Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

സേവകന്‍ - Sevakan‍ വിലോഭം - Vilobham മാനന, മാനനം - Maanana, Maananam ഗളിതഗുണ - Galithaguna അഭ്യുത്പതിക്കുക - Abhyuthpathikkuka കഴുത്താരം - Kazhuththaaram ധര്‍ഷകന്‍ - Dhar‍shakan‍ അജാവീകം - Ajaaveekam ഏകശാല - Ekashaala നമ്പിയാര്‍, നമ്പ്യാര്‍ - Nampiyaar‍, Nampyaar‍ വ്യവേത - Vyavetha തുംഗമുഖം - Thumgamukham ഗോഹത്യ - Gohathya ഛാഗേയം - Chaageyam ദദ്രുകം - Dhadhrukam ഘടമുനി - Ghadamuni തൊടപ്പ - Thodappa പെണ്ണ് - Pennu ബാലക്രീഡ - Baalakreeda വര്‍ജനി - Var‍jani ചെറ്റ - Chetta കിഴുപ്പെടുക - Kizhuppeduka അയുഗ്മച്ഛദം - Ayugmachchadham നായാട്ട് - Naayaattu വിഴുത് - Vizhuthu വ്യവകലനചിഹ്നം - Vyavakalanachihnam അയോനിജ - Ayonija സ്വാഭാവിക - Svaabhaavika അഷ്ടാംഗയോഗം - Ashdaamgayogam ചക്രതൈലം - Chakrathailam ഊര്‍ണനാഭി - Oor‍nanaabhi ചെയ് - Cheyu വിശ്വഗ്രാസം - Vishvagraasam അജപതി - Ajapathi ജന്മാന്ത്രം - Janmaanthram സ്മരസ്മര്യം - Smarasmaryam ആര്യവൃത്തം - Aaryavruththam കുത്തിത്തിരിക്കുക - Kuththiththirikkuka ഉക്ഥ - Uktha ദാസീവിചാരം - Dhaaseevichaaram എഞ്ചു - Enchu ഏളകം, ഏഴകം - Elakam, Ezhakam ശൈശിര - Shaishira കടലാന - Kadalaana കൊള്ളിവയ്ക്കുക - Kollivaykkuka മാനിതവ്യ - Maanithavya ആരകച്ചാര്‍ - Aarakachaar‍ ഗൃഹധര്‍മി - Gruhadhar‍mi ഉത്തട - Uththada കമഠന്‍ - Kamadan‍

Random Words

പക്കവാക്ക് - Pakkavaakku ദാരുകന്‍ - Dhaarukan‍ അഗ്നിസേ്താകം - Agnise്thaakam കൂപമണ്ഡൂകം - Koopamandookam ആച്ചന - Aachana പരഞ്ജ്യോതിസ്സ് - Paranjjyothissu വര്‍ഷാംഗം - Var‍shaamgam അമരലോകം - Amaralokam ഊഴിയക്കാരന്‍ - Oozhiyakkaaran‍ താളജ്ഞന്‍ - Thaalajnjan‍ ജംഭനം - Jambhanam വേണുന്നവര്‍ - Venunnavar‍ നീള്‍ - Neel‍ പരാചിതന്‍ - Paraachithan‍ ഉഭയരാശി - Ubhayaraashi ദ്വൃഹ്യം - Dhvruhyam കൊട്ടിപ്പാടിസ്സേവ - Kottippaadisseva അവകരം - Avakaram അജിനപത്ര - Ajinapathra നേര്‍മഞ്ചി - Ner‍manchi തഥാഗത - Thathaagatha ഗൗതമീയം - Gauthameeyam കായാമ്പാല - Kaayaampaala ഏവ - Eva തിരട്ടുകഞ്ഞി - Thirattukanji കലയ - Kalaya അപ്രമൂര്‍ച്ഛിത - Apramoor‍chchitha ഗജബന്ധനി - Gajabandhani മാന്യം - Maanyam സ്വരമണ്ഡലി - Svaramandali പൊത്ത - Poththa ഉന്നമനം - Unnamanam എരിചുടര്‍ - Erichudar‍ ആറുനയങ്ങള്‍ - Aarunayangal‍ ഭൂതഘ്നി - Bhoothaghni ചന്ദ്രക്രിയാ - Chandhrakriyaa മുറടന്‍ - Muradan‍ നാന്മുഖന്‍ - Naanmukhan‍ മര്‍ക്കടകം - Mar‍kkadakam അദന്തന്‍ - Adhanthan‍ അവിദഗ്ധ - Avidhagdha അടിദ്രവ്യം - Adidhravyam സമസനം - Samasanam ജപശാല - Japashaala തുമ്പുവാവട - Thumpuvaavada അഭിസൃതം - Abhisrutham വൈലക്ഷ്യം - Vailakshyam ക്ഷണദ്യുതി - Kshanadhyuthi പതപ്പാട് - Pathappaadu ദ്വിജിഹ്വന്‍ - Dhvijihvan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About മുടിയേറ്റ്.

Get English Word for മുടിയേറ്റ് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
മുടിയേറ്റ് - Mudiyettu  :  കിരീടധാരണം - Kireedadhaaranam
     
     
മുടിയേറ്റ് - Mudiyettu  :  ഒരു കളി (തുള്ളല്‍) - Oru Kali (thullal‍)
     
മുടിയേറ്റ് - Mudiyettu  :  ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഒരു ഉത്സവം, കാളിയുടെയും ദാരികന്‍റെയും മുടികള്‍ എഴുന്നള്ളിച്ച് പരസ്പരം യുദ്ധം നടത്തുന്ന ചടങ്ങുള്ളത് - Bhadhrakaalikshethrangalile Oru Uthsavam, Kaaliyudeyum Dhaarikan‍reyum Mudikal‍ Ezhunnallichu Parasparam Yuddham Nadaththunna Chadangullathu
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×