Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കമ്മട്ടിവള്ളി - Kammattivalli വിജ്ഞാനിക - Vijnjaanika വ്യയശീല - Vyayasheela അനക്കം - Anakkam അമോഘദൃഷ്ടി - Amoghadhrushdi വര്‍ഷോപലം - Var‍shopalam അസമ്യക് - Asamyaku വിഷു - Vishu പവിത്രക്കെട്ട് - Pavithrakkettu അധോവദന - Adhovadhana ബാലിനി - Baalini ഗണി - Gani നായിഡു - Naayidu കോപ്പാട്ടി - Koppaatti കീലാലപ്രഭു - Keelaalaprabhu ളന്‍ - Lan‍ കിവി - Kivi എതിര്‍വാദി - Ethir‍vaadhi ചിതലിക്കുക - Chithalikkuka ജലഘനം - Jalaghanam ദരസ്മേരം - Dharasmeram ജഗദംബ - Jagadhamba കാമ്യം - Kaamyam മാര്‍ജാരന്‍ - Maar‍jaaran‍ വീരപ്രസു - Veeraprasu വിലോഭം - Vilobham അംഗുഷ്ഠ്യം - Amgushdyam കൂരമ്പ് - Koorampu ഓലക്കുട - Olakkuda ചിത്രാടീരന്‍ - Chithraadeeran‍ പരിണമിക്കുക - Parinamikkuka വേല്ലിത - Vellitha പരീക്ഷ - Pareeksha നിഷ്കാമകര്‍മം - Nishkaamakar‍mam നക്താന്ധന്‍ - Nakthaandhan‍ ഹൂരന്‍, ഹൂരവം - Hooran‍, Hooravam ഓര്‍ക്കാലി - Or‍kkaali സ്ത്യായനം - Sthyaayanam ബാക്കി - Baakki പ്രബുദ്ധ - Prabuddha ഇന്നാള്‍ - Innaal‍ ശതമുഖി - Shathamukhi വകച്ചല്‍ - Vakachal‍ മാഹാകുലം - Maahaakulam മുരാന്തകന്‍ - Muraanthakan‍ അപതാനം - Apathaanam കണ്ടമാനം - Kandamaanam സസ്യശൂകം - Sasyashookam അഭ്രമ - Abhrama ത്വക്സുഗന്ധം - Thvaksugandham

Random Words

കാക്കവിളക്ക് - Kaakkavilakku വട്ടച്ചട്ടം - Vattachattam ത്രിബലീകം - Thribaleekam സര്‍പ്പപ്പാട്ട് - Sar‍ppappaattu അടയ്ക്കാ, അടക്കാ - Adaykkaa, Adakkaa മുസ്സാവരി - Mussaavari പുരസ്സരം - Purassaram അംഗിരന്‍, -രസ്, അംഗിര - Amgiran‍, -rasu, Amgira പത്തി - Paththi തികയ്ക്കുക - Thikaykkuka സ്ഥാലീപുലാകം - Sthaaleepulaakam ശ്വാസം - Shvaasam കച്ഛപം, -പി - Kachchapam, -pi ചിന - China ഭാസത - Bhaasatha കാറുവാര്‍ - Kaaruvaar‍ സുഗ - Suga സര്‍വേശ്വരി - Sar‍veshvari യാമല - Yaamala താള് - Thaalu കൊടിഭസ്മം - Kodibhasmam ഹേതി - Hethi നീരജ - Neeraja സ്ഥേമാ(വ്) - Sthemaa(vu) ചിണര്‍ക്കുക - Chinar‍kkuka ചള - Chala ആന്താന്‍ - Aanthaan‍ ദിക്ചതുഷ്ടയം - Dhikchathushdayam അപഹീനം - Apaheenam ദന്തവേല - Dhanthavela കചമാലം - Kachamaalam പരക്ഷേത്രം - Parakshethram പുഷ്പജം - Pushpajam അനിബദ്ധ - Anibaddha സ്ഥാനജ്ഞന്‍ - Sthaanajnjan‍ ഗാഥം - Gaatham രക്ഷാകര്‍ത്താവ് - Rakshaakar‍ththaavu തറവാടിത്തം - Tharavaadiththam തിര്യങ്മുഖനക്ഷത്രങ്ങള്‍ - Thiryangmukhanakshathrangal‍ ഗതപ്രഭ - Gathaprabha ഭണ്ഡാരപ്പുര - Bhandaarappura ആഗതി - Aagathi തമ്പാല്‍ - Thampaal‍ ശ്രഷ്ഠി - Shrashdi നിര്‍വാചകന്‍ - Nir‍vaachakan‍ അവലംബ്യ - Avalambya രിരി - Riri ഉപക്രമണിക - Upakramanika തീച്ചാമുണ്ഡി - Theechaamundi താപനി - Thaapani
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About മൂത.

Get English Word for മൂത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
മൂത - Mootha  :  ബന്ധിക്കപ്പെട്ട, കെട്ടിയ - Bandhikkappetta, Kettiya
     
     
മൂത - Mootha  :  ചുട്ടെരിച്ച കാട് - Chuttericha Kaadu
     
മൂതം - Mootham  :  വിത്തുകൊട്ട (നാരുകള്‍ പിണച്ചുണ്ടാക്കിയ കൂട) - Viththukotta (naarukal‍ Pinachundaakkiya Kooda)
     
മൂതം - Mootham  :  കൂട്ടം - Koottam
     
മൂതേവി - Moothevi  :  മൂദേവി, ചേട്ട - Moodhevi, Chetta
     
മൂത്ത - Mooththa  :  പ്രായംചെന്ന, വയസ്സേറിയ - Praayamchenna, Vayasseriya
     
മൂത്ത - Mooththa  :  വിളഞ്ഞ - Vilanja
     
മൂത്തത് - Mooththathu  :  മൂത്തആള്‍ - Mooththaaal‍
     
മൂത്തത് - Mooththathu  :  ഒരു ജാതി (അമ്പലവാസികളില്‍പ്പെട്ടത്) - Oru Jaathi (ampalavaasikalil‍ppettathu)
     
മൂത്തത് - Mooththathu  :  മൂപ്പെത്തിയത് - Mooppeththiyathu
     
മൂത്തമ്മ - Mooththamma  :  അമ്മുമ്മ - Ammumma
     
മൂത്തമ്മ - Mooththamma  :  അമ്മയുടെ മൂത്തസഹോദരി - Ammayude Mooththasahodhari
     
മൂത്തമ്മ - Mooththamma  :  അച്ഛന്‍റെ ജേഷ്ഠന്‍റെ ഭാര്യ - Achchan‍re Jeshdan‍re Bhaarya
     
മൂത്തമ്മ - Mooththamma  :  വൃദ്ധ (മൂത്തഅമ്മ) - Vruddha (mooththaamma)
     
മൂത്തമ്മ - Mooththamma  :  പേരമ്മ - Peramma
     
മൂത്തമ്മ - Mooththamma  :  അമ്മുമ്മ - Ammumma
     
മൂത്തമ്മ - Mooththamma  :  അച്ഛന്‍റെ ജ്യേഷ്ഠന്‍റെ ഭാര്യ - Achchan‍re Jyeshdan‍re Bhaarya
     
മൂത്തോന്‍ - Mooththon‍  :  മൂത്തവന്‍, പ്രായക്കൂടുതലുള്ളവന്‍ - Mooththavan‍, Praayakkooduthalullavan‍
     
മൂത്രകൃച്ഛ്രം - Moothrakruchchram  :  ഒരുരോഗം (തടഞ്ഞു തുള്ളിതുള്ളിയായി വേദനയോടെ മൂത്രം പോകല്‍) - Orurogam (thadanju Thullithulliyaayi Vedhanayode Moothram Pokal‍)
     
മൂത്രകൃച്ഛ്രി - Moothrakruchchri  :  മൂത്രകൃച്ഛ്രമുള്ളവന്‍ - Moothrakruchchramullavan‍
     
മൂത്രകോശം - Moothrakosham  :  മൂത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അവയവം, മൂത്രസഞ്ചി - Moothram Sthithicheyyunna Avayavam, Moothrasanchi
     
മൂത്രക്കല്ല് - Moothrakkallu  :  ഒരു രോഗം, മൂത്രാശയത്തില്‍ കല്ലുണ്ടാകുന്നത്, അശ്മരി - Oru Rogam, Moothraashayaththil‍ Kallundaakunnathu, Ashmari
     
മൂത്രമൊഴിവ് - Moothramozhivu  :  മൂത്രവാര്‍ച്ച, ഒരു രോഗം, പ്രമേഹം, നീരൊഴിവ് - Moothravaar‍cha, Oru Rogam, Prameham, Neerozhivu
     
മൂത്രാഘാതം - Moothraaghaatham  :  മൂത്രമടപ്പ് - Moothramadappu
     
മൂത്രാതിസാരം - Moothraathisaaram  :  ഒരു രോഗം, പ്രമേഹം - Oru Rogam, Prameham
     
മൂത്രാശയം - Moothraashayam  :  നാഭിക്കുതാഴെയുള്ള ഒരു അവയവം - Naabhikkuthaazheyulla Oru Avayavam
     
മൂത്രിക്കുക - Moothrikkuka  :  മൂത്രം വിഴ്ത്തുക - Moothram Vizhththuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×