Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ദ്രമിളം - Dhramilam കുലകര്‍മം - Kulakar‍mam വാഗീശ്വരി - Vaageeshvari ആവേഷ്ടിക്കുക - Aaveshdikkuka അഹല്ലികം - Ahallikam തിരട്ടുക - Thirattuka ദിവ്യധുനി - Dhivyadhuni ആട്ടിന്‍കിട - Aattin‍kida ചിരലബ്ധ - Chiralabdha വേരടന്‍ - Veradan‍ ചേപ്പ് - Cheppu ഉച്ഛിത്തി - Uchchiththi അവിച്ഛേദ - Avichchedha പ്രത്യാഹരിക്കുക - Prathyaaharikkuka ഭൃതിഭുക്ക് - Bhruthibhukku നവതി - Navathi ശാരംഗം - Shaaramgam ഫാക്ടറി - Phaakdari അരാള - Araala വിഷു - Vishu ജംഗമേതരം - Jamgametharam സന്നിഹിത - Sannihitha ഇന്ദ്രിയഗ്രാമം - Indhriyagraamam പിരട - Pirada റിബണ്‍ - Riban‍ ധര്‍മദര്‍ശി - Dhar‍madhar‍shi അനിര്‍വാണ - Anir‍vaana കര്‍മപദ്ധതി - Kar‍mapaddhathi ശിലാജിത്ത് - Shilaajiththu ഘൂര്‍ണവായു - Ghoor‍navaayu ഉളുപ്പ് - Uluppu മന്ദഗ - Mandhaga യോടകം - Yodakam അംഗവികൃതി - Amgavikruthi വിഷയപഞ്ചകം - Vishayapanchakam ഉള്‍ച്ചാര്‍ത്ത്, ഉച്ചാര്‍ത്ത് - Ul‍chaar‍ththu, Uchaar‍ththu തുച്ഛ - Thuchcha അതിതീക്ഷ്ണ - Athitheekshna നാരായണീയം - Naaraayaneeyam ചേദി - Chedhi പട്ടദേവി - Pattadhevi ധൂമശകടം - Dhoomashakadam മച്ച് - Machu മാട്ടിടയന്‍ - Maattidayan‍ പൂച്ചി - Poochi അഭ്രാതൃവ്യ - Abhraathruvya പ്രഗാഢം - Pragaaddam ഇലിപ്പ - Ilippa യാതായാതം - Yaathaayaatham കക്ഷ്യം - Kakshyam

Random Words

ഋക്ഥാദന്‍ - Rukthaadhan‍ തിരുടുക - Thiruduka നയനവിഷയം - Nayanavishayam ശരത്പദ്മം - Sharathpadhmam മതാചാരം - Mathaachaaram ചീത്തല്‍ - Cheeththal‍ പൊന്നരിപ്പ് - Ponnarippu അഗ്നിനിധാനം - Agninidhaanam എണ്ണപ്പാട്ട് - Ennappaattu ചെഴി - Chezhi അഗദ - Agadha ഉദരശയ - Udharashaya ചക്കി - Chakki തപ്തധാര - Thapthadhaara ഈടിരിപ്പ് - Eedirippu ഉലപ്യന്‍ - Ulapyan‍ ഭൂതവാസം - Bhoothavaasam ഗണ്ഡമണ്ഡലം - Gandamandalam ആധ്യത - Aadhyatha കാക്വക്ഷം - Kaakvaksham ഉദ്യുക്ത - Udhyuktha കില - Kila ചികീര്‍ഷിതം - Chikeer‍shitham രങ്കിടുക - Rankiduka ചക്രിക - Chakrika കവിത്വം - Kavithvam തൃക്കേട്ട - Thrukketta യശോഹര - Yashohara ദല്ഭ - Dhalbha  - Aa നിഷ്പക്ഷ - Nishpaksha ചിത്രഹസ്തം - Chithrahastham സുവിത്ത് - Suviththu കുക്കുരന്‍ - Kukkuran‍ വിമാര്‍ഗണം - Vimaar‍ganam വിഷ്വ - Vishva ഉമ്പ, ഉമ്പാ - Umpa, Umpaa പക്കപ്പിറന്നാള്‍ - Pakkappirannaal‍ അദീന - Adheena കഷായക്കഞ്ഞി - Kashaayakkanji നോക്കുക - Nokkuka എരിച്ചല്‍ - Erichal‍ ഇല്ലിപ്പടി - Illippadi ഒട - Oda ഓഷധിപ്രസ്ഥം - Oshadhiprastham കട്ടവണ്ടി - Kattavandi പാല്‍ക്കാരന്‍ - Paal‍kkaaran‍ യുഗം - Yugam പുരികം - Purikam പണി - Pani
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About മെയ്.

Get English Word for മെയ് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
മെയ് - Meyu  :  സത്യം - Sathyam
     
     
മെയ് - Meyu  :  ശരീരം - Shareeram
     
മെയ് - Meyu  :  വ്യഞ്ജനം - Vyanjjanam
     
മെയ് - Meyu  :  ഇങ്ലീഷ്കലണ്ടറിലെ അഞ്ചാമത്തെ മാസം - Ingleeshkalandarile Anchaamaththe Maasam
     
മെയ്ക്കടം - Meykkadam  :  ഈടിന്മേലോ പണയത്തിന്മേലോ അല്ലാതെ വാങ്ങുന്ന കടം - Eedinmelo Panayaththinmelo Allaathe Vaangunna Kadam
     
മെയ്ക്കാട് - Meykkaadu  :  ദിവസക്കൂലിക്കുള്ള അധ്വാനം - Dhivasakkoolikkulla Adhvaanam
     
മെയ്ക്കാട് - Meykkaadu  :  ജോലിക്കു ഹാജരാകല്‍ (മെയ്കാട്ടുക) - Jolikku Haajaraakal‍ (meykaattuka)
     
മെയ്ക്കാവല്‍ - Meykkaaval‍  :  ശരീരം കാത്തുസൂക്ഷിപ്പ് - Shareeram Kaaththusookshippu
     
മെയ്ക്കാവല്‍ - Meykkaaval‍  :  അംഗരക്ഷകര്‍ - Amgarakshakar‍
     
മെയ്ക്കാവല്‍ - Meykkaaval‍  :  ബോഡിഗാര്‍ഡ് - Bodigaar‍du
     
മെയ്നില - Meynila  :  സത്യാവസ്ഥ - Sathyaavastha
     
മെയ്നില - Meynila  :  ഒരു നില (നൃത്തങ്ങളിലും മറ്റും) - Oru Nila (nruththangalilum Mattum)
     
മെയ്പൊന്ന് - Meyponnu  :  ശരീരത്തിലണിയുന്ന സ്വര്‍ണം - Shareeraththilaniyunna Svar‍nam
     
മെയ്പൊരുള്‍ - Meyporul‍  :  സത്യം - Sathyam
     
മെയ്പൊരുള്‍ - Meyporul‍  :  യഥാര്‍ഥമായ അര്‍ത്ഥം - Yathaar‍thamaaya Ar‍ththam
     
മെയ്പൊരുള്‍ - Meyporul‍  :  ന്യായമായ മാര്‍ഗങ്ങളില്‍ നേടിയ ധനം - Nyaayamaaya Maar‍gangalil‍ Nediya Dhanam
     
മെയ്മ - Meyma  :  സത്യം - Sathyam
     
മെയ്മ - Meyma  :  ഉണ്മ - Unma
     
മെയ്മ - Meyma  :  വിചാരം - Vichaaram
     
മെയ്മറക്കുക - Meymarakkuka  :  ശരീരത്തെ അവഗണിക്കുക - Shareeraththe Avaganikkuka
     
മെയ്മറക്കുക - Meymarakkuka  :  സത്യം മറക്കുക - Sathyam Marakkuka
     
മെയ്മറക്കുക - Meymarakkuka  :  ബോധംകെടുക - Bodhamkeduka
     
മെയ്മറക്കുക - Meymarakkuka  :  ലഹരിപിടിക്കുക - Laharipidikkuka
     
മെയ്മറക്കുക - Meymarakkuka  :  നിരാശനാവുക - Niraashanaavuka
     
മെയ്യട്ടി - Meyyatti  :  സംവാഹകന്‍, തിരുമ്മുകാരന്‍ - Samvaahakan‍, Thirummukaaran‍
     
മെയ്യന്‍ - Meyyan‍  :  സത്യവാന്‍ - Sathyavaan‍
     
മെയ്യന്‍ - Meyyan‍  :  മകന്‍ - Makan‍
     
മെയ്യറുതി - Meyyaruthi  :  മരണം - Maranam
     
മെയ്യഴക് - Meyyazhaku  :  യഥാര്‍ഥ സൗന്ദര്യം - Yathaar‍tha Saundharyam
     
മെയ്യഴക് - Meyyazhaku  :  ദേഹസൗന്ദര്യം - Dhehasaundharyam
     
മെയ്യായം - Meyyaayam  :  ശരീരലാഘവം - Shareeralaaghavam
     
മെയ്യാരം - Meyyaaram  :  ദേഹത്തണിയുന്ന ആഭരണം - Dhehaththaniyunna Aabharanam
     
മെയ്യുണര്‍വ് - Meyyunar‍vu  :  തത്ത്വജ്ഞാനം, പരമാര്‍ഥജ്ഞാനം - Thaththvajnjaanam, Paramaar‍thajnjaanam
     
മെയ്യുര - Meyyura  :  സത്യം, ആണ - Sathyam, Aana
     
മെയ്യുറ - Meyyura  :  കവചം, ചട്ട - Kavacham, Chatta
     
മെയ്യെഴുത്ത് - Meyyezhuththu  :  വ്യഞ്ജനം - Vyanjjanam
     
മെയ്യൊക്കം - Meyyokkam  :  ദേഹത്തിനുള്ള ബലവും വഴക്കവും - Dhehaththinulla Balavum Vazhakkavum
     
മെയ്യൊതുക്ക് - Meyyothukku  :  ശരീരത്തിനുള്ള വഴക്കം - Shareeraththinulla Vazhakkam
     
മെയ്യൊതുക്ക് - Meyyothukku  :  ശക്തി - Shakthi
     
മെയ്യ് - Meyyu  :  മെയ് - Meyu
     
മെയ്വഴി - Meyvazhi  :  സത്യമതം, വാസ്തവമായ മതം - Sathyamatham, Vaasthavamaaya Matham
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×