Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ജീവം - Jeevam ചതുഷ്, ചതുസ് - Chathushu, Chathusu കടുപത്രിക - Kadupathrika സന്തപ്ത - Santhaptha ആകാശവൃത്തി - Aakaashavruththi കൃഷിപ്പിഴ - Krushippizha ആണ്മ - Aanma ഉപസംഹരിക്കുക - Upasamharikkuka കളിനയിമ്പ് - Kalinayimpu പിട - Pida അഥ - Atha ചക്കരപ്പൊട്ടന്‍ - Chakkarappottan‍ ഗിരിപൃഷ്ഠം - Giriprushdam ഊഴല്‍ - Oozhal‍ അവചനം - Avachanam വല്ലച്ചെകിറി - Vallachekiri കപ്ലോന്‍ - Kaplon‍ ചരമവാക്ക് - Charamavaakku അവില - Avila അരിഷ്ട - Arishda നിവിശേഷം - Nivishesham പ്രതക്ഷണം - Prathakshanam ചാപഗുണം - Chaapagunam അപക്രമണം - Apakramanam ഓതല്‍ - Othal‍ ബൃഹദംഗം - Bruhadhamgam ഊറ്റവാക്ക് - Oottavaakku ചെയ്വനക്കാരന്‍ - Cheyvanakkaaran‍ മുഖപത്രം - Mukhapathram പിച്ചി - Pichi സ്വസ്തി - Svasthi പാപഘ്ന - Paapaghna വിശ്വകര്‍മജ - Vishvakar‍maja ആപതിത - Aapathitha നരകീലകന്‍ - Narakeelakan‍ കതിനനെ, കതിനെന്ന് - Kathinane, Kathinennu എണ്ണമാങ്ങ - Ennamaanga സികതാവാന്‍ - Sikathaavaan‍ കണ്ണ - Kanna പുഷ്പജം - Pushpajam ഗൂര്‍ദം - Goor‍dham ആഗ്രായണം - Aagraayanam ഏറിയ, ഏറിന - Eriya, Erina തിരുവാതിര - Thiruvaathira വേധനി - Vedhani അഭാര്യന്‍ - Abhaaryan‍ ഘണ്ടാകര്‍ണന്‍ - Ghandaakar‍nan‍ മൂലീകരണം - Mooleekaranam അച്ചിക്കുറുപ്പ് - Achikkuruppu തലമുറിയന്‍ - Thalamuriyan‍

Random Words

യാദൃച്ഛിക - Yaadhruchchika അഭിധാനകം - Abhidhaanakam വാഡവാഗ്നി - Vaadavaagni ശില്പം - Shilpam ചിരട്ട - Chiratta മന്ദീഭവിക്കുക - Mandheebhavikkuka എരപ്പ, -പ്പന്‍, -പ്പാളി - Erappa, -ppan‍, -ppaali നിറതോക്ക് - Nirathokku അരക്കന്‍ - Arakkan‍ ആശ്വലക്ഷണികന്‍ - Aashvalakshanikan‍ പേശ്വാ - Peshvaa ഓര്‍ - Or‍ ധര്‍മകാമ - Dhar‍makaama വലാരാതി - Valaaraathi നിശിചരന്‍ - Nishicharan‍ മുക്തകണ്‍തം - Mukthakan‍tham ചാതുര്‍മാസിക - Chaathur‍maasika ദെല്ലാള്‍ - Dhellaal‍ ഉപാധ്യായ - Upaadhyaaya കൗനഖ്യം - Kaunakhyam ഉപനഖം - Upanakham ആര്‍ദ്രം - Aar‍dhram വിതുന്നകം - Vithunnakam തൊങ്കട്ടം - Thonkattam ആയിരഞ്ചൂണ്ട - Aayiranchoonda നിസ്തര്‍ക്കം - Nisthar‍kkam പ്രതിയോധി - Prathiyodhi ദാരുണ - Dhaaruna കാവല്‍മാളിക - Kaaval‍maalika സന്ദിഗ്ധാര്‍ഥ - Sandhigdhaar‍tha ക്ഷിപണം - Kshipanam പങ്കജന്മാവ് - Pankajanmaavu ജനാശ്രയം - Janaashrayam കറികൂട്ടുക - Karikoottuka ധര്‍മരാജന്‍ - Dhar‍maraajan‍ പാദരക്ഷ - Paadharaksha അന്ധകരിപു - Andhakaripu വൈചിത്യം - Vaichithyam ഏകപത്രം, -ത്രി - Ekapathram, -thri കീഴ് - Keezhu നിര്‍വിവാദ - Nir‍vivaadha മൃച്ചയം - Mruchayam ശുക്ലാംഗം - Shuklaamgam അനുകൂല - Anukoola ത്രിണേത്രന്‍ - Thrinethran‍ ജലേശം - Jalesham ജീവശക്തി - Jeevashakthi അള്ളുക - Alluka ഉപയുക്ത - Upayuktha കോവില്‍ - Kovil‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About മൂത.

Get English Word for മൂത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
മൂത - Mootha  :  ബന്ധിക്കപ്പെട്ട, കെട്ടിയ - Bandhikkappetta, Kettiya
     
     
മൂത - Mootha  :  ചുട്ടെരിച്ച കാട് - Chuttericha Kaadu
     
മൂതം - Mootham  :  വിത്തുകൊട്ട (നാരുകള്‍ പിണച്ചുണ്ടാക്കിയ കൂട) - Viththukotta (naarukal‍ Pinachundaakkiya Kooda)
     
മൂതം - Mootham  :  കൂട്ടം - Koottam
     
മൂതേവി - Moothevi  :  മൂദേവി, ചേട്ട - Moodhevi, Chetta
     
മൂത്ത - Mooththa  :  പ്രായംചെന്ന, വയസ്സേറിയ - Praayamchenna, Vayasseriya
     
മൂത്ത - Mooththa  :  വിളഞ്ഞ - Vilanja
     
മൂത്തത് - Mooththathu  :  മൂത്തആള്‍ - Mooththaaal‍
     
മൂത്തത് - Mooththathu  :  ഒരു ജാതി (അമ്പലവാസികളില്‍പ്പെട്ടത്) - Oru Jaathi (ampalavaasikalil‍ppettathu)
     
മൂത്തത് - Mooththathu  :  മൂപ്പെത്തിയത് - Mooppeththiyathu
     
മൂത്തമ്മ - Mooththamma  :  അമ്മുമ്മ - Ammumma
     
മൂത്തമ്മ - Mooththamma  :  അമ്മയുടെ മൂത്തസഹോദരി - Ammayude Mooththasahodhari
     
മൂത്തമ്മ - Mooththamma  :  അച്ഛന്‍റെ ജേഷ്ഠന്‍റെ ഭാര്യ - Achchan‍re Jeshdan‍re Bhaarya
     
മൂത്തമ്മ - Mooththamma  :  വൃദ്ധ (മൂത്തഅമ്മ) - Vruddha (mooththaamma)
     
മൂത്തമ്മ - Mooththamma  :  പേരമ്മ - Peramma
     
മൂത്തമ്മ - Mooththamma  :  അമ്മുമ്മ - Ammumma
     
മൂത്തമ്മ - Mooththamma  :  അച്ഛന്‍റെ ജ്യേഷ്ഠന്‍റെ ഭാര്യ - Achchan‍re Jyeshdan‍re Bhaarya
     
മൂത്തോന്‍ - Mooththon‍  :  മൂത്തവന്‍, പ്രായക്കൂടുതലുള്ളവന്‍ - Mooththavan‍, Praayakkooduthalullavan‍
     
മൂത്രകൃച്ഛ്രം - Moothrakruchchram  :  ഒരുരോഗം (തടഞ്ഞു തുള്ളിതുള്ളിയായി വേദനയോടെ മൂത്രം പോകല്‍) - Orurogam (thadanju Thullithulliyaayi Vedhanayode Moothram Pokal‍)
     
മൂത്രകൃച്ഛ്രി - Moothrakruchchri  :  മൂത്രകൃച്ഛ്രമുള്ളവന്‍ - Moothrakruchchramullavan‍
     
മൂത്രകോശം - Moothrakosham  :  മൂത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അവയവം, മൂത്രസഞ്ചി - Moothram Sthithicheyyunna Avayavam, Moothrasanchi
     
മൂത്രക്കല്ല് - Moothrakkallu  :  ഒരു രോഗം, മൂത്രാശയത്തില്‍ കല്ലുണ്ടാകുന്നത്, അശ്മരി - Oru Rogam, Moothraashayaththil‍ Kallundaakunnathu, Ashmari
     
മൂത്രമൊഴിവ് - Moothramozhivu  :  മൂത്രവാര്‍ച്ച, ഒരു രോഗം, പ്രമേഹം, നീരൊഴിവ് - Moothravaar‍cha, Oru Rogam, Prameham, Neerozhivu
     
മൂത്രാഘാതം - Moothraaghaatham  :  മൂത്രമടപ്പ് - Moothramadappu
     
മൂത്രാതിസാരം - Moothraathisaaram  :  ഒരു രോഗം, പ്രമേഹം - Oru Rogam, Prameham
     
മൂത്രാശയം - Moothraashayam  :  നാഭിക്കുതാഴെയുള്ള ഒരു അവയവം - Naabhikkuthaazheyulla Oru Avayavam
     
മൂത്രിക്കുക - Moothrikkuka  :  മൂത്രം വിഴ്ത്തുക - Moothram Vizhththuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×