ - Bhar‍ththrushushroosha കാമ്യം - Kaamyam ഒലമാരി - Olamaari കപീതനം - Kapeethanam ഏകാന്തത - Ekaanthatha ആശ്വീയം - Aashveeyam വാതാമയം - Vaathaamayam പദഗ - Padhaga കണ്ണേറ്റി, കന്നേറ്റി - Kannetti, Kannetti പരിച്യുതി - Parichyuthi വിരചിത - Virachitha ശുംഭന്‍ - Shumbhan‍ പയിനെണ്ണ - Payinenna അഭ്യര്‍ണം - Abhyar‍nam അഭിസംഗമം - Abhisamgamam യജിക്കുക - Yajikkuka ദീര്‍ഘാധ്വഗം - Dheer‍ghaadhvagam തത്പരം - Thathparam മീവരന്‍ - Meevaran‍

Random Words

തന്ത്രി - Thanthri ക്ഷുദ്രകുലിശം - Kshudhrakulisham നിഗരം - Nigaram യശോധാമം - Yashodhaamam പാരിഭാഷികം - Paaribhaashikam കൈമണി - Kaimani ഓഷ്ഠപാകം - Oshdapaakam മുഖചന്ദ്രന്‍ - Mukhachandhran‍ കൈക്കീഴ് - Kaikkeezhu കാപ്പ - Kaappa സ്ഫുടിക്കുക - Sphudikkuka മാതുല(ക)ന്‍ - Maathula(ka)n‍ അനത്തുക - Anaththuka ഋതംഭരന്‍ - Ruthambharan‍ ചങ്കടി - Chankadi ദാനവാരി - Dhaanavaari അന്‍പത് - An‍pathu മൃണ്മയ - Mrunmaya ചിന്താ(ര്‍)മണി - Chinthaa(r‍)mani ഖണ്ഡം - Khandam കരിമ്പന്‍ - Karimpan‍ പാരികാംക്ഷികന്‍ - Paarikaamkshikan‍ കൂടരൂപകം - Koodaroopakam മീണ്ട് - Meendu മരിക - Marika അക്ഷയ്യനവമി - Akshayyanavami പട്ടിശം - Pattisham ഗതജീവ, -ജീവിത - Gathajeeva, -jeevitha ധരയിതാവ് - Dharayithaavu ഉരുതര - Uruthara ചതിക്കുഴി - Chathikkuzhi ദു:ഖഭാജന - Dhu:khabhaajana മഴുക്കുക - Mazhukkuka ഔഷ്ണ്യ-ണം - Aushnya-nam ഭാരയഷ്ടി - Bhaarayashdi കുപ്പപ്പാട്ട് - Kuppappaattu ധരണിക - Dharanika ഉള്‍ച്ചിരി - Ul‍chiri ശ്രവസ്യം - Shravasyam വിടുഭോഷന്‍ - Vidubhoshan‍ ഉദധിസുതന്‍ - Udhadhisuthan‍ ച്യുതാധികാര - Chyuthaadhikaara അപുനര്‍ - Apunar‍ ഹസ്തിപന്‍ - Hasthipan‍ ഗീതായനം - Geethaayanam നവമണികള്‍ - Navamanikal‍ ബലദ - Baladha ഗയ - Gaya നഗരഘാതകം - Nagaraghaathakam ഊഴം ഇടുക - Oozham Iduka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About മുടിയേറ്റ്.

Get English Word for മുടിയേറ്റ് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
മുടിയേറ്റ് - Mudiyettu  :  കിരീടധാരണം - Kireedadhaaranam
     
     
മുടിയേറ്റ് - Mudiyettu  :  ഒരു കളി (തുള്ളല്‍) - Oru Kali (thullal‍)
     
മുടിയേറ്റ് - Mudiyettu  :  ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഒരു ഉത്സവം, കാളിയുടെയും ദാരികന്‍റെയും മുടികള്‍ എഴുന്നള്ളിച്ച് പരസ്പരം യുദ്ധം നടത്തുന്ന ചടങ്ങുള്ളത് - Bhadhrakaalikshethrangalile Oru Uthsavam, Kaaliyudeyum Dhaarikan‍reyum Mudikal‍ Ezhunnallichu Parasparam Yuddham Nadaththunna Chadangullathu
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×