Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഉപവാകം - Upavaakam അനുദഗ്ര - Anudhagra താപസവ്യഞ്ജനന്‍ - Thaapasavyanjjanan‍ യോനി - Yoni അളകം - Alakam മെഴുകുശീല - Mezhukusheela ഔരഭ്രന്‍ - Aurabhran‍ മാനുഷന്‍ - Maanushan‍ ആഗ്നേയന്‍ - Aagneyan‍ ഭുജംഗം - Bhujamgam ഗോറില്ല - Gorilla ലേഹകന്‍ - Lehakan‍ ഹേമലന്‍ - Hemalan‍ ശ്രമണ - Shramana സൗകുമാര്യം - Saukumaaryam അംബരചുംബി - Ambarachumbi ത്രയ്യംബകം - Thrayyambakam വില - Vila തര്‍ക്കകന്‍ - Thar‍kkakan‍ സൂതതനയന്‍ - Soothathanayan‍ ഉപപ്രദാനം - Upapradhaanam ആദിത്യം - Aadhithyam നൂറ്റിക്കൊല്ലി - Noottikkolli സൂത്രവേഷ്ടനം - Soothraveshdanam ദ്രവജം - Dhravajam ക്രൂരവാരങ്ങള്‍ - Krooravaarangal‍ അലുമിനിയം - Aluminiyam രശീതി, -സീതി - Rasheethi, -seethi പരിശുഷ്കം - Parishushkam ശിലാസാരം - Shilaasaaram വജ്രസൂചി - Vajrasoochi മൂര്‍ചംഗ് - Moor‍chamgu തീന്‍കത്തി - Theen‍kaththi ആമീന്‍ - Aameen‍ താരതമഭാവം - Thaarathamabhaavam ഒരുമ - Oruma ഓക്സിജന്‍ - Oksijan‍ ചവറുപരണ്ടി - Chavaruparandi വൃഷപര്‍വാവ് - Vrushapar‍vaavu കൃതകര്‍മ - Kruthakar‍ma പുരാവസു - Puraavasu ഇക്ഷു, ഇക്ഷുകം - Ikshu, Ikshukam പ്രഗൃഹ്യം - Pragruhyam കുലയ്ക്കുക - Kulaykkuka ഭക്തകാരന്‍ - Bhakthakaaran‍ ഉത്സാഹശക്തി - Uthsaahashakthi നിര്‍ഭക്ത - Nir‍bhaktha തപ്തം - Thaptham പാതാളവാഹിനി - Paathaalavaahini സപ്തപദി - Sapthapadhi

Random Words

വ്യസ്തപദം - Vyasthapadham കാകലിരവം - Kaakaliravam ഹഠകാരം - Hadakaaram ദേശാതിഥി - Dheshaathithi ഏകകാലിക - Ekakaalika പുഷ്പവാടി - Pushpavaadi നാഗര്‍ - Naagar‍ അമ്മാനക്കളി - Ammaanakkali അര്‍ധരാത്രം - Ar‍dharaathram മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി - Mahishaasuramar‍dhini ഉഞ്ഛശീലം - Unjchasheelam ഛദപത്രം - Chadhapathram പ്രക്ഷകന്‍ - Prakshakan‍ നിലപേറ് - Nilaperu പ്രമുത്ത് - Pramuththu ചക്ഷു - Chakshu അവഗാഹ്യ - Avagaahya അകത്തൂട് - Akaththoodu അന്തകഘാതി - Anthakaghaathi ഗര്‍ഭമണ്ഡപം - Gar‍bhamandapam വിധുസുതന്‍ - Vidhusuthan‍ ഗണ്യപണ്യം - Ganyapanyam അമരജം - Amarajam പൂര്‍വംഗമ - Poor‍vamgama ചാടുവചനം - Chaaduvachanam വരവേണി - Varaveni അധ്യാത്മ - Adhyaathma താങ്ങി - Thaangi കച്ഛപം, -പി - Kachchapam, -pi ആങ്കാരം - Aankaaram ചില്ലിയാട്ടം - Chilliyaattam എടത്തൂട് - Edaththoodu കടുത്തല, -ത്തില - Kaduththala, -ththila കാലായസം - Kaalaayasam പയോദം - Payodham ഗൈര - Gaira പൊക്കണി - Pokkani അഭയങ്കര - Abhayankara ഉദ്ബുദ - Udhbudha പഞ്ചപ്രാണങ്ങള്‍ - Panchapraanangal‍ ഊര്‍പ്പ(ണ)ം - Oor‍ppa(na)m കിറ - Kira കോള്‍വാ - Kol‍vaa രോധം - Rodham വിദൂരിത - Vidhooritha ഹസ്തിനി - Hasthini വികരാള - Vikaraala ഞെരുക്ക് - Njerukku പ്രത്യുഷം - Prathyusham പ്രഹാരം - Prahaaram
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About മെയ്.

Get English Word for മെയ് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
മെയ് - Meyu  :  സത്യം - Sathyam
     
     
മെയ് - Meyu  :  ശരീരം - Shareeram
     
മെയ് - Meyu  :  വ്യഞ്ജനം - Vyanjjanam
     
മെയ് - Meyu  :  ഇങ്ലീഷ്കലണ്ടറിലെ അഞ്ചാമത്തെ മാസം - Ingleeshkalandarile Anchaamaththe Maasam
     
മെയ്ക്കടം - Meykkadam  :  ഈടിന്മേലോ പണയത്തിന്മേലോ അല്ലാതെ വാങ്ങുന്ന കടം - Eedinmelo Panayaththinmelo Allaathe Vaangunna Kadam
     
മെയ്ക്കാട് - Meykkaadu  :  ദിവസക്കൂലിക്കുള്ള അധ്വാനം - Dhivasakkoolikkulla Adhvaanam
     
മെയ്ക്കാട് - Meykkaadu  :  ജോലിക്കു ഹാജരാകല്‍ (മെയ്കാട്ടുക) - Jolikku Haajaraakal‍ (meykaattuka)
     
മെയ്ക്കാവല്‍ - Meykkaaval‍  :  ശരീരം കാത്തുസൂക്ഷിപ്പ് - Shareeram Kaaththusookshippu
     
മെയ്ക്കാവല്‍ - Meykkaaval‍  :  അംഗരക്ഷകര്‍ - Amgarakshakar‍
     
മെയ്ക്കാവല്‍ - Meykkaaval‍  :  ബോഡിഗാര്‍ഡ് - Bodigaar‍du
     
മെയ്നില - Meynila  :  സത്യാവസ്ഥ - Sathyaavastha
     
മെയ്നില - Meynila  :  ഒരു നില (നൃത്തങ്ങളിലും മറ്റും) - Oru Nila (nruththangalilum Mattum)
     
മെയ്പൊന്ന് - Meyponnu  :  ശരീരത്തിലണിയുന്ന സ്വര്‍ണം - Shareeraththilaniyunna Svar‍nam
     
മെയ്പൊരുള്‍ - Meyporul‍  :  സത്യം - Sathyam
     
മെയ്പൊരുള്‍ - Meyporul‍  :  യഥാര്‍ഥമായ അര്‍ത്ഥം - Yathaar‍thamaaya Ar‍ththam
     
മെയ്പൊരുള്‍ - Meyporul‍  :  ന്യായമായ മാര്‍ഗങ്ങളില്‍ നേടിയ ധനം - Nyaayamaaya Maar‍gangalil‍ Nediya Dhanam
     
മെയ്മ - Meyma  :  സത്യം - Sathyam
     
മെയ്മ - Meyma  :  ഉണ്മ - Unma
     
മെയ്മ - Meyma  :  വിചാരം - Vichaaram
     
മെയ്മറക്കുക - Meymarakkuka  :  ശരീരത്തെ അവഗണിക്കുക - Shareeraththe Avaganikkuka
     
മെയ്മറക്കുക - Meymarakkuka  :  സത്യം മറക്കുക - Sathyam Marakkuka
     
മെയ്മറക്കുക - Meymarakkuka  :  ബോധംകെടുക - Bodhamkeduka
     
മെയ്മറക്കുക - Meymarakkuka  :  ലഹരിപിടിക്കുക - Laharipidikkuka
     
മെയ്മറക്കുക - Meymarakkuka  :  നിരാശനാവുക - Niraashanaavuka
     
മെയ്യട്ടി - Meyyatti  :  സംവാഹകന്‍, തിരുമ്മുകാരന്‍ - Samvaahakan‍, Thirummukaaran‍
     
മെയ്യന്‍ - Meyyan‍  :  സത്യവാന്‍ - Sathyavaan‍
     
മെയ്യന്‍ - Meyyan‍  :  മകന്‍ - Makan‍
     
മെയ്യറുതി - Meyyaruthi  :  മരണം - Maranam
     
മെയ്യഴക് - Meyyazhaku  :  യഥാര്‍ഥ സൗന്ദര്യം - Yathaar‍tha Saundharyam
     
മെയ്യഴക് - Meyyazhaku  :  ദേഹസൗന്ദര്യം - Dhehasaundharyam
     
മെയ്യായം - Meyyaayam  :  ശരീരലാഘവം - Shareeralaaghavam
     
മെയ്യാരം - Meyyaaram  :  ദേഹത്തണിയുന്ന ആഭരണം - Dhehaththaniyunna Aabharanam
     
മെയ്യുണര്‍വ് - Meyyunar‍vu  :  തത്ത്വജ്ഞാനം, പരമാര്‍ഥജ്ഞാനം - Thaththvajnjaanam, Paramaar‍thajnjaanam
     
മെയ്യുര - Meyyura  :  സത്യം, ആണ - Sathyam, Aana
     
മെയ്യുറ - Meyyura  :  കവചം, ചട്ട - Kavacham, Chatta
     
മെയ്യെഴുത്ത് - Meyyezhuththu  :  വ്യഞ്ജനം - Vyanjjanam
     
മെയ്യൊക്കം - Meyyokkam  :  ദേഹത്തിനുള്ള ബലവും വഴക്കവും - Dhehaththinulla Balavum Vazhakkavum
     
മെയ്യൊതുക്ക് - Meyyothukku  :  ശരീരത്തിനുള്ള വഴക്കം - Shareeraththinulla Vazhakkam
     
മെയ്യൊതുക്ക് - Meyyothukku  :  ശക്തി - Shakthi
     
മെയ്യ് - Meyyu  :  മെയ് - Meyu
     
മെയ്വഴി - Meyvazhi  :  സത്യമതം, വാസ്തവമായ മതം - Sathyamatham, Vaasthavamaaya Matham
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×